> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECI
Data 21/05/2011 13:23  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni 8844  Jzyk Polish
 

KONIEC ¦WIATA, CZY KONIEC PAMIÊCI

Teoria Resetacji Pamiêci Cz³owieka w Efekcie wyj±tkowo Silnej Erupcji S³oñca w Czasie przebiegunowania Magnetycznego Planety.


UTRATA ¦WIADOMO¦CI, TO PRAWDZIWY KONIEC ¦WIATA.

Naukowcy ju¿ przeprowadzili stosowne próby i bez w±tpienia s± tacy, którzy rozumiej± jak niebezpieczne mo¿e byæ, (dla magnetycznej konstrukcji ¶wiadomo¶ci cz³owieka), nadmiernie silne promieniowanie s³oñca. Cz³owiek zosta³ wyposa¿ony w szczególny instrument, - "¦WIADOMO¦Æ WTÓRN¡". W naturze ka¿da ewoluj±ca forma fizyczna lub chemiczna, rozwija siê w zakresie w³asnego obszaru ¿ycia. Jedn± z cech tego obszaru ¿ycia jest samoistna zdolno¶æ do wewnêtrznej komunikacji. Taka zdolno¶æ w istocie jest ¶wiadomo¶ci± dla ka¿dego objawu ¿ycia, a stopieñ jej skutecznej mo¿liwo¶ci dzia³ania, ¶wiadczy o potencjale ekspansji ju¿ rozwiniêtej formy.

        Ka¿da wy¿ej zorganizowana postaæ ¿ycia jest wynikiem skutecznego dzia³ania ¶wiadomo¶ci. W efekcie ewolucji ¿ycia, wszelkiego roddzju form na naszej planecie, mozemy obserwowaæ ca³y ¶wiat biologii i przyrody. Ka¿da ¿yj±ca postaæ posiada w³asn± ¶wiadomo¶æ, wypracowan± w procesie przyczyny i skutku.

       W³a¶ciwym z natury, miejscem dla pola dzia³ania ¶wiadomo¶ci jest biopole komórki biologicznej. Tu w magnetycznie zwi±zanym obszarze, znajduj± siê wyemitowane przez komórkê mikro-kropelki wody. Ich rozmieszczenie w przestrzeni biopola jest ¶cisle zwi±zane z zapisem pamiêci zawartej w wyemitowanej wodzie a dotycz±cej przebiegu procesów chemicznych macierzystej komórki. Biopole jest ¶rodowiskiem biologicznym o du¿o mniejszej gêsto¶ci w stosunku do obszaru komórki wewn±trz jej pow³oki. W takich warunkach fizycznych, gdzie gêsto¶æ materii jest wielokrotnie mniejsza, procesy komunikacji przebiegaj± du¿i szybciej a mechanizmy ¶wiadomo¶ci mog± skutecznie przyczyniaæ siê do podtrzymywania i rozwoju ¿ycia.

¦wiadomo¶æ cz³owieka jest instrumentem, który zosta³ wyeksponowany poz biopole komórek. Wi±zania magnetyczne naszych ¶wiadomo¶ci, znajduj± siê w aurze, inaczej to okre¶laj±c w jeszcze bardziej rozrzedzonej przestrzeni fizycznej postaci. Taka lokalizacja mechanizmów ¶wiadomo¶ci, daje du¿e mo¿liwo¶ci, ale i tworzy zagro¿enie. W przypadku, gdy aura zostaje poddana wp³ywowi ponad naturalnego oddzia³ywania namagnesowanych, mniejszych od atomów cz±stek materii, mo¿e doj¶æ do destrukcji zapisanych w ¶wiadomo¶ci informacji. Je¶eli tego rodzaju wp³yw bêdzie bardzo du¿y, ca³a pamiêæ cz³owieka zostanie zresetowana.
Naruralnym zagro¿eniem, które mo¿e wywo³aæ wskazywany problem, jest erupcja du¿ej ilo¶ci materii s³onecznej w czasie jego aktywno¶ci. Znana sprawa, cyklicznie nasilaj±cych siê wyj±tkowo silnych erupcji s³oñca, by³a przyczyn± zag³ady wielu poprzedzaj±cych nas cywilizacji. Je¿eli cz³owiek posiadaj±cy ¶wiadomo¶æ, która zosta³a wyewoluowana w inny sposób ni¿ swiadomosci otaczaj±cych go zwierz±t, zostanie poddany resetacji pamiêci, stanie siê istot± ca³kowicie bezradn± i bezbronn±.

Taki scenariusz, jest prawdziwym koñcem ¶wiata i nawet gdy w tym czasie nie dojdzie do wielkich kataklizmów, to dla cz³owieka ka¿da wyj±tkowo silna erupcja s³oñca, jest koñcem ¶wiata. Potem dziêki w³asnej dyspozycji w rodzaju postaci cz³owieka, z³o¿onej z jego czê¶ci fizycznej i duchowej, kolejne pokolenia bêd± odbudowywa³y potencja³ ¶wiadomo¶ci. Cz³owiek uzyska kolejne zdolno¶ci i poprzez epokê kamienia ³upanego dojdzie do wysoko rozwiniêtej cywilizacji. Jest to proces cyklicznie siê powtarzaj±cy (mniej wiêcej co 12 tysiêcy lat) i trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e celowo przez twórców wszech¶wiata i cz³owieka przzygotowany. Taka refleksja, jest uzasadniona w sytuacji, gdy spojrzymy co sta³o siê z cz³owiekiem w wysoko rozwiniêtej cywilizacji. Z postaci cz³owieka, który wed³ug potrzeb Boga, mia³ byæ istot± ¿yj±c± w szczê¶ciu, sta³ siê z³o¶liwym potworem.
A¿ chce siê powiedzieæ – "WITAMY NA PLANECIE MA£P"

Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com