> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Proces ewolucji specjalnej, eksponuje czlowieka
Data 12/04/2010 18:35  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3607  Jŕzyk Polish
 

Proces ewolucji specjalnej, eksponuje cz┬│owieka.

Taki rodzaj postaci, jak┬▒ prezentuje cz┬│owiek, nie mo┬┐e powsta├Ž w naturalnym procesie ewolucyjnym. Aby ten ca┬│okszta┬│t móg┬│ si├¬ zrealizowa├Ž w postaci cz┬│owieka zdolnego realizowa├Ž potrzeby duszy, niezb├¬dne s┬▒ specyficzne procedury ewolucyjne. Proces ewolucji cz┬│owieka, posiada trzy etapy.

I ETAP.

Pierwszy etap to ewolucja biologii, a jego inicjacja rozpoczyna si├¬ w wyodr├¬bnionej enklawie na dnie odpowiednio g┬│├¬bokiego zbiornika wodnego. Taka inicjacja jest opisana w Genesis (tekst opisuj┬▒cy stworzenie ┬Âwiata).
Do zrealizowania ca┬│ego zamierzenia, zwi┬▒zanego z etapem biologicznym, musz┬▒ by├Ž spe┬│nione okre┬Âlone warunki. Tak jak w wi├¬kszo┬Âci procesów i tu, wyst├¬puj┬▒ trzy g┬│ówne warunki. Warunek, który jest oceniany jako pierwszy, to odpowiednie spektrum promieniowania gwiazdy macierzystej uk┬│adu planetarnego. Drugi, to dominacja krzemianów w sk┬│adzie skorupy na planecie tego uk┬│adu s┬│onecznego. Trzecim warunkiem jest posiadanie przez t├¬ planet├¬ ┬┐elaznego, p┬│ynnego j┬▒dra, które jest generatorem os┬│onowego pola magnetycznego. Pola niezb├¬dnego do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem przysz┬│ej biologii. W efekcie, etap biologiczny ko├▒czy si├¬ baz┬▒ pocz┬▒tkow┬▒ w zakresie odpowiedniej populacji ma┬│p cz┬│ekokszta┬│tnych.

II ETAP.

Drugi etap rozpoczyna si├¬ dzia┬│aniami, które maj┬▒ na celu wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy z ca┬│ej populacji ma┬│p cz┬│ekokszta┬│tnych. Te dzia┬│ania, poprzedzane s┬▒ wcze┬Âniejszym przygotowaniem ┬Ârodowiska zwanego „Rajem” dla wybranej grupy cz┬│ekokszta┬│tnych.
Teraz mo┬┐e rozpocz┬▒├Ž si├¬, procedura ewolucji specjalnej. Pocz┬▒tkiem takiego specyficznego wp┬│ywu na ewolucj├¬ cz┬│ekokszta┬│tnych, jest „wprowadzanie” materii eterycznej, która charakteryzuje si├¬ wy┬┐sz┬▒ wibracj┬▒ w stosunku do tej, jaka panuje w naturalnym ┬Ârodowisku ┬┐ycia na planecie.
W trakcie tego specjalnego procesu ewolucyjnego, zachodz┬▒ w wybranej grupie osobników powa┬┐ne zmiany. Pod┬Âwiadomo┬Â├Ž, czyli umys┬│ którym dysponuj┬▒ niektóre gatunki zwierz┬▒t, tu - poddawana jest szczególnemu rozwojowi. Ma to na celu zmian├¬ charakteru potrzeb bytowych osobników ┬┐yj┬▒cych w tym ┬Ârodowisku. W miar├¬ rozwoju potrzeb bytowych rozwija si├¬ percepcja. Efektem takiej zmiany s┬▒ zmiany proporcji w zakresie pracy mózgu. Coraz wi├¬ksza procentowo obj├¬to┬Â├Ž mózgu przejmuje kontrol├¬ nad zmys┬│ami. One z kolei poszerzaj┬▒ zakres percepcji i oceny ┬Ârodowiska. W taki sposób rozpoczyna si├¬, budowanie zr├¬bów ┬Âwiadomo┬Âci przysz┬│ego cz┬│owieka.

III ETAP.

Trzeci etap to ju┬┐ powa┬┐ne zmiany, poszerzany zakres inkarnacji istot duchowych pozwala na organizowanie umys┬│u nad┬Âwiadomo┬Âci. Miliony lat wp┬│ywu widoczne s┬▒ najbardziej na polu ┬Âwiadomo┬Âci, tu zmiany s┬▒ olbrzymie. Wraz ze ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ rozwija si├¬ zdolno┬Â├Ž percepcji i wra┬┐liwo┬Âci. W efekcie powstania umys┬│u nad┬Âwiadomo┬Âci, rozwija si├¬ inteligencja, a zachowania emocjonalne uzyskuj┬▒ wysok┬▒ jako┬Â├Ž. Ludzko┬Â├Ž osi┬▒ga czas wcielenowy i uzyskuje prawo do miana cz┬│owieka.

Cz┬│owiek i jego szczególne predyspozycje.

By ka┬┐dy móg┬│ zrozumie├Ž ca┬│okszta┬│t ewolucji cz┬│owieka, wskazane jest uzmys┬│owienie sobie, jaki jest efekt finalny specjalnego procesu ewolucji. Procesu, który wymusza, poprzez stosowanie okre┬Âlonych technik i materii wyeksponowanie cz┬│owieka.

Cz┬│owiek jako nadistota, dysponuje wyj┬▒tkowymi cechami. Jego mo┬┐liwo┬Âci w ró┬┐nych aspektach ┬┐ycia, mog┬▒ objawia├Ž si├¬ w sposób wr├¬cz genialny. W kwestii tworzenia uczu├Ž i emocji nie mamy sobie równych. W kwestii zdolno┬Âci i my┬Âlenia, ┬┐adna wyewoluowana forma nam nie dorównuje. S┬│u┬┐ebno┬Â├Ž wysoko rozwini├¬tych istot duchowych w formie umys┬│ów nad┬Âwiadomo┬Âci i pod┬Âwiadomo┬Âci, implikuje, je┬┐eli zaistniej┬▒ odpowiednie warunki w postaci osobistego instrumentu, który objawia szczególne mo┬┐liwo┬Âci. Jest to ┬Âwiadomo┬Â├Ž, w której magnetyczny zapis sami formujemy i mamy mo┬┐liwo┬Â├Ž jego modyfikacji. Konstruktywny proces modyfikacji cech zapisanych w ┬Âwiadomo┬Âci, mo┬┐e doskonali├Ž ca┬│y zbiór, sukcesywnie korzystaj┬▒c z nowo wpisanych zdolno┬Âci i wiedzy. Gdy taki konstruktywny proces, b├¬dzie przebiega┬│ zgodnie z zasadami sztuki w tej materii, osi┬▒gi ┬Âwiadomo┬Âci mog┬▒ okaza├Ž si├¬ niewyobra┬┐alne. Ten szczególny instrument cechuj┬▒ wyj┬▒tkowe parametry w zakresie pami├¬ci i konfiguracji zawartych informacji.

Dodatkowe kilkana┬Âcie procent obj├¬to┬Âci naszego mózgu w trakcie ewolucji jest absorbowane przez czynno┬Âci percepcji. Ta zmiana z postaci ma┬│py cz┬│ekokszta┬│tnej do postaci cz┬│owieka, przebiega w podobny sposób, jak generowanie zapisu cech w ┬Âwiadomo┬Âci. Dodatkowo te dwa zbiory wymuszaj┬▒ wzajemny rozwój. Lepsza percepcja, umo┬┐liwia rozwój ┬Âwiadomo┬Âci i odwrotnie, lepsza konfiguracji cech zapisanych w ┬Âwiadomo┬Âci, rozwija percepcj├¬. Trudno okre┬Âli├Ž gdzie le┬┐y granica mo┬┐liwo┬Âci rozwoju, zarówno ┬Âwiadomo┬Âci jak i percepcji.

Nie istnieje ┬┐adna forma nawet sztuczna inteligencja, posiadaj┬▒ca takie cechy rozwoju, które s┬▒ dodatkowo poparte czynno┬Âci┬▒ psycho – emocjonaln┬▒. Ten ca┬│y zbiór instrumentów i umys┬│ów, stawia cz┬│owieka w gronie niedo┬Âcig┬│ych, co nie oznacza idealnych postaci.

Z biegiem czasu ┬┐ycia, cz┬│owiek objawia mniejsze lub wi├¬ksze zdolno┬Âci w ró┬┐nych aspektach rozwoju. Przyj├¬┬│o si├¬ okre┬Âlenie, które te wszystkie zdolno┬Âci ujmuje w jeden zbiór warto┬Âci „talent”.

Czy zdolno┬Âci s┬▒ talentami? Czy mo┬┐e nale┬┐a┬│oby te dwa okre┬Âlenia oddzieli├Ž i jednemu z nich przypisa├Ž inne znaczenie?

Trudno by by┬│o zdolno┬Â├Ž oderwa├Ž od innego okre┬Âlenia – umiej├¬tno┬Â├Ž. Te dwa okre┬Âlenia s┬▒ blisko znaczne i w rzeczy samej wspólnie informuj┬▒ o mo┬┐liwo┬Âciach ka┬┐dego cz┬│owieka.

Czym wi├¬c jest talent? Czy dalszym rozszerzeniem informacji mówi┬▒cej o zdolno┬Âciach lub umiej├¬tno┬Âciach? A mo┬┐e okre┬Âlenie talent, wskazuje na zupe┬│nie inn┬▒ rzecz?

Uczucia i emocje, cechy ustroju cz┬│owieka, które budz┬▒ najwi├¬cej kontrowersji a zarazem ich geneza jest jeszcze bia┬│┬▒ plam┬▒ na mapie budowy cz┬│owieka. Mimo to twórczo┬Â├Ž emocjonalna, ma si├¬ doskonale, cho├Ž efekty cz├¬sto okazuj┬▒ si├¬ nie godne cz┬│owieka. Ta nie godno┬Â├Ž, wraz ze zdolno┬Âciami, systematycznie doprowadza do kataklizmów.

Z drugiej strony, wyst├¬puj┬▒ efekty wyj┬▒tkowo pozytywne w postaci wielkich dzie┬│ i osi┬▒gni├¬├Ž. Zarówno jedne jak i drugie osi┬▒gni├¬cia, s┬▒ poza mo┬┐liwo┬Âciami innych istot, cho├Žby nawet ┬┐y┬│y w cywilizacjach trwaj┬▒cych miliony lat.

Posta├Ž dysponuj┬▒ca takimi cechami i zdolno┬Âciami, nie mo┬┐e powsta├Ž w naturalnym procesie ewolucji. Kreacjonizm równie┬┐ nie wyja┬Ânia tej sprawy w dostateczny sposób. I mimo, ┬┐e Bóg mo┬┐e wszystko to nie oznacza, ┬┐e w sposób bajkowy stworzy┬│ wszech┬Âwiat i cz┬│owieka.

Metody naukowe, na obecnym etapie mo┬┐liwo┬Âci nie pozwalaj┬▒, nawet zbli┬┐y├Ž si├¬ do wyja┬Ânienia kwestii powstania cz┬│owieka. Mo┬┐na ┬Âmia┬│o powiedzie├Ž, ┬┐e obie teorie, zarówno Kreacjonizm jak i Ewolucjonizm s┬▒ jak na razie bezradne nie wyja┬Âniaj┬▒ niczego.

Aspekt duchowy postaci cz┬│owieka „Astral”.

Po wskazaniu w poprzednich artyku┬│ach na istnienie kwestii, które s┬▒ zwi┬▒zane z budow┬▒ cz┬│owieka, takich jak; ewolucja wszech┬Âwiata, proces ewolucji biologii i szczególne predyspozycje cz┬│owieka, nale┬┐y teraz wskaza├Ž ogólne aspekty ewolucji istot duchowych.

Obecnie istniej┬▒cy ┬Âwiat duchowy w poj├¬ciu cz┬│owieka jest oceniany tak ró┬┐norodnie i tak kontrowersyjnie, ┬┐e w efekcie, tylko niewielka cz├¬┬Â├Ž ludzi mo┬┐e si├¬ w tej kwestii rozezna├Ž. Sprawa obiektywnego zdefiniowania tematu materii duchowej, jest o tyle trudna, o ile sama materia duchowa jest trudno „namacalna” naukowo. Dodatkow┬▒ trudno┬Âci┬▒ a mo┬┐e podstawow┬▒, jest istnienie w spo┬│eczno┬Âci cz┬│owieka, nurtów przeciwnych dobremu rozpoznaniu ca┬│okszta┬│tu astralu. Kolejn┬▒ powa┬┐n┬▒ przeszkod┬▒, we w┬│a┬Âciwym rozpoznaniu sprawy duchowo┬Âci wszech┬Âwiata i cz┬│owieka, jest ju┬┐ wy┬┐ej wskazywana ró┬┐norodno┬Â├Ž okre┬Âle├▒ istot, jakie s┬▒ obserwowane przez cz┬│owieka.

Jedni widz┬▒ te istoty, inni o nich s┬│ysz┬▒ w postaci swobodnych relacji. Nie zawsze widzenie jest precyzyjne, a pewnym jest, ┬┐e w trakcie kontaktu poza zmys┬│owego cz┬│owiek doznaje szczególnego stanu emocjonalnego, który deformuje czyst┬▒ obserwacje. Niewielu mo┬┐e z r├¬k┬▒ na sercu powiedzie├Ž, ta istota wygl┬▒da┬│a dok┬│adnie tak. Je┬┐eli nawet, obserwacja by┬│a precyzyjna, to, co obserwuj┬▒cy mo┬┐e powiedzie├Ž o aspektach ewolucji i rozwoju tej istoty duchowej. Nic, po prostu nic.

Ca┬│y klimat wiedzy zwi┬▒zanej z istnieniem wszelkich postaci eterycznych, czy s┬▒ to postacie pozytywne, czy negatywne, jest sam w sobie kontrowersyjny. Taka kontrowersja wynika z ró┬┐nych odczu├Ž ludzi, którzy bior┬▒ udzia┬│ w kontakcie duchowym, ale nie tylko. Najwi├¬kszym zak┬│óceniem obiektywizmu jest przypisywanie postaciom duchowym cech, które wynikaj┬▒ z potrzeb ró┬┐nych religii. ┬Žwiat religii opiera swe kanony warto┬Âci na istnieniu Boga, istoty niematerialnej. Kap┬│ani wszelkiej ma┬Âci w celu podniesienia rangi swojego kultu, posuwaj┬▒ si├¬ do tworzenia ca┬│ego zast├¬pu istot wokó┬│ Boga. Z drugiej strony, by utrzyma├Ž w ryzach niepokornych, ukazuj┬▒ jaki┬ straszny ┬Âwiat negatywnych istot duchowych, które tylko czekaj┬▒ nawet na drobny b┬│┬▒d cz┬│owieka.

W efekcie, obecnie istnieje niezliczona ilo┬Â├Ž wyobra┬┐e├▒, niewiele bior┬▒c pod uwag├¬ rodzaj ilo┬Âci istot duchowych. Nie mówi┬▒c ju┬┐ o absurdalnej wr├¬cz ocenie istoty Boga i jego potrzeb.

W rzeczywisto┬Âci, ca┬│y ┬Âwiat astralny jest logicznie wyewoluowany, rozwija si├¬ wed┬│ug okre┬Âlonych zasad a swoje korzenie posiada w materii wszech┬Âwiata. W moim poj├¬ciu tematu duchowego, który dotyczy wszelkich form eterycznych, wyewoluowanych we wszech┬Âwiecie, okre┬Âlenie „Astral” ujmuje jego ca┬│okszta┬│t. Wszystko, od formy pierwotnej, z jakiej powstaje, astral, czyli, od my┬Âlokrzta┬│tów tworzonych przez formy biologiczne posiadaj┬▒ce mózgi, do najwy┬┐ej rozwini├¬tych istot duchowych, ja okre┬Âlam mianem „astral”.

Poza astralem, istnieje inne ┬Ârodowisko, które mo┬┐e by├Ž okre┬Âlane jako nie materialne, jest to biopole. Istnieje ono wokó┬│ ka┬┐dej komórki biologicznej i spe┬│nia swoj┬▒ rol├¬ w procesie ewolucji materii duchowej. Dla wyja┬Ânienia w celu by wszystkie moje informacje by┬│y dobrze zrozumia┬│e, chc├¬ doda├Ž, ┬┐e we wszech┬Âwiecie nie istnieje forma, któr┬▒ mo┬┐na okre┬Âli├Ž jako nie materialna. Wszystko, co istnieje, musi posiada├Ž swoj┬▒ budow├¬ a ta z kolei do realizacji formy bytu wymaga materii. B┬│├¬dne oceny rzeczywisto┬Âci wynikaj┬▒ z nie┬Âcis┬│o┬Âci w ocenie, co jest materi┬▒ a co form┬▒ „nie materialn┬▒” oczywi┬Âcie w poj├¬ciu cz┬│owieka.

Zgodnie z zasad┬▒ ewolucji wszystko, co zaistnieje posiada charakter materialny. Ró┬┐nica, jaka istnieje pomi├¬dzy wyewoluowanymi formami, polega na g├¬sto┬Âci ich materii. W taki sposób podchodz┬▒c do oceny, co jest materialne a co nie, nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e zarówno cz┬│owiek w swojej postaci fizycznej, jaki i istota duchowa s┬▒ formami materialnymi.

Biopole jest polem magnetycznym istniej┬▒cym wokó┬│ cia┬│a zag├¬szczonego (fizycznego). Wi┬▒┬┐e ono sob┬▒ drobne cz┬▒steczki wody, która uprzednio zosta┬│a wyparowana z tego cia┬│a. W taki sposób, staje si├¬ ono jakby dalsz┬▒ przestrzeni┬▒ cia┬│a fizycznego. Cechy, jakie zawiera w swojej obj├¬to┬Âci ka┬┐da mikro kropelka wody, s┬▒ efektem zbioru w postaci form materii, pochodz┬▒cych z procesów ┬┐yciowych komórki. Woda wyparowana z komórki biologicznej w taki sposób przenosi informacje o stanie macierzystego obiektu, o jego potrzebach i problemach.

Du┬┐e nagromadzenie mikro kropelek wody w jednym miejscu pola magnetycznego (biopola), dodatkowo, gdy s┬▒ one mocno obci┬▒┬┐one zag├¬szczon┬▒ materi┬▒, doprowadza do stanu krytycznego tego pola. W takiej sytuacji cz├¬┬Â├Ž biopola mo┬┐e oderwa├Ž si├¬ od macierzystej formy i utworzy zbiór w┬│asny. W taki sposób powstaj┬▒ formy eteryczne, które nie bior┬▒ udzia┬│u, jako cz├¬┬Â├Ž sk┬│adowa istot duchowych. Te formy eteryczne, s┬▒ bardzo cenne dla cz┬│owieka. Dla przyk┬│adu, energia ┬┐ycia (prana) posiada form├¬ eteryczn┬▒, której ┬╝ród┬│em s┬▒ komórki ro┬Âlinne.

Przedstawi┬│em ogólne zasady, które dotycz┬▒ ewolucji cz┬│owieka we wszech┬Âwiecie. W kolejnych publikacjach, postaram si├¬ zobrazowa├Ž, ca┬│y ten, tak szeroko rozwini├¬ty proces ewolucji sterowanej cz┬│owieka i astralu. Jak ju┬┐ napisa┬│em, obie te dziedziny ewolucji wszech┬Âwiata, posiadaj┬▒ wiele wspólnego i jedna bez drugiej nie mo┬┐e istnie├Ž w tak wysoko rozwini├¬tej formie.

© Andrzej Struski de Merowing.