> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
CZARNA MAGIA WATYKANU- ODKRYWAMY MROCZNE TAJEMNICE WATYKANU W ARTYKULE CZARNA MAGIA WATYKANU
Data 06/05/2011 19:49  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni 10978  Jzyk Polish
 

CZARNA MAGIA WATYKANU- ODKRYWAMY MROCZNE TAJEMNICE WATYKANU W ARTYKULE CZARNA MAGIA WATYKANU

 

 

                                     TEZA CZARNEJ MAGII

 

Stosowana magnetyczna moc wiruj±cej materii w oparciu o negatywne wizerunki, jest dzia³aniem na planie czarnej magii.

 

Taki sposób dzia³ania jest zastosowany w obszarze kompleksu watykañskiego. Istnieje tu bardzo du¿o wizerunków, które obrazuj± demoniczne g³owy z rogami, które z natury kszta³tu, aktywuj± magnetyczn± wiruj±c± moc materii. Nie mia³bym podstawy do tak drastycznego stwierdzenia, gdyby nie fakt, ¿e oddzia³ywanie demonicznych wizerunków z rogami, jest w Watykanie wzmocnione zastosowaniem wielu ezoterycznych technik.

 

Absolutnie wykluczam, mo¿liwo¶æ przypadkowego wykonania rogatych demonicznych g³ów. Gdyby to by³ odosobniony jednostkowy przypadek istnienia gdzie¶ w muzeum takiej rze¼by, to mo¿na by tak± sytuacjê uznaæ za przypadek. Tu jednak, takich wizerunków jest bardzo du¿o a najwiêcej w jednym miejscu, bo jest ich a¿ 16 przy grobie aposto³a w centrum bazyliki. Co jeszcze wa¿niejsze, to brak w Watykanie wizerunków z rogami, które posiada³yby przyjemne, ludzkie rysy twarzy. W takim kontek¶cie nale¿y przyj±æ stwierdzenie, ¿e ca³y ten demoniczny watykañski zbiór, nie jest tu wykonany przypadkowo.

 

Taki zbiór geometrii wiru, jest nieustannie aktywnym potencja³em olbrzymiej mocy, która w odpowiednich warunkach bêdzie operowa³a, na planie magnetycznym postaci cz³owieka i materii zwi±zanej z jego my¶lami. Warunki, jakie s± niezbêdne, by ta, negatywna moc dzia³a³a na planie cz³owieka i jego my¶li sta³a siê aktywna, s± w Watykanie spe³nione w wystarczaj±cym stopniu. W nastêpnej kolejno¶ci, poprzez my¶li ludzi, zastosowane tu systemy ezoteryczne, potencja³em mocy magnetycznej rogów, zaw³adnê³y woln± wol± i ca³okszta³tem my¶lenia cz³owieka na Ziemi.

 

Systemy ezoteryczne, jakie s± u³o¿one na planie Watykanu, korzystaj± z potencja³u olbrzymiego pentagramu, zespo³u obelisków, magii wiatru, magii kszta³tu i mocy fontann. Co wiêcej dodaæ, ka¿dy mistrz czarnej magii marzy³by o posiadaniu takiego potencja³u ezoterycznego. W poprzednich dwóch artyku³ach, „Rogaty Watykan” i „Moc Watykanu w pentagramie” opisa³em dok³adniej istotê tych systemów ezoterycznych.


 

 Fot. 1 Zbiór obelisków na alei prowadz±cej do Placu ¦w. Piotra.

 

 

 

 Fot. Ka¿dy z tych obelisków sk³ada siê z trzynastu czê¶ci i czternastej podstawy.

 

 

 Fot. 3 Widoczna wypuk³o¶æ rzêdu obelisków.

 

 

 Fot. 4 Zbli¿enie o¶mioramiennej gwiazdy na szczycie obelisku, która jest ponad symbolem obfito¶ci i zbiera z niego, ale ponad gwiazd± jest krzy¿, który z kolei dominuje ponad wszystkim.

 

Cech± charakterystyczn± tego zbioru obelisków jest ich pó³koliste usytuowanie. Taki uk³ad pozwala na gromadzenie mocy magnetycznej w jego w³asnym otoczeniu. A w otoczeniu pó³koli¶cie skonstruowanego zbioru obelisków s± rozlokowane Pa³ace Kardynalski i z natury rzeczy korzystaj± z tej magnetycznej mocy. Wniosek jest jednoznaczny z mocy czarnej magii Watykanu korzystaj± „mo¶ci ksi±¿êtowie”.

Struski Andrzej de Merowing.

Fotografie Magdalena STRUSKA de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html