> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Kwiecie 2017
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

MITYCZNY KAMIENIOLOM W RENNES LE CHATEAU
Data 20/02/2012 20:32  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni 2009  Jzyk Polish
 

Napisali¶my du¿o o prehistorii Pirenejów Francuskich. Poprzednie publikacje dotyczy³y wp³ywu cz³owieka na ¶rodowisko w odniesieniu do potrzeb kultowych. Ta publikacja ma na celu pokazanie widocznych zmian w ukszta³towaniu góry, jakie poczyni³ cz³owiek w zamierzch³ych czasach historycznych. Pokazany tu widok góry z zabudowaniami na jej szczycie, przedstawia Rennes le Chateau. 
U podstawy tej góry widoczne s± charakterystyczne dla kamienio³omów urobki skalne. Po prawej stronie widoku, mo¿emy zobaczyæ wciêcie skalne, które poprzez swoje k±ty usytuowania ¶cian tego wciêcia w stosunku do naturalnej rze¼by ca³ej góry, ukazuje swoj± nie naturaln± formacjê geologiczn±.

Z kolei widoczne po lewej stronie obrazu stopnie, równie¿ k³óc± siê z naturaln± rze¼b± geologiczn± ca³ej góry. Ich wygl±d przypomina stopnie jakie powstaj± w czasie wycinania kolejnych warstw skalnych w trakcie eksploatacji kamiennych bloków w kamienio³omach. Na zdjêciu ukazuj±cym ca³± górê, widoczne powy¿ej stopnie skalne s± elementem formacji drugiego wciêcia, typowego dla kamienio³omu. Dalej po lewej stronie poza drugim wciêciem skalnym, ukazuje siê widok, który mo¿e wskazywaæ na istnienie tu jeszcze jednego, trzeciego wciêcia typowego dla kamienio³omu. Trudno jest nam okre¶li wiek, kiedy ten kamienio³om by³ czynny. Bior±c pod uwagê znaleziska archeologiczne umiejscowione wokó³ Rennes les Bains, ³±cz±ce dwie czêsto przez turystów odwiedzane góry Bugarach i Cardou, które opisywali¶my w poprzednich publikacjach, na tych terenach mog³y istnie kultury spo³eczne w tak zamierzch³ych czasach, gdzie ich wiek nale¿y wstêpnie oceniaæ na dziesi±tki tysiêcy lat. Tutejszy kamienio³om jest wizytówk± techniczn± jakiej¶ poprzedniej cywilizacji. Obecnie przygotowujemy publikacjê, w której zamierzamy przedstawiæ ca³o¶ciow± hipotezê, wp³ywu wysoko rozwiniêtej cywilizacji spo³ecznej na terenie Pirenejów Francuskich. Wp³yw ten jest zcentralizowany na po³udniku zerowym w obszarze pomiêdzy Bugarach a Cardou. 
 


Wp³yw, na który wskazujemy wymaga³ niezwyk³ej wiedzy z zakresu astronomii i techniki. Z kolei zakres dzia³ania istniej±cych tu systemów, móg³ wp³ywa na zdarzenia wystêpuj±ce na ca³ej planecie. Z analizy stanu rzeczy wynika, ¿e nasi dalecy przodkowie wiedzieli jak rozpêdzi materiê do szybko¶ci ponad ¶wietlnych. A nawet mogli posiada instrumenty dzia³aj±ce w zakresach materii nad¶wietlnej, które s³u¿y³y do tworzenia efektu magnetycznego, jakim charakteryzuje siê Czarna Dziura. Tworz±c taki potencja³ magnetyczny, mgli posiadaæ wp³yw na zachowanie siê planety w sytuacjach kryzysowych, np. takich jakie hipotetycznie czekaj± nas w zapowiadanym obecnym 2012r. Przes³anki, które s± w naszej dyspozycji, wskazuj± dzia³ania, zakrojone na szerok± skalê, które zachowywa³y zdolno¶æ dzia³ania technicznego na przestrzeni setek tysiêcy lat.


 
Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.
MAS.