> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Forma biologiczna
Data 12/04/2010 18:23  Autor Andrzej Struski  Klikni 2644  Jzyk Polish
 

Forma biologiczna
 

Postaæ cz³owieka jest efektem dzia³ania, sterowanego procesu ewolucji biologii we wszech¶wiecie. W naturalnych warunkach, jakie wystêpuj± na powierzchni planet, powstanie przyrody jest niemo¿liwe. Do zainicjowania ewolucji biologii, której zamierzonym celem by³a ewolucja cz³owieka, przygotowano na ziemi specjalne warunki. Ogólny opis tego dzia³ania jest ujêty w tre¶ci Genesis z tego opisu, mo¿na miêdzy innymi wyci±gn±æ istotn± informacjê. Mówi ona o tym, ¿e na ka¿dej planecie, na której w za³o¿eniu ma ¿yæ cz³owiek, inicjacja biologii jest dobierana indywidualnie do planety i macierzystej gwiazdy.
Okazuje siê, ¿e jest niezbêdnym uwzglêdnienie takich czynników jak, budowa spektrum ¶wiat³a s³onecznego, czy sk³ad ska³ na planecie. Zarówno jeden jak i drugi czynnik, jest bardzo istotny do rozwoju cz³owieka w postaci fizyczno – duchowej. Sk³ad ska³ naszej planety to, w przewa¿aj±cej ilo¶ci krzemiany. Glina powstaje, gdy ska³a podlegaj±c erozji wytworzy py³, który nastêpnie nas±czy siê wod±. Jest ona korzystnym ¶rodowiskiem fizycznym do rozwoju nowego ¿ycia.
Budowa krystaliczna skalnych cz±stek gliny na ziemi, jest zbli¿ona do formy geometrycznej czworo¶cianu. Taki kszta³t gwarantuje budowa mineralna ska³ na planecie, w których dominuj± krzemiany. W geometrycznej konstrukcji przestrzeni, czworo¶ciany posiadaj± optymalny kszta³t, pozwala on na powstawanie ró¿norodnych form. Powstaj±ce obficie ró¿norodne formy biologiczne, zachowuj± zdolno¶æ wzajemnej komunikacji. Ta istotna cecha, jest zachowana dziêki wzajemnej synchronizacji pomiêdzy kryszta³kami czworo¶cianów. Rozlokowane we wszystkich sk³adowych czê¶ciach biologii, pod postaci± sk³adu mineralnego, potocznie przez Boga zwane „prochem”, s± swego rodzaju antenami.
Jednak najistotniejsz± funkcj±, jak± cz±stki mineralne wnosz± w budowê biologii, jest magnetyzm zagêszczonej masy o okre¶lonym kszta³cie. Sta³e pola magnetyczne mineralnych cz±stek prochu, przechwytuj± d¼wiêk i ¶wiat³o. Taki proces jest pocz±tkiem powstawania ¿ycia biologicznego. Ka¿da cz±stka biologii jest magnetycznie zwi±zana a sk³ad mineralny, który swoim polem magnetycznym przyczynia siê do takich wi±zañ, uwolniony zostanie dopiero po zakoñczeniu procesów ¿yciowych.
W tej czê¶ci ko³a ¿ycia, która rozpoczyna siê z momentem ustawania procesów ¿yciowych a nazywa siê ¶mierci±, istotn± rolê odgrywa ¶wiat³o s³oneczne. Inicjacja pierwszych form biologii, która odbywa³a siê pod kontrol± w miejscu opisanym w tre¶ci Genesis, mia³a za zadanie zainicjowanie form odpowiednich do sk³adu ¶wiat³a s³onecznego. Tak przygotowana biologia bêdzie podatna na dzia³anie spektrum promieniowania macierzystej gwiazdy. Zadaniem tego spektrum jest rozwi±zywanie wszystkich powi±zañ wynikaj±cych z procesów mutacji biologicznej.
Naturalne formy mutacji niezbêdne w ¿yciu biologii, musz± zostaæ rozwi±zane w trakcie procesu ¶mierci, który obejmuje doln± czê¶æ ko³a ¿ycia. W tym miejscu i czasie s³oñce pozbawia materiê biologiczn±, zbêdnych ju¿ powi±zañ wynikaj±cych z mutacji i minera³y bêd± mog³y zostaæ uwolnione z cia³a biologicznego. Je¿eli w procesie biologicznym, zaistnieje jaka¶ nienaturalna mutacja, promieniowanie s³oneczne jej nie rozwi±¿e. Minera³y nie bêd± mog³y pozbyæ siê obumieraj±cego cia³a biologicznego ska¿onego nietypow± mutacj±. Powstaje zagro¿enie, ¿e taka formacja biologiczna zostanie na powrót przejêta przez w pe³ni ¿yj±cy organizm i spowoduje jego zak³ócenie.
Po pozbyciu siê obumieraj±cego cia³a biologicznego, czyste cz±steczki mineralne, „po obróceniu w proch”, ponownie mog± braæ udzia³ w tworzeniu nowych form biologicznych. W tym miejscu otwiera siê i zamyka, ko³o ¿ycia.
Cz³owiek jest wyewoluowany, jako integralna czê¶æ takiej biologii a istniej±ce w jego ciele fizycznym mineralne cz±stki, s± ¼ród³em ¿ycia tego cia³a.
W taki sposób, spe³nia siê wskazanie Boga, które mówi o powstaniu cz³owieka; „z prochu powsta³e¶ i w proch siê obrócisz”.
Pierwszy element sk³adowy postaci cz³owieka, jego fizyczno¶æ, powstaje w procesie biologicznym, przebiegaj±cym w ¶rodowisku wodnym nasyconym minera³ami.
Kolejne sk³adowe postaci cz³owieka, bêd± powstawa³y na takiej formie biologicznej, korzystaj±c z jej szczególnej cechy biopola.

© Andrzej Struski de Merowing