> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Przyczyny upadku czlowieka fizyczno-duchowego
Data 12/04/2010 18:41  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3123  Jŕzyk Polish
 

Przyczyny upadku cz┬│owieka fizyczno-duchowego
 

Duch powinien s┬│u┬┐y├Ž cia┬│u a wspólnie powinni s┬│u┬┐y├Ž Duszy.
Cz┬│owiek, który obecnie ┬┐yje na ziemi, jest efektem indoktrynacji czynionej przez istoty duchowe. Jak zawsze, tak i w tym przypadku, si┬│y czyni┬▒ce indoktrynacj├¬, zrobi┬▒ wszystko, by ofiara indoktrynacji, zosta┬│a uzale┬┐niona. Obecnie obserwowany g┬│├¬boki trend w kierunku oddania si├¬ sprawom duchowym jest bardzo niepokoj┬▒cy. Niezb├¬dna równowaga, jaka zosta┬│a wyeksponowana w trakcie z┬│o┬┐onego procesu rozwoju postaci cz┬│owieka, zosta┬│a zachwiana

Aspekt fizyczny postaci cz┬│owieka, jest tak wyeksponowany, by jego cel ┬┐ycia i dzia┬│ania na ziemi, nakierowany by┬│, na zabezpieczenie naturalnych potrzeb bytowych. Cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w Raju, spe┬│nia┬│ ten cel w zupe┬│no┬Âci. Jego fizyczno-duchowa posta├Ž, to zbiór wysoko rozwini├¬tych istot, które swoje us┬│ugi podporz┬▒dkowa┬│y ┬Âwiadomo┬Âci. ┬Žwiadomo┬Â├Ž z kolei nie mia┬│a przyczyn do odnoszenia si├¬ do spraw duchowych, tylko i wy┬│┬▒cznie, dlatego, ┬┐e cz┬│owiek nic o nich nie wiedzia┬│.

Nale┬┐y tu nadmieni├Ž, ┬┐e sprawy zabezpieczania bytu w Raju nie przedstawia┬│y cz┬│owiekowi ┬┐adnych problemów. Inaczej ta sprawa przedstawia si├¬ obecnie. W zakresie potrzeb cz┬│owieka powsta┬│o wiele rzeczy nienaturalnych i do ich zdobycia, cz┬│owiek po┬Âwi├¬ca coraz wi├¬cej czasu. A co za tym idzie brak jest mu czasu dla siebie. Ten brak czasu dla siebie, który uprzednio realizowa┬│ si├¬ na planie obcowania z natur┬▒, teraz tworzy przepa┬Â├Ž w sferze duchowej.

Taki zagoniony i rozemocjonowany cz┬│owiek, poza ┬Âwiadomie czuje jaki┬ brak. Brak, którego sam sobie nie mo┬┐e u┬Âwiadomi├Ž. Taka dziura w nieuchwytnych potrzebach, jest dobrym materia┬│em do indoktrynacji ze strony istot duchowych. Brak czasu dla siebie powsta┬│ jednak z przyczyny wp┬│ywu istot duchowych. Uczyniona zosta┬│a ta dziura w tym celu, by nast├¬pnie mo┬┐na by┬│o zape┬│ni├Ž ten czas oddaniem si├¬ duchowo┬Âci. Ale oddaniem, które jest niezgodne z równowag┬▒ postaci cz┬│owieka fizyczno-duchowego. Takie oddanie pozwala uzyska├Ž przewag├¬ strony duchowej, strony, która w tym momencie nie jest kontrolowana przez ┬Âwiadomo┬Â├Ž. A je┬┐eli nie ma odpowiedniej kontroli ┬Âwiadomo┬Âci, to tym samym nie ma kontroli cz┬│owieka nad swoim ┬┐yciem.

Ju┬┐ samo istnienie takiej formy wp┬│ywu na cz┬│owieka, ┬Âwiadczy o z┬│ych zamiarach duchowych istot w wielu przypadkach podaj┬▒cych si├¬ nawet za bogów. Proces indoktrynacji zawsze jest dominacj┬▒ a jego cel tkwi w podporz┬▒dkowaniu sobie postaci indoktrynowanej. W tym przypadku istoty duchowe, czyni┬▒ wszystko by podporz┬▒dkowa├Ž sobie cz┬│owieka na ziemi.

Istoty duchowe ┬┐yj┬▒ na ró┬┐nych poziomach rozwoju osobistego i spo┬│ecznego. Ich poziom intelektu z natury jest wy┬┐szy od ┬Ârodowiska, z którego wywodzi si├¬ ich materialna istota. Tym materialnym ┬╝ród┬│em jest cia┬│o biologiczne. Dla rozwijaj┬▒cych si├¬ postaci astralnych ┬╝ród┬│em materialnym w podstawowej mierze jest cia┬│o cz┬│owieka. Cz┬│owiek tworzy materi├¬ my┬Âlow┬▒ i emocjonaln┬▒, która w naturalny sposób jest emitowana poza jego cia┬│o biologiczne. Te zbiory materii eterycznej s┬▒ materia┬│em, który zasila cywilizacje astralne i umo┬┐liwi ewolucje istot duchowych.

W kontek┬Âcie do takiego stanu rzeczy, nale┬┐y przyj┬▒├Ž okre┬Âlon┬▒ drabin├¬ w hierarchii ewolucji cz┬│owieka i istot duchowych. Wed┬│ug takiej hierarchii ewolucji, istoty duchowe s┬▒ wy┬┐ej rozwini├¬te ni┬┐ istoty biologiczne. Jednak z szeregu istot biologicznych, które musimy uj┬▒├Ž w tej kolejno┬Âci, nale┬┐y wykluczy├Ž cz┬│owieka.

Cz┬│owiek, mimo, ┬┐e jest postaci┬▒ biologiczn┬▒ i mimo, ┬┐e jest podstawowym twórc┬▒ materii eterycznej b├¬d┬▒cej podstaw┬▒ rozwoju istot duchowych, nie podlega hierarchii wskazywanej drabin┬▒ ewolucji. Szczególna budowa cz┬│owieka, która zosta┬│a wyeksponowana w specjalnym procesie ewolucji, stawia go ponad istoty duchowe.

Uzasadnieniem takiej oceny postaci cz┬│owieka fizyczno-duchowego, jest istnienie w jego osobowo┬Âci cech, które tworz┬▒ motywacj├¬ do duchowych uniesie├▒. Jako dodatkowy element uzupe┬│niaj┬▒cy to uzasadnienie niech b├¬dzie wiedza ludzi na ziemi. Do┬Âwiadczenia wielu wra┬┐liwych osób, ju┬┐, od tysi┬▒cleci owocuj┬▒ poznaniem ró┬┐nych istot i sfer duchowych. Ju┬┐ samo poznawanie jest uzale┬┐nione od posiadania odpowiednich predyspozycji duchowych, jakie musi posiada├Ž cz┬│owiek. W efekcie aspekt duchowy cz┬│owieka zosta┬│ rozpoznany. Jest wiadomym, ┬┐e ca┬│a posta├Ž cz┬│owieka, to zbiór cia┬│a fizycznego i ró┬┐nych form eterycznych.

Mimo, ┬┐e takie do┬Âwiadczenia w badaniu duchowo┬Âci s┬▒ wbrew naturze to, na obecnym etapie rozwoju cz┬│owieka, nie nale┬┐y ich odrzuca├Ž w sposób bezwzgl├¬dny.

Wed┬│ug zasady, „je┬┐eli znalaz┬│e┬ si├¬ w wodzie, to staraj si├¬ nie uton┬▒├Ž” obecnie nale┬┐y m┬▒drze i bezpiecznie stosowa├Ž wiedz├¬ duchow┬▒ i ogranicza├Ž do minimum kontakty ze ┬Âwiatem astralnym. Je┬┐eli ju┬┐ rozpoznali┬Âmy jakie┬ aspekty ┬Âwiata duchowego, to korzystajmy z nich m┬▒drze i nie dajmy si├¬ zdominowa├Ž. Cz┬│owiek jest nadrz├¬dn┬▒ postaci┬▒ w ca┬│ym wszech┬Âwiecie i to jemu s┬▒ podporz┬▒dkowane wszelkie istoty duchowe. Mimo, ┬┐e te istoty duchowe w ró┬┐nych przekazach i kontaktach usilnie staraj┬▒ si├¬ wykaza├Ž swoj┬▒ wy┬┐szo┬Â├Ž, nie nale┬┐y tej ich wy┬┐szo┬Âci akceptowa├Ž.

Jednak to, co powy┬┐ej napisa┬│em to s┬▒ moje pobo┬┐ne ┬┐yczenia. ┬Žwiadomo┬Â├Ž ludzi jest tak dalece zniewolona, ┬┐e praktycznie ka┬┐dy objaw przekazu duchowego znajdzie po┬Âród ludzi swoich wielbicieli. Dzieje si├¬ tak, dlatego, ┬┐e ta wspomniana powy┬┐ej dziura w aspekcie ┬┐ycia cz┬│owieka, która wynika z braku czasu dla siebie, i z braku wystarczaj┬▒co d┬│ugiego kontaktu z przyrod┬▒, jest bardzo ch┬│onna.

Istoty duchowe, po przyst┬▒pieniu do procesu indoktrynacji ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka w pierwszej kolejno┬Âci musia┬│y stworzy├Ž wokó┬│ niego szerok┬▒ ofert├¬ dodatkowych potrzeb. Bez takich dzia┬│a├▒ cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w raju by┬│ poza zasi├¬giem duchowego wp┬│ywu. W szczegó┬│ach ta sprawa polega┬│a na uzmys┬│owieniu cz┬│owiekowi, ┬┐e mo┬┐e mie├Ž wi├¬cej rzeczy i zadowolenia, ni┬┐ oferuje ┬Ârodowisko Raju. W tym momencie, „zosta┬│ podany owoc poznania dobra i z┬│a” a cz┬│owiek raz na zawsze po┬┐egna┬│ si├¬ z Rajem.

Jednak to by┬│ dopiero pierwszy krok na drodze do sukcesu sfer duchowych. Przedstawiciele Lucyfera za swój g┬│ówny cel, obrali zdobycie dwóch rzeczy, jakimi dysponuje cz┬│owiek.

Pierwsz┬▒ z tych dwóch rzeczy, najbli┬┐sz┬▒ ich duchowemu cia┬│u, jest materia emocjonalna. Drug┬▒ jest rzecz, która w podziale zdobyczy mia┬│a przypa┬Â├Ž samemu Lucyferowi a raczej jego cywilizacji. T┬▒ cenn┬▒ zdobycz┬▒ Lucyfera, jest ni┬▒ dusza wcielana w cia┬│o cz┬│owieka. Dusza nie posiada ┬┐adnego znaczenia dla istot duchowych, jednak┬┐e materia emocjonalna to ┬│akomy dla nich k┬▒sek.

Porozumienie pomi├¬dzy Lucyferem a w┬│adcami astralnymi zosta┬│o zawarte. Grupie kolaborantów przewodzi cia┬│o zarz┬▒dzaj┬▒ce pod nazw┬▒ Jahwe. Oni jako przywódcy astralnych cywilizacji, których celem i zadaniem by┬│o roztaczanie opieki nad cz┬│owiekiem, podejmuj┬▒ si├¬ zniszczy├Ž Raj i zaszczepi├Ž nienawi┬Â├Ž.

Rozpozna├Ž mo┬┐na niektóre instrumenty i sposoby dzia┬│ania, jakie zosta┬│y u┬┐yte do przeprowadzenia tego szata├▒skiego procederu. Podstawowy instrument to zap┬│ata za czynione us┬│ugi. Wdro┬┐enie pierwszych kroków w programie dzia┬│ania tego instrumentu, polega┬│o na uzmys┬│owieniu ludziom ┬┐yj┬▒cym w spo┬│eczno┬Âci Raju, którzy z racji swego do┬Âwiadczenia s┬│u┬┐yli rad┬▒ inny, by za takie rady, ┬┐┬▒dali zado┬Â├Ž uczynienia. Najprostszym przyk┬│adem dzia┬│ania instrumentu zap┬│aty jest sytuacja, gdy udzielaj┬▒cy rady, poprosi┬│ s┬│uchaj┬▒cego o przyniesienie owoców rosn┬▒cych na drzewie. Z czasem ten instrument rozbudowa┬│ si├¬ do obecnie istniej┬▒cej postaci zap┬│aty.

Ma┬│ymi krokami, pokolenie za pokoleniem, wdra┬┐ane by┬│y aspekty najskuteczniejszego instrumentu indoktrynacji, jakim jest religia. Gdy ju┬┐ ludzie zaj├¬ci poszukiwaniem rzeczy s┬│u┬┐┬▒cych im jako ┬Ârodek zap┬│aty za us┬│ug├¬, stracili czas dla siebie, rozpocz┬▒┬│ si├¬ rozwój wierze├▒ okre┬Âlonych przez cz┬│owieka. Obecnie na ziemi mo┬┐emy obserwowa├Ž apogeum, wszelkiej ma┬Âci indoktrynacji kultowej i religijnej.

Coraz bardziej niebezpieczne dla wolno┬Âci cz┬│owieka staj┬▒ si├¬ duchowe nurty poza religijne, ogólnie okre┬Âlane ezoterykom. Ich zakres wp┬│ywu obejmuje ludzi bardziej zainteresowanych sprawami duchowymi, którym zdewaluowana warto┬Â├Ž przekazów religijnych nie wystarcza. Program kontroli i skuteczno┬Âci wdro┬┐enia tego tematu, ze strony negatywnych mocy astralnych, by┬│ doskonale przygotowany.

W okresie, niewiele d┬│u┬┐szym od jednego wieku, nast┬▒pi┬│ rozkwit ezoteryki, rozwin├¬┬│a si├¬ ona wyj┬▒tkowo obficie i to na ca┬│ej planecie. Jej podstawy ju┬┐ du┬┐o wcze┬Âniej by┬│y odpowiednio przygotowane. Kultywowane w ┬Ârodowiskowych obrz├¬dach, stare sposoby odczyniania z┬│ego i nie tylko, ogólnie zwane magi┬▒, zarówno t┬▒ bia┬│┬▒ jak i t┬▒ czarn┬▒, to filary ezoteryki. Te wszystkie wzorce technik i nasilone do niebywa┬│ych rozmiarów wszelkiej ma┬Âci przekazy duchowe, pobudzi┬│y zmys┬│y poszukuj┬▒cych wra┬┐e├▒ duchowych ludzi.

Je┬┐eli spojrzymy na t├¬ ca┬│┬▒ spraw├¬ z perspektywy, doskonale widoczne staj┬▒ si├¬ te ró┬┐nice pomi├¬dzy szko┬│ami i kultami. Od ┬Ârodka wydaj┬▒ si├¬ wspania┬│e i co┬ daj┬▒ce cz┬│owiekowi, jednak┬┐e w du┬┐ej mierze stoj┬▒ce we wzajemnym konflikcie. Inn┬▒, jeszcze bardziej niebezpieczn┬▒ stron┬▒ ezoteryki jest otwieranie si├¬ nowych adeptów na ró┬┐ne techniki duchowych oddzia┬│ywa├▒. W tej materii pu┬│apek jest, co nie miara a jedna bardziej niebezpieczna od drugiej. Jednak┬┐e w pierwszym okresie, wydaj┬▒ si├¬ one by├Ž wspania┬│ym osi┬▒gni├¬ciem na planie duchowych zdolno┬Âci. Pó┬╝niej przychodz┬▒ rozterki i problemy, z których cz├¬sto nie ma wyj┬Âcia.

Wszystkie sprawy, które przedstawi┬│em i wiele wi├¬cej, w┬│┬▒cznie z aspektem bezwarunkowej mi┬│o┬Âci i Duchowych Mistrzów, to ┬Âmiertelne pu┬│apki dla duszy i szlaban dla potrzeb Boga. To, ┬┐e mog┬│y zaistnie├Ž, jest wynikiem braku zachowania, ustawionej dla cz┬│owieka, równowagi pomi├¬dzy jego aspektem fizycznym a duchowym. A podstawow┬▒ przyczyn┬▒, która umo┬┐liwia zaistnienie takiego zak┬│ócenia równowagi, jest brak czasu dla siebie na ┬│onie przyrody.

© Andrzej Struski de Merowing