> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2
Data 21/02/2011 21:57  Autor Magdalena Struska de Merowing  Klikni੠5324  Jŕzyk Polish
  

 Kalendarz ┬Âwi┬▒t we wspólnocie Qumran.

Opierano si├¬ na s┬│onecznym staro┬┐ytnym kalendarzu , pochodzenia kap┬│a├▒skiego, który nie u┬┐ywa┬│ babilo├▒skich czy tez kananejskich nazw miesi├¬cy, tylko je po prostu numerowa┬│. Mow├¬ o tym kalendarzu znale┬╝├Ž mo┬┐na np. w Ez.45,18-20; Jub.6,29-33; i I henocha 74,11-12;82,6.11.15.18; . na kalendarz ten sk┬│ada┬│o si├¬ 364 dni u┬│o┬┐onych w 4 pory roku, z których ka┬┐da mia┬│a 3 miesi┬▒ce licz┬▒ce po 30,30 i 31 dni. lub tez 13 tygodni co w efekcie daje roczny cykl 52 tygodni. W owym kalendarzu ka┬┐de ze ┬Âwiat przypada┬│o ka┬┐dego roku na ten sam dzie├▒ tygodnia..

 
 

Najwa┬┐niejsze ┬Âwi├¬ta to:

 • ┬Âwi├¬ta Nowego Roku
 • Pascha
 • ┬Žwi├¬to Prza┬Âników
 • ┬Žwi├¬to Ko┬│ysania Snopów lub Pierwszych Zbiorów J├¬czmienia
 • ┬Žwi├¬to Tygodni lub ┬Žwi├¬to Pierwocin Zbo┬┐a Pszennego
 • ┬Žwi├¬to Nowego Wina
 • ┬Žwi├¬to Oliwy
 • ┬Žwi├¬to Drzewa
 • Siódmy miesi┬▒c
 • Dzie├▒ Pojednania b┬▒d┬╝ tez Pokuty
 • ┬Žwi├¬to Namiotów
 • oraz codzienny Tamid, ofiara Szabatowa, ofiara przy wy┬Âwi├¬caniu kap┬│anów.

Czy wspólnota z Qumran oczekiwa┬│a Mesjasza?


 

Tak zwane pisma sekciarskie mówi┬▒ o oczekiwanym przyj┬Âciu Proroka i Mesjaszy,


 

Jest znacz┬▒ce, ┬┐e w Qumran oczekiwano dwóch Mesjaszy, jednak w tekstach qumra├▒skich nie znajdziemy niczego o wyj┬▒tkowym Mesjaszu, który mia┬│ odegra├Ž tak┬▒ rol├¬ realizacji zbawienia, jak┬▒ Nowy Testament przypisuje Mesjaszowi Jezusowi.


 

Przysz┬│o┬Â├Ž Dynastii Dawida mo┬┐na odnale┬╝├Ž w 1Sam 2,10.35; Ps132,7;


 

Kim by┬│ „Nauczyciel Sprawiedliwo┬Âci”.


 

W r├¬kopisach qumra├▒skich jest on identyfikowany z kap┬│aneml lub „Nauczycielem Wspólnoty”. Uwa┬┐ano go za tego, którego Bóg obdarzy┬│ specjalnym darem rozumienia Pisma, a szczególnie „s┬│ów Jego s┬│ug i Proroków”. {1QHab7,5}; Nigdy w tekstach nie zosta┬│ nazwany po imieniu, natomiast szczegó┬│y dotycz┬▒ce jego postaci znale┬╝├Ž mo┬┐na w 1QpHab 1,13; 2,2; 5,10; 7,4; 8,3; 9,9-10; 11,5;


 

Teksty wspominaj┬▒, ┬┐e „Nauczyciel Sprawiedliwo┬Âci” prze┬Âladowany by┬│ przez „Niegodziwego Kap┬│ana”.


 

W 4QPBless-4Q252 1v 3 zwrot semach Dawid „Odro┬Âl Dawida” u┬┐yty zosta┬│ w stosunku do postaci zwanej masziach hassedeq” Mesjaszem Sprawiedliwo┬Âci”.


 

Wed┬│ug parafrazy Sam7,11-14; obdarza si├¬ tym tytu┬│em jakiego┬ sukcesora tronu Dawida „ B├¬d├¬ ojcem dla niego, a on b├¬dzie dla mnie synem” odnosi si├¬ do odro┬Âli Dawidowej , która nastanie wraz z „Wyja┬Âniaj┬▒cym Prawo”,  który stanie na Syjonie ostatnich czasach. {4QFlor-4Q174, 1-3 i 11-12};


 

Teksty wspominaj┬▒ce o przyj┬Âciu „Wyja┬Âniaj┬▒cego Prawo na Ko├▒cu czasów”


 

Doresz hattorac - teksty „Wyja┬Âniaj┬▒cego Prawo”, w jednym z nich jest on oczekiwany jako towarzysz, odro┬Âli Dawida ”{4QFlor -4Q 174-1-2 i 11-12 natomiast innym jako „Gwiazda” z wyroczni Ballaama {Lb24,17; odno┬Ânik CD7,18};


 

Wed┬│ug tych r├¬kopisów jednym z zada├▒ „Nauczyciela Sprawiedliwo┬Âci”,  jako kogo┬ natchnionego przez Boga, by┬│a szczególna interpretacja Prawa i Proroków {1QpHab 7,5};


 

Niektóre wybrane fragmenty Zwojów z Qumran

ZWOJE Z QUMRAN


 

Palestyna , Morze Martwe 1947r.Bedui├▒ski pasterz odnajduje w Qumran w pobli┬┐u Jerozolimy zwoje zapisane w j├¬zyku aramejskim i hebrajskim , a w┬Âród nich r├¬kopisy starsze od starego testamentu, a tak┬┐e pó┬╝niejsze, dotycz┬▒ce esse├▒czyków i pocz┬▒tków chrze┬Âcija├▒stwa.


 

Kryj┬▒ one tajemnice które mog┬▒ wstrz┬▒sn┬▒├Ž podstawami ko┬Âcio┬│a.


 

Fragmenty: Zwój Stracony.


 

"Sk±d to zamieszanie miêdzy narodami,


 

dlaczego buntuj┬▒ si├¬ ziemscy królowie?


 

A ksi┬▒┬┐├¬ta sprzymierzaj┬▒ si├¬ z nimi;  Przeciw Panu,


 

Przeciw Jego Pomaza├▒cowi?


 

Tu┬┐ przed ko├▒cem ┬Âwiata


 

Bezbo¿ni sprzymierz± siê


 

Przeciw Nauczycielowi Sprawiedliwo┬Âci, aby go zniszczy├Ž,


 

Ale ich zamiary siê nie powiod± .


 

Kittim ---panuj┬▒ nad wieloma narodami.


 

Ksi±¿êta, starszyzna,


 

I kap┬│ani z Jerozolimy, którzy rz┬▒dz┬▒ Izraelem,


 

Ich Wysoka Rada --- wszyscy im pomagali.


 

Wiedzia┬│ jaki czeka Go los,


 

Jak równie┬┐ i to, ┬┐e wróci w chwale,


 

By obj┬▒├Ž rz┬▒dy nad narodami,


 

I wyda├Ž na nie s┬▒d....


 

Niektórzy oczekiwali, ┬┐e stanie si├¬ cud, ┬»e zmartwychwstanie on w blasku chwa┬│y ....


 

Inni mówili ┬┐e ujrzeli na niebie jasn┬▒ b┬│yskawice,


 

Jeszcze inni mówili, ┬┐e widzieli go we ┬Ânie,


 

Ale tu na ziemi,  na tym ┬Âwiecie, nie sta┬│o si├¬ nic.


 

Przyb├¬dzie którego┬ dnia,


 

Bêdzie z rodu Dawida ....


 

Bêdzie wielkim na tej ziemi,


 

wszyscy bêd± go wielbili i mu s³u¿yli.


 

Bêdzie nazywany Synem Cz³owieczym.


 

I nazw┬▒ go synem Najwy┬┐szego.


 

Jak spadaj┬▒ca gwiazda,


 

Jak pi├¬kna wizja, takie b├¬dzie jego królestwo.


 

Bêd± w³adali wiele lat na ziemi.


 

I zniszcz┬▒ wszystko.


 

Jeden naród zniszczy drugi naród


 

Jedna prowincja zniszczy drug┬▒ prowincje.


 

A┬┐ lud Bo┬┐y odrzuci miecze.


 

Przez cz┬│owieka Sprawiedliwego, z┬│o┬┐onego w ofierze,


 

Zostanie namaszczony,


 

W swoim czasie


 

Wyst┬▒pi przeciw Synom Ciemno┬Âci,


 

Przeciw Bezbo┬┐nemu Kap┬│anowi


 

I pokona ich."


 

Kittim--synowie ciemno┬Âci


 

Zwój Mesjasza - fragmenty


 

...I nic nie wydarzy siê zanim nie wybuchnie wojna


 

Synów ┬Žwiat┬│a z Synami Ciemno┬Âci,


 

Synów Lewiego, Synów Judy, Synów Beniamina, Wygna├▒ców z pustyni.


 

Przeciw zastêpom Beliala,


 

Mieszka├▒com Filistii,


 

Kittim z Assuru; i tym zdrajcom, którzy im pomagaj┬▒.


 

I Synowie ┬Žwiat┬│a zaw┬│adn┬▒ na nowo Jerozolim┬▒; i ┬Žwi┬▒tyni┬▒,


 

I wojna ta przeciw siedmiu krajom, trwa├Ž b├¬dzie czterdzie┬Âci lat.


 

I stanie si├¬ to; Po wieku zniszczenia, Katastrof, Nienawi┬Âci, Chorób, Wojny plemiennej, Wojny etnicznej, Wojny ludobójczej.


 

I stanie siê to


 

Gdy przybêdzie Syn Cz³owieczy


 

Z rodu Dawida


 

Z rodu synów pustyni


 

Bêdzie pomazañcem..... I przez diab³a w lesie bêdzie kuszony, trzy razy


 

Bêdzie zwyciêzc±......


 

I wszyscy, którzy jedz┬▒ jego chleb,


 

podnios± na niego rêkê


 

B├¬d┬▒ mówi├Ž o nim ┬╝le


 

Z┬│o┬Âliwymi j├¬zykami


 

Ci którzy przy┬│┬▒czyli si├¬ do jego zgromadzenia,


 

Bêd± go szkalowali przed synami z³a.


 

A wszystko po to, aby by┬│o s┬│awione Jego s┬│owo.


 

Z powodu ich winy


 

Ukry┬│ ┬╝ród┬│o rozumu


 

Tajemnicê Prawdy


 

A inni jeszcze powi├¬ksz┬▒ Jego nieszcz├¬┬Âcie


 

Zamkn┬▒ Go w ciemno┬Âciach


 

I jego chlebem bêdzie udrêka


 

Napojem p┬│yn┬▒ce do ko├▒ca ┬│zy


 

Albowiem Jego oczy przes┬│oni ┬┐al


 

Jego DUSZA utonie w codziennej goryczy


 

Ow³adn± nim lêk i smutek.


 

Potem zacznie si├¬ wojna na ca┬│ym ┬Âwiecie


 

Bêdzie walczy³ bez wytchnienia


 

Z Synami Ciemno┬Âci, przep├¬dzi ich,


 

Bêdzie walczy³ z bezbo¿nym kap³anem


 

I pokona go


 

I zabije niegodziwego kap┬│ana


 

Zgodnie z prawem.....


 

Syn Cz┬│owieczy stanie na czele armii


 

Która wyjdzie z doliny pe┬│nej ko┬Âci .....


 

A wiêc powie proroctwo


 

Tak jak mu bêdzie nakazane, a gdy tylko je wypowie


 

Wybuchnie wielka wrzawa


 

ko┬Âci po┬│┬▒cz┬▒ si├¬ ze sob┬▒,


 

Zaczn┬▒ formowa├Ž si├¬ na nich mi├¬┬Ânie


 

przyrasta├Ž cia┬│o


 

Zacznie je pokrywa├Ž skóra


 

Wejdzie w nie duch


 

O¿yj±, stan± na nogi ,Utworz± wielk± armiê


 

A on stanie na czele tej armii


 

I uda siê do Jerozolimy


 

Wkroczy przez z³ota bramê,


 

Odbuduje ┬Žwi┬▒tynie


 

Tak, jak j┬▒ widzia┬│ w swych wizjach,


 

A królestwo Niebieskie,


 

Tak d┬│ugo oczekiwane,


 

Przyjdzie wraz z Nim,


 

Zbawicielem


 

Który otrzyma imi├¬


 

LEW


 

Zwój Wojny


 

Powstañ Mocarzu, pojmaj twych pojmanych, Mê¿u Cwa³y,


 

i zabierz Twój zdobyczny ┬│up, o Waleczny!


 

Po┬│ó┬┐ r├¬k├¬ Twoj┬▒ na karku Twoich wrogów,


 

a nogê Twoj± na stosie pobitych,


 

a miecz Twój niech poch┬│onie grzeszne cia┬│o.


 

Nape³nij chwa³± Twoj± ziemiê,


 

a dziedzictwo swoje b┬│ogos┬│awie├▒stwem.


 

Niech b├¬dzie mnóstwo zwierz┬▒t na polach Twoich,


 

a srebro i z┬│oto i drogie kamienie w pa┬│acach Twoich.


 

rozraduj siê wielce Syjonie,


 

w┬Âród radosnych okrzyków uka┬┐ si├¬ Jerozolimo


 

i weselcie siê wszelkie miasta Judy!


 

Otwórz na zawsze twoje bramy,


 

aby przyniesiono tobie bogactwa narodów.


 

{Zwoje z Qumran-Regu┬│a wojny}


 

Zwój ┬Žwi┬▒tyni


 

A w dniu upadku Kittim


 

b├¬dzie bój i wielka rze┬╝ wobec Boga Izraela,


 

gdy┬┐ to jest dzie├▒ od dawna


 

przez niego wyznaczony na wojnê,


 

która ma zniszczy├Ž Synów Ciemno┬Âci.


 

Wtedy stan┬▒ do okrutnej rzezi:


 

zgromadzenie bogów i zgromadzenie ludzi.


 

Synowie ┬Žwiat┬│o┬Âci oraz obóz ciemno┬Âci


 

b├¬d┬▒ walczy├Ž razem,


 

aby siê okaza³a moc Boga


 

w┬Âród zgie┬│ku wielkiego t┬│umu


 

i wrzawy bogów i ludzi w tym dniu zag┬│ady.


 

to bêdzie czas ucisku dla ca³ego ludu,


 

wykupionego przez Boga.


 

A w┬Âród wszystkich cierpie├▒


 

nie by┬│o dot┬▒d im podobnego od pocz┬▒tku


 

a┬┐ do ko├▒ca wybawienia wiecznego.


 

W dniu ich walki z Kittim


 

stocz┬▒ bój na ┬Âmier├Ž i ┬┐ycie.


 

W wojnie tej trzy razy Synowie ┬Žwiat┬│o┬Âci


 

umocni┬▒ si├¬, aby pobi├Ž bezbo┬┐no┬Â├Ž.


 

zwoje z Qumran{Regu┬│a wojny}.


Zwój Skarbu


 

Ale, dzieki tym którzy wytrwali w Przykazaniach Boga


 

i przez nie si├¬ uratowali, ustanowi┬│ Bóg,


 

swoje Przymierze dla Izraela na wieki,


 

ukazuj┬▒c im rzeczy ukryte, przez które zb┬│┬▒dzi┬│ ca┬│y Izrael,


 

swoje ┬Âwiete szabaty i swoje chwalebne ┬Âwi├¬ta,


 

swoje sprawiedliwe ┬Âwiadectwa i swoje prawdziwe drogi


 

oraz pragnienie swojej woli, które cz┬│owiek powinien czyni├Ž,


 

aby ┬┐y├Ž dzi├¬ki nim. {On} ukaza┬│ im rzeczy


 

a oni wykopali studniê obfit± w wodê,


 

lecz nie b├¬dzie ┬┐y├Ž ten kto ni┬▒ gardzi.


 

{ Dokument Damasce├▒ski }


 

Zwój Syjonu


 

Syjonie, gdy cie wspominam, b³ogos³awiê ciê.


 

Z ca┬│ego serca, z ca┬│ej duszy, z ca┬│ej si┬│y,


 

bo ciê kocham, gdzy przywo³ujê ciê w pamiêci.


 

Syjonie! Ty jeste┬ nadziej┬▒.


 

Ty jeste┬ pokojem i Zbawieniem.


 

Z twojego ³ona zrodz± siê pokolenia,


 

na twym ┬│onie b├¬d┬▒ si├¬ zywi├Ž,


 

w twoim blasku b├¬d┬▒ si├¬ chroni├Ž,


 

b├¬d┬▒ wspomina├Ž twoich proroków.


 

W tobie nie ma ju┬┐ z┬│a.


 

Odejd┬▒ bezbo┬┐ni i niegodziwi


 

i s┬│awi├Ž cie b├¬d┬▒ twoi synowie.


 

Twoi narzeczeni b├¬d┬▒ usycha├Ž za tob┬▒,


 

oczekuj┬▒c Zbawienia,


 

p┬│acz┬▒c w twoich murach.


 

Syjonie, oni spodziewaj± siê nadzieji,


 

czekaj┬▒ na Zbawienie.


 

Psalmy pseudodawidowe {Zwoje z Qumran}.


 

Zwój Zbrodni


 

B±d¼cie mê¿ni i silni! B±d¼cie dzielni!


 

Nie bójcie si├¬ i nie l├¬kajcie, i niech nie s┬│abnie serce wasze!


 

Nie trwó┬┐cie si├¬ i nie obawiajcie ich!


 

Nie cofajcie siê wstecz i nie uciekajcie przed nimi,


 

bo oni sa zgromadzeniem niegodziwo┬Âci


 

i ciemno┬Âci┬▒ s┬▒ ich wszystkie czyny,


 

i do ciemno┬Âci zmierza wszelkie ich pragnienie.


 

W k┬│amstwie ufno┬Â├Ž swoj┬▒ z┬│o┬┐yli.


 

A potêga ich jak dym siê ulotni.


 

Bo┬┐e Izraela,podnie┬ r├¬k├¬ Swoj┬▒ w Swojej cudownej mocy


 

nad wszystkimi niegodziwymi duchami...


 

{Regu┬│a Wojny}


 

Zwój Powrotu


 

A mije serce zapozna³o siê z ciosami,


 

By┬│em jak m┬▒┬┐ opuszczony,


 

nie by┬│o dla mnie schronienia,


 

gdy┬┐ moje cierpienie rozwija┬│o si├¬ w gorzko┬Âciach


 

jako nieprzerwany i nieuleczalny ból


 

przeciw mnie, jak ci którzy zstepuj┬▒ do Szeolu,


 

duch mój uwolni si├¬ od zmar┬│ych, chociaz doi otch┬│ani si├¬ga┬│y.


 

Zwój Templariuszy


 

Albowiem oni mnie zniewa┬┐yli


 

i nie zwa┬┐ali na mnie,


 

gdy ty moc swoj┬▒ przeze mnie okaza┬│e┬Â.


 

Wypêdzili mnie bowiem z mojej ziemi


 

jako ptaka z gniazda swojego,


 

a wszystkich moich przyjació┬│ i bliskich


 

ode mnie odsunêli


 

i uwa¿ali mnie za bezu¿yteczne narzêdzie.


 

Ale to oni,t┬│umacze k┬│amstwa i prorocy fa┬│szu,


 

knuli spisek przeciw mnie z Belialem,


 

chc┬▒c twoje Prawo,które Ty wyry┬│e┬ w sercu moim,


 

zamieni├Ž na pochlebstwa zwodnicze dla twego ludu.


 

Oni spragnionym nie dali napoju Poznania,


 

lecz pragn┬▒cym podawali ocet,


 

aby patrze├Ž na ich odurzenie,


 

gdy b├¬da zachowuwa├Ž si├¬ jak szaleni


 

podczas swoich ┬Âwi┬▒t


 

i upada├Ž b├¬d┬▒ w ich sieci.


 

{Zwoje z Qumran - Hymny}.


 

Zwój Grot


 

I oto tajemnica; bezbo┬┐ni zmieniaj┬▒ dzie┬│a prawdy, które


 

przekszta┬│caj┬▒ w k┬│amstwo. Nie zapisuj┬▒ moich s┬│ów, lecz


 

g┬│osz┬▒ nikczemno┬Â├Ž w moim imieniu, wed┬│ug ich ┬┐yczenia i ich woli.


 

I oto druga tajemnica:wierni, ┬Âwi├¬ci, sprawiedliwi czytaj┬▒ dzie┬│a wed┬│ug ich prawdy.


 

{Zwoje z Qumran- Ka. Hioba}.


 

Zwój Mi┬│o┬Âci - Zwój ┬Žwi├¬tych


 

Ukaza┬│a mi si├¬ w swojej wspania┬│o┬Âci


 

i pozna┬│em j┬▒


 

Kwiat winoro┬Âli daje winogrono


 

a z winogrona powstaje wino, które rozwesela serca.


 

Szed┬│em po jej p┬│askich drogach,


 

bo pozna³em j± bêd±c m³odym.


 

us┬│ysza┬│em j┬▒,


 

i poj±³em j± do g³êbi


 

I to ona mnie napoi┬│a.


 

I dlatego k┬│adam jej ho┬│d.


 

Podziwia┬│em j┬▒,


 

zapragn┬▒┬│em jej.


 

I nie odwróci┬│em twarzy.


 

po┬┐┬▒da┬│em jej


 

z ca┬│┬▒ jej wznios┬│o┬Âci┬▒.


 

Otworzy┬│em drzwi,


 

które pozwalaj┬▒ ods┬│oni├Ž tajemnic├¬.


 

Oczy┬Âci┬│em si├¬,


 

aby pozna├Ž j┬▒ w czysto┬Âci.


 

Mia┬│em m┬▒dro┬Â├Ž w sercu


 

i nie opu┬Âci┬│em jej...{...}


 

O, wy Liczni, s┬│uchajcie moich s┬│ów,


 

a otrzymacie z┬│oto i srebro.


 

{psalmy pseudodawidowe - Zwoje z Qumran }


 

Przypisy do oznacze├▒:


 

DSS- Dead Sea Scrolls- Zwoje znad Morza Martwego

Hev- teksty z Nachal Chewer

H - hymny

CD- Dokument Damasce├▒ski z genizy synagogi w Cairo.

C-teksty z genizy synagogi w Cairo.

D- Dokument Damasce├▒ski

Mas- teksty z Masady

Q- Qumran

1Q- 1 grota, 2Q - 2 grota; kolejne oznaczenia tekstów pochodz┬▒cych z grot.

1QpHab- Peszer do Ksiêgi Habakuka- grota1.

1QS-Regu┬│a Zrzeszenia

1QSa-Regu┬│a Ca┬│ego Zgromadzenia

3Q15- Zwój Miedziany z groty 3.

1QSb- Zbiór B┬│ogos┬│awie├▒stw

4QD a-h - kopie Dok. Damasce├▒skiego

4QFlor- Midrasz na czasy ostateczne

4QPBless - B┬│ogos┬│waie├▒stwo Patriarchów grota nr.4

11QTemple - Zwój ┬Žwiatyni grota 2.

11Qtgjob - targum hioba grota11

4Q lev- kopia Ks. Kap┬│a├▒skiej grota 4

11QPs 2 - Psalmy grota 2

1QapGen - Apokryf ksiêgi Rodzaju grota1

4QEzra - Ks. Ezrasza

 

Zebra┬│a i opracowa┬│a na podstawie ┬╝róde┬│ {bibliografia poni┬┐ej}.
Zbiorów w┬│asnych i ┬╝róde┬│ internetowych [zdj.} Jessica.
© Magdalena Struska de Merowing. Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linka do orginalnej strony autorki.


 

 Wybór bibliografii:

 1. Abecassis E. “Qumran” wyd Albatros Warszawa 2006.
 2. Abecassis E. “ Skarb ┬Žwiatyni”wyd Albatros Warszawa 2005.
 3. Vanderkam, James.C.” The DeadSea Scrolls Today 1994; polskie wydanie: “ Manuskrypty znad Morza martwego” przek┬│ad R.Gromadzka- Warszawawyd Cyklady 1996.- relacja o stanie bada├▒ z roku 1994.
 4. Vermes, G. „ The Dead Sea Scrolls In English : Third Edition Londyn, Penguin Group , 1987.- zawiera rzetelne przek┬│ady wi├¬kszo┬Âci zwojów . poprawione wydanie z roku 1995, zawiera dodatkowo 30 tekstów oraz Zwoju Miedzianego.
 5. Zdun P. „ Pie┬Âni ofiary Szabatowej z uran i Masady” Kraków Enigmat Press, 1996.- przek┬│ad i tekst maj┬▒cy znaczenie do poznania angelogii i mistyki ┬┐ydowskiej za czasów przedchrze┬Âcija├▒skich.
 6. Garcia Martinez, Florentino „The Dead Sea Scrolls Translated : the Qumran Texts In English, Leiden Brill, 1996.- wyd.2 uzupe┬│nione; Kompletny przek┬│ad zwojów na j├¬zyk angielski. Wyd. pierwsze hiszpa├▒skie Madrid : trotta 1992.
 7.  Warszawa. PAX. „Dziesi├¬├Ž lat odkry├Ž na Pustyni Judzkiej.
 8. Muchowski Machowski. „r├¬kopisy znad morza martwego” Kraków The Enigmat Press 1996.- pierwszy polski kompletny przek┬│ad zwojów.
 9. Laperrousaz, E.-M. Qoumran: L’Etablissement essenien des bords de la Mer Morte: Historie et archeologie du site, Paris Picard 1976.- niezale┬┐ne studium wykopalisk w Chirbet napisane przez archeologa.
 10. Lohse, E. „ Die Texte aus Qumran: Hebraisch und Deutsch . wyd.2. Munchen: Kosel; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971. - wokalizowana edycja tekstów hebrajskich z dobrym przek┬│adem niemieckim.
 11. Kapera.Z.J. „ Pó┬│wiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego“ Kraków The Enigma Press 1996. - udokumentowana historia publikacji r├¬kopisowi tzw. Trzeciej bitwy o zwoje.
 12. Fitzmyer .J.A. „The Dead Sea Scrolls: Major Publications and Tools for Study” Atlanta , GA Scholars 1990.-  przewodnik bibliograficzny po problemach qumrantologii.
 13. Allegro Jon Marko, „The dead Sea Scrolls :” A Reappraisal “; wyd.2 poprawione Londyn1964.- informacje dotycz┬▒ce zawarto┬Âci zwojów.
 14. Joseph. A. Fitzmyer SJ.. Paulist Press, New York Mahwah 1992, wyd polskie Enigma Press Kraków “101 pyta├▒ o Qumran”.

Znaleziona w pieczarze nr 3 (Qumran) miedziana rola zawiera spis inwentaryzacyjny. Chodzi o wykaz 61 miejscowo┬Âci w których zdeponowano z┬│oto, srebro i warto┬Âciowe naczynia sakralne. Wi├¬kszo┬Â├Ž z tych schowków znajduje si├¬ w Jerozolimie, NIEKTÓRE  POD SWI┬íTYNI┬í lub w jej pobli┬┐u. Inne natomiast w okolicy Jerozolimy a niektóre w Qumran. Je┬Âli podane w tej roli liczby si├¬ zgadzaj┬▒, to ca┬│y ci├¬┬┐ar pochowanego w ró┬┐nych miejscach skarbu wynosi 65 ton srebra i 26 ton z┬│ota (tona = 1000kg.) o dzisiejszej warto┬Âci 90 milionów Marek (D.M.,-suma podana przez Baigent'a, czyli oko┬│o 45 milionów Euro.Z.). W porównaniu do innych skarbów nie jest to ┬┐adna kwota przyprawiaj┬▒ca o zawrót g┬│owy ( 13. marca 2005 g┬│ówna wygrana w Totku w Niemczech wynosi┬│a 21 milionów Euro. Z.).  Zatopiona hiszpa├▒ska galera przyniesie, dla przyk┬│adu, du┬┐o wi├¬cej dochodu. Pami├¬ta├Ž jednak nale┬┐y, ┬┐e warto┬Â├Ž staro┬┐ytnego skarbu ze wzgl├¬du na jego religijny i symboliczny charakter jest  wiele wi├¬ksza.(....) Z tekstu spisanego na owej miedzianej roli jednoznacznie wynika, ┬┐e chodzi o cz├¬┬Â├Ž skarbu nale┬┐┬▒cego do jerozolimskiej ┬Âwi┬▒tyni i który to skarb zosta┬│ ukryty przed rzymskimi naje┬╝dcami" (k.cyt.).

http://www.beepworld.de/members81/von_roya/renne.htm