> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

21 Maja 2011 roku Konca Swiata nie bedzie
Data 20/05/2011 21:29  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni 4219  Jzyk Polish
 W ostatnich miesi±cach wielu ludzi ogarnê³a fala przera¿enia na wie¶æ o wiadomo¶ci prezentowanej na wielu ¶wiatowych w tym tak¿e polskich portalach internetowych.

21 Maja 2011 roku Koñca ¦wiata nie bêdzie


W ostatnich miesi±cach wielu ludzi ogarnê³a fala przera¿enia na wie¶æ o wiadomo¶ci prezentowanej na wielu ¶wiatowych w tym tak¿e polskich portalach internetowych.
Informacje podaj± o amerykañskim kaznodzieji Haroldzie Campingu, który  wieszczy, ¿e oczekiwany Koniec ¦wiata nastapi 21 maja 2011r. Od wielu miesiêcy jego grupa przygotowuje siê na tzw. apokalipsê, która ostatecznie ma siê zakoñczyc w pazdzierniku tego roku.

¬ród³a internetowe wybrane
Informacje o dacie przywódca grupy wywnioskowa³ po analizie liczb zawartych w Biblii.
Logicznie rozumuj±c Biblia dotyczy religii.Zatem zawarte w niej wskazania dotyczyæ powinny Boga i jego spraw na ziemi, liczby tam ujête bêd± informowa³y o wystapieniu zdarzen na planie religijnym.

Kilka miesiêcy temu spotka³a nas dziwna sytuacja: ma³y ch³opczyk opowiada³ w naszej obecnosci, ¿e w jego urodziny 21 maja tego¿ roku zacznie siê na ziemi ..Koniec  ¦wiata..(...)


Obecnie wiadomo, równie¿ naukowcy to potwierdzili, ¿e na planecie szykuj± siê zmiany min.klimatyczne,czego dowodz± trwaj±ce ju¿ od d³u¿szego czasu nasilajace siê kataklizmy.


W ¶wietle pewnych zdarzeñ, które do¶wiadczylismy oraz analizie zaszyfrowanej tresci Apokalipsy ¶w. Jana,  jutrzejszy  dzieñ 21 maja 2011 r. nie mo¿e byæ Koñcem ¦wiata w rozumieniu zag³ady ludzko¶ci lecz pocz±tkiem - koñca jednej z najwiêkszych religii ¶wiata.


INFORMACJA:
Do dnia 21pa¼dziernika 2011 jak równie¿ potem bêdziemy publikowali znane nam informacje wyja¶niaj±ce sprawê  "Koñca ¦wiata".

Kolejna czê¶æ tematu : 

KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECIMagdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

www.andrzejstruski.com