> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
BUDOWLA ATLANTYDÓW W RENNES LES BAINS
Data 25/04/2011 20:30  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠4726  Jŕzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


TAJEMNICZA BUDOWLA SKALNA W RENNES-LES-BAINS.

 

TRZYNASTO METROWEJ D┬úUGO┬ŽCI ┬ŽCIANA SKALNA W RENNES LES BAINS, JEST DOWODEM NA TO, ┬»E TYSI┬íCE LAT WSTECZ ISTNIA┬úA TU, WYSOKO ROZWINI├ŐTA TECHNOLOGICZNIE CYWILIZACJA.

 

SKA┬úA 13m D┬úUGA I 8m WYSOKA Z BOCZNYMI WYST├ŐPAMI, KA┬»DY PO 4m, ZOSTA┬úA PODDANA POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBCE MECHANICZNEJ. CA┬úA JEJ POWIERZCHNIA ZOSTA┬úA ZEBRANA WIELORZ├ŐDOW┬í G┬úOWIC┬í DO OBRÓBKI KAMIENIA. FREZOWANIE ZOSTA┬úO WYKONANE, GDY NASZA CYWILIZACJA NIE POSIADA┬úA JESZCZE TAKICH MASZYN TECHNICZNYCH.

 

W Rennes les Bains znajduje si├¬ wci├¬cie skalne rozmiarami odpowiadaj┬▒ce pi├¬trowemu budynkowi, które zosta┬│o wykonane wiele tysi├¬cy lat temu, przez cywilizacj├¬ ju┬┐ dawno nieistniej┬▒c┬▒. Dowodem na tak┬▒ konkluzj├¬, jest widoczne na powierzchni tej ska┬│y dzia┬│anie urz┬▒dzeniem technicznym, maj┬▒ce na celu zebranie zewn├¬trznej warstwy kamienia. Kilku centymetrowej grubo┬Âci powierzchnia tej ska┬│y, zosta┬│a zdarta przy u┬┐yciu maszyny z wielorz├¬dow┬▒ g┬│owic┬▒ skrawaj┬▒c┬▒. 

Fot. 1 Widok ┬Âciany skalnej, frezowanej g┬│owic┬▒ skrawaj┬▒c┬▒.


Fot. 2 Widoczny kraniec strefy poddanej frezowaniu.

 

Widoczny w dolnej cz├¬┬Âci zdj├¬cia kraniec strefy frezowanej, znajduje si├¬ na wysoko┬Âci oko┬│o pó┬│tora metra od podstawy skalnej ┬Âciany. Powierzchnia by┬│a zdejmowana na ca┬│ej d┬│ugo┬Âci ┬Âciany skalnej mierz┬▒cej 13m i na bocznych uko┬Ânych wypustach. Wysoko┬Â├Ž frezowanej powierzchni wynosi┬│a 7m i by┬│a wykonana bardzo precyzyjnie, nawet powierzchnie ┬Âcian w naro┬┐nikach zosta┬│y dok┬│adnie zebrane.

 

Do obróbki tej ska┬│y, zosta┬│a prawdopodobnie u┬┐yta g┬│owica, która mia┬│a siedem lub osiem rz├¬dów no┬┐y skrawaj┬▒cych. Taki wniosek, wynika z widocznych pasów, które posiadaj┬▒ podobn┬▒ szeroko┬Â├Ž i ilo┬Â├Ž rz├¬dów, jakie pozostawiaj┬▒ tarcze skrawaj┬▒ce. S┬▒ tu widoczne równie┬┐ charakterystyczne zag┬│├¬bienia powstaj┬▒ce, gdy g┬│owica w trakcie pracy napotyka twardsz┬▒ ska┬│├¬. Poziome rz├¬dy widocznych zag┬│├¬bie├▒ wyst├¬puj┬▒ w miejscach gdzie znajduj┬▒ si├¬ naturalne geologiczne podzia┬│y warstw skalnych. Ka┬┐da taka warstwa posiada indywidualne cechy fizyczne w tym równie┬┐ twardo┬Â├Ž. G┬│owica napotykaj┬▒c na ska┬│├¬ o wi├¬kszej twardo┬Âci z natury rzeczy musia┬│a odchyli├Ž si├¬ od poprzedniej linii pracy, tym samym utworzy├Ž charakterystyczne zag┬│├¬bienie.

Fot. 3 Widok ┬Âciany skalnej.

 

Nie by┬│oby ┬┐adnego problemu, gdyby nie fakt, ┬┐e ta budowla istnieje ju┬┐ wiele wieków, lub tysi┬▒cleci. Mniemam, ┬┐e raczej tysi┬▒cleci, bo nawet i pi├¬├Ždziesi┬▒t wieków wstecz nasza cywilizacja nie posiada┬│a takich maszyn. U┬┐y┬│em tu wskazania czasowego, porównuj┬▒cego t├¬ budowl├¬ z czasem dzia┬│a├▒ Egipcjan przy kosmetyce na istniej┬▒cych ju┬┐ tam piramidach. Zwrot „przy kosmetyce na istniej┬▒cych ju┬┐ tam piramidach”, jest w moim mniemaniu uzasadniony a odpowiednie wyja┬Ânienie stanu rzeczy, uzasadni┬│em w artykule dotycz┬▒cym czasu powstania Sfinksa i Piramid w Gizie.

 

Odnosz┬▒c temat Piramid do sprawy ska┬│y z Rennes les Bains, odnosz├¬ si├¬ do czasu kiedy istnia┬│y techniczne mo┬┐liwo┬Âci zastosowania przez cz┬│owieka maszyn do obróbki kamienia. Bloki skalne zastosowane do pokrycia konstrukcji istniej┬▒cych ju┬┐ wówczas Piramid, by┬│y tylko ci├¬te, brak jest tam wskaza├▒ na stosowanie g┬│owic frezuj┬▒cych. Odniesienie do Piramid posiada jeszcze inny aspekt, który przenosi nas do czasu istnienia cywilizacji posiadaj┬▒cej technologi├¬ podobn┬▒ do obecnie posiadanej przez nasz┬▒ cywilizacje.


Powierzchnia Piramidy Chefrena, widoczna pod warstwami bloków na┬│o┬┐onymi przez Egipcjan posiada regularnie ci├¬te bloki. Mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e technologia, jak┬▒ dysponowali budowniczowie Piramid by┬│a du┬┐o wy┬┐ej zaawansowana, ni┬┐ technologia Egiptu 50 wieków temu.


W konkluzji do takiego za┬│o┬┐enia, mo┬┐na przyj┬▒├Ž teori├¬, ┬┐e ska┬│a w Rennes les Bains równie┬┐ by┬│a obrabiana w czasie, kiedy powsta┬│y Piramidy w Gizie. A wi├¬c w czasie, kiedy istnia┬│a na ziemi poprzedzaj┬▒ca nasz┬▒, jaka┬ inna wysoko rozwini├¬ta technologicznie cywilizacja. Trudno bez przeprowadzenia specjalistycznych bada├▒ okre┬Âli├Ž dok┬│adny czas, istnienia tej cywilizacji.

 

Poni┬┐sza dokumentacja fotograficzna dowodzi, ┬┐e ta ska┬│a by┬│a obrabiana w czasie, gdy przed ni┬▒ nie by┬│o warstwy gliniastego terenu dwumetrowej grubo┬Âci, na którym obecnie rosn┬▒ drzewa. Ta glina jest efektem erozji ska┬│, które kiedy┬ znajdowa┬│y si├¬ ponad obrabian┬▒ ska┬│┬▒. Oko┬│o jednego metra wysoko┬Âci powierzchni frezowanej jest obecnie pod warstw┬▒ gliny i ta powierzchnia ska┬│y zachowa┬│a najlepszy stan fizyczny widocznych wg┬│├¬bie├▒.

 

Pozostaje jeszcze do wyja┬Ânienia kwestia zastosowania tej szczególnej budowli. Jest ona po┬│o┬┐ona na wschodnim stoku, tym samym wskazuje jedn┬▒ z opcji zastosowania w postaci olbrzymiego lustra, którego zadaniem by┬│o kierowanie ┬Âwiat┬│a wschodz┬▒cego s┬│o├▒ca, na przeciwleg┬│e pó┬│nocne stoki. Istniej┬▒ jeszcze inne aspekty, które wzmacniaj┬▒ teori├¬ lustra.


1/ Zakres frezowanej powierzchni obejmuje ca┬│┬▒ powierzchni├¬ ┬Âciany, od jednego naro┬┐nika do drugiego, jak równie┬┐ ca┬│e powierzchnie ┬Âcian bocznych z wyj┬▒tkiem pasa pó┬│torametrowej wysoko┬Âci u podstawy ┬Âciany. Dowodem jest to, ┬┐e nawet naro┬┐niki zosta┬│y dok┬│adnie zebrane. Jest to dowód, ┬┐e tam równie┬┐ znajdowa┬│y si├¬ elementy, które nale┬┐a┬│o usun┬▒├Ž.

 

2/ Natomiast to, ┬┐e nie by┬│a frezowana powierzchnia dolnego pasa ┬Âciany, ┬Âwiadczy, ┬┐e tam nie by┬│o niczego do usuni├¬cia.Fot. 4 Widoczna wypuk┬│o┬Â├Ž ┬Âciany.

 

3/ Wypuk┬│a konstrukcja ┬Âciany.

 

4/ Uko┬Âne wyst├¬py skalne s┬▒ ustawione pod ró┬┐nym k┬▒tem do ┬Âciany.

 

W konkluzji do tych kwestii, mo┬┐na wykluczy├Ž zastosowanie ┬Âciany skalnej jako no┬Ânika dla symboli kultowych. W takim przypadku, ┬Âciana nie by┬│aby wypuk┬│a a wyst├¬py boczne ustawione by┬│by pod takim samym k┬▒tem.

 

Wskazaniem na zastosowanie, jako miejsca do zamontowania lustra, jest brak ┬Âladów frezowania w zakresie poni┬┐ej pó┬│tora metra od podstawy ┬Âciany. Lustro w dolnym pasie ┬Âciany odbija┬│oby promienie s┬│oneczne zbyt nisko a tym samym, odbite ┬Âwiat┬│o, pada┬│yby na przeszkody terenowe.

 

Kolejnym wskazaniem na lustro, s┬▒ k┬▒ty po┬│o┬┐enia ┬Âcian bocznych. ┬Žciana po┬│udniowa stoi pod k┬▒tem prostym do osi ┬Âciany skalnej a ┬Âciana pó┬│nocna stoi pod k┬▒tem rozwartym. Takie ró┬┐ne po┬│o┬┐enia ┬Âcian bocznych s┬▒ zasadne tylko w przypadku, gdy ┬Âciany maj┬▒ s┬│u┬┐y├Ž jako lustra boczne. Po┬│udniowa ┬Âciana szybciej traci dost├¬p do promieni odbitych od ┬Âciany g┬│ównej ni┬┐ ┬Âciana pó┬│nocna.

 

Podstawowym dowodem na to, ┬┐e skalna budowla by┬│a przeznaczona do zamontowania gigantycznego lustra, jest wypuk┬│o┬Â├Ž ┬Âciany skalnej. Taka wypuk┬│o┬Â├Ž pozwala┬│a na kilkugodzinne odbieranie promieni s┬│onecznych pod kontem zbli┬┐onym do optymalnego. Wypuk┬│o┬Â├Ž pozwala┬│a równie┬┐ przesy┬│a├Ž odbite ┬Âwiat┬│o na szerok┬▒ przestrze├▒ pó┬│nocnego stoku doliny Rennes les Bains.

 

Jednak bardzo dziwn┬▒ jest sprawa likwidacji lustra, które przecie┬┐ by┬│o korzystnym czynnikiem w ┬┐yciu doliny. Mo┬┐na przyj┬▒├Ž za┬│o┬┐enie, ┬┐e w wizerunku samego lustra by┬│y motywy, które wnosi┬│y jakie┬ kultowe sprzeczno┬Âci z zasadami kultury spo┬│ecznej cywilizacji likwiduj┬▒cej powierzchni├¬ tej ┬Âciany.

 

© MAS Magdalena i Andrzej Struski de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZ├ŐDOWO  ZG┬úOSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG┬úOSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.