> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Odkrycie MAS - STOLICA ATLANTYDOW W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Data 02/05/2011 10:58  Autor Andrzej i Magdalena Struscy d  Klikni੠3845  Jŕzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


STOLICA ATLANTYDÓW W PIRENEJACH FRANCUSKICH

 

 

Takie stwierdzenie mogli┬Âmy podj┬▒├Ž po odnalezieniu i ocenie kilkudziesi├¬ciu stanowisk archeologicznych le┬┐┬▒cych wokó┬│ Rennes les Bains. Artefakty znajduj┬▒ce si├¬ na ponad trzydziestu stanowiskach archeologicznych, ukazuj┬▒ obraz dwóch ró┬┐nych czasów ich powstania. Wszystkie s┬▒ wykonane przez cz┬│owieka, jednak przez cz┬│owieka ┬┐yj┬▒cego w ró┬┐nym czasie. Prze┬│omowym momentem, by┬│o okre┬Âlenie stany ┬Âciany skalnej, która poddana by┬│a obróbce mechaniczne. Jasnym jest fakt, ┬┐e tego typu obróbki, mie mogli dokona├Ž Celtowie, lub ich kap┬│ani.

  

 


 

 

Fot. 1 Widok obrabianej mechanicznie ┬Âciany skalnej, która znajduje si├¬ w Rennes les Bains. Widoczne miejsce, gdzie ponad dwu metrowej grubo┬Âci warstwa gliny jest odkopana i ukazuje miejsce zako├▒czenia zbierania wierzchniej warstwy na skale.

 

 

 

 

W efekcie oceny tego stanu rzeczy przyj├¬li┬Âmy, ┬┐e ta ska┬│a by┬│a obrabiana w czasie, gdy tu istnia┬│a cywilizacja wysoko rozwini├¬ta technicznie. Taka cywilizacja mog┬│a istnie├Ž minimum 12 tysi├¬cy lat wstecz. S┬▒ znane informacje o istnieniu cywilizacji Atlantydów, która poprzedza┬│a nasz┬▒ cywilizacj├¬, a która zagin├¬┬│a oko┬│o 12 tysi├¬cy lat temu. Ska┬│a przedstawiona na zdj├¬ciu, dok┬│adniej opisana w artykule „Budowla Atlantydów Atlantyków Rennes les Bains ”, jest jednym z kilkudziesi├¬ciu opisywanych przez nas, archeologicznych stanowisk w okolicy Rennes les Bains i rozci┬▒ga czas a┬┐ do poprzedzaj┬▒cej nasz┬▒, cywilizacji.

 

 

 

 

Na górnej kraw├¬dzi tej ska┬│y istnieje wykonane przez cz┬│owieka charakterystyczne wci├¬cie skalne. Charakterystyczne jest ono, dlatego, ┬┐e po┬Âród wskazywanych stanowisk archeologicznych s┬▒ takie, gdzie widoczne s┬▒ podobne formy obróbki ska┬│y. Jest to dzia┬│anie, pó┬╝niejsze w stosunku do dzia┬│ania tych, którzy wykonali mechaniczn┬▒ obróbk├¬ ska┬│y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 Widok wykutego na ┬Âcianie sto┬┐kowatego wci├¬cia, które jest dowodem na to, ┬┐e ta ska┬│a by┬│a obrabiana przez ludzi ┬┐yj┬▒cych w ró┬┐nych cywilizacjach. Wci├¬cie na górnej kraw├¬dzi by┬│o wykonane w du┬┐o pó┬╝niejszym czasie, gdy┬┐ kraw├¬dzie po obróbce ska┬│y s┬▒ jeszcze ostre, natomiast kraw├¬dzie po frezowaniu, równie┬┐ po wycinaniu ca┬│ej ┬Âciany s┬▒ w du┬┐ym stopniu podda┬│y si├¬ wp┬│ywowi erozji.

 

 

 

 

W momencie, gdy ju┬┐ mogli┬Âmy okre┬Âli├Ž, wyst├¬powanie du┬┐ej ró┬┐nicy czasowej pomi├¬dzy dwoma grupami ludzi wykonuj┬▒cymi czynno┬Âci obróbki ┬Âciany skalnej, mieli┬Âmy podstawy do wyci┬▒gni├¬cia kolejnych wniosków.

 

 

 

 

Wi├¬kszo┬Â├Ž odkrytych przez nas stanowisk archeologicznych to gniazda do ustalania po┬│o┬┐enia pryzmatów przesy┬│aj┬▒cych ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne. W tej grupie znalezisk jest widoczny podzia┬│ na gniazda, które nosz┬▒ ┬Âlady d┬│ugotrwa┬│ej i takie, gdzie erozja poczyni┬│a mniejsze zniszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Gniazdo, które podlega┬│o d┬│ugotrwa┬│emu procesowi erozji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4 Gniazdo, którego kraw├¬dzie s┬▒ jeszcze dobrze zachowane, co jest dowodem, ┬┐e wykonane by┬│o wiele tysi├¬cy lat pó┬╝niej.

 

 

 

 

Odkryli┬Âmy po kilka stanowisk z gniazdami mocno poddanymi erozji i kilka, których wp┬│yw erozji jeszcze nie uszkodzi┬│. Mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e starsze gniazda stanowi┬│y zbiór pryzmatów zbudowany przez cywilizacj├¬ Atlantydów. Do tego zbioru nale┬┐y kilkadziesi┬▒t ju┬┐ odkrytych gniazd. Z rozmieszczenia ich w terenie wynika, ┬┐e przesy┬│a┬│y ┬Âwiat┬│o w inne miejsce ni┬┐ te pó┬╝niej wykonane. Celem Atlantów by┬│a góra Pech Bardou a celem kap┬│anów Druidzkich, góra gdzie le┬┐y posta├Ž Matki Ziemi.

 

 

 

 

Z po┬│o┬┐enia tego terenu Pirenejów wynika, ┬┐e w tym miejscu mog┬│a znajdowa├Ž si├¬ stolica Atlantydów i g┬│ówna ┬Âwi┬▒tynia Celtów. Wskazuje na to klika szczególnych cech, które przydaj┬▒ pozytywn┬▒ warto┬Â├Ž terenowi i przyczyniaj┬▒ si├¬ do zainteresowania cz┬│owieka tymi cechami. Ten rejon górski jest obszarem trudno dost├¬pnym a zarazem wygodnym do zasiedlenia. Przebiega t├¬dy po┬│udnik „Zero”, który przyczynia si├¬ do powstawania wyj┬▒tkowego pola magnetycznego na Planecie. Pomimo wysoko po┬│o┬┐onego terenu klimat w tym rejonie jest stosunkowo ┬│agodny i sprzyjaj┬▒cy uprawie ro┬Âlinnej. Wyst├¬puj┬▒ tu gor┬▒ce ┬╝ród┬│a, cecha, która zawsze wp┬│ywa na decyzj├¬ o zagospodarowaniu takich obszarów.

 

 

 

 

W kontek┬Âcie tak korzystnych cech rejonu Rennes les Bains, Rennes le Chateau, góry Bu┬│garach i Pech Cardu, wyst├¬puj┬▒ce wokó┬│ Rennes les Bains szczególne znaleziska archeologiczne wskazuj┬▒ na jego wyj┬▒tkowo┬Â├Ž. Dodatkowym wskazaniem na to, ┬┐e tu mog┬│a istnie├Ž stolica Atlantów, jest wyst├¬powanie w ca┬│ym zbiorze archeologicznym stanowiska z┬│o┬┐onego z pi├¬ciu form skalnych, na których widocznych jest kilkana┬Âcie ró┬┐nych gniazd przeznaczonych prawdopodobnie do ustalania pozycji pryzmatów. To stanowisko okre┬Âlili┬Âmy mianem „┬Žwi┬▒tyni ┬Žwiat┬│a”. W odleg┬│o┬Âci kilkunastu metrów od tego stanowiska istnieje forma skalna z wykonanym na niej wyj┬▒tkowo du┬┐ym gniazdem. Jego ┬Ârednica wynosi oko┬│o 75cm, co jest wskazaniem, ┬┐e tu musia┬│ by├Ž instalowany wyj┬▒tkowej wielko┬Âci kryszta┬│.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5 Widoczne okr┬▒g┬│e gniazdo na górnej powierzchni bloku skalnego.

 
 

 © Andrzej & MariaMagdalena Struski de Merowing


France-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZ├ŐDOWO  ZG┬úOSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG┬úOSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.