> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

MOC WATYKANU W PENTAGRAMIE - SEKRETY WATYKANU PO RAZ PIERWSZY UJAWNIAMY PUBLICZNIE W DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ:
Data 06/05/2011 19:02  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni 11435  Jzyk Polish
 

MOC WATYKANU W PENTAGRAMIE - SEKRETY WATYKANU PO RAZ PIERWSZY UJAWNIAMY PUBLICZNIE W DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ: "Moc Watykanu w pentagramie"

 

Watykañski klucz do europejskiej kasy, mocy i w³adzy w rêkach kardyna³ów.


 

Fot.1 Widok watykañskiego klucza, który jest doskonale umiejscowiony geograficznie.

 

Mistrzowie bia³ej i czarnej magii, nauczyciele sztuki ezoterycznej i wszyscy, którzy zajmuj± siê wiedz± tajemn±, mog± siê uczyæ u specjalistów watykañskich, wszelkich sztuk tajemnych. Dziedziny ¿ycia duchowego wyklête ustami kap³anów, kwitn± jak ró¿e na planie Watykanu.

 

Poczynaj±c od mocy dobrze dobranego kszta³tu figur geometrycznych, poprzez moc wody wyrzucanej w konstrukcji fontanny do pentagramu, (diabelskiego kszta³tu wed³ug biskupów) a koñcz±c na mocy nagminnie wystêpuj±cych tu rogów. Nic dodaæ nic uj±æ, nie s± tylko widoczne dzia³ania magów na planie magnetycznym eteru. Lecz tylko za¶lepiony s³uga nie widzi tego, co Pan czyni.

 

 

Fot. 2 Doskona³e formy i doskona³a ich lokalizacja, wprost mistrzostwo magii kszta³tu.

 


 Fot. 3 Fontanny na pó³nocy i po³udniu placu, doskonale równowa¿± energie wody. Cz³owiek to g³ównie woda, duch to tylko woda, có¿ wiêcej dodaæ, znów niedo¶cignione mistrzostwo magii, przy wykorzystaniu demonicznej mocy wizerunku diab³a.

 

 

Fot. 4 Obelisk po¶rodku placu w centrum magii wiatru.


Zamkniêty o¶mioramienn± przestrzenn± figur±, nie wysy³a swej mocy w przestrzeñ planety tylko na posadzkê Bazyliki do precyzyjnie tam u³o¿onych olbrzymich gwiazd o¶mioramiennych. Przypadkowa konstrukcja czy mistrzostwo magii.


 


 


 
Fot.5 Magia wiatru, 16 kierunków wiatru mistrzowie magii przechwytuj± za pomoc± 16 wizerunków u³o¿onych wokó³ obelisku.

 


 

 Fot. 6 Cztery doskonale dobrane i usytuowane wokó³ obelisku, po¶ród magii wiatru lampy.

 

  

Fot. 7 Rogi, rogi i jeszcze raz rogi.


Te prawdziwie diabelskie to oficjalnie tylko na obu fontannach. S± równie¿ na g³owie Boga Ojca w muzeum namalowane dwa strumienie ¶wiat³a, które odnosz± siê do mocy rogów, lub inaczej moc rogów odnosi siê do mocy Boga Ojca.


 

Fot. 8 Muzeum Watykañskie, wizerunek Boga.

 

Zwój spiralny w ruchu materii wszech¶wiata jest odwzorowany w kszta³tach rogów i taka jest natura mocy.

Mistrz czarnej magii stosuje tak± moc w sposób charakterystyczny do swoich celów. Zamierza przej±æ kontrolê mimo woli innych. Czyni to nasycaj±c wirowe strumienie mocy w³asn± wol± za pomoc± magii. W Watykanie nie brakuje magicznych symboli a rogów jest w nadmiarze. Jaka jest wola Panów Watykanu mo¿emy dowiedzieæ siê z wizerunków postaci posiadaj±cych te rogi. Pomijaj±c wprost diabelski wizerunek postaci diab³ów na obu fontannach, to i tak wszystkie inne w Watykanie maj± cechy mniej lub bardziej demoniczne.

 

TAKIE DZIA£ANIE ROGÓW, JAKIE CECHY POSTACI, KTÓRA JE NOSI.

 

Wniosek, który nasuwa siê sam, lub inaczej jest oficjalnie pokazywany i tak nie dociera do ¶wiadomo¶ci s³ug nagminnie i w olbrzymiej ilo¶ci tu przybywaj±cych. Oni nie widza demonicznego Watykanu, widz± tylko bia³± postaæ nieomylnego i kolorowych aposto³ów.

 

JEST TO NIEWYOBRA¯ALNE WRÊCZ ZNIEWOLENIE ¦WIADOMO¦CI CZ£OWIEKA, KTÓRE ZA SPRAW¡ CIEMNYCH MOCY JEST REALIZOWANE JU¯ DWA MILENIA.

 

Zaszyfrowana tre¶æ Apokalipsy, obszernie wyja¶nia ca³y ten szatañski plan, jednoznacznie wskazuje na tych, co mieni± siê byæ aposto³ami i wyja¶nia mechanizmy dzia³ania.

 

W konkluzji do potencja³u magicznego Watykanu nale¿y wyja¶niæ, ¿e do absolutnego sukcesu na planie w³adzy i mamony, nie wystarczy sama zdolno¶æ i moc. Niezbêdny jest jeszcze instrument s³u¿±cy do kontaktu.

 

Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz a do otwarcia skarbnicy w³adzy i mamony potrzebny jest klucz magiczny. Pentagram jako szyfr klucza magicznego, by³ i¶cie szatañskim pomys³em, ale nale¿y przyznaæ genialnym. W geometrii taki kszta³t powstaje w przestrzeni figur regularnych a to oznacza, ze uzyskuje kontakt ze ¼ród³ami materii. Naturalne procesy ewolucji nie mog± transformowaæ wpisanych pentagramów z przyczyny zbyt skromnego kontaktu geometrycznego. Dlatego pentagramy zachowuj± swoje cechy w trakcie wielu kolejnych procesów zdarzeñ.  Fot. 6 Widok fizyczny, magicznego klucza Watykanu i wizerunku kluczy z wêz³em magicznym wszystko ³±cz±cym.

 

 

 


Fot. 7 Geometryczny wygl±d czê¶ci kluczy papieskich, które odnosz± siê do czê¶ci klucza magicznego, symbolizowanego geometri± pentagramu i placu.


 

Fot. 8 Czê¶ci klucza magicznego, które zawieraj± w sobie aspekty mocy magicznej watykañskich magów. Plac ¦w. Piotra z moc± fontann, wiatrów obelisku.

 

 

 
 
    
 

Fot. 9 Bazylika to kolejny zbiór magicznych aspektów mocy.

 

©  Struski Andrzej de Merowing

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów

Fotografie-MAS Magdalena STRUSKA, ANDRZEJ STRUSKI

 

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html