> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Budowa Czlowieka
Data 12/04/2010 17:58  Autor Andrzej Struski  Klikni 5607  Jzyk Polish
 

Budowa Cz³owieka
 

Cz³owiek powsta³ w procesie ewolucji biologii, który by³ celowo inicjowany i przebiega³ w odpowiednich warunkach. Na powierzchni planet nie ma mo¿liwo¶ci samo rozwoju i przetrwania zarodników biologicznych. Do tego celu, na ka¿dej wybranej planecie, indywidualnie, odpowiednio do sk³adu ska³ krzemianowych i spektrum s³oñca, inicjowane s± pierwociny biologii.

Pierwsze czynno¶ci tego procesu ewolucji cz³owieka, mo¿na uznaæ jako spe³niaj±ce okre¶lenie „Bóg stworzy³ cz³owieka”. Te czynno¶ci, które polegaj± na sprawdzeniu czy spektrum s³oñca i sk³ad ska³ zakwalifikuj± uk³ad s³oneczny i planetê, jako nadaj±ce siê do zainicjowania rozwoju odpowiedniej biologii, wykonuje Duch Bo¿y. Jest to przyby³y z nieba specjalista w tej dziedzinie. Pierwsze czynno¶ci w programie ewolucji cz³owieka s± wykonywana na polecenie Boga i przez istotê z nieba. Nie jest to w pe³ni zgodne z okre¶leniem, „Bóg stworzy³ cz³owieka”, jednak zgadza siê, co do zasady i kierunku.
Wszystkie za³o¿enia w stosunku do procesu ewolucji i koñcowego efektu, postaci fizyczno – duchowej cz³owieka, zdolnego do przyjêcia wcielanej duszy, równie¿ s± definiowane w niebie. Nastêpnie razem z wynikami badañ, przeprowadzanych w terenie wszech¶wiata, ca³y zbiór jest przekazywany do odpowiedniej cywilizacji astralnej.
Nadzoruj±cy ca³y proces ewolucji Ogrodnicy astralni i wykonuj±cy czynno¶ci specjali¶ci – istoty duchowe z ró¿nych poziomów rozwoju cywilizacji astralnych, przystêpuj± do dzia³ania. W pierwszej kolejno¶ci jest przygotowywana bezpieczna enklawa na dnie oceanu. W panuj±cych tam odpowiednio przygotowanych warunkach, powstaj± pierwociny form biologicznych. Do enklawy nie mo¿e przebijaæ siê przez wodê ¶wiat³o s³oneczne. Do inicjacji potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego na¶wietlenia. Kolejne warunki, jakie musz± byæ spe³nione, to odpowiednia glina i woda. Glina sk³ada siê z „prochu”, py³u pochodz±cego ze ska³y krzemianowej, woda natomiast musi byæ krystalicznie czysta.
Proces weryfikacji jako¶ci wykonania procesu ewolucji cz³owieka, jest zawarty w ca³okszta³cie ewolucji biologii, cz³owieka i form duchowych. Te wszystkie objawy ewolucji, posiadaj± wspólne korzenie, wspólne procesy zdarzeñ i zale¿ne od siebie potrzeby. Takie zaprojektowanie czynno¶ci w procesie ewolucji cz³owieka, jest w naturze zabezpieczone w postaci motywacji istot astralnych. One z kolei czerpi± korzy¶ci z ¿ycia cz³owieka. Je¿eli prawid³owo wykonaj± wszystkie procedury, efekt koñcowy bêdzie dobry a w cz³owieka wcielona dusza otworzy dla astralnych istot cykle inkarnacji. W trakcie inkarnacji, istoty astralne maj± szansê uzyskaæ tê materie emocjonaln±, która emanowana jest przez cz³owieka w naturalny sposób. Stan materii emocjonalnej, takiej, która pochodzi z procesów uczuciowych od rado¶ci do szczê¶cia, pozwala po czasie inkarnacji tym istotom duchowym przechodziæ w wy¿sze poziomy, w procesie ewolucji ich cywilizacji.
Ta materia emocjonalna jest zap³at± za wykonywane czynno¶ci, zwi±zane z ewolucj± i ¿yciem cz³owieka. Podobnie cywilizacja nieba, uzyskuje zap³at± za budowê wszech¶wiata w postaci najlepszej jako¶ci materii emocjonalnej, efektów szczê¶cia i mi³o¶ci.
Efekt w postaci cz³owieka, który jest dla duszy twórc± odpowiedniej materii emocjonalnej, niezbêdnego dla jej potrzeb materia³u w naturze jest zawsze osi±gany. Wyj±tkiem jest pewna grupa planet wcieleniowych z ziemi± w³±cznie, gdzie ten naturalny proces zosta³ zak³ócony.

W ewolucji cz³owieka, która przebiega bez zak³óceñ, powstaj± formy ¿ycia biologicznego, których droga ewolucji wyeksponuje ssaki. Rodzaj istotny dla koñcowego efektu ewolucji z uwagi na sposób wspó³¿ycia i opieki nad potomstwem.
Para kobieta i mê¿czyzna, utworz± zwi±zek partnerski o charakterze uczuciowym. Efektem takiego zwi±zku, który realizuje siê w optymalnych warunkach raju, jest szczê¶cie i mi³o¶æ. Dzieci to kolejne przyczyny do tworzenia emocji w stosunku do potomstwa, cz³owiek posiada wyj±tkowo uczuciowe nastawienie. Mi³o¶æ rodzicielska, rozwija siê w sposób naturalny, jest stosunkowo trwa³ym procesem i posiada inne „zabarwienie” wystêpuj±cych efektów emocjonalnych. Istotnym warunkiem w zbiorze wszystkich cech cz³owieka, jest ró¿norodno¶æ odniesienia uczuciowego. Równie wa¿nym warunkiem, jest estetyka i wra¿liwo¶æ, które pozwalaj± cieszyæ siê towarzystwem innych ludzi i przyrod± raju.
By takie warunki zosta³y spe³nione, postaæ fizyczno – duchowa cz³owieka, musi byæ wyposa¿ona w doskona³e instrumenty, nieosi±galne w naturalnym rozwoju. Takie zdolno¶ci uzyskuje cz³owiek, dysponuj±cy umys³em nad ¶wiadomo¶ci. Trzy inkarnowane istoty duchowe, które wspólnie ³±cz±c swoje cechy tworz± nad ¶wiadomo¶æ, na czas inkarnacji – ¿ycia cz³owieka wyzbywaj± siê w³asnych potrzeb. Ich zadaniem jest stworzyæ umys³ wra¿liwy, lotny i posiadaj±cy otwarte horyzonty.
Umys³ pod ¶wiadomo¶ci, tworzony przez trzy kolejne istoty duchowe, które jeszcze w swojej ewolucji astralnej nie wyzby³y siê nalecia³o¶ci fizycznego cia³a, jest czynnikiem równowa¿±cym i zabezpieczaj±cym potrzeby bytowe cz³owieka.
Trzecim instrumentem, który zosta³ zaprojektowany z my¶l± o ograniczeniu nadmiernej swobody potrzeb obu umys³ów astralnych, jest ¶wiadomo¶æ cz³owieka. Instrument ten, powstaje wraz z rozwojem cz³owieka, zawiera cechy osobowo¶ci i ma wyeksponowany zespó³ warto¶ci, które powinny zabezpieczyæ potrzeby zwi±zane z ¿yciem.

Niezbêdnym czynnikiem do zrozumienia i zaakceptowania cz³owieka, jako instrumentu celowo wyeksponowanego do tworzenia materii emocjonalnej, jest uto¿samienie siebie z dusz±. Istot± pochodz±c± i nieba i równ± Bogu, która wcielona w cia³o fizyczno – duchowe, wraz z nim, tworzy postaæ cz³owieka.
Dusza w swojej postaci materialnej, nie posiada struktur umo¿liwiaj±cych dokonania po³±czenia z pozosta³ymi o¶rodkami cz³owieka na poziomie zmys³ów. W zastêpstwie, kontrola zdarzeñ wp³ywaj±cych na jako¶æ ¿ycia i emocji, które bezustannie tworz± siê w ca³ym ¿yciu cz³owieka, jest przeniesiona do jego ¶wiadomo¶ci. Jest to instrument - o¶rodek zwi±zany z aspektem fizycznym postaci cz³owieka, lecz w równej mierze, odnosi on swoje potrzeby do wra¿liwej i inteligentnej nad ¶wiadomo¶ci.
Trzecim po duszy i ¶wiadomo¶ci o¶rodkiem inteligencji i osobowo¶ci s± umys³y duchowe, nad ¶wiadomo¶æ i pod ¶wiadomo¶æ. Nad ¶wiadomo¶æ i pod ¶wiadomo¶æ, s± tworami istniej±cymi w czasie inkarnacyjnym, odno¶nym do czasu ¿ycia fizycznego jednego cz³owieka. S± one zawi±zane, jeszcze przed poczêciem a ¶ci¶le zintegrowane i podporz±dkowane cz³owiekowi, bêd± w czasie, gdy on rozwinie swoj± ¶wiadomo¶æ.
Trzy istoty astralne, które pochodz± z cywilizacji wysoko rozwiniêtych utworz± nad ¶wiadomo¶æ. Instrument ten, jest zlokalizowany w monadzie ponad g³ow± cz³owieka i po³±czony magistrala z nadnerczami. Pozosta³e trzy istoty, które pochodz± z cywilizacji duchowych, jeszcze blisko zwi±zanych z ich ¼ród³em pochodzenia biologi±, tworz± pod ¶wiadomo¶æ. Instrument pod postaci± tego umys³u, jest zlokalizowany w przedniej czê¶ci brzucha. Postaæ siedz±cego Buddy, precyzyjnie ukazuje po³o¿enie pod ¶wiadomo¶ci, która w wizerunku tej postaci, jest obrazowana du¿ym brzuchem.
Pamiêæ cech fizycznych i potrzeb biologicznych cz³owieka, istnieje jeszcze w osobowo¶ci istot duchowych tworz±cych pod ¶wiadomo¶æ. Ta blisko¶æ i pamiêæ ¼ród³a, wynika z tego, ¿e te istoty w trakcie pierwszych inkarnacji, ¿yj± jeszcze w ni¿szych poziomach ewolucji astralnej. Takie ich cechy s± niezbêdne dla powstania odpowiedniego charakteru instrumentu pod ¶wiadomo¶ci. Pozwol± jej skutecznie zabezpieczyæ cz³owiekowi, wszystkie niezbêdne potrzeby bytowe.

© Andrzej Struski de Merowing