> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Publikacja Rozwiazania Naukowego Sporu Dotyczacego Kwestii Czasu.
Data 23/10/2011 16:44  Autor Andrzej Struski i Magdalena St  Klikni੠3439  Jŕzyk Polish
 

 
 Zegar magnetyczny w programie ewolucji

wszech┬Âwiata.

Cz. I Istota zegara magnetycznego.

Cz. II Budowa zegara magnetycznego.

Cz. III Magnetyczne zegary cz┬│owieka.

 

Magnetyzm i formy w jakich objawia on swoje dzia┬│anie, to bia┬│a plama nauki. Poznanie magnetyzmu w postaci objawu -biegunowego oddzia┬│ywania magnetycznego - to dopiero wstep do poznania innych aspektów jego dzia┬│ania w ┬Ârodowisku materii wszech┬Âwiata. Rozdzielenie grawitacji i magnetyzmu, jako dwu ró┬┐nych si┬│ wystepuj┬▒cych we wszech┬Âwiecie jest przyk┬│adem na brak zrozumienia istoty dzia┬│ania magnetyzmu wszech┬Âwiata. Wzajemne przyci┬▒ganie i odpychanie si├¬ przeciwnych biegunów magnetycznych to tylko zewn├¬trzny wyraz ca┬│okszta┬│tu magnetyzmu. Si┬│y te, s┬▒ efektem nagromadzenia niezrównowa┬┐onych zbiorów w postaci masy materii na wierzcho┬│kach form geometrycznych. W tym aspekcie budowy form warunkuj┬▒cych oddzia┬│ywanie magnetyczne, istnieje cecha, która pozwala na niezwykle aktywne i precyzyjne dzia┬│anie magnetyzmu. Jest ona zawarta w ró┬┐nicy masy wierzcho┬│kowej pomi├¬dzy biegunami. Wystarczy minimalna zmiana ci├¬┬┐aru takiej masy, do tego, by wyst┬▒pi┬│a zamiana biegunów a tym samym generalna zmiana cech oddzia┬│ywania magnetycznego w tym ┬Ârodowisku materialnym.

 

                               ZMIANA BIEGUNÓW

Niezwykle aktywna mozliwo┬Â├Ž zamiany warto┬Âci biegunowych jest jedn┬▒ z wielu cech magnetyzmu. Inn┬▒ równie wa┬┐n┬▒ cech┬▒, jest wzajemne k┬▒towe po┬│o┬┐enie osi biegunowych. Mo┬┐e ono wyst┬▒pi├Ž tylko w ┬Ârodowisku ustabilizowanego, wzajemnego po┬│o┬┐enia, dwu lub wi├¬kszej ilo┬Âci osi biegunowych. Takie cechy magnetyczne wyst├¬puj┬▒ w pierwiastkach i minera┬│ach, gdzie powi┬▒zane atomy z w┬│asnych osi biegunowych tworz┬▒ zbiory wzajemnych k┬▒towych po┬│o┬┐e├▒. Tu cz┬▒stki magnetyczne (kolejna cecha magnetyzmu), których nie mo┬┐e zatrzyma├Ž, ┬┐adne zag├¬szczenie materii wystepuj┬▒cej we wszech┬Âwiecie, dalej wiruj┬▒ po w┬│asnych torach, lub ich wektorach ( zag├¬szczenie materii zmienia przebieg toru materii magnetycznej) tym samym tworz┬▒c indywidualn┬▒ dla ka┬┐dego minera┬│u, przestrzenn┬▒ form├¬ oddzia┬│ywania magnetyzmu. Dla przyk┬│adu stosowanie w diecie mikroelementów jest pobieraniem przez komórki biologiczne materia┬│u nios┬▒cego pierwotne formy pól magnetycznych, niezb├¬dne do zachowania równowagi procesów chemicznych.

 

              K┬íTOWE PO┬úO┬»ENIE OSI BIEGUNOWYCH

 

K┬▒towe wzajemne po┬│o┬┐enia osi biegunowych wystepuj┬▒ równie┬┐ w geometrycznej konstrukcji ciemnej materii. Taka materia w ostatnich latach zosta┬│a rozpoznana przez naukowców jako podstawowa masa wszech┬Âwiata. Jednostk┬▒ sk┬│adow┬▒ tej materii jest wskazywana przez Platona ca┬│ostka. Ca┬│ostka jako forma materii jest absolutnie regularn┬▒ bry┬│┬▒ przestrzenn┬▒ w postaci czworo┬Âcianu. Opisa┬│em j┬▒ w artyku┬│ach dotyczacych geometrii i budowy wszech┬Âwiata. Ka┬┐da ca┬│ostka posiada absolutnie jednorodn┬▒ form├¬ geometryczn┬▒ i mas├¬ w┬│asn┬▒, jak równie┬┐ regularnie w przestrzeni, k┬▒towo rozlokowane osie biegunowe, co czyni z ciemnej materii uniwersalny budulec, do powstania tak ró┬┐norodnych objawów ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie. Nano wielko┬Â├Ž ca┬│ostek (s┬▒ one miliardy razy mniejsze od atomów) pozwala ciemnej materii przenika├Ž ka┬┐d┬▒ (z wy┬│┬▒czeniem j┬▒der czarnych dziur) form├¬ materii wyewoluowanej we wszech┬Âwiecie. Zachowanie fizyczne ciemnej materii w przestrzeni wszech┬Âwiata mo┬┐emy porówna├Ž do zachowania wody w kulistym zbiorniku. Gdzie biologia powstaj┬▒ca w ┬Ârodowisku wodnym jest zdominowana pierwiastkami wody a powstaj┬▒ce formy ┬┐ycia nie zu┬┐ywaj┬▒ jej w sposób uniemo┬┐liwjaj┬▒cy dalsz┬▒ ewolucj├¬. Podobn┬▒ zasad├¬ oddzia┬│ywania na ca┬│y proces ewolucji wszech┬Âwiata posiada ciemna materia, która w czasie przed aktywacj┬▒ procesu ewolucji wype┬│nia ca┬│┬▒ kulist┬▒ przestrze├▒ przysz┬│ego ┬┐ycia gwiazd i nigdy nie zostanie zu┬┐yta w sposób powstrzymuj┬▒cy proces ewolucji materii wszech┬Âwiata.

 

      PRZESTRZENNE POLE MAGNETYCZNE WSZECH┬ŽWIATA

 

Wzajemne i stabilne po┬│o┬┐enie ca┬│ostek w ┬Ârodowisku ciemnej materii, jest przyczyn┬▒ sumowania si├¬ przestrzennej formy i potencja┬│u magnetycznego tego ┬Ârodowiska. Powstaje regularne przestrzenne pole magnetyczne, które w skali wielko┬Âci galaktycznych posiada potencja┬│ wp┬│ywu na po┬│o┬┐enie gwiazd i galaktyk. Dowodem na istnienie takiego rodzaju wp┬│ywu jest odkrycie Hiszpa├▒skich naukowców z ko├▒ca ubieg┬│ego wieku. Mianowicie sfotografowali oni szczególne zgrupowania galaktyczne na wieszcho┬│kach form geometrycznych, które odpowiadaj┬▒ budowie regularnego, podwójnego czworo┬Âcianu o podstawie kwadratu. W odniesieniu do wskazywanej przeze mnie przestrzennej formy geometrycznej budowy pola magnetycznego ciemnej materii, takie rozlokowanie galaktyk jest ca┬│kowicie uzasadnione i w┬│a┬Âciwe z punktu widzenia wierzcho┬│kowych potencja┬│ów magnetycznych. Tu przytoczona forma regularnego ostros┬│upa o podstawie kwadratu jest bry┬│┬▒, która powstaje w ka┬┐dym zbiorze regularnych czworo┬Âcianów, jako naturalna geometrycznie przestrze├▒ wi├¬ksza ni┬┐ przestrze├▒ w┬│asna ka┬┐dego czworo┬Âcianu z tego zbioru. W efekcie przyci┬▒ganie wierzcho┬│kowe b├¬dzie oddzia┬│ywa┬│o w taki sposób, ┬┐e materia znajduj┬▒ca si├¬ we wn├¬trzu ostros┬│upa o podstawie kwadratu jest przechwytywana przez magnetyczny potencja┬│ wierzcho┬│kowy czworo┬Âcianów. Takie przechwytywanie ca┬│ych galaktyk, zosta┬│o potwierdzone przez Hiszpaniskich naukowców, jako istniej┬▒ce oddzia┬│ywanie magnetyczne w przestrzeni kosmicznej. Oddzia┬│ywanie tak silne, ┬┐e potrafi ustawia├Ž ca┬│e zbiory galaktyczne.

 

Przedstawione fakty fizyczne, dowodz┬▒ istnienia w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata regularnej przestrzennej siatki magnetycznej. W dalszym wnioskowaniu mo┬┐emy okre┬Âli├Ž zachowanie zbiorów materii i ich magnetycznych cech w takiej przestrzeni.

 

                                   GRAWITACJA

 

1/ Ka┬┐dy pszemieszczaj┬▒cy si├¬ w przestrzeni kosmicznej zbiór materii, bedzie przyczynia┬│ si├¬ do powstawania wtórnego pola magnetycznego, które b├¬dzie wynikiem reakcji w┬│asnych pól magnetycznych zbioru, przecinaj┬▒cego przestrzenn┬▒ siatk├¬ magnetyczne┬▒ wszech┬Âwiata.

2/ Przemieszczaj┬▒cy si├¬ w przestrzeni kosmicznej zbiór materii, który dodatkowo wiruje wzgl├¬dem w┬│asnej osi, wytworzy wielokrotnie silniejsze wtórne pole magnetyczne – grawitacyjne.

 

                        POLE OCHRONNE PLANETY

 

3/ W przypadku gdy takim zborem b├¬dzie planeta, która posiada j┬▒dro ┬┐elazne, to w jej wtórnym polu magnetycznym – grawitacyjnym powstanie magnetyczne pole zamkni├¬te p┬│aszczem. Pole takie, wytwarza wiruj┬▒ce j┬▒dro ┬┐elazne a p┬│aszcz jest efektem konsensusu potencja┬│u grawitacyjnego i ekspansii pola tworzonego przez j┬▒dro planety. Wokó┬│ naszej planety istnieje takie pole magnetyczne, chroni ono biologi├¬, przed zabójczym promieniowaniem wysy┬│anym przez ró┬┐ne ┬╝ród┬│a kosmiczne w tym przez s┬│o├▒ce i inne gwiazdy.

 

 

                             MAGNETYCZNY ZEGAR

 

Ciemna materia i jej magnetyczny efekt w postaci przestrzennej siatki magnetycznej, tworz┬▒ harmoni├¬ w ca┬│ej przestrzeni fizycznej wszech┬Âwiata. W tej przestrzeni czas nie istnieje, inaczej mówi┬▒c – czas nie biegnie. Zaistnienie ruchu w tym ┬Ârodowisku spowoduje miejscowy stan chaosu a tym samym uruchomiony zostanie bieg czasu. W momencie, kiedy przyczyna chaosu – ruchu ustanie stan chaosu stopniowo zaniknie i czas przestanie biec. Do zaistnienia chaosu w uspokojonym – harmonijnym ┬Ârodowisku wszech┬Âwiata, niezb├¬dny jest potencja┬│ w postaci poruszaj┬▒cej si├¬ materii, która musi by├Ž dostarczona z poza tego ┬Ârodowiska. Taka si┬│a twórcza nie mo┬┐e zaistnie├Ž - powsta├Ž w ┬Ârodowisku fizycznym, ┬Ârodowisku które jest w stanie spoczynku i harmonii.

 

Czas jest ┬Âci┬Âle zwi┬▒zany z ruchem, chaos jest objawem ruchu, inaczej mówi┬▒c, zegar jest miernikiem stanu chaosu. Stan chaosu jest wymiernikiem stanu ewolucji ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie, ┬┐ycia, które zaistnieje tylko w miejscu i obszarze przestrzeni wszech┬Âwiata, gdzie potencja┬│ twórczy osi┬▒gnie swój zakres wp┬│ywu.

 

             POCZ┬íTEK CHAOSU WE WSZECH┬ŽWIECIE

 

Przyj├¬ta przez nauk├¬ teoria mówi o pocz┬▒tku, który objawi┬│ si├¬ w postaci wielkiego wybuchu. Taka teoria nie jest zgodna z istnieniem w przestrzeni ┬Ârodowiska ciemnej materii. Teoria wielkiego wybuch jest teori┬▒ prawdopodobn┬▒ a z kolei istnienie ciemnej materii, zosta┬│o przez naukowców okre┬Âlona jako stan fizyczny istniej┬▒cy. S┬▒ to dwie teorie naukowe, które si├¬ wzajemnie wykluczaj┬▒.

 

Mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e pocz┬▒tek ewolucji wszec┬Âwiata, posiada cechy wp┬│ywu zewn├¬trznego. Bior┬▒c pod uwag├¬ istniej┬▒ce objawy ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie, zewn├¬trzny wp┬│yw powinie├▒ posiada├Ž dwie podstawowe cechy ingerencji w ┬Ârodowisko ciemnej materii.

1/ Powinna to by├Ž ingerencja poczyniona poprzez materi├¬ bardzo silnie przemagnesowan┬▒ o nies┬│ychanej g├¬sto┬Âci i p├¬dzie posiadaj┬▒cym tempo nad┬Âwietlne.

2/ Taka ingerencja powinna rozpocz┬▒├Ž si├¬ w centralnym miejscu kulistej przestrzeni wszech┬Âwiata.

3/ Pierwsz┬▒ czynn┬▒┬Âci┬▒ w procesie inger├¬cji, powinno by├Ž utworzenie centralnej masy jako wiruj┬▒cego j┬▒dra wszech┬Âwiata.

4/ Kolejn┬▒ czynn┬▒┬Âci┬▒ b├¬dzie wyrzucenie z powierzchni wiruj┬▒cego j┬▒dra strumienia wskazywanej wy┬┐ej materii w przestrze├▒ wszech┬Âwiata. Tu moment wyrzutu mo┬┐e by├Ž okre┬Âlany mianem wielkiego wybuchu. Ilo┬Â├Ž materii jak┬▒ powinien przenie┬Â├Ž strumie├▒ musi posiada├Ž mas├¬  wi├¬ksz┬▒ ni┬┐ dziewi├¬ciokrotna masa widocznych i niewidocznych gwiazd jakie z jego przyczyny powstan┬▒. Z matematyki liczb szczególnych "zwanych liczbami ┬Âwi├¬tymi" wynika, ┬┐e takich strumieni w przestrze├▒ wszech┬Âwiata, powinno zosta├Ž wyrzuconych dziewi├¬├Ž (przy opisie konstrukcji zegara magnetycznego ewolucji wszech┬Âwiata przedstawi├¬ uzasadnienie tej liczby strumieni).

5/ Wyrzuty strumieni powinny nast├¬powa├Ž w równych odst├¬pach k┬▒towych, co 40 stopni ka┬┐dy.

6/ Konsesnus si┬│y przyci┬▒gania j┬▒dra i potencja┬│u biegu strumienia, powinien spowodowa├Ž bieg spiralny i powrót do j┬▒dra po o┬Âmiu okr┬▒┬┐eniach. Uderzenie powrotne strumienia b├¬dzie w miejscu kolejnego wyrzutu strumienia, jednak w czasie gdy pozosta┬│e strumienie ju┬┐ b├¬d┬▒ w przestrzeni.

7/ Pierwsze powrotne uderzenie strumienia otworzy drug┬▒ jednostk├¬ czasow┬▒ wszech┬Âwiata.

8/ Bieg strumienia w ┬Ârodowisku fizycznym ciemnej materii, napotka opór i z tej przyczyny w momentach krytycznych przeci┬▒┬┐e├▒, okre┬Âlone masy b├¬d┬▒ si├¬ odrywa┬│y od g┬│ównego kierunku biegu strumienia.

9/ B├¬d┬▒ powstawa┬│y zawoje, które w odpowiednich miejscach utwo┬┐┬▒ wiruj┬▒ce Czarne Dziury, jako J┬▒dra przysz┬│ych galaktyk.

 

Dziewi├¬├Ž takich takich spiralnych szlaków, z których ka┬┐dy posiada cztery zwoje rozwijaj┬▒ce i cztery zwoje zwijaj┬▒ce, utworzy konstrukcj├¬ Magnetycznego Zegara Ewolucji Materii Wszech┬Âwiata. W przestrzeni ciemnej materii narodz┬▒ si├¬ galaktyki, zlokalizowane w obrebie szlaku spiralnego. W stosunku do ca┬│ej przestrzeni zajm┬▒ one tylko znikomy obszar i w ich obr├¬bie b├¬dzie bieg┬│ czas. Poza nimi w przestrzeni ci┬▒gle u┬Âpionej masy ciemnej materii, nie b├¬dzie biegu czasu. W tym miejscu ponownie naukowcy potwierdzaj┬▒ moj┬▒ teori├¬, dotycz┬▒c┬▒ budowy wszech┬Âwiata i zegara magnetycznego. W ostatnich latach, poza zbiorami galaktycznymi odkryta zosta┬│a niezmierzona "czarna pró┬┐nia". Taka czarna pró┬┐nia, to nic innego ni┬┐ ciemna materia poza obrze┬┐ami zbiorów galaktycznych powsta┬│ych w obr├¬bie jednego szlaku strumienia.

 

Równie┬┐ kwestia "rozszerzania si├¬ wszech┬Âwiata", która mówi, co zosta┬│o potwierdzone obserwacjami w przestrzeni kosmicznej, ┬┐e nasz wszech┬Âwiat si├¬ rozszerza, potwierdza teori├¬ istnienia i ewolucji obszaru wokó┬│ strumienia. Takie zaobserwowane rozszerzanie to nic innego jak ekspansja materii ┬Âwietlnej i innego rodzaju cz┬▒stek, które powstaj┬▒ w obszarze ewolucji gwiazd, przy szlaku strumienia.

 

 

 Andrzej Struski de Merowing.

 Wspó┬│praca Magdalena Struska de Merowing.

 

23.10.2011r.Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie artyku┬│u dozwolone jedynie w ca┬│o┬Âci oraz za pisemn┬▒ zgod┬▒ autorów tekstu.

 

 

W najbli┬┐szym czasie zapraszamy do przeczytania kolejnych cz├¬┬Âci     artyku┬│u dotycz┬▒cych powy┬┐szego tematu.