> Strona główna > Artykuly > Rozne > Smolensk i zatoka
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Smolensk i zatoka
Data 05/02/2011 22:16  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 1773  Jêzyk Polish
    Iskra w beczce bólu.
Dwie niespotykane w skali katastrofy z winy cz³owieka. Jedna po drugiej staj± na najwy¿szym stopniu podium w swoich obszarach ¿ycia cz³owieka. Nowa skala precedensu z niespotykan± si³± objawia efekt bolesnej zasz³o¶ci.


Miejsce z katastrofy prezydenckiego samolotu TU 154-M AP / / Mikhail Metzel


Niektóre z martwych ¿ó³wi nale¿± do zagro¿onych gatunków AP / Dave Martin

 
Czas mija, ¿ycie p³ynie a ból pielêgnujemy jak relikwie. Kto¶ powie historia a czy nie by³o radosnej? Czy tylko smutek i strata s± godne pamiêci?
Jak nie chcesz by co¶ umar³o to pielêgnuj jego istnienie, pamiêtaj a ¿yæ bêdzie, nawet ¿yæ bêdzie wiecznie. Lepiej dla pamiêtliwego jest zbieraæ bóle i straty, bo zawsze mo¿e wytkn±æ czyj±¶ winê i dolaæ do beczki bólu.

Tu nie ma winy cz³owieka, to chichot z³a, które trzymamy przy sobie.

Tu w Smoleñsku jest miejsce pamiêci i pamiêæ jest w tym miejscu. Historia smutku pokoleñ zogniskowana w centrum zdarzeñ, które w pamiêci miejsce zaszczytne maj±. Historia walki narodów zawsze jest w pamiêci w ca³ej pamiêci, tam ju¿ miejsca nie ma wolnego, na pamiêæ o szczê¶ciu cz³owieka, który te¿ ¿y³.

Tam w zatoce, te¿ beczka bólu, mo¿e nie tak omsza³a, ale ból za to straszny i twórcy jego godniejsi w swej profesji. Setki lat Pana i Niewolnika a Pan wcale nie szarmancki i nie honorowy, za to Niewolnik pe³en bólu.

Miejsca centralne historii smutku i bólu, muzea narodów istniej± nie tylko w pamiêci, istniej± na ziemi, umocowane my¶lami ¿alu. To tylko pamiêæ, powie sceptyk i nawet na los nie zgoni, przecie¿ to tylko wypadek. Nie widzisz tego muzeum, ale bilet kosztuje a skoro p³acisz, to jest. Bez eksponatów powiesz a ekspozycja pamiêci to, co zabawa w historiê. Jest muzeum, tak jak jest twoja my¶l, jak twoje uczucie i jak twój ¿al. Czym wiêkszy tym muzeum dorodniejsze a narody wspólne maja historie bólu i muzea smutku.

W takim muzeum cz³owiek historyczny, mo¿e zab³±dziæ w eksponatach i zgubiæ drogê, straciæ kontrolê, albo po prostu na chwilê zapomnieæ o ¶wiecie swoim i innych. No có¿ jak mówi przys³owie: „nieszczê¶cia chodz± parami”, najgorzej jak w parze jest pamiêæ bólu a miejsce w muzeum smutku.

Co¶ pêk³o na ziemi i po³±czy³y siê moce smutku i czasu, teraz to ju¿ nie miejsca bólu, teraz to beczki proch, gdzie my¶li s± iskr±. Przysz³o nam cieszyæ siê raczej, bo smutek sta³ siê niebezpieczny.

 © Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.
(W katastrofie smoleñskiej zginêli Maria i Lech Kaczyñscy i czê¶æ polskiej elity).