> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. IX Liczby Ewolucji
Data 19/02/2011 20:30  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠5569  Jŕzyk Polish
 
Ewolucja ┬┐ycia wszech┬Âwiata, swój pocz┬▒tek bierze z najmniejszego zbioru materii, który powstaje w trójkowym procesie jej formowania (rozwoju). Taka zasada odpowiada za powstanie ka┬┐dego objawu ┬┐ucia wszech┬Âwiata, zarówno gwiazd jak i biologii. Mimo, ┬┐e niewyja┬Ânione jest ┬╝ród┬│o przyczyn warunkuj┬▒cych powstanie komórki biologicznej z jej ca┬│ym chemicznym mechanizmem, to ten brak w wiedzy nie zmienia charakteru trójkowej formy rozwoju materii w procesie ewolucji wszech┬Âwiata. Objawem tego typu formy rozwoju jest równie┬┐ przyk┬│ad nam najbli┬┐szy,
„matka + ojciec; tworz┬▒ dziecko, przyczyniaj┬▒c si├¬ do rozwoju gatunku”.

 

Na ka┬┐dym etapie ewolucji ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie, musza zaistnie├Ž przyczyny do dalszego jej rozwoju. „Matka”, jako pierwsza przyczyna, musi posiada├Ž okre┬Âlone cechy w┬│asne, które posiadaj┬▒ zdolno┬Â├Ž, jednak brak jest im, potencja┬│u do ekspansji. Jest to rodzaj ┬Ârodowiska fizycznego, chemicznego lub biologicznego, które zu┬┐y┬│o dost├¬pny i przyswajalny potencja┬│ rozwoju. W tym momencie oczekuje na zaistnienie w zewn├¬trznym ┬Ârodowisku takiej przyczyny, „ojca”, która w harmonii z jej zdolno┬Âciami pozwoli na rozwój i powstanie nowego ┬Ârodowiska w postaci „dziecka”.

 

W procesie ewolucji wszech┬Âwiata, wyst├¬puj┬▒ ró┬┐norakie formy rozwoju pojedynczego etapu trójkowego. Charakteryzuj┬▒ si├¬ one, nasyceniem i jako┬Âci┬▒ procesów wewn├¬trznych „matki”. Etapy pierwszego rz├¬du, nie s┬▒ z┬│o┬┐one i dzia┬│aj┬▒ tam najprostsze procesy (tylko) fizyczne. Zanim wyewoluuj┬▒ si├¬ pierwsze efekty „dziecko”, które b├¬d┬▒ mog┬│y przyj┬▒├Ž miano „matki” posiadaj┬▒cej przyczyny w┬│asne, które umo┬┐liwi┬▒ zaistnienie efektu „dziecka” jako procesu chemicznego, up┬│ynie du┬┐o czasu w ewolucyjnym ┬┐yciu wszech┬Âwiata. W tym czasie rozwinie si├¬ szereg coraz bardziej z┬│o┬┐onych etapów ewolucji na planie fizyki wszech┬Âwiata.

 

Etapy ewolucji w obszarze procesów fizycznych i chemicznych, potrzebuj┬▒ nieporównywalnie krótszego czasu, do osi┬▒gni├¬cia zdolno┬Âci tworzenia procesów na planie etapów ewolucji biologii. Jednak intensywno┬Â├Ž rozwoju w takich procesach jest du┬┐o wi├¬ksza. Taka proporcja, wyst├¬puje równie┬┐ w stosunku do nast├¬pnego rodzaju ewolucji we wszech┬Âwiecie;- ewolucji biologii.

 

Nies┬│ychanie du┬┐a z┬│o┬┐ono┬Â├Ž wyst├¬puj┬▒cych w ewolucji wszech┬Âwiata etapów, musi posiada├Ž bardzo precyzyjnie wyznaczane ramy, które obwaruj┬▒ zachowanie za┬│o┬┐onych kierunków ekspansji. Instrumentem, który formuje, lub wymusza drog├¬ i charakter dla procesów ewolucji jest magnetyzm. Ten rodzaj instrumentu, charakteryzuje si├¬ wyj┬▒tkowo du┬┐┬▒ precyzj┬▒ w dzia┬│aniu, mo┬┐na nawet pokusi├Ž si├¬ o stwierdzenie, ┬┐e jest on absolutnie precyzyjny. Zakres dzia┬│ania magnetyzmu w procesie ewolucji wszech┬Âwiata, obejmuje ka┬┐dy etap i ka┬┐d┬▒ cz┬▒stk├¬. Spe┬│nia on rol├¬ wsz├¬dobylskiego spoiwa a zarazem precyzyjnie rozdziela ró┬┐ne zbiory materii. Jest to instrument, który potrafi formowa├Ž w ruchu uprzednio zespolone zbiory, który równie┬┐ potrafi zachowa pami├¬├Ž formy, przez miliardy lat.

 

Magnetyzm pozwala na zastosowanie matematycznego opisu zdarze├▒, jakie wyst├¬puj┬▒ w formowaniu ró┬┐nych rodzajów ewolucji ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie. Ka┬┐dy rodzaj posiada w┬│asn┬▒ i bezpieczn┬▒ ┬Âcie┬┐k├¬ rozwoju, której etapy mo┬┐na okre┬Âli├Ž i uj┬▒├Ž w ramy odniesie├▒ liczbowych. Proces ewolucji trójkowej, obliguje do przyj├¬cia szczególnej formy policzalno┬Âci. Brak jest w takim procesie przyczyn do matematycznego rozró┬┐nienia funkcji „matki” i „ojca”. S┬▒ to z naturalnego skutku, dwie równorz├¬dne przyczyny do zaistnienia ko├▒cowego efektu w postaci „dziecka”, który automatycznie w momencie uko├▒czenia procesu staje si├¬ „matk┬▒’, a wi├¬c jedn┬▒ z dwóch przyczyn wyj┬Âciowych, jednak jest now┬▒, inn┬▒ form┬▒ w obszarze warto┬Âci.

 

Za┬│o┬┐y┬│em zastosowanie dziewi├¬ciostopniowej skali liczb i zbioru okre┬Âlanego liczbami;- 0;-10;-20, itd, jako podstawy zaistnienia jednej lub kilku skali rozwoju, klasyfikowanej kolejnymi liczbami z szeregu liczbowego od 1 do 9. Taki opis matematyczny b├¬dzie tylko wskazywa┬│ stopie├▒ rozwoju indywidualnej formy na jej drodze ewolucji, wyka┬┐e tylko jej indywidualny charakter a nie odniesie si├¬ do innych form na planie policzalno┬Âci.

 

Naturalnie istniej┬▒ce ograniczenie w zakresie policzalno┬Âci ogólnej, jest rekompensowane w obszarze obrazowania charakteru okre┬Âlanej jednostki.

Dla przyk┬│adu we┬╝my pierwszy etap ewolucji materii na planie fizycznym;-

„matka” i „ojciec” b├¬d┬▒ tu opisane liczb┬▒ „0” a efekt „dziecko” liczb┬▒ „1”, (0-1). Identycznych form fizycznych opisanych jako (0-1), powstanie niezliczona ilo┬Â├Ž, jest to forma pierwocin. Z takiej materii w dalszym procesie powstanie szereg form fizycznych a nast├¬pnie d┬╝wi├¬k i ┬Âwiat┬│o, w jeszcze dalszej kolejno┬Âci powstan┬▒ atomy, dalej gwiazdy i ca┬│a masa materialna wszech┬Âwiata.

 

W odniesieniu do cz┬│owieka, którego posta├Ž fizyczno-duchowa, jest efektem ewolucji na planach;- fizycznym, chemicznym, biologicznym i eterycznym, zastosowanie policzalno┬Âci b├¬dzie bardzo z┬│o┬┐one. W obszarze „0”-„10”-„20” itd. B├¬d┬▒ istnia┬│y cztery wielo liczbowe pola, po jednym dla ka┬┐dego planu. Z kolei w obszarze szeregu od 1 do 9, tylko w zakresie do dziewi├¬ciu, w zale┬┐no┬Âci od aktualnego stanu rozwoju cz┬│owieka. Szereg do dziewi├¬ciu, b├¬dzie obrazowa┬│ stan fizyczno duchowy cz┬│owieka, który mo┬┐e by├Ž przyjmowany w odniesieniu do odpowiednich dla ka┬┐dej liczby kolorów-wibracji.
 

 © Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.

www.andrzejstruski.com