> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Czlowiek Nadistota
Data 12/04/2010 18:29  Autor Andrzej Struski  Klikni 3173  Jzyk Polish
 

Cz³owiek Nadistota
 

Cechy, które posiada cz³owiek, wyró¿niaj± go z po¶ród wszystkich istot zamieszkuj±cych wszech¶wiat. Te szczególne cechy pozwalaj± na to, ¿e mamy prawo okre¶laæ siebie mianem nadistoty. Jakie to, szczególne warto¶ci posiadamy, by dysponowaæ prawem do tak wysokiej oceny naszej pozycji we wszech¶wiecie?

Wyj±tkowa struktura budowy cz³owieka.

T± warto¶ci±, która pozwala nam tak siebie okre¶laæ jest wyj±tkowo bogato rozbudowana postaæ fizyczno – duchowa. Forma fizyczna, dodatkowo po³±czona „inkarnacyjnie” w formie symbiozy z kilkoma istotami duchowymi, tworzy zrêby postaci cz³owieka. Postaci cz³owieka, która dysponuje s³u¿ebno¶ci± dalszych kilku, lub kilkudziesiêciu istot duchowych, w wielu przypadkach wysoko rozwiniêtych. Cz³owieka, który dziêki tej z³o¿ono¶ci mo¿e utworzyæ odpowiednio rozwiniêt± ¶wiadomo¶æ, umys³ pozwalaj±cy zawiadywaæ decyzjami nad¶wiadomo¶ci. Nad¶wiadomo¶æ jest umys³em, który powstaje z potencja³u trzech wysoko rozwiniêtych intelektualnie istot duchowych, inspiruje on program dzia³ania cz³owieka. Te wyj±tkowe mo¿liwo¶ci jakie daje cz³owiekowi umys³ nad¶wiadomo¶ci, musz± byæ kontrolowane przez ¶wiadomo¶æ. Tak± hierarchiê pomiêdzy umys³ami cz³owieka za³o¿y³y w programie ewolucji istoty ¿yj±ce w formie duszy, te, które zbudowa³y wszech¶wiat i zainspirowa³y ewolucjê.

Postaæ przygotowana do przyjêcia duszy.

W tej formie, postaæ cz³owieka jest odpowiednio przygotowana do przyjêcia wcielanej duszy. Duszy, która jest istot± równ± Bogu, istot± ¿yj±c± w cywilizacji zwanej potocznie Niebem. Tej cywilizacji, która dla sobie znanych, w³asnych potrzeb zbudowa³a Wszech¶wiat. Przedsiêwziêcie to, wymaga³o odpowiedniego potencja³u, zarówno na poziomie wiedzy jak i ¶rodków. Jako, ¿e nic nie dzieje siê bez przyczyny, zbudowanie wszech¶wiata musia³o byæ konsekwencj± potrzeb. Z kolei te potrzeby, musi cechowaæ szczególny charakter. Nale¿y przyj±æ, ¿e prezentuj± one dla duszy wysok± warto¶æ, a zarazem problem z jej uzyskaniem w macierzystym ¶rodowisku. Je¿eli do pozyskania tych warto¶ci niezbêdne jest zbudowanie tak olbrzymiego obiektu jakim jest wszech¶wiat, to ta sytuacja, okre¶la wyj±tkowy charakter tej rzeczy.

Potrzeby duszy na ziemi.

Drog± eliminacji, mo¿na wykluczyæ takie rzeczy, które powstaj± w procesie ewolucji wszech¶wiata, a których w ¿adnym przypadku nie potrzebuje cywilizacja budowniczych. Do w³a¶ciwego przeprowadzenia takiej eliminacji nale¿y okre¶liæ punkt widzenia budowniczych w stosunku do ich potrzeb. Tu wskazówk± jest sprawa wcielania duszy w cia³o cz³owieka oraz, czy ta procedura dotyczy tylko cz³owieka.
Ju¿ wystêpowanie samej kwestii wcielenia tak wysoko rozwiniêtej istoty w cia³o innej, która rozwija siê w ¶rodowisku wytworzonym przez jej cywilizacjê daje du¿o do my¶lenia, a zarazem pozwala wstêpnie okre¶liæ potrzeby cywilizacji budowniczych, a raczej potrzeby samej duszy. W trakcie procesu ewolucji wszech¶wiata powstaje materia, a w dalszej kolejno¶ci ewoluuj± siê ró¿ne formy ¿ycia. Najwy¿sz± form± ¿ycia s± istoty zarówno w postaci fizycznej, jak i duchowej. Koñcowym efektem procesów ewolucji w wyniku których powstaj± istoty - jest najwy¿sza forma rozwoju, czyli intelekt.
Z góry nale¿y odrzuciæ potrzeby budowniczych wszech¶wiata, które mog³yby byæ realizowane w aspekcie intelektu. Nale¿y przyj±æ, ¿e twórcy wszech¶wiata posiadaj± wy¿ej rozwiniêty intelekt, ni¿ taki, który móg³by powstaæ w skonstruowanym przez nich obiekcie.
Kolejnym aspektem ewolucji wszech¶wiata jaki nale¿y odrzuciæ, s± wszelkie formy ¿ycia i to zarówno te w pierwotnych postaciach, jak i te wysoko rozwiniête. Trudno sobie wyobraziæ potrzebê pozyskania nowych form ¿ycia tak wysokim kosztem, jaki niew±tpliwie zosta³ poniesiony przy budowie wszech¶wiata.
Trzecim i ostatnim z g³ównych aspektów ewolucji wszech¶wiata, które nale¿y uwzglêdniæ w sprawie oceny potrzeb budowniczych jest materia.
Jednak taka materia, która jest efektem ewolucji wytworzonego obiektu w ¿adnej mierze nie zaspokoi potrzeb twórców. Technologia niezbêdna do zbudowania i zainicjowania ewolucji wszech¶wiata, wymaga posiadania materii, któr± cechuj± jako¶ciowo lepsze parametry, od ka¿dej jaka bêdzie wyewoluowana w procesie ewolucji materii we wszech¶wiecie. Wyj±tkiem mo¿e tu byæ materia, która bêdzie efektem ewolucji w cia³ach istot rozumnych. Mo¿emy okre¶liæ kilka istotnych aspektów ewolucji, które s± efektem ewolucji istot rozumnych, jednak musimy pomin±æ wszystkie z obszaru intelektu. Musimy pomin±æ równie¿ te, które s± efektem ewolucji materii, a wystêpuj± równie¿ u innych gatunków.

Cz³owiek jako jedyna forma ¿ycia we wszech¶wiecie, która ¿yje z dusz±.

Dusza jako istota ¿yj±ca w cywilizacji twórców wszech¶wiata, wcielana jest tylko w cz³owieka. Cz³owiek jest istot± rozumn±, jednak by takie po³±czenie siê dwóch istot przebiega³o zgodnie z potrzebami duszy, cz³owiek musi spe³niaæ okre¶lone kryteria. Podstawowym kryterium jest co¶, co dla duszy ma istotne znaczenie. W zakresie efektów ¿ycia cz³owieka musi powstawaæ taki, który spe³nia potrzeby duszy. Najwa¿niejszym krokiem na drodze wykazania wy³±czno¶ci cz³owieka w kwestii spe³niania potrzeb Boga, a u¶ci¶laj±c tê kwestiê - potrzeb duszy, jest okre¶lenie sedna tych potrzeb. ¯e takie istniej± nie mo¿e byæ w±tpliwo¶ci. Wszech¶wiat powsta³, nie jest tworem naturalnym, cz³owiek jako szczególna kompilacja ró¿nych istot i form, tym bardziej nie mo¿e byæ efektem naturalnego procesu ewolucji materii.
Tak zbudowany cz³owiek istnieje, forma taka posiada cechy umo¿liwiaj±ce proces wcielania duszy. Ta postaæ musi posiadaæ atrybuty, na które oczekuje dusza. Jakie to s± atrybuty w jaki sposób powstaj± i jak dusza z nich korzysta, jest spraw±, która wymaga precyzyjnego okre¶lenia.
Mo¿liwo¶æ przyjêcia wcielanej duszy, to nie jedyna wyró¿niaj±ca nas z po¶ród innych istot wszech¶wiata cecha, lecz wskazanie na cz³owieka jako jedyn± postaæ spe³niaj±c± potrzeby twórców. Cz³owiek, tak szczególna postaæ, musi dysponowaæ jakimi¶ nadzwyczajnymi instrumentami, które pracuj± by spe³niæ potrzeby duszy a z drugiej strony predysponuj± cz³owieka do miana nadistoty.
Te atrybuty wynikaj± z istnienia w postaci cz³owieka form duchowych, powi±zanych z form± biologiczn±. Ta wyj±tkowa, istniej±ca tylko w postaci cz³owieka konfiguracja biologiczno – duchowa, otwiera wyj±tkowe mo¿liwo¶ci. Powstaj± a¿ trzy umys³y, dwa duchowe; nad¶wiadomo¶æ i pod¶wiadomo¶æ i trzeci umys³ w postaci fizyczno – eterycznej, czyli ¶wiadomo¶æ. Takim bogactwem umys³ów nie legitymuje siê ¿adna inna istota wyewoluowana we wszech¶wiecie.
Po dwóch tak istotnych walorach; mo¿liwo¶ci przyjêcia duszy i bogactwie umys³ów, trzecim aspektem, który nas wyró¿nia z po¶ród innych istot, jest uk³ad psycho – emocjonalny. ¯adna inna istota poza cz³owiekiem nie posiada takiego zbioru instrumentów, który w efekcie swego dzia³ania tworzy emocje o takim charakterze.
¯ycie uczuciowe w efekcie, którego powstaj± emocje, to oczekiwane przez twórców koñcowe ogniwo ewolucji we wszech¶wiecie. Materia emocjonalna, która jest efektem dzia³ania systemu psycho – emocjonalnego cz³owieka, mo¿e spe³niaæ potrzebê duszy. I taka forma realizacji potrzeb odbywa siê w ka¿dym miejscu, gdzie cz³owiek ¿yje w warunkach Raju.

© Andrzej Struski de Merowing