> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Blekitne jablka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Blekitne jablka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna
Data 13/02/2011 19:02  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 32959  Jêzyk Polish
Spektakl ¦wietlny "Niebieskie Jab³ka'nie by³ nigdy w ca³o¶ci prezentowany publicznie.  Magdalena i Andrzej Struscy przedstawiaj±  2.5 godzinn± dokumentacjê fotograficzn± z tego wydarzenia z dnia 17.01.2011r.w Rennes le Chateau.

 B³êkitne Jab³ka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna.   
 
 

  

 

W Ko¶ciele ¶wiêtej Marii Magdaleny w Rennes le Chateau  co roku  17 stycznia w zimowe po³udnie podczas ³adnej pogody promienie s³oñca padaj±ce na kolorowe witra¿e powoduj± przepiêkny spektakl ¶wietlny  na przeciwleg³ej ¶cianie wnêtrza  Ko¶cio³a.

Spektakl ten w ca³o¶ci trwa oko³o 2,5 godziny, zaczyna siê on na krótko przed godzin± 12 w po³udnie a koñczy siê w czê¶ci pierwszej parê minut po czternastej a w czê¶ci drugiej oko³o 15-stej.

Pierwsza czê¶æ dotyczy ¶wiat³a s³onecznego wpadaj±cego przez witra¿  umieszczony za figur± ¶w.Rocha tu¿ przy wej¶ciu g³ównym do Ko¶cio³a.  Tutaj gra ¶wiate³ zaczyna pojawiaæ siê na pierwszym filarze umieszczonym tu¿ za chrzcielnic±. Przesuwa siê powoli pod stacj± Nr.V Drogi Krzy¿owej,  przechodzi pod figur± ¶w. Germanie a nastêpnie przemieszcza siê pod stacj±  Nr IV Drogi Krzy¿owej by wej¶æ na drugi filar w którym g³ówne góruj±ce  niebieskie jab³ko ³±czy siê z kr±¿kiem z malowid³a ¶ciennego i na krótki czas o¶wietla jego ¶rodek, potem wêdruje poprzez ¶rodek ko³a krzy¿a utworzonego z czterech li¶ci ¿o³êdzia i ponownie wchodzi w  drugi kr±¿ek tego malowid³a by nastêpnie powêdrowaæ do stacji Nr 3 Drogi Krzy¿owej  i  tutaj dok³adnie pod numerem  tej stacji zakoñczyæ spektakl ¶wietlny ostatnim wygasaj±cym jab³kiem.


Druga czê¶æ spektaklu ¶wietlnego zaczyna siê oko³o  trzy kwadranse po pierwszej a koñczy siê oko³o godziny 15 – stej.

Tu ¶wiat³o s³oneczne wchodzi przez witra¿ znajduj±cy siê tu¿ za figur± ¶w.M.Madelaine – Patronki Ko¶cio³a  a jego odbicie w postaci ca³ej gamy ró¿nokolorowych jab³ek pojawia siê za stacj± Drogi Krzy¿owej Nr III a bezpo¶rednio pod figur± ¶w.Antoine Hermie, potem wêdruj± one pod stacjê Drogi Krzy¿owej Nr II pojawiaj±c siê na drzwiach  bocznych ¶wi±tyni,  Wêdrówkê swoj± koñcz± w czê¶ci ¶rodkowej Ambony.

 

W ten niezwyk³y dzieñ ma³y Ko¶ció³ek prze¿ywa oblê¿enie turystów pragn±cych obejrzeæ ten niespotykany widok. Wiêkszo¶æ obserwatorów uradowana  widokiem spektaklu pierwszego zaczynaj±cego siê tu¿ niedaleko wej¶cia g³ównego do ¦wi±tyni nie zwraca wcale uwagi na rozpoczynaj±cy siê w ¶rodkowej czê¶ci Ko¶ció³ka drugi spektakl.

Mimo tak du¿ej ilo¶ci turystów przyby³ych  w ten dzieñ do Rennes le Chateau  z ca³ego ¶wiata  w Ko¶ciele nie jest bardzo t³oczno gdy¿ prawie ka¿dy zwiedzaj±cy jest tu dos³ownie kilka minut .

Spektakl ¶wietlny w ¦wi±tyni ¶w. Magdaleny przedstawia drzewo z zawieszonymi na jego ga³êziach  okr±g³ymi owocami, które przypominaj± jab³ka. Poczynaj±c od pierwszych chwil spektaklu w miarê up³ywu czasu staje siê on coraz bardziej wyra¼ny wygl±da to tak jakby jab³ka dojrzewa³y. Nabieraj± wyra¼nie pomarañczowo-czerwonego koloru  podczas gdy kilka z nich ukazuje siê w kolorze czysto niebieskim. W górnej czê¶ci  drzewa dominuj± 3 niebieskie jab³ka.

 

Plan Ko¶ció³ka ¶w. Magdaleny.


 

 


  

 

 

   

Foto1 i 1a  W samo po³udnie promienie s³oñca o¶wietlaj± chrzcielnicê oraz figury postaci siê tam znajduj±cych.    


 
 
 

Foto 2. Na krótko przed godzin± 12 w po³udnie pojawiaj± siê pierwsze zarysy jab³ek.
 


 
 

Foto 3.W tym momencie wy³ania siê pierwsze niebieskie jab³ko.  


 
 
 

Foto.4. W samo po³udnie – pierwsze niebieskie jab³ko ca³kowicie widoczne. 
 
 

 
 
 

Foto.5.Czê¶æ pierwsza spektaklu – Dojrzewaj±ce jab³ka. 
 
  

Foto.6 Wêdrówka Drzewa jab³kowego.
 
 

 

 

Foto.7.Drzewo znajduje siê dok³adnie nad Stacj± Nr V.
 

 

  

Foto.8Jab³ka mijaj± Stacjê  Nr V.   


 
 
 

Foto.9..B³êkitne jab³ka z pierwszej fazy pod±¿aj± w kierunku figury ¶w.Germaine.  


 
 
 

Foto.10. W tym momencie rozpoczyna siê spektakl drugiej fazy jab³ek za stacj± Nr III  pod figur± ¶w. Antonie Hermie. Na fotografii widoczna jest równie¿ pierwsza faza niebieskich jab³ek.
 


 

 

Foto.11.Jab³ka z pierwszej czê¶ci docieraj± do Stacji VI  a jab³ka z czê¶ci drugiej przesuwaj± siê w kierunku drzwi bocznych.
 
 

 
 
 

Foto.12.  Widoczne oba spektakle ¶wietlne.

 


 
 
 

Foto.13. Górne b³êkitne jab³ko ³±czy siê z kr±¿kiem wchodz±c w niego. Spektakl pierwszy min±³ stacjê Nr IV.   
 

Foto.14. B³êkitne jab³ka z pierwszej fazy widoczne na filarze drugim natomiast jab³ka z fazy drugiej wchodz± na filar.  
 
 

Foto.15.Niebieskie jab³ko wchodzi w ko³o ³±cz±ce krzy¿ po³±czony z czterema  li¶æmi. 
 
 


 
 

Foto.16. Spektakl pierwszy dobiega koñca, spektakl drugi przesuwa siê w kierunku Ambony. 
 

Foto.17. Jab³ko fazy pierwszej opu¶ci³o krzy¿ z³o¿ony z lisci czterech dêbów i wesz³o w drugi kr±¿ek.  

 
 

 
 
 

    Foto.18. Faza druga spektaklu niebieskich jab³ek.                                         

 

 Foto.18. Jab³ka fazy pierwszej przemieszczaj± siê w kierunku Stacji Nr III. 
  
 

  

 

Foto.19. Ostatnie jab³ka czerwone niebieskie  fazy pierwszej pod Stacja Nr III.    Foto.20. Jab³ko powoli wygasa.Foto.21. Aby za chwilê ca³kowicie znikn±æ.  
 
 Foto.22. Spektakl pierwszy dobieg³ koñca.  

 


 

Foto. 23. Spektakl drugi jeszcze trwa.  
 
 


 
 

Foto.24. Spektakl drugi porusza siê w kierunku Ambony i Stacji  Nr I.


 
 
 

Foto.25. Spektakl drugi dobiega koñca na ¶rodkowej czê¶ci Ambony.  


 

Zapraszamy do Galerii Magdala na obejrzenie Spektaklu ¦wietlnego - Niesamowitej Gry ¦wiate³ Witra¿y – " Niebieskich Jab³ek "  dwu i pó³ godzinnej dokumentacji zdjêciowej.

Dokumentacja zawiera 321 zdjêæ wybranych spo¶ród.600 zdjêæ skatalogowanych.

 

MMagdalena Struska de Merowing

wspó³praca Andrzej Struski de Merowing

www.andrzejstruski.com

 © MMagdalena Struska de Merwoing Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.