> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Czlowiek Nadistota
Data 12/04/2010 18:29  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3309  Jŕzyk Polish
 

Cz┬│owiek Nadistota
 

Cechy, które posiada cz┬│owiek, wyró┬┐niaj┬▒ go z po┬Âród wszystkich istot zamieszkuj┬▒cych wszech┬Âwiat. Te szczególne cechy pozwalaj┬▒ na to, ┬┐e mamy prawo okre┬Âla├Ž siebie mianem nadistoty. Jakie to, szczególne warto┬Âci posiadamy, by dysponowa├Ž prawem do tak wysokiej oceny naszej pozycji we wszech┬Âwiecie?

Wyj┬▒tkowa struktura budowy cz┬│owieka.

T┬▒ warto┬Âci┬▒, która pozwala nam tak siebie okre┬Âla├Ž jest wyj┬▒tkowo bogato rozbudowana posta├Ž fizyczno – duchowa. Forma fizyczna, dodatkowo po┬│┬▒czona „inkarnacyjnie” w formie symbiozy z kilkoma istotami duchowymi, tworzy zr├¬by postaci cz┬│owieka. Postaci cz┬│owieka, która dysponuje s┬│u┬┐ebno┬Âci┬▒ dalszych kilku, lub kilkudziesi├¬ciu istot duchowych, w wielu przypadkach wysoko rozwini├¬tych. Cz┬│owieka, który dzi├¬ki tej z┬│o┬┐ono┬Âci mo┬┐e utworzy├Ž odpowiednio rozwini├¬t┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž, umys┬│ pozwalaj┬▒cy zawiadywa├Ž decyzjami nad┬Âwiadomo┬Âci. Nad┬Âwiadomo┬Â├Ž jest umys┬│em, który powstaje z potencja┬│u trzech wysoko rozwini├¬tych intelektualnie istot duchowych, inspiruje on program dzia┬│ania cz┬│owieka. Te wyj┬▒tkowe mo┬┐liwo┬Âci jakie daje cz┬│owiekowi umys┬│ nad┬Âwiadomo┬Âci, musz┬▒ by├Ž kontrolowane przez ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Tak┬▒ hierarchi├¬ pomi├¬dzy umys┬│ami cz┬│owieka za┬│o┬┐y┬│y w programie ewolucji istoty ┬┐yj┬▒ce w formie duszy, te, które zbudowa┬│y wszech┬Âwiat i zainspirowa┬│y ewolucj├¬.

Posta├Ž przygotowana do przyj├¬cia duszy.

W tej formie, posta├Ž cz┬│owieka jest odpowiednio przygotowana do przyj├¬cia wcielanej duszy. Duszy, która jest istot┬▒ równ┬▒ Bogu, istot┬▒ ┬┐yj┬▒c┬▒ w cywilizacji zwanej potocznie Niebem. Tej cywilizacji, która dla sobie znanych, w┬│asnych potrzeb zbudowa┬│a Wszech┬Âwiat. Przedsi├¬wzi├¬cie to, wymaga┬│o odpowiedniego potencja┬│u, zarówno na poziomie wiedzy jak i ┬Ârodków. Jako, ┬┐e nic nie dzieje si├¬ bez przyczyny, zbudowanie wszech┬Âwiata musia┬│o by├Ž konsekwencj┬▒ potrzeb. Z kolei te potrzeby, musi cechowa├Ž szczególny charakter. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e prezentuj┬▒ one dla duszy wysok┬▒ warto┬Â├Ž, a zarazem problem z jej uzyskaniem w macierzystym ┬Ârodowisku. Je┬┐eli do pozyskania tych warto┬Âci niezb├¬dne jest zbudowanie tak olbrzymiego obiektu jakim jest wszech┬Âwiat, to ta sytuacja, okre┬Âla wyj┬▒tkowy charakter tej rzeczy.

Potrzeby duszy na ziemi.

Drog┬▒ eliminacji, mo┬┐na wykluczy├Ž takie rzeczy, które powstaj┬▒ w procesie ewolucji wszech┬Âwiata, a których w ┬┐adnym przypadku nie potrzebuje cywilizacja budowniczych. Do w┬│a┬Âciwego przeprowadzenia takiej eliminacji nale┬┐y okre┬Âli├Ž punkt widzenia budowniczych w stosunku do ich potrzeb. Tu wskazówk┬▒ jest sprawa wcielania duszy w cia┬│o cz┬│owieka oraz, czy ta procedura dotyczy tylko cz┬│owieka.
Ju┬┐ wyst├¬powanie samej kwestii wcielenia tak wysoko rozwini├¬tej istoty w cia┬│o innej, która rozwija si├¬ w ┬Ârodowisku wytworzonym przez jej cywilizacj├¬ daje du┬┐o do my┬Âlenia, a zarazem pozwala wst├¬pnie okre┬Âli├Ž potrzeby cywilizacji budowniczych, a raczej potrzeby samej duszy. W trakcie procesu ewolucji wszech┬Âwiata powstaje materia, a w dalszej kolejno┬Âci ewoluuj┬▒ si├¬ ró┬┐ne formy ┬┐ycia. Najwy┬┐sz┬▒ form┬▒ ┬┐ycia s┬▒ istoty zarówno w postaci fizycznej, jak i duchowej. Ko├▒cowym efektem procesów ewolucji w wyniku których powstaj┬▒ istoty - jest najwy┬┐sza forma rozwoju, czyli intelekt.
Z góry nale┬┐y odrzuci├Ž potrzeby budowniczych wszech┬Âwiata, które mog┬│yby by├Ž realizowane w aspekcie intelektu. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e twórcy wszech┬Âwiata posiadaj┬▒ wy┬┐ej rozwini├¬ty intelekt, ni┬┐ taki, który móg┬│by powsta├Ž w skonstruowanym przez nich obiekcie.
Kolejnym aspektem ewolucji wszech┬Âwiata jaki nale┬┐y odrzuci├Ž, s┬▒ wszelkie formy ┬┐ycia i to zarówno te w pierwotnych postaciach, jak i te wysoko rozwini├¬te. Trudno sobie wyobrazi├Ž potrzeb├¬ pozyskania nowych form ┬┐ycia tak wysokim kosztem, jaki niew┬▒tpliwie zosta┬│ poniesiony przy budowie wszech┬Âwiata.
Trzecim i ostatnim z g┬│ównych aspektów ewolucji wszech┬Âwiata, które nale┬┐y uwzgl├¬dni├Ž w sprawie oceny potrzeb budowniczych jest materia.
Jednak taka materia, która jest efektem ewolucji wytworzonego obiektu w ┬┐adnej mierze nie zaspokoi potrzeb twórców. Technologia niezb├¬dna do zbudowania i zainicjowania ewolucji wszech┬Âwiata, wymaga posiadania materii, któr┬▒ cechuj┬▒ jako┬Âciowo lepsze parametry, od ka┬┐dej jaka b├¬dzie wyewoluowana w procesie ewolucji materii we wszech┬Âwiecie. Wyj┬▒tkiem mo┬┐e tu by├Ž materia, która b├¬dzie efektem ewolucji w cia┬│ach istot rozumnych. Mo┬┐emy okre┬Âli├Ž kilka istotnych aspektów ewolucji, które s┬▒ efektem ewolucji istot rozumnych, jednak musimy pomin┬▒├Ž wszystkie z obszaru intelektu. Musimy pomin┬▒├Ž równie┬┐ te, które s┬▒ efektem ewolucji materii, a wyst├¬puj┬▒ równie┬┐ u innych gatunków.

Cz┬│owiek jako jedyna forma ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie, która ┬┐yje z dusz┬▒.

Dusza jako istota ┬┐yj┬▒ca w cywilizacji twórców wszech┬Âwiata, wcielana jest tylko w cz┬│owieka. Cz┬│owiek jest istot┬▒ rozumn┬▒, jednak by takie po┬│┬▒czenie si├¬ dwóch istot przebiega┬│o zgodnie z potrzebami duszy, cz┬│owiek musi spe┬│nia├Ž okre┬Âlone kryteria. Podstawowym kryterium jest co┬Â, co dla duszy ma istotne znaczenie. W zakresie efektów ┬┐ycia cz┬│owieka musi powstawa├Ž taki, który spe┬│nia potrzeby duszy. Najwa┬┐niejszym krokiem na drodze wykazania wy┬│┬▒czno┬Âci cz┬│owieka w kwestii spe┬│niania potrzeb Boga, a u┬Âci┬Âlaj┬▒c t├¬ kwesti├¬ - potrzeb duszy, jest okre┬Âlenie sedna tych potrzeb. ┬»e takie istniej┬▒ nie mo┬┐e by├Ž w┬▒tpliwo┬Âci. Wszech┬Âwiat powsta┬│, nie jest tworem naturalnym, cz┬│owiek jako szczególna kompilacja ró┬┐nych istot i form, tym bardziej nie mo┬┐e by├Ž efektem naturalnego procesu ewolucji materii.
Tak zbudowany cz┬│owiek istnieje, forma taka posiada cechy umo┬┐liwiaj┬▒ce proces wcielania duszy. Ta posta├Ž musi posiada├Ž atrybuty, na które oczekuje dusza. Jakie to s┬▒ atrybuty w jaki sposób powstaj┬▒ i jak dusza z nich korzysta, jest spraw┬▒, która wymaga precyzyjnego okre┬Âlenia.
Mo┬┐liwo┬Â├Ž przyj├¬cia wcielanej duszy, to nie jedyna wyró┬┐niaj┬▒ca nas z po┬Âród innych istot wszech┬Âwiata cecha, lecz wskazanie na cz┬│owieka jako jedyn┬▒ posta├Ž spe┬│niaj┬▒c┬▒ potrzeby twórców. Cz┬│owiek, tak szczególna posta├Ž, musi dysponowa├Ž jakimi┬ nadzwyczajnymi instrumentami, które pracuj┬▒ by spe┬│ni├Ž potrzeby duszy a z drugiej strony predysponuj┬▒ cz┬│owieka do miana nadistoty.
Te atrybuty wynikaj┬▒ z istnienia w postaci cz┬│owieka form duchowych, powi┬▒zanych z form┬▒ biologiczn┬▒. Ta wyj┬▒tkowa, istniej┬▒ca tylko w postaci cz┬│owieka konfiguracja biologiczno – duchowa, otwiera wyj┬▒tkowe mo┬┐liwo┬Âci. Powstaj┬▒ a┬┐ trzy umys┬│y, dwa duchowe; nad┬Âwiadomo┬Â├Ž i pod┬Âwiadomo┬Â├Ž i trzeci umys┬│ w postaci fizyczno – eterycznej, czyli ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Takim bogactwem umys┬│ów nie legitymuje si├¬ ┬┐adna inna istota wyewoluowana we wszech┬Âwiecie.
Po dwóch tak istotnych walorach; mo┬┐liwo┬Âci przyj├¬cia duszy i bogactwie umys┬│ów, trzecim aspektem, który nas wyró┬┐nia z po┬Âród innych istot, jest uk┬│ad psycho – emocjonalny. ┬»adna inna istota poza cz┬│owiekiem nie posiada takiego zbioru instrumentów, który w efekcie swego dzia┬│ania tworzy emocje o takim charakterze.
┬»ycie uczuciowe w efekcie, którego powstaj┬▒ emocje, to oczekiwane przez twórców ko├▒cowe ogniwo ewolucji we wszech┬Âwiecie. Materia emocjonalna, która jest efektem dzia┬│ania systemu psycho – emocjonalnego cz┬│owieka, mo┬┐e spe┬│nia├Ž potrzeb├¬ duszy. I taka forma realizacji potrzeb odbywa si├¬ w ka┬┐dym miejscu, gdzie cz┬│owiek ┬┐yje w warunkach Raju.

© Andrzej Struski de Merowing