> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Dokumentacja probnego procesu stabilizacji niestabilnego gruntu, polowa sierpnia 2007r.
Data 04/02/2011 23:08  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Klikni੠3709  Jŕzyk Polish

Dokumentacja próbnego procesu stabilizacji niestabilnego gruntu, po┬│owa sierpnia 2007r.


Dokumentacja próbnego procesu stabilizacji niestabilnego gruntu, po┬│owa sierpnia 2007r.

 

   Warunki gruntowe – torfowisko g┬│├¬boko┬Âci powy┬┐ej 3 m.

 

                 Faza pierwsza, przygotowanie warunków.

 

 

 

 

Torfowisko, gdzie pok³ad torfu wysokiego siêga powy¿ej 3 m.

Takie ┬Ârodowisko fizyczne gruntu, nie pozwala na posadowienie praktycznie ┬┐adnej konstrukcji. Je┬┐eli jeszcze dodatkowo, miejsce to jest okresowo zalewane, to stosowanie wszelkiej infrastruktury technicznej, poci┬▒ga za sob┬▒ olbrzymie trudno┬Âci.

Nasza konstrukcja, któr┬▒ chcemy w tym miejscu zaprezentowa├Ž, powinna zwi┬▒za├Ž ten najbardziej niestabilny grunt.

Foto 1

 

 

Rozlu┬╝nienie torfu w miejscu gdzie planujemy zastosowa├Ž technik├¬ stabilizacji.

Torf zostaje rozlu┬╝niony na przestrzeni wi├¬kszej, ni┬┐ gabaryty kratownicy, która zostanie u┬┐yta do stabilizacji gruntu, g┬│├¬boko┬Â├Ž rozlu┬╝nienia odpowiada równie┬┐ wysoko┬Âci konstrukcji. Naszym celem jest skuteczna stabilizacja takiego ┬Ârodowiska, jakie praktycznie nie wyst├¬puje w miejscach planowanych prac technicznych lub planowanych posadowie├▒ budowli.

 

Foto 2

 

Jest tu widoczna powierzchnia rozlu┬╝nianego torfu, takie rozlu┬╝nienie zmniejszy stabilno┬Â├Ž górnej strefy ca┬│ego pok┬│adu, która jest osuszona i stabilniejsza od strefy g┬│├¬bszej nas┬▒czonej wod┬▒. G┬│├¬bsz┬▒ stref├¬ koparka równie┬┐ rozlu┬╝ni w celu przygotowania maksymalnie niestabilnego gruntu.

 

 

 

 

 Fot. nr. 3. Uprzednio rozlu┬╝niony torf, jest dodatkowo nawodniony by ta niestabilna substancja, posiada┬│a jeszcze mniejsz┬▒ stabilno┬Â├Ž. Do ju┬┐ wymieszanego torfu z wod┬▒, dolane zostan┬▒ kolejne porcje wody.

 

  

 

Fot. nr. 4. W pe┬│ni nawil┬┐one ┬Ârodowisko torfu i wody.

Tak przygotowane miejsce, jest odpowiednie do przeprowadzenia miarodajnej próby technicznej, której zadaniem jest stabilizacja gruntu, a raczej bagna. Zak┬│adam, ┬┐e nasza kratownica zwi┬▒┬┐e takie ┬Ârodowisko do stanu umo┬┐liwiaj┬▒cego posadowienie w tym punkcie kilkudziesi├¬ciotonowej konstrukcji filara no┬Ânego. Dodam, ┬┐e kratownica posiada wysoko┬Â├Ž mniejsz┬▒ ni┬┐ pó┬│tora metra a g┬│├¬boko┬Â├Ž pok┬│adu torfu si├¬ga ponad trzy metry.

 

 

         Faza druga; konstrukcja, do stabilizacji gruntów niestabilnych.

 

 

 

 

 

 

Fot. nr.5. Widok konstrukcji, która swoim kszta┬│tem zag├¬┬Âci niestabilne grunty.

D┬│ugo┬Â├Ž tu widocznej przestrzennej konstrukcji, to 3 m. mo┬┐na porówna├Ž jej gabaryty do wielko┬Âci transportera, który z ko┬│ami ma 4 m. szeroko┬Âci.

 

Konstrukcja zosta┬│a wstawiona do b┬│ota torfowego, na którym jest widoczna woda. Oko┬│o pó┬│ tonowy ci├¬┬┐ar konstrukcji, zanurzy┬│ j┬▒ tylko 20 do 30 cm w p┬│ynny torf.

 

 

 

 

 

Fot. nr 6. Zbli┬┐enie, które pokazuje warunki gruntowe, w jakie wstawiona jest konstrukcja.

 

 

 

 

 Fot. nr 7. Na konstrukcj├¬ kratow┬▒ koparka k┬│adzie dwutonow┬▒ p┬│yt├¬ drogow┬▒ w celu zwi├¬kszenia obci┬▒┬┐enia. Takie obci┬▒┬┐enie powinno wcisn┬▒├Ž konstrukcj├¬ w t├¬ torfow┬▒, b┬│otnist┬▒ ma┬╝.

 

 

                          Faza trzecia; doci┬▒┬┐enie konstrukcji.

 

 

 

 

 

Fot. nr 8. P³yta drogowa, po³o¿ona na konstrukcjê.

Konstrukcja pod ci├¬┬┐arem dwóch ton betonowej p┬│yty, pochyli┬│a si├¬ i zanurzy┬│a. Zanurzenie z jednej strony to oko┬│o 40 cm z drugiej 90 cm, ko┬│ysanie si├¬ konstrukcji jest efektem nacisku na konstrukcj├¬ w p┬│ynnym ┬Ârodowisku torfowym.

Podjêta decyzja o dociskaniu konstrukcji.

 

 

 

 

Fot. nr 9. Koparka dociska konstrukcjê.

Dociskanie jest po┬│┬▒czone z dynamicznym pochylaniem konstrukcji. Nacisk, jakiemu jest poddawana p┬│yta betonowa, to szereg kilkunasto tonowych dynamicznych nacisków.

 

 

 

 

 

 Fot. nr 10. Stan zanurzenia konstrukcji po wielu nacisku koparki, która wa┬┐y oko┬│o 20 ton.

Konstrukcja zanurzy┬│a si├¬ do g┬│├¬boko┬Âci oko┬│o 60 cm i jeszcze jej po┬│owa wysoko┬Âci znajduje si├¬ ponad torfem.

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 11. Druga próba zanurzenia konstrukcji kratownicy ┬│y┬┐k┬▒ koparki.

Ponownie ko┬│ysz┬▒c konstrukcj┬▒ w dynamicznym kilkunasto tonowym docisku, koparka spowodowa┬│a zanurzenie do g┬│├¬boko┬Âci 80 cm Ta g┬│├¬boko┬Â├Ž nie si├¬ga jeszcze, g┬│├¬boko┬Âci torfu, który by┬│ rozlu┬╝niony i nasycony wod┬▒.

 

 

 

 

 

 Fot. nr 12. Stan po próbach zanurzenia kratownicy ┬│y┬┐k┬▒ koparki.

Pomimo prób dynamicznego dociskania, ci├¬┬┐ka koparka ko┬│ysz┬▒c konstrukcj┬▒, nie mog┬│a zag┬│├¬bi├Ž jej w tak rozlu┬╝nionym ┬Ârodowisku gruntowym.

 

 

 

Postanowili┬Âmy, ┬┐e na konstrukcj├¬ najedzie koparka w tym celu, w pierwszej kolejno┬Âci nale┬┐a┬│o obsypa├Ž torfem ca┬│┬▒ konstrukcj├¬.

 

 

 

 

Fot. 13 Koparka obsypuje konstrukcjê torfem.

 

 

 

 

 

Fot. 14 Pierwszy najazd pot├¬┬┐nej koparki na p┬│yt├¬ betonow┬▒, która jest po┬│o┬┐ona na kratownicy. Operator postanowi┬│ sobie, ┬┐e zatopi t├¬ konstrukcj├¬ w torfie. Wyczynia┬│ cuda, podci┬▒ga┬│ si├¬ ┬│y┬┐k┬▒, tak, ┬┐e tylko przednie cz├¬┬Âci g┬▒sienic stoj┬▒ce na p┬│ycie utrzymywa┬│y ca┬│y ci├¬┬┐ar oko┬│o 20-sto tonowej koparki. Po kilkunastu minutach walki z konstrukcj┬▒ zjecha┬│.

 

 

 

Fot. 15 Powtórny najazd na betonow┬▒ p┬│yt├¬.

Ponownie obserwowali┬Âmy kilkunastominutow┬▒ walk├¬ operatora z kratownic┬▒, z olbrzymim oporem zag┬│├¬bia┬│a si├¬ w b┬│otnistym torfie.

 

Fot. 16 Na tym zdj├¬ciu wida├Ž jak koparka wycofuje si├¬ z p┬│yty.

Po trzecim podej┬Âciu operator zrezygnowa┬│ i stwierdzi┬│, ┬┐e ju┬┐ g┬│├¬biej tej konstrukcji nie wci┬Ânie. W istocie takiej mo┬┐liwo┬Âci ju┬┐ nie by┬│o. Przy trzeciej próbie kratownica ju┬┐ si├¬ nie zag┬│├¬bia┬│a. Zespolona z torfowiskiem, ugina┬│a si├¬ pod ci├¬┬┐arem pot├¬┬┐nych dynamicznych nacisków, razem z ca┬│┬▒ powierzchni┬▒ torfowiska. Wygl┬▒da┬│o to tak jakby bry┬│a torfu, który znajdowa┬│ si├¬ w przestrzeni kratownicy by┬│a twardym monolitem, który na dodatek nie przemieszcza si├¬ w otaczaj┬▒cym go torfie.

 

Konstrukcja ca┬│kowicie zda┬│a egzamin. W zupe┬│no┬Âci zwi┬▒za┬│a b┬│otne ┬Ârodowisko gruntowe, tworz┬▒c punkt podparcia do dyspozycji ró┬┐nych zastosowa├▒.

 


 

Fot. 17 Widok kratownicy po zdjêciu betonowej p³yty.

Po podniesieniu betonowej p┬│yty, ukaza┬│ nam si├¬ szczególny widok. Pomimo tego, ┬┐e kratownica by┬│a wykonana sposobem gospodarczym i do tego z materia┬│ów, które mo┬┐na by by┬│o zniszczy├Ž u┬┐ywaj┬▒c kilogramowego m┬│otka, konstrukcja zachowa┬│a swoje parametry. Jedynie widocznej destrukcji uleg┬│y niektóre poziome pr├¬ty w górnej warstwie kratownicy.

Bior┬▒c pod uwag├¬ fakt, ┬┐e te pr├¬ty by┬│y wykonane z sze┬Âciu milimetrowej grubo┬Âci pr├¬ta oblanego betonem bez jego wzmocnienia w postaci zag├¬szczania, to ich wytrzyma┬│o┬Â├Ž nie opar┬│aby si├¬ silnemu naciskowi cz┬│owieka. Natomiast to co dla mnie by┬│o najwa┬┐niejsze po sukcesie stabilizacji, to wytrzyma┬│o┬Â├Ž konstrukcji kratowej, która by┬│a delikatn┬▒ siatk┬▒. Musz├¬ si├¬ przyzna├Ž, ┬┐e mia┬│em obawy przed du┬┐ymi uszkodzeniami kratownicy w czasie jej transportu. Lecz oby┬│o si├¬ tylko na uszkodzeniach ma┬│ych kawa┬│ków betonu.

 

Bardzo wa┬┐nym by┬│o, ┬┐e wszystkie wierzcho┬│ki sto┬┐ków, zachowa┬│y swoje parametry, konstrukcja kratowa zosta┬│a wprowadzona w grunt nie trac┬▒c w┬│asnych parametrów. Na tak wprowadzon┬▒ kratownic├¬ wystarczy na┬│o┬┐y├Ž drenowan┬▒ stop├¬ i podpora na bagnie jest w stanie ud┬╝wign┬▒├Ž dziesi┬▒tki ton.

 

© Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.