> Strona główna > Artykuly > Czlowiek, zycie, swiat > Dziwne dzwieki wstrzasnely swiatem - rozmowa z Andrzejem Struskim de Merowing
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
AGLI BROI DI DOGALI

Dziwne dzwieki wstrzasnely swiatem - rozmowa z Andrzejem Struskim de Merowing
Data 13/03/2012 17:02  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikniêæ 8333  Jêzyk Polish
 

 Dziwne d¼wieki wstrzasnê³y ¶wiatem - wywiad z Andrzejem Struskim 

Dziwne d¼wiêki: - ocena  logicznej warto¶æi teorii  naukowców i pasjonatów.


1. Cytat z artyku³u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie

"Profesor fizyki Uniwersytetu w Saskatchewan, Jean-Pierre St. Maurice w wywiadzie dla stacji CTV stwierdzi³; „¿e to, co s³ysz± ludzie to ha³as elektromagnetyczny emitowany z zórz polarnych i pasów radiacyjnych Van Allena”.

- Gdyby takie stwierdzenie mia³oby uzasadnione, wówczas s³yszane obecnie dziwne d¼wiêki powinny wystêpowa systematycznie w przesz³o¶ci. Zarówno zorze polarne, (które pojawiaj± siê bardzo czêsto), jak i pasy radiacyjne Van Allena, s± sta³ymi elementami procesów fizycznych wystêpuj±cych na naszej planecie. W tej ocenie brak jest logicznego odniesienia do czasu wystêpowania tych d¼wiêków. Obecne ich tak czêsto zg³aszane wystêpowanie, nie równowa¿y zwiêkszonej ilo¶ci (lecz nie a¿ w takim stopniu) zórz polarnych, a pasy radiacyjne Van Allena by³y i s±. W stosunku do wskazania na zorze polarne jako przyczynê wystêpowania tych d¼wiêków, to miejsca ich wystêpowania wcale nie s± polarne.


2.  
 Cytat z artyku³u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

"Geofizyk David Deming z Uniwersytetu w Oklahomie okre¶li³ ten fenomen, jako "szum". Wed³ug jego definicji „jest to nieznanego pochodzenia d¼wiêk s³yszany w poszczególnych lokalizacjach zamieszka³ych przez dwa do dziesiêciu procent populacji”.

- Takie stwierdzenie nie ma nic wspólnego z wyja¶nieniem stanu rzeczy dotycz±cego wskazywanych d¼wiêków. Jest ono unikiem, lub przeniesieniem ciê¿aru gatunkowego sprawy w obszary bez warto¶ci dla obecnie wystêpuj±cych zdarzeñ.


"W swoim artykule w Journal of Scientific Exploration napisa³, ¿e „¼ród³a "szumu" mog± pochodziæ z transmisji telefonicznych i wojskowych stosowanych przez U.S. Navy w celach komunikacji z okrêtami podwodnymi”.

- Takie stwierdzenie jest ewidentnym unikiem, komunikacja wojskowa z okrêtami podwodnymi, której efekty wystêpuj± na l±dzie, to jaka¶ bajka.


3.  
 Cytat z artyku³u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

"Wed³ug NASA Ziemia generuje naturaln± emisjê radiow± i gdyby ludzie zamiast uszu mieli anteny to mogliby us³yszeæ ca³± gamê odg³osów."

- Z takiego stwierdzenia mo¿na przyj±æ wniosek, ¿e obecnie te osoby, które s³ysz± dziwne d¼wiêki, powinny niezw³ocznie udaæ siê do lekarza w celu usuniêcia anten, które „maja zamiast uszu”.

Do tego siê odniós³ w komentarzach Pio'76

„Dziwi mnie próba wyja¶nienia zjawiska akustycznego, zjawiskami elektromagnetycznymi. Czyli, ¿e niby nagle szum radiowy bez urz±dzenia przetwarzaj±cego go na drgania gazu staje siê s³yszalny?

- I s³usznie, tylko ¿e te dziwne d¼wiêki nie powstaj± z przyczyny zjawisk elektromagnetycznych a powstaj± z przyczyny zjawisk magnetycznych, które s± zjawiskami naturalnymi i nie potrzebuj± przetworników”.


„Wiêksza szansa jest na zobaczenie fal radiowych ni¿ na ich us³yszenie.”

- W samej rzeczy, ale musimy staæ siê robotami.


 

4.    Cytat z artyku³u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

" Wed³ug sejsmologa Briana W. Stumpa z Uniwersytetu w Dallas równie¿ trzêsienia ziemi mog± wywo³ywaæ takie fenomeny d¼wiêkowe. Nie ma jednak korelacji miêdzy miejscami wystêpowania d¼wiêków a zjawiskami sejsmicznymi."

- Jednak¿e, jak do dzisiejszego dnia nikt nie powi±za³ miejsca trzêsienia ziemi z tymi d¼wiêkami, brak tu logicznego powi±zania miejsca i czasu.


5.


Zmianynaziemi.pl

"Byæ mo¿e nasz uk³ad planetarny znalaz³ siê we fragmencie przestrzeni w naszej galaktyce, który wchodzi w jakie¶ interakcje z obiektami znajduj±cymi siê w jego obrêbie. Wszystkie anomalie, jakich do¶wiadczamy mog± byæ przyczyn± w³±czenia siê tego dodatkowego czynnika."

- W tre¶ci tej teorii, s± logiczne odniesienia do miejsca i czasu, faktycznie nasz Uk³ad S³oneczny, znajduje siê obecnie w takim miejscu przestrzeni galaktyki, gdzie mog± na ziemiê oddzia³ywaæ szczególne formy zarówno promieniowania, jak i magnetyzmu.

Mimo to, oddzia³ywanie zewnêtrzne p³yn±ce z kosmosu jest ma³o prawdopodobne, ze wzglêdu na charakter wystêpowania tych d¼wiêków. Wystêpuj± one w ró¿nych miejscach, lecz globalnie w stosunku do ca³ej planety s± to efekty akustyczne wystêpuj±ce punktowo. Przyczyna globalna (z kosmosu) jest form± wp³ywu, który powinien wywo³ywaæ globalne efekty.


6. 

a) Wypowiada³ siê Cyprian G±siorowski ze zmianynaziemi.pl  a on mówi, ¿e naukowcy twierdz±, ¿e te d¼wiêki mog± pochodziæ z j±dra ziemi,


- Mog±, tylko dlaczego teraz a nie ca³y miniony czas?

poni¿ej dodatkowa informacja nades³ana do portalu AS.com Cyprian G±siorowski pisze :

To ja siê wypowiada³em w Polsacie na temat d¼wiêków i teorii zmian w j±drze Ziemi. Oni to pociêli ja mówi³em im, ¿e to jest teoria profesora z Azerbejd¿anu Khalilova i sam podnosi³em watpliwo¶æ co do wyjasnieñ naukowców bo niby czemu kiedy¶ pasy Van Allena nie brzmia³y a teraz brzmi±. Uwa¿am, ¿e tutaj odpowiedzi± jest teoria Dimitriewa czyli Uk³ad S³oneczny wlatuje w niespokojny obszar galaktyki i teraz po prostu zmieni³y siê warunki zewnêtrzne. Doszed³ nowy czynnik po prostu.


b) potem mówi  reporter Pawe³ Naruszewicz 
"Naukowcy ostro¿nie wi±¿± zjawisko z du¿± aktywno¶ci± s³oñca, która bombarduje ziemiê cz±steczkami i energi±."


- Aktywno¶æ s³oñca jest cykliczna i wystêpuje bardzo czêsto, a d¼wiêki obecnie, brak jest tu logicznego odniesienia do czasu.

 Ha³as te¿ mog± powodowaæ przesuwaj±ce siê masy lodu.

- D¼wiêk posiada tak± cechê w³asn±, która to zjawisko okre¶la jako malej±ce w trakcie oddalania siê od jego ¼ród³a. Lodowce znajduj± siê w du¿ych odleg³o¶ciach od miejsc, gdzie te d¼wiêki by³y s³yszane. Brak logicznego odniesienia do miejsca.

c) "W odró¿nieniu od zwyk³ych trzêsieñ ziemi bardzo trudno jest powiedzieæ sk±d one pochodz± one nie maj±, nie maj± takiego wyra¼nie wyznaczonego, oznaczonego pocz±tku ani koñca" - mówi Wojciech Dêbski Dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk."

- W stosunku do trzêsieñ ziemi, s³yszane d¼wiêki nie maj± ¶cis³ego powi±zania miejsca i czasu.7. Wibi pisze:
http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/

Ta wypowied¼ odnosi siê do mojej teorii „Pierwsze na ¶wiecie pe³ne okre¶lenie przyczyn dziwnych d¼wiêków


„Tylko po³owa pokrywa siê z prawd±. Co to jest „pêdz±ca cz±steczka
magnetyczna” ? To nie cz±steczki pêdz±, tylko to jest oddzia³ywanie”.

„To nie cz±steczki pêdz±, tylko to jest oddzia³ywanie”.

- Brak jest tu pe³nego okre¶lenia charakteru wskazywanego oddzia³ywania.

Co oddzia³uje i w jaki sposób? Oddzia³ywanie nie istnieje samo z siebie, jak mo¿na siê domy¶leæ chodzi tu o oddzia³ywanie magnetyczne, ale czy na pewno, to wie tylko autor tego stwierdzenia.

-Pytanie, które zarazem jest stwierdzeniem; „Co to jest „pêdz±ca cz±steczka
magnetyczna” ? To nie cz±steczki pêdz±”.

Rozumiem, ¿e autor tego pytania – stwierdzenia wie, co to s± cz±steczki magnetyczne w innym przypadku nie móg³by logicznie stwierdziæ „to nie cz±steczki pêdz±”

Reasumuj±c, je¿eli autorowi pod Nickiem „Wibi” chodzi o oddzia³ywanie magnetyczne, to powinien wiedzie i to tu przedstawi, ¿e ka¿de oddzia³ywanie, (nie tylko magnetyczne) musi posiadac cechy fizyczne. W zakres cech fizycznych wchodzi ¼ród³o – jako przyczyna oddzia³ywania i mechanizmy „wykonawcze” tego procesu fizycznego. Brak wskazania na te cechy eliminuje logiczny proces my¶lenia a przyczynê wystêpowania efektu jako nie realn±.

W mojej teorii opisa³em ¼ród³o i sposób oddzia³ywania strumieni magnetycznych, które wchodz± w sk³ad pola magnetycznego biegunów ziemi i wszelkich innych pól magnetycznych. To, ¿e jeszcze nikt inny tego nie opisa³ wcale nie oznacza, ¿e takowe nie istniej±. W tym obszarze nauki istnieje bia³a plama. Poza tym ka¿de moje stwierdzenie i ka¿d± moj± teoriê jestem w stanie logicznie uzasadniæ. A bia³e plamy nauki nie mog± ich obaliæ, chocia¿by z przyczyny, ¿e w obszarach bia³ych plam brak jest danych, a bez tych niczego nie mo¿na obalaæ ani tworzyæ.

 

„To nie samo pole magnetyczne powoduje te d¼wiêki, tylko zaburzenia pola,
a dok³adniej zwi±zane jest to z burzami magnetycznymi i rozb³yskami”.

- Takie stwierdzenie posiada brak logicznych odniesieñ do miejsca i czasu.

 

 

http://www.ipl.fora.pl/karczma,15/dziwne-dzwieki-na-calej-planecie,5395.html 

IPL_Kerk Fortetze

Rycerz

"ja pierdole" za przeproszeniem tak rzeknê, to ju¿ siê znale¼li jacy¶ "naókowcy" do wypisywania tabunów bzdur?????? To koniec, po prostu jeste¶my zgubieni, czas umieraæ i przestaæ ju¿ nawet pisaæ w komentarzach pod takimi artyku³ami.

Cytat:

W fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadaj±cego w³asn± grawitacjê, wystêpuj± bieguny magnetyczne,


Pierwszy raz s³yszê, widocznie mnie k³adli do g³owy fizykê zak³aman± - komuniostyczno - syjonistyczno - ¿ydowsk± propagandê, gdy¿ wmówiono mi, ¿e elektromagnetyzm wspó³cze¶nie nijak± teori± nie uda³o siê po³±czyæ z grawitacj±. A tu proszê! No no trzeba bêdzie siêgn±æ do podrêczników. Oj opu¶ci³em siê bardzo

Nie wracaj do podrêczników, szkoda twojego czasu „nie naókowcu”, tam nie znajdziesz takiego jak piszesz wyja¶nienia, nauka posiada w tym obszarze oddzia³ywañ fizycznych, bia³± plamê.

Sprawa do czego siê odnosisz to moja teoria i jak s±dzê mam prawo do tworzenia teorii. Krytyka i ocena jest zawsze niezbêdna, by teoria przerodzi³a siê w definicjê. Lecz by zaistnia³a krytyka, musi by wskazane uzasadnione odniesienie. Z³o¶liwe puste s³owa to nie ¿adna chluba a ju¿ na pewno nie krytyka.

Cytat:

Te niewyobra¿alnie ma³ej wielko¶ci jednostki – cz±stki magnetyczne, tworz± pola magnetyczne zarówno wokó³ najmniejszych formacji fizycznych, cz±stek ciemnej materii, których wielko¶æ jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak i wokó³ najwiêkszych formacji w postaci galaktyk.


Normalnie jak to czytam to robiê balona z gumy do rzucia który po chwili pêka i oblepia mi ca³± gêbê tym ¶wiñstwem. Ja pierdzielê, to ju¿ odkryto cz±stki magnetyczne???? TWORZ¡CE POLE MAGNETYCZNE wokó³ cz±stek ciemnej materiiiii???? - Cholerna guma nie chce siê odlepiæ.

Z gum± do ¿ucia nale¿y uwa¿ac, bo balon mo¿e zakryc wiêcej ni¿ ca³± gêbê.

Proponujê najpierw by¶ zorientowa³ siê co to jest ciemna materia a nastêpnie pomy¶la³, w jaki sposób s± powiazane pomiêdzy sob± jej formy konstrukcyjne. Czyñ to wtedy, gdy nie bêdziesz robi³ balonów, bo mo¿esz zrobiæ z siebie.

Cytat:

"Niejednorodno¶æ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"


Hmmm brzmi to naprawdê pseudonaukowo, ja osobi¶cie po tylu latach nauki nie s³ysza³em o "niejednorodno¶ci krystalicznej" to nawet jedno zaprzecza drugiemu.

Rozumiem, ¿e wed³ug stanu twojej wiedzy ca³a materia wszech¶wiata jest zbudowana w postaci formy jednorodnej krystaliczno¶ci. Inaczej mówi±c wszystko jest proporcjonalne w stosunku do siebie i posiada pe³na harmoniê. Ciekawe, je¿eli masz racjê to powinny znikn±c konflikty.

Cytat:

Wystêpowanie takich d¼wiêków ¶wiadczy o wystêpowaniu powa¿nych zmian w po³o¿eniu bieguna magnetycznego.


OMG jednak bêdzie nied³ugo to przemagnesowanie, radzê zacz±æ budowaæ prywatne schrony je¶li kto¶ jeszcze nie uwierzy³ w te doniesienia z neta.

 

b) IPL_Rikard

Wys³any: Wto 23:20, 20 Mar 2012  

Co do czê¶ci o powi±zaniu grawitacji z elektromagnetyzmem - dafuq?! Muszê dostaæ namiaru na dilera tego go¶cia...

Z twoich wypowiedzi mogê domniemaæ, ¿e ju¿ wcze¶niej poszukiwa³e¶ dilerów.


Cz±steczkowa natura magnetyzmu? Co¶ chyba przedobrzyli. I to bardzo.

Je¿eli ju¿ to nie „przedobrzyli, tylko przedobrzy³”, te wszystkie teorie s± moje jako jednego cz³owieka a wiêc wskazana jest liczba pojedyncza. Nauka jeszcze tej sprawy nie zbada³a a Ty ju¿ wy¶miewasz, musisz posiadac wyj±tkowe atuty do tematu. Pole magnetyczne te¿ z czego¶ musi by zbudowane. Nie bêdzie wi±za³o ani przyci±ga³o niczym (sam± definicja o istnieniu pola magnetycznego nie zwi±¿e), musi dysponowac jak±¶ konstrukcj± ³±cz±c±, z czepiaj±c±, lub instrumentem, który to pole zbuduje w zakresie struktury wi±¿±cej. Musi równie¿ by identycznie dzia³aj±ce w zakresie ró¿nych wielko¶ci pól magnetycznych. Tak samo musi byæ zbudowane np. dla elektronu, jak i dla planety, gdzie wielko¶ci s± skrajnie ró¿ne.

Dlaczego mia³oby byæ inne dla pól wi±¿±cych sk³adowe w budowie ciemnej materii?

Logicznie oceniaj±c sprawê, je¿eli powinno byæ identycznie dzia³ace dla ró¿nej wielko¶ci form matrialnych, to musi posiadac wspólne cechy fizyczne. Tu nale¿y za³o¿yæ, ¿e wszystkie pola magnetyczne posiadaj± identyczny instrument wzajemnego  zwi±zywania. Przyj±³em, ¿e s± to nies³ychanie zagêszczone, kuliste cz±stki, które kr±¿± we wszelkich polach magnetycznych. Nie s± widoczne z tej przyczyny, ¿e musz± byæ odpowiednio ma³e by dzia³a³y w polach typu, pole magnetyczne w skali wielko¶ci frakcji sk³adowych ciemnej materii.

W konstrukcji du¿ych pól magnetycznych jest ich du¿a ilo¶c i poruszaj± siê w postaci strumieni.

 
Co do "Niejednorodno¶æ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety" - to akurat zdanie ma sens Opis: WinkChocia¿ niekoniecznie w odniesieniu do materii ogó³em. Np strukturê minera³ów mo¿na podzieliæ na tak±, gdzie kryszta³y s± jednakowe, jak i wrêcz przeciwnie Opis: WinkAle zdanie powinni zdecydowanie przebudowaæ.

"Niejednorodno¶æ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"

Zdanie dotyczy materii planety, jest wiêc ca³kowicie uzasadnione i co tu przebudowywaæ?


A co do zmiany po³o¿enia biegunów magnetycznych - zdarza³o siê i jako¶ ¿ycie nadal istnieje. Wiêc nie widzê powodów, by siê tym przejmowaæ.

Jestem za.

 

© Struski Andrzej de Merowing.

13.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.


Ostatnia edycja 22.03.2012r.