> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2018
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Budowa Czlowieka
Data 12/04/2010 17:58  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5798  Jŕzyk Polish
 

Budowa Cz┬│owieka
 

Cz┬│owiek powsta┬│ w procesie ewolucji biologii, który by┬│ celowo inicjowany i przebiega┬│ w odpowiednich warunkach. Na powierzchni planet nie ma mo┬┐liwo┬Âci samo rozwoju i przetrwania zarodników biologicznych. Do tego celu, na ka┬┐dej wybranej planecie, indywidualnie, odpowiednio do sk┬│adu ska┬│ krzemianowych i spektrum s┬│o├▒ca, inicjowane s┬▒ pierwociny biologii.

Pierwsze czynno┬Âci tego procesu ewolucji cz┬│owieka, mo┬┐na uzna├Ž jako spe┬│niaj┬▒ce okre┬Âlenie „Bóg stworzy┬│ cz┬│owieka”. Te czynno┬Âci, które polegaj┬▒ na sprawdzeniu czy spektrum s┬│o├▒ca i sk┬│ad ska┬│ zakwalifikuj┬▒ uk┬│ad s┬│oneczny i planet├¬, jako nadaj┬▒ce si├¬ do zainicjowania rozwoju odpowiedniej biologii, wykonuje Duch Bo┬┐y. Jest to przyby┬│y z nieba specjalista w tej dziedzinie. Pierwsze czynno┬Âci w programie ewolucji cz┬│owieka s┬▒ wykonywana na polecenie Boga i przez istot├¬ z nieba. Nie jest to w pe┬│ni zgodne z okre┬Âleniem, „Bóg stworzy┬│ cz┬│owieka”, jednak zgadza si├¬, co do zasady i kierunku.
Wszystkie za┬│o┬┐enia w stosunku do procesu ewolucji i ko├▒cowego efektu, postaci fizyczno – duchowej cz┬│owieka, zdolnego do przyj├¬cia wcielanej duszy, równie┬┐ s┬▒ definiowane w niebie. Nast├¬pnie razem z wynikami bada├▒, przeprowadzanych w terenie wszech┬Âwiata, ca┬│y zbiór jest przekazywany do odpowiedniej cywilizacji astralnej.
Nadzoruj┬▒cy ca┬│y proces ewolucji Ogrodnicy astralni i wykonuj┬▒cy czynno┬Âci specjali┬Âci – istoty duchowe z ró┬┐nych poziomów rozwoju cywilizacji astralnych, przyst├¬puj┬▒ do dzia┬│ania. W pierwszej kolejno┬Âci jest przygotowywana bezpieczna enklawa na dnie oceanu. W panuj┬▒cych tam odpowiednio przygotowanych warunkach, powstaj┬▒ pierwociny form biologicznych. Do enklawy nie mo┬┐e przebija├Ž si├¬ przez wod├¬ ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne. Do inicjacji potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego na┬Âwietlenia. Kolejne warunki, jakie musz┬▒ by├Ž spe┬│nione, to odpowiednia glina i woda. Glina sk┬│ada si├¬ z „prochu”, py┬│u pochodz┬▒cego ze ska┬│y krzemianowej, woda natomiast musi by├Ž krystalicznie czysta.
Proces weryfikacji jako┬Âci wykonania procesu ewolucji cz┬│owieka, jest zawarty w ca┬│okszta┬│cie ewolucji biologii, cz┬│owieka i form duchowych. Te wszystkie objawy ewolucji, posiadaj┬▒ wspólne korzenie, wspólne procesy zdarze├▒ i zale┬┐ne od siebie potrzeby. Takie zaprojektowanie czynno┬Âci w procesie ewolucji cz┬│owieka, jest w naturze zabezpieczone w postaci motywacji istot astralnych. One z kolei czerpi┬▒ korzy┬Âci z ┬┐ycia cz┬│owieka. Je┬┐eli prawid┬│owo wykonaj┬▒ wszystkie procedury, efekt ko├▒cowy b├¬dzie dobry a w cz┬│owieka wcielona dusza otworzy dla astralnych istot cykle inkarnacji. W trakcie inkarnacji, istoty astralne maj┬▒ szans├¬ uzyska├Ž t├¬ materie emocjonaln┬▒, która emanowana jest przez cz┬│owieka w naturalny sposób. Stan materii emocjonalnej, takiej, która pochodzi z procesów uczuciowych od rado┬Âci do szcz├¬┬Âcia, pozwala po czasie inkarnacji tym istotom duchowym przechodzi├Ž w wy┬┐sze poziomy, w procesie ewolucji ich cywilizacji.
Ta materia emocjonalna jest zap┬│at┬▒ za wykonywane czynno┬Âci, zwi┬▒zane z ewolucj┬▒ i ┬┐yciem cz┬│owieka. Podobnie cywilizacja nieba, uzyskuje zap┬│at┬▒ za budow├¬ wszech┬Âwiata w postaci najlepszej jako┬Âci materii emocjonalnej, efektów szcz├¬┬Âcia i mi┬│o┬Âci.
Efekt w postaci cz┬│owieka, który jest dla duszy twórc┬▒ odpowiedniej materii emocjonalnej, niezb├¬dnego dla jej potrzeb materia┬│u w naturze jest zawsze osi┬▒gany. Wyj┬▒tkiem jest pewna grupa planet wcieleniowych z ziemi┬▒ w┬│┬▒cznie, gdzie ten naturalny proces zosta┬│ zak┬│ócony.

W ewolucji cz┬│owieka, która przebiega bez zak┬│óce├▒, powstaj┬▒ formy ┬┐ycia biologicznego, których droga ewolucji wyeksponuje ssaki. Rodzaj istotny dla ko├▒cowego efektu ewolucji z uwagi na sposób wspó┬│┬┐ycia i opieki nad potomstwem.
Para kobieta i m├¬┬┐czyzna, utworz┬▒ zwi┬▒zek partnerski o charakterze uczuciowym. Efektem takiego zwi┬▒zku, który realizuje si├¬ w optymalnych warunkach raju, jest szcz├¬┬Âcie i mi┬│o┬Â├Ž. Dzieci to kolejne przyczyny do tworzenia emocji w stosunku do potomstwa, cz┬│owiek posiada wyj┬▒tkowo uczuciowe nastawienie. Mi┬│o┬Â├Ž rodzicielska, rozwija si├¬ w sposób naturalny, jest stosunkowo trwa┬│ym procesem i posiada inne „zabarwienie” wyst├¬puj┬▒cych efektów emocjonalnych. Istotnym warunkiem w zbiorze wszystkich cech cz┬│owieka, jest ró┬┐norodno┬Â├Ž odniesienia uczuciowego. Równie wa┬┐nym warunkiem, jest estetyka i wra┬┐liwo┬Â├Ž, które pozwalaj┬▒ cieszy├Ž si├¬ towarzystwem innych ludzi i przyrod┬▒ raju.
By takie warunki zosta┬│y spe┬│nione, posta├Ž fizyczno – duchowa cz┬│owieka, musi by├Ž wyposa┬┐ona w doskona┬│e instrumenty, nieosi┬▒galne w naturalnym rozwoju. Takie zdolno┬Âci uzyskuje cz┬│owiek, dysponuj┬▒cy umys┬│em nad ┬Âwiadomo┬Âci. Trzy inkarnowane istoty duchowe, które wspólnie ┬│┬▒cz┬▒c swoje cechy tworz┬▒ nad ┬Âwiadomo┬Â├Ž, na czas inkarnacji – ┬┐ycia cz┬│owieka wyzbywaj┬▒ si├¬ w┬│asnych potrzeb. Ich zadaniem jest stworzy├Ž umys┬│ wra┬┐liwy, lotny i posiadaj┬▒cy otwarte horyzonty.
Umys┬│ pod ┬Âwiadomo┬Âci, tworzony przez trzy kolejne istoty duchowe, które jeszcze w swojej ewolucji astralnej nie wyzby┬│y si├¬ nalecia┬│o┬Âci fizycznego cia┬│a, jest czynnikiem równowa┬┐┬▒cym i zabezpieczaj┬▒cym potrzeby bytowe cz┬│owieka.
Trzecim instrumentem, który zosta┬│ zaprojektowany z my┬Âl┬▒ o ograniczeniu nadmiernej swobody potrzeb obu umys┬│ów astralnych, jest ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka. Instrument ten, powstaje wraz z rozwojem cz┬│owieka, zawiera cechy osobowo┬Âci i ma wyeksponowany zespó┬│ warto┬Âci, które powinny zabezpieczy├Ž potrzeby zwi┬▒zane z ┬┐yciem.

Niezb├¬dnym czynnikiem do zrozumienia i zaakceptowania cz┬│owieka, jako instrumentu celowo wyeksponowanego do tworzenia materii emocjonalnej, jest uto┬┐samienie siebie z dusz┬▒. Istot┬▒ pochodz┬▒c┬▒ i nieba i równ┬▒ Bogu, która wcielona w cia┬│o fizyczno – duchowe, wraz z nim, tworzy posta├Ž cz┬│owieka.
Dusza w swojej postaci materialnej, nie posiada struktur umo┬┐liwiaj┬▒cych dokonania po┬│┬▒czenia z pozosta┬│ymi o┬Ârodkami cz┬│owieka na poziomie zmys┬│ów. W zast├¬pstwie, kontrola zdarze├▒ wp┬│ywaj┬▒cych na jako┬Â├Ž ┬┐ycia i emocji, które bezustannie tworz┬▒ si├¬ w ca┬│ym ┬┐yciu cz┬│owieka, jest przeniesiona do jego ┬Âwiadomo┬Âci. Jest to instrument - o┬Ârodek zwi┬▒zany z aspektem fizycznym postaci cz┬│owieka, lecz w równej mierze, odnosi on swoje potrzeby do wra┬┐liwej i inteligentnej nad ┬Âwiadomo┬Âci.
Trzecim po duszy i ┬Âwiadomo┬Âci o┬Ârodkiem inteligencji i osobowo┬Âci s┬▒ umys┬│y duchowe, nad ┬Âwiadomo┬Â├Ž i pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Nad ┬Âwiadomo┬Â├Ž i pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž, s┬▒ tworami istniej┬▒cymi w czasie inkarnacyjnym, odno┬Ânym do czasu ┬┐ycia fizycznego jednego cz┬│owieka. S┬▒ one zawi┬▒zane, jeszcze przed pocz├¬ciem a ┬Âci┬Âle zintegrowane i podporz┬▒dkowane cz┬│owiekowi, b├¬d┬▒ w czasie, gdy on rozwinie swoj┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž.
Trzy istoty astralne, które pochodz┬▒ z cywilizacji wysoko rozwini├¬tych utworz┬▒ nad ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Instrument ten, jest zlokalizowany w monadzie ponad g┬│ow┬▒ cz┬│owieka i po┬│┬▒czony magistrala z nadnerczami. Pozosta┬│e trzy istoty, które pochodz┬▒ z cywilizacji duchowych, jeszcze blisko zwi┬▒zanych z ich ┬╝ród┬│em pochodzenia biologi┬▒, tworz┬▒ pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Instrument pod postaci┬▒ tego umys┬│u, jest zlokalizowany w przedniej cz├¬┬Âci brzucha. Posta├Ž siedz┬▒cego Buddy, precyzyjnie ukazuje po┬│o┬┐enie pod ┬Âwiadomo┬Âci, która w wizerunku tej postaci, jest obrazowana du┬┐ym brzuchem.
Pami├¬├Ž cech fizycznych i potrzeb biologicznych cz┬│owieka, istnieje jeszcze w osobowo┬Âci istot duchowych tworz┬▒cych pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Ta blisko┬Â├Ž i pami├¬├Ž ┬╝ród┬│a, wynika z tego, ┬┐e te istoty w trakcie pierwszych inkarnacji, ┬┐yj┬▒ jeszcze w ni┬┐szych poziomach ewolucji astralnej. Takie ich cechy s┬▒ niezb├¬dne dla powstania odpowiedniego charakteru instrumentu pod ┬Âwiadomo┬Âci. Pozwol┬▒ jej skutecznie zabezpieczy├Ž cz┬│owiekowi, wszystkie niezb├¬dne potrzeby bytowe.

© Andrzej Struski de Merowing