> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Pierwsze na swiecie pelne wyjasnienie zrodla dziwnych dzwiekow.
Data 11/03/2012 18:44  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni 14852  Jzyk Polish
 

                                            NA CA£YM ¦WIECIE D¬IWNE D¬WIÊKI

 

Portal Losy ziemi, przytacza informacje o dziwnych d¼wiêkach, jakie s± s³yszane w ró¿nych miejscach na ziemi. W s³owach „W wielu miejscach na ¶wiecie pojawiaj± siê dziwne d¼wiêki, które maj± podobn± czêstotliwo¶æ i modulacjê”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjQcEP_Y72o&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=YqsGBEk_Uy8&feature=player_embedded 


¬ród³a linków 
http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/#more-9003


Podobne d¼wiêki mo¿na us³yszeæ w trakcie pracy rezonatora magnetycznego ( badanie za pomoc± rezonansu magnetycznego ). Ró¿nica jak± mo¿na us³yszeæ, pomiêdzy wystêpuj±cymi w ró¿nych miejscach d¼wiêkami, wynika z fizycznego charakteru ¶rodowiska, z którego s± one emitowane. Bez w±tpienia, s± to d¼wiêki emitowane przez pola magnetyczne istniej±ce w ¶rodowisku ka¿dej, zagêszczonej materii. Niezale¿nie od tego, czy jest to materia sta³a w postaci ska³, czy jest to ciecz lub gaz, ka¿de ¶rodowisko fizyczne posiada zbiory w³asnych pól magnetycznych. W fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadaj±cego w³asn± grawitacjê, wystêpuj± bieguny magnetyczne, które synchronizuj± jego po³o¿enie w hierarchii grawitacyjnej wszech¶wiata.

Ustalenie takiej pozycji nie oznacza, ¿e s± wykluczone zmiany w po³o¿eniu biegunów magnetycznych. Tu nale¿y nadmieni, ¿e bieguny magnetyczne z natury nie posiadaj± charakteru stabilnego posadowienia w stosunku do w³asnego zbioru materii. Ka¿dy znacz±cy ruch bieguna magnetycznego wi±¿e siê z gwa³town± ingerencj± w otaczaj±ce go pola magnetyczne materii. Jak napisa³em w artyku³ach dotycz±cych budowy wszech¶wiata, strumieñ magnetyczny jest zbiorem mikro cz±stek przypisanych ka¿dej formie fizycznej materii. Te niewyobra¿alnie ma³ej wielko¶ci jednostki – cz±stki magnetyczne, tworz± pola magnetyczne zarówno wokó³ najmniejszych formacji fizycznych, cz±stek ciemnej materii, których wielko¶æ jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak i wokó³ najwiêkszych formacji w postaci galaktyk. W miejscach zagêszczenia materii, (planeta jest przyk³adem du¿ego zagêszczenia materii), wystêpuj± strumienie magnetyczne, które rodz± siê z cz±stek magnetycznych wyrzucanych przez mocno ¶ciskane formacje materialne. Takie strumienie w efekcie tworz± o¶ biegunow± ca³ego zbioru materii w naszym przypadku planety.

Powracaj±c do wystêpuj±cych obecnie dziwnych d¼wiêków, mo¿na stwierdzic, ¿e przemieszczaj±cy siê biegun magnetyczny, to nic innego, jak przemieszczaj±cy siê w przestrzeni pól magnetycznych materii potê¿ny strumieñ pêdz±cych cz±stek magnetycznych. Niejednorodno¶æ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety, przyczynia siê do wystêpowania indywidualnego charakteru d¼wiêku w ka¿dym miejscu na ziemi. Pomimo ró¿norodno¶ci d¼wiêku, (który jak napisa³em zale¿y od rodzaju materii w danym miejscu) s± one do siebie bardzo podobne. To podobieñstwo wynika z natury samej przyczyny tych d¼wiêków, czyli z ingerencji strumienia magnetycznego istniej±cego w osi biegunowej w nowy obszar materii penetrowanej przez przemieszczaj±cy siê biegun magnetyczny, którego cechy fizyczne zawsze s± identyczne z wyj±tkiem natê¿enia – cechy w³asnej dla ka¿dego zbioru materii. Ta identyczno¶æ cech fizycznych ka¿dego strumienia magnetycznego, jest ¼ród³em tak podobnych do siebie, specyficznych d¼wiêków.

Wystêpowanie takich d¼wiêków ¶wiadczy o wystêpowaniu powa¿nych zmian w po³o¿eniu bieguna magnetycznego. To, ¿e obecnie takie d¼wiêki wystêpuj± dowodzi, ¿e nasza planeta jest w okresie powa¿nych zmian w po³o¿eniu bieguna magnetycznego. Zmian, jakie od tysi±cleci nie wyst±pi³y a to z kolei mo¿e ¶wiadczyæ o prawdopodobieñstwie nastania du¿ych przeobra¿eñ w ca³okszta³cie ¿ycia fizycznego na planecie ziemi.


Informacja od autora artyku³u-  Je¶li dotr± do mnie  pytania lub jakie¶ w±tpliwo¶ci w stosunku do tematu wyjasniê je w kolejnym artykule

© Struski Andrzej de Merowing.

 11.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

---- >  Dziwne d¼wieki wstrzasnê³y ¶wiatem - wywiad z Andrzejem Struskim 

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz1

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz2

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3

---- >  Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych dzwiekow.