> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata
Data 12/04/2010 17:09  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4517  Jŕzyk Polish
Potrzeby istoty my┬Âl┬▒cej i inteligentnej s┬▒ zaspakajane na planie kilku obszarów zwi┬▒zanych z jej ┬┐yciem i zami┬│owaniami.

Potrzeby twórców wszech┬Âwiata.
 

Potrzeby istoty my┬Âl┬▒cej i inteligentnej s┬▒ zaspakajane na planie kilku obszarów zwi┬▒zanych z jej ┬┐yciem i zami┬│owaniami. Do okre┬Âlenia potrzeb twórców wszech┬Âwiata niezb├¬dne jest wyszczególnienie podstawowych cech osobistych istot tam ┬┐yj┬▒cych, które na ziemi s┬▒ nazywane „duszami”. Równie wa┬┐ne jest okre┬Âlenie zasad spo┬│ecznych i potrzeb tamtej cywilizacji, któr┬▒ nazywam „cywilizacj┬▒ nieba”.
Informacje niezb├¬dne do okre┬Âlenia wskazywanych cech mo┬┐na odnale┬╝├Ž tylko i wy┬│┬▒cznie oceniaj┬▒c ┬┐ycie i zachowanie istot z wcielon┬▒ dusz┬▒. Ustaleniem w┬│a┬Âciwego kierunku poszukiwa├▒ jest kwestia wykazania, w jakie formy ┬┐ycia wszech┬Âwiata jest wcielana dusza.

Pierwszym kryterium, jakie nale┬┐y przyj┬▒├Ž b├¬dzie za┬│o┬┐enie, ┬┐e procesowi wcielenia duszy podlegaj┬▒ istoty, które prezentuj┬▒ najwy┬┐szy poziom rozwoju.
Ocen├¬ przeprowadzamy na ziemi w zwi┬▒zku z tym mo┬┐emy wskaza├Ž tylko tu wyewoluowane formy ┬┐ycia. Wskazanie najwy┬┐ej rozwini├¬tej na ziemi formy ┬┐ycia jest spraw┬▒ prost┬▒, mo┬┐e to by├Ž tylko cz┬│owiek.

Drugie kryterium, musi okre┬Âli├Ž, jaki charakter rozwoju w┬│asnej postaci powinna posiada├Ž istota wyewoluowana we wszech┬Âwiecie, by wcielenie duszy w jej posta├Ž by┬│o mo┬┐liwe.
By proces wcielenia móg┬│ zosta├Ž zrealizowany, docelowa istota musi posiada├Ž odpowiednio wykszta┬│con┬▒ posta├Ž fizyczno duchow┬▒. Potrzeba rozwoju odpowiedniego aspektu fizycznego postaci, wynika z miejsca ┬┐ycia ocenianej przez nas istoty, natomiast aspekt duchowy jest niezb├¬dny dla zachowania mo┬┐liwo┬Âci kontaktu wcielanej duszy z istot┬▒ docelow┬▒. Z po┬Âród wszystkich wyewoluowanych na ziemi form ┬┐ycia taki warunek spe┬│nia tylko cz┬│owiek.

Trzecie kryterium, musi okre┬Âli├Ž uzasadnione cechy cz┬│owieka, jakie mog┬▒ odpowiada├Ž potrzebom wcielanej duszy.
Istota duszy, jaka przez wieki jest jej przypisywana lokuje t├¬ posta├Ž w obszarach odnosz┬▒cych si├¬ do Boga. Newralgicznym wskazaniem jest stosowany przez kap┬│anów termin „Duszpasterz”. W kontek┬Âcie duszpasterskim odnosi si├¬ on do cz┬│owieka i duszy w niego wcielonej, a w kontek┬Âcie religijnym do Boga stwórcy.
Wymowa zwrotu „Duszpasterz” jest swego rodzaju potwierdzeniem na istnienie potrzeb twórców wszech┬Âwiata, które maj┬▒ by├Ž realizowane w czasie, gdy dusza jest wcielona w cia┬│o cz┬│owieka. W czasie ca┬│ego ┬┐ycia cz┬│owiek powinien przekazywa├Ž dla duszy takie warto┬Âci, jakie wynikaj┬▒ z jego ┬┐ycia i s┬▒ zwi┬▒zane z wszystkich aspektami jego duchowo┬Âci.
Wed┬│ug warto┬Âci wskazywanych trzecim kryterium, obszar ┬┐ycia duchowego wi┬▒┬┐e w sobie cechy cz┬│owieka, które odpowiadaj┬▒ za proces przekazywania dla duszy takich warto┬Âci, jakie zak┬│adali twórcy wszech┬Âwiata w kwestii korzy┬Âci za jego zbudowanie.

W konkluzji do trzech kryteriów mo┬┐emy stwierdzi├Ž, co nast├¬puje;
1 Spe┬│nienie potrzeb twórców wszech┬Âwiata dokonuje si├¬ w czasie, gdy istota pochodz┬▒ca z ich cywilizacji – Dusza, jest wcielona w cia┬│o fizyczno duchowe cz┬│owieka wyewoluowanego we wszech┬Âwiecie.
2 Cz┬│owiek przyjmuj┬▒cy dusz├¬ jest efektem ewolucji naturalnej wszech┬Âwiata a jego posta├Ž duchowa jest uszlachetniona dodatkowym programem w sferze eterycznej.
3 Potrzeba duszy spe┬│niana jest w procesie ┬┐ycia duchowego odpowiednio rozwini├¬tego cz┬│owieka, ┬┐yj┬▒cego w warunkach naturalnych, które s┬▒ okre┬Âlane mianem raju (┬│aski Boga).
4 W trakcie ┬┐ycia duchowego system psycho emocjonalny dzia┬│aj┬▒cy wed┬│ug woli cz┬│owieka w optymalnym ┬Ârodowisku raju tworzy materi├¬ emocjonaln┬▒, która nast├¬pnie w odpowiedniej cz├¬┬Âci jest przekazywana dla duszy.

W odniesieniu do tego tematu nale┬┐y u┬Âci┬Âli├Ž kilka kwestii zwi┬▒zanych z aspektami sfery eterycznej i ┬┐yciem duchowym cz┬│owieka.

¯ycie duchowe cz³owieka.

Cz┬│owiek jest istot┬▒ psycho emocjonaln┬▒ i ka┬┐da funkcja dzia┬│ania psychicznego tworzy efekt w postaci stanu emocjonalnego. Zabarwienie emocji, jakie tworzy cz┬│owiek posiada nies┬│ychanie szerokie spektrum. Tu istotn┬▒ rol├¬ odgrywaj┬▒ uczucia, one s┬▒ instrumentem wspó┬│pracuj┬▒cym z psychik┬▒ i to dzi├¬ki charakterowi uczuciowemu cz┬│owiek tworzy tak bogate spektrum emocji.

Bogate spektrum emocji jeszcze nie oznacza, ┬┐e wszystkie tworzone emocje posiadaj┬▒ dla duszy, odpowiedni stan warto┬Âciowy. Skrajne warto┬Âci emocji to mi┬│o┬Â├Ž i nienawi┬Â├Ž, szcz├¬┬Âcie i smutek, uniesienie i strach. Jakie z tych stanów emocjonalnych s┬▒ w┬│a┬Âciwe dla potrzeb duszy?
Istotn┬▒ wskazówk├¬ mo┬┐emy odnale┬╝├Ž w sprawie dotycz┬▒cej ┬┐ycia cz┬│owieka w raju. Tam istniej┬▒ce ┬Ârodowisko zabezpiecza cz┬│owieka we wszystko, co jest mu niezb├¬dne. Cz┬│owiek g┬│odny si├¬ga po owoc by si├¬ nasyci├Ž, cz┬│owiek spragniony nie musi daleko szuka├Ž wody czy soku w owocach, cz┬│owiek zm├¬czony mo┬┐e spocz┬▒├Ž w ka┬┐dym miejscu – tam nie wyst├¬puj┬▒ tam ┬┐adne zagro┬┐enia a potrzeby s┬▒ spe┬│niane przez samo ┬Ârodowisko, st┬▒d jego okre┬Âlenie – „┬úask Boga”.

W opisie raju istnieje jednoznaczna odpowied┬╝ na pytanie; jakie stany emocjonalne musi tworzy├Ž cz┬│owiek by spe┬│ni├Ž potrzeb├¬ duszy?
Cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w raju tworzy┬│ tylko i wy┬│┬▒cznie pozytywne stany emocjonalne z braku zagro┬┐e├▒ i problemów, nie istniej┬▒ realne przes┬│anki do tworzenia stanów strach, smutku, czy nienawi┬Âci. Z kolei Raj jako ┬Ârodowisko pierwotnego ┬┐ycia, istnia┬│ i niew┬▒tpliwie istnieje nadal w ró┬┐nych miejscach wszech┬Âwiata. Z tego nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž wniosek, ┬┐e jest on miejscem przygotowanym specjalnie dla zabezpieczenie w┬│a┬Âciwej formy ┬┐ycia cz┬│owieka z wcielon┬▒ dusz┬▒. Potwierdzeniem dla takiej tezy, jest ukryte w tekstach biblijnych okre┬Âlenie dla tego miejsca wyst├¬puj┬▒ce pod nazw┬▒ „┬úaska Boga”, inaczej mówi┬▒c miejsce, które da┬│ cz┬│owiekowi Bóg.

By spe┬│ni├Ž potrzeb├¬ Boga i duszy cz┬│owiek jako przedstawiciel wyewoluowanego we wszech┬Âwiecie jednorodnego rodzaju postaci, musi tworzy├Ž w swoim systemie psycho emocjonalnym jak najwi├¬ksz┬▒ ilo┬Â├Ž materii emocjonalnej (emocje – materia emocjonalna, tak jak wszystko, co istnieje posiada sobie w┬│a┬Âciwy stan zag├¬szczenia masy materialnej) o zabarwieniu pozytywnym.

Oceniaj┬▒c obecnie ┬┐ycie cz┬│owieka na ziemi, widzimy pracownika, który w wolnych chwilach szuka wytchnienia i szcz├¬┬Âcia. Tylko nieliczni te stany emocjonalne osi┬▒gaj┬▒ w pracy, wi├¬kszo┬Â├Ž traktuje prac├¬ jako przymus zabezpieczaj┬▒cy byt. W pe┬│ni szcz├¬┬Âliwi ludzie s┬▒ wyj┬▒tkiem w spo┬│ecze├▒stwie i nie stanowi┬▒ o wizerunku spo┬│ecznym ludzko┬Âci.

W konkluzji do takiej oceny zachowa├▒ emocjonalnych ludzi, nale┬┐y przyj┬▒├Ž bardzo przykry wniosek; cz┬│owiek ┬┐yje w sprzeczno┬Âci ze swymi naturalnymi potrzebami i w sprzeczno┬Âci z potrzebami Boga i twórców wszech┬Âwiata.

Konkluzja, jaka wy┬│ania si├¬ z powy┬┐ej przedstawionych wniosków i ocen, objawia nam zupe┬│nie odmienny wizerunek cz┬│owieka, ziemi, wszech┬Âwiata, jego ewolucji i Boga. Okazuje si├¬, ┬┐e potrzeby Boga to wcale nie modlitwa, umartwienie, czy uni┬┐ony ho┬│d, tylko jedna prosta rzecz –BY├ć SZCZ├Ő┬ŽLIWYM/ SZCZ├ŐSLIW┬í.

Okazuje si├¬, ┬┐e cz┬│owiek tak ┬┐yj┬▒cy sp┬│aca swój d┬│ug istnienia, swoje prawo do ┬┐ycia i wcale nie za stworzenie, nie za ewolucje, tylko za prawo do przyj├¬cia istoty pochodz┬▒cej z cywilizacji twórców wszech┬Âwiata - równej Bogu – istoty w postaci wcielanej duszy.


© Struski Andrzej de Merowing

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA