> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata
Data 12/04/2010 17:09  Autor Andrzej Struski  Klikni 4373  Jzyk Polish
Potrzeby istoty my¶l±cej i inteligentnej s± zaspakajane na planie kilku obszarów zwi±zanych z jej ¿yciem i zami³owaniami.

Potrzeby twórców wszech¶wiata.
 

Potrzeby istoty my¶l±cej i inteligentnej s± zaspakajane na planie kilku obszarów zwi±zanych z jej ¿yciem i zami³owaniami. Do okre¶lenia potrzeb twórców wszech¶wiata niezbêdne jest wyszczególnienie podstawowych cech osobistych istot tam ¿yj±cych, które na ziemi s± nazywane „duszami”. Równie wa¿ne jest okre¶lenie zasad spo³ecznych i potrzeb tamtej cywilizacji, któr± nazywam „cywilizacj± nieba”.
Informacje niezbêdne do okre¶lenia wskazywanych cech mo¿na odnale¼æ tylko i wy³±cznie oceniaj±c ¿ycie i zachowanie istot z wcielon± dusz±. Ustaleniem w³a¶ciwego kierunku poszukiwañ jest kwestia wykazania, w jakie formy ¿ycia wszech¶wiata jest wcielana dusza.

Pierwszym kryterium, jakie nale¿y przyj±æ bêdzie za³o¿enie, ¿e procesowi wcielenia duszy podlegaj± istoty, które prezentuj± najwy¿szy poziom rozwoju.
Ocenê przeprowadzamy na ziemi w zwi±zku z tym mo¿emy wskazaæ tylko tu wyewoluowane formy ¿ycia. Wskazanie najwy¿ej rozwiniêtej na ziemi formy ¿ycia jest spraw± prost±, mo¿e to byæ tylko cz³owiek.

Drugie kryterium, musi okre¶liæ, jaki charakter rozwoju w³asnej postaci powinna posiadaæ istota wyewoluowana we wszech¶wiecie, by wcielenie duszy w jej postaæ by³o mo¿liwe.
By proces wcielenia móg³ zostaæ zrealizowany, docelowa istota musi posiadaæ odpowiednio wykszta³con± postaæ fizyczno duchow±. Potrzeba rozwoju odpowiedniego aspektu fizycznego postaci, wynika z miejsca ¿ycia ocenianej przez nas istoty, natomiast aspekt duchowy jest niezbêdny dla zachowania mo¿liwo¶ci kontaktu wcielanej duszy z istot± docelow±. Z po¶ród wszystkich wyewoluowanych na ziemi form ¿ycia taki warunek spe³nia tylko cz³owiek.

Trzecie kryterium, musi okre¶liæ uzasadnione cechy cz³owieka, jakie mog± odpowiadaæ potrzebom wcielanej duszy.
Istota duszy, jaka przez wieki jest jej przypisywana lokuje tê postaæ w obszarach odnosz±cych siê do Boga. Newralgicznym wskazaniem jest stosowany przez kap³anów termin „Duszpasterz”. W kontek¶cie duszpasterskim odnosi siê on do cz³owieka i duszy w niego wcielonej, a w kontek¶cie religijnym do Boga stwórcy.
Wymowa zwrotu „Duszpasterz” jest swego rodzaju potwierdzeniem na istnienie potrzeb twórców wszech¶wiata, które maj± byæ realizowane w czasie, gdy dusza jest wcielona w cia³o cz³owieka. W czasie ca³ego ¿ycia cz³owiek powinien przekazywaæ dla duszy takie warto¶ci, jakie wynikaj± z jego ¿ycia i s± zwi±zane z wszystkich aspektami jego duchowo¶ci.
Wed³ug warto¶ci wskazywanych trzecim kryterium, obszar ¿ycia duchowego wi±¿e w sobie cechy cz³owieka, które odpowiadaj± za proces przekazywania dla duszy takich warto¶ci, jakie zak³adali twórcy wszech¶wiata w kwestii korzy¶ci za jego zbudowanie.

W konkluzji do trzech kryteriów mo¿emy stwierdziæ, co nastêpuje;
1 Spe³nienie potrzeb twórców wszech¶wiata dokonuje siê w czasie, gdy istota pochodz±ca z ich cywilizacji – Dusza, jest wcielona w cia³o fizyczno duchowe cz³owieka wyewoluowanego we wszech¶wiecie.
2 Cz³owiek przyjmuj±cy duszê jest efektem ewolucji naturalnej wszech¶wiata a jego postaæ duchowa jest uszlachetniona dodatkowym programem w sferze eterycznej.
3 Potrzeba duszy spe³niana jest w procesie ¿ycia duchowego odpowiednio rozwiniêtego cz³owieka, ¿yj±cego w warunkach naturalnych, które s± okre¶lane mianem raju (³aski Boga).
4 W trakcie ¿ycia duchowego system psycho emocjonalny dzia³aj±cy wed³ug woli cz³owieka w optymalnym ¶rodowisku raju tworzy materiê emocjonaln±, która nastêpnie w odpowiedniej czê¶ci jest przekazywana dla duszy.

W odniesieniu do tego tematu nale¿y u¶ci¶liæ kilka kwestii zwi±zanych z aspektami sfery eterycznej i ¿yciem duchowym cz³owieka.

¯ycie duchowe cz³owieka.

Cz³owiek jest istot± psycho emocjonaln± i ka¿da funkcja dzia³ania psychicznego tworzy efekt w postaci stanu emocjonalnego. Zabarwienie emocji, jakie tworzy cz³owiek posiada nies³ychanie szerokie spektrum. Tu istotn± rolê odgrywaj± uczucia, one s± instrumentem wspó³pracuj±cym z psychik± i to dziêki charakterowi uczuciowemu cz³owiek tworzy tak bogate spektrum emocji.

Bogate spektrum emocji jeszcze nie oznacza, ¿e wszystkie tworzone emocje posiadaj± dla duszy, odpowiedni stan warto¶ciowy. Skrajne warto¶ci emocji to mi³o¶æ i nienawi¶æ, szczê¶cie i smutek, uniesienie i strach. Jakie z tych stanów emocjonalnych s± w³a¶ciwe dla potrzeb duszy?
Istotn± wskazówkê mo¿emy odnale¼æ w sprawie dotycz±cej ¿ycia cz³owieka w raju. Tam istniej±ce ¶rodowisko zabezpiecza cz³owieka we wszystko, co jest mu niezbêdne. Cz³owiek g³odny siêga po owoc by siê nasyciæ, cz³owiek spragniony nie musi daleko szukaæ wody czy soku w owocach, cz³owiek zmêczony mo¿e spocz±æ w ka¿dym miejscu – tam nie wystêpuj± tam ¿adne zagro¿enia a potrzeby s± spe³niane przez samo ¶rodowisko, st±d jego okre¶lenie – „£ask Boga”.

W opisie raju istnieje jednoznaczna odpowied¼ na pytanie; jakie stany emocjonalne musi tworzyæ cz³owiek by spe³niæ potrzebê duszy?
Cz³owiek ¿yj±cy w raju tworzy³ tylko i wy³±cznie pozytywne stany emocjonalne z braku zagro¿eñ i problemów, nie istniej± realne przes³anki do tworzenia stanów strach, smutku, czy nienawi¶ci. Z kolei Raj jako ¶rodowisko pierwotnego ¿ycia, istnia³ i niew±tpliwie istnieje nadal w ró¿nych miejscach wszech¶wiata. Z tego nale¿y wyci±gn±æ wniosek, ¿e jest on miejscem przygotowanym specjalnie dla zabezpieczenie w³a¶ciwej formy ¿ycia cz³owieka z wcielon± dusz±. Potwierdzeniem dla takiej tezy, jest ukryte w tekstach biblijnych okre¶lenie dla tego miejsca wystêpuj±ce pod nazw± „£aska Boga”, inaczej mówi±c miejsce, które da³ cz³owiekowi Bóg.

By spe³niæ potrzebê Boga i duszy cz³owiek jako przedstawiciel wyewoluowanego we wszech¶wiecie jednorodnego rodzaju postaci, musi tworzyæ w swoim systemie psycho emocjonalnym jak najwiêksz± ilo¶æ materii emocjonalnej (emocje – materia emocjonalna, tak jak wszystko, co istnieje posiada sobie w³a¶ciwy stan zagêszczenia masy materialnej) o zabarwieniu pozytywnym.

Oceniaj±c obecnie ¿ycie cz³owieka na ziemi, widzimy pracownika, który w wolnych chwilach szuka wytchnienia i szczê¶cia. Tylko nieliczni te stany emocjonalne osi±gaj± w pracy, wiêkszo¶æ traktuje pracê jako przymus zabezpieczaj±cy byt. W pe³ni szczê¶liwi ludzie s± wyj±tkiem w spo³eczeñstwie i nie stanowi± o wizerunku spo³ecznym ludzko¶ci.

W konkluzji do takiej oceny zachowañ emocjonalnych ludzi, nale¿y przyj±æ bardzo przykry wniosek; cz³owiek ¿yje w sprzeczno¶ci ze swymi naturalnymi potrzebami i w sprzeczno¶ci z potrzebami Boga i twórców wszech¶wiata.

Konkluzja, jaka wy³ania siê z powy¿ej przedstawionych wniosków i ocen, objawia nam zupe³nie odmienny wizerunek cz³owieka, ziemi, wszech¶wiata, jego ewolucji i Boga. Okazuje siê, ¿e potrzeby Boga to wcale nie modlitwa, umartwienie, czy uni¿ony ho³d, tylko jedna prosta rzecz –BYÆ SZCZʦLIWYM/ SZCZÊSLIW¡.

Okazuje siê, ¿e cz³owiek tak ¿yj±cy sp³aca swój d³ug istnienia, swoje prawo do ¿ycia i wcale nie za stworzenie, nie za ewolucje, tylko za prawo do przyjêcia istoty pochodz±cej z cywilizacji twórców wszech¶wiata - równej Bogu – istoty w postaci wcielanej duszy.


© Struski Andrzej de Merowing

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA