> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
CZ. 2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SWIATYNI ZIEMI
Data 05/04/2011 21:39  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠3921  Jŕzyk Polish
 

CZ. 2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ┬ŽWI┬íTYNI ZIEMI

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 2

 

Znalezisko jest ulokowane na po┬│udniowym-po┬│udniowo/zachodnim stoku góry, po┬│o┬┐onej na pó┬│noc od miejsca zwanego „la Fontaine de la Amour”

Jest to o┬Âmiometrowa posta├Ž le┬┐┬▒cej kobiety, która sk┬│ada si├¬ z tu┬│owia bez nóg i g┬│owy. Po┬│o┬┐ona jest g┬│ow┬▒ w dó┬│ na stosunkowo niewielkim pochyleniu po┬│udniowego stoku. Na postaci s┬▒ widoczne miejsca r├¬cznie obrabianego kamienia. Znajduj┬▒ si├¬ one w trzech miejscach odnosz┬▒cych si├¬ do p┬│odno┬Âci i w miejscu, gdzie r├¬cznie zosta┬│a wyeksponowana szyja postaci.

 

Fot. 1 Widok ca┬│ej postaci.

 

Fot. 2 Widok g┬│owy.


Fot. 3 Widok szyi postaci.

 

 

Fot. 4 Widok pierwszego miejsca p┬│odno┬Âci.

 

 

Fot. 5 Widok drugiego miejsca p┬│odno┬Âci.

 

 

Fot. 6 Widok trzeciego miejsca p┬│odno┬Âci.

 

Wygl┬▒d i po┬│o┬┐enie postaci w stosunku do stanowiska nr 1 i do stanowiska nr 2, sprawia wra┬┐enie, ┬┐e mo┬┐e to by├Ž mityczna posta├Ž „Matki Ziemi”.

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 3

 

Znalezisko jest ulokowane na po┬│udniowym-po┬│udniowo/wschodnim stoku góry, po┬│o┬┐onej na pó┬│noc od miejsca zwanego „la Fontaine de la Amour”.

 

Jest to p┬│aska ska┬│a, która posiada dwa wg┬│├¬bienia wzajemnie po┬│o┬┐one w charakterystyczny sposób a nad jednym z nich biegnie rysa skalna, tak, ┬┐e wspólnie tworz┬▒ wizerunek le┬┐┬▒cego na prawym boku zwierz├¬cia, wielko┬Âci du┬┐ego dzika. Wg┬│├¬bienie mniejsze, znajduj┬▒ce si├¬ po lewej stronie posiada niewielki otwór skalny w miejscu odpowiadaj┬▒cym nosowi le┬┐┬▒cego zwierz├¬cia. W prawym dolnym obszarze wi├¬kszego wg┬│├¬bienia, znajduj┬▒ si├¬ otwory skalne, których lokalizacja jest zgodna z miejscem po┬│o┬┐enia narz┬▒dów rodnych le┬┐┬▒cego zwierz├¬cia. Pomi├¬dzy tymi wg┬│├¬bieniami znajduje si├¬ otwór, gdzie powinno by├Ž miejsce przebijania serca przez pachwin├¬ dzika.

 

Przek┬▒tne wymiarowe tej ska┬│y wynosz┬▒;-

Jest ona po┬│o┬┐ona w szeregu innych wielkich g┬│azów, które ┬Âci┬Âle do siebie przylegaj┬▒, jednak ona sama posiada wokó┬│ siebie kilku metrow┬▒ woln┬▒ od g┬│azów przestrze├▒.

 

 

Fot. 1 Widok ogólny ska┬│y

 

 

Fot. 2 Widok wizerunku wg┬│├¬bie├▒ i otworów skalnych.

 

Wygl┬▒d i lokalizacja ska┬│y w stosunku do postaci le┬┐┬▒cej kobiety a tak┬┐e, w stosunku do stanowiska nr 1,sprawia wra┬┐enie, ┬┐e mo┬┐e to by├Ž o┬│tarz ofiarny „bia┬│ego dzika”.

 

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 4

                                       

Po┬Ârodku dwóch miejsc kultu, postaci le┬┐┬▒cej kobiety i „o┬│tarza bia┬│ego dzika” na pó┬│nocnym stoku tej samej góry, znajduje si├¬ wej┬Âcie do jaskini, które posiada szczególnie oznakowan┬▒ ska┬│├¬. Widocznych jest tu pi├¬├Ž wykonanych ludzk┬▒ r├¬k┬▒ wg┬│├¬bie├▒ po┬│o┬┐onych poziomo wzd┬│u┬┐ nawisu skalnego, który przykrywa wej┬Âcie. S┬▒ tu ponad do┬│kami widoczne trzy rze┬╝by, równie┬┐ le┬┐┬▒ce poziomo, obrazuj┬▒ce laski podobne do wizerunku laski egipskiego boga Tota. Po lewej stronie skalnego nawisu jest wyrze┬╝biony wizerunek z┬│o┬┐ony z kilku linii wzajemnie do siebie po┬│o┬┐onych po k┬▒tem.

 

 

Fot. 1 Widok wej┬Âcia do jaskini i lewej strony nawisu.

 

 

Fot. 2 widok prawej strony nawisu.

 

 

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 5

 

Na terenie otaczaj┬▒cym wierzcho┬│ek góry, na której s┬▒ usytuowane stanowiska 2,3 i 4, znajduj┬▒ si├¬ pozosta┬│o┬Âci murków kamiennych. Ich pó┬│kolisty kszta┬│t a przede wszystkim, odcinki murka le┬┐┬▒ce wzd┬│u┬┐ stoku, (te nie mog┬│y s┬│u┬┐y├Ž jako zapora gruntowa) sugeruje, ┬┐e s┬▒ one pozosta┬│o┬Âciami po istniej┬▒cych tu kr├¬gach kamiennych.

 

 

Fot. 1 Widoki istniej┬▒cych odcinków murków z kamieni.

 

 

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 6

 

Na po┬│udniowo/zachodnim stoku w jego dolnej partii, tej samej góry, na której le┬┐┬▒ stanowiska 2,3,4 i 5 znajduje si├¬ ska┬│a z wyci├¬tym ko┬│em o ┬Ârednicy 110 cm. O┬ tego ko┬│a jest skierowana w stron├¬ gdzie le┬┐y posta├Ž kobiety.


 

 

Fot. 1 Widok ko┬│a.

 

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 7

 

Po drugiej stronie Rennes les Bains w kierunku zachodnim od góry z pi├¬cioma stanowiskami, na po┬│udniowo/wschodnim stoku, le┬┐y ska┬│a z charakterystycznymi, r├¬cznie wykonanymi wci├¬ciami. Wizerunek ska┬│y, jak i tych wci├¬├Ž sugeruje, ┬┐e mog┬│y one s┬│u┬┐y├Ž do mocowania lustra z wypolerowanego metalu. Ska┬│a jest tak po┬│o┬┐ona, ┬┐e zawieszone na niej lustro, ┬Âwiat┬│em odbitym od promieni s┬│onecznych, o┬Âwietla┬│oby wej┬Âcie do jaskini, opisanej na stanowisku nr 4.

 

 

Fot. Widok charakterystycznego wygl┬▒du ska┬│y i wci├¬cia, które s┬│u┬┐y┬│o do mocowania lustra.

 

 

Fot. 2 Widok wci├¬├Ž, które mog┬│y s┬│u┬┐y├Ž do ustalenia pozycji lustra.

 

 

 

 OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 8

 

Ska┬│a le┬┐┬▒ca na wschód od stanowiska nr 1 w odleg┬│o┬Âci oko┬│o 60m, posiada owalne „gniazdo” z istniej┬▒cymi w jego wn├¬trzu wci├¬ciami. Biegn┬▒ca wzd┬│u┬┐ tego gniazda wykuta linia, jest skierowana, na stanowisko nr 2, le┬┐┬▒ce po drugiej stronie doliny Rennes les Bains.

 


 

Fot. 1 Widok gniazda

 

 

Fot. 1 Widok ska³y z owalnym wykutym rêcznie w skale gniazdem.

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 9

 

Ska┬│y na tym stanowisku, które le┬┐y oko┬│o 70m na po┬│udniowy/ wschód od stanowiska nr 1, posiadaj┬▒ taki wygl┬▒d, jakby w tym miejscu gra├▒ skalna zosta┬│a wykuta. Na skale, której po┬│o┬┐enie w stosunku do grani jest obni┬┐one, wida├Ž r├¬cznie wykonane dwa gniazda. Bior┬▒c pod uwag├¬ gniazda istniej┬▒ce na wierzcho┬│kach form skalnych stoj┬▒cych i le┬┐┬▒cych na stanowisku nr 1, mo┬┐na przyj┬▒├Ž za┬│o┬┐enie, ┬┐e opisywane na tym stanowisku dwa gniazda mog┬│y s┬│u┬┐y├Ž jako mocowanie pryzmatów ┬Âwietlnych, które koreluj┬▒ z pryzmatami na stanowisku nr 1.

 

 

Fot. 1 Widok rêcznie wykonanego gniazda.

 

 

 

OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 10

 

To stanowisko jest usytuowane kilkaset metrów na pó┬│noc od stanowiska nr 1. Na skale odchylonej kilka metrów od grani widoczne jest r├¬cznie wykonane gniazdo, które w kontek┬Âcie do ju┬┐ znanych stanowisk, mo┬┐e s┬│u┬┐y├Ž do mocowania kolejnego pryzmatu ┬Âwietlnego.

 

 

Fot. 1 Widok gniazda na skale.

 

W konkluzji do powy┬┐szych opisów stanu rzeczy istniej┬▒cego na odkrytych przez nas stanowiskach i w stosunku do istniej┬▒cych wzmianek o mitycznej ┬Žwi┬▒tyni Ziemi druidów, mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e ten zespó┬│ archeologiczny jest jej sk┬│adem.

 

© Andrzej & MariaMagdalena Struski de Merowing

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZ├ŐDOWO  ZG┬úOSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG┬úOSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.