> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Nauka w slepym zauku grawitacja wtornym polem magnetyzmu
Data 16/03/2012 17:11  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠6399  Jŕzyk Polish
 

Teoria grawitacji -Andrzeja Struskiego potwierdzona przypadkowym doswiadczeniem w kosmosie z zastosowaniem zwyk┬│ej nakretki. 


cyt.

 

25 czerwca 1985 roku na orbitalnej stacji Salut 7 W┬│adimir D┬┐anibekow. przyjmowa┬│ ┬│adunek dostarczony z Ziemi. Pojazd kosmiczny Progress, którym dostarczano rzeczy na stacj├¬ kosmiczn┬▒, posiada┬│ bardzo proste mocowania ┬│adunku.

S┬▒ to powszechnie znane i niezawodne "motylki", bardzo cz├¬sto u┬┐ywane w warsztatach na ca┬│ym ┬Âwiecie. Podczas roz┬│adunku ┬»ynibiegow pos┬│u┬┐y┬│ si├¬ szybkim sposobem odkr├¬cenia "motylka", czyli uderzy┬│ palcem w jedno z jego skrzyde┬│ek, co sprawi┬│o b┬│yskawiczny ruch nakr├¬tki.

 

W pewnym momencie kr├¬c┬▒cy si├¬ motylek wyzwoli┬│ si├¬ z nagwintowanego pr├¬ta i rozpocz┬▒┬│ samodzielny lot w kabinie Saluta 7. I wtedy zdumiony kosmonauta zauwa┬┐y┬│, ┬┐e dzieje si├¬ co┬ bardzo dziwnego.

 

Nakr├¬tka po przeleceniu kilkudziesi├¬ciu centymetrów dokonywa┬│a nag┬│ego zwrotu o 180 stopni, po czym lecia┬│a dalej. Cykl si├¬ powtarza┬│ po przeleceniu kolejnego odcinka przestrzeni! - relacjonowa┬│ kosmonauta.

 

┬Čród┬│o:  http://www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=2520 


  
 

                                     NAUKA W ┬ŽLEPYM ZAUKU

                        GRAWITACJA WTÓRNYM POLEM MAGNETYZMU

 

Moja teoria, w której wskazuj├¬ na grawitacj├¬ jako jeden z objawów zjawisk magnetycznych, jest delikatnie mówi┬▒c „traktowana z przymru┬┐eniem oka”. Teoria ta, jest pierwsz┬▒ i chyba jedyn┬▒ na ┬Âwiecie, która jednoznacznie wskazuje magnetyzm jako matk├¬ grawitacji.

W ostatnim czasie los zes┬│a┬│ mi dowody na potwierdzenie mojej teorii. S┬▒ to dwie publikacje internetowe, które obrazuj┬▒ dwa podstawowe czynniki w procesie powstawania grawitacji.

Obie informacje ukaza┬│y si├¬ na ┬│amach internetu w tym samym czasie, mimo ┬┐e czas zaistnienia rzeczy, o których ┬Âwiadcz┬▒, to ró┬┐nica kilkudziesi├¬ciu lat. Pierwsza ukaza┬│a si├¬ informacja mówi┬▒ca o pewnym przypadkowym do┬Âwiadczeniu w przestrzeni kosmicznej. Obraz na filmiku i opis przedstawiaj┬▒ kolejne do┬Âwiadczenia rosyjskiego kosmonauty, przebywaj┬▒cego na stacji kosmicznej. W efekcie analizy tych do┬Âwiadcze├▒, mo┬┐na wyci┬▒gn┬▒ szczególne i bardzo istotne wnioski. S┬▒ one bardzo cenne, dla potwierdzenia mojej teorii, mówi┬▒cej o powstawaniu grawitacji w przestrzennym polu magnetycznym wszech┬Âwiata.

To do┬Âwiadczenie obrazuje ┬Ârodowisko magnetyczne istniej┬▒ce poza silnym polem grawitacji obiektów zag├¬szczonej materii (gwiazdy, planety i wszystkie inne cia┬│a wiruj┬▒ce) poruszaj┬▒cych si├¬ w przestrzeni kosmicznej. W my┬Âl mojej teorii powstawania grawitacji, do inicjacji tego procesu magnetycznego niezb├¬dne s┬▒ dwa czynniki. Pierwszym jest istnienie przestrzennego ┬Ârodowiska magnetycznego w przestrzeni kosmicznej. Takiego ┬Ârodowiska magnetycznego, które charakteryzuje si├¬ regularnie rozlokowan┬▒ przestrzenna siatk┬▒ regularnych pól magnetycznych w ca┬│ej przestrzeni kosmicznej. Pola takie determinuje geometryczna forma wynikaj┬▒ca z kszta┬│tu regularnego czworo┬Âcianu

TAK┬í, REGULARNIE ROZLOKOWAN┬í, PRZESTRZENN┬í SIATK├Ő PÓL MAGNETYCZNYCH, UJAWNIA DO┬ŽWIADCZENIE Z NAKR├ŐTK┬í W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.

Na filmiku widoczne jest szczególne zachowanie si├¬ nakr├¬tki typu motylek, która wprawiona w ruch liniowy dodatkowo wiruje wokó┬│ osi. Przemieszczaj┬▒ca si├¬ liniowo nakr├¬tka w regularnych odst├¬pach czasu, tym samym odleg┬│o┬Âci, zmienia swoje po┬│o┬┐enie o 180 stopni, nie zmieniaj┬▒c przy tym kierunku biegu. Taka zmiana po┬│o┬┐enia jest identyczna jak zmiana po┬│o┬┐enia obiektu, który zmienia swoje bieguny magnetyczne, lub jest poddany takim zmianom.

DO┬ŽWIADCZENIE POKAZUJE OBIEKT ZAG├ŐSZCZONEJ MATERII (┬ŽRÓBA TYPU MOTYLEK), KTÓRY ZMIENIA SWOJE PO┬úO┬»ENIE W TAKI SPOSÓB, JAKBY ODDZIA┬úYWA┬úO NA NIEGO POLE MAGNETYCZNE O ZMIENNEJ BIEGUNOWEJ. CECHY FIZYCZNE TEGO POLA MAGNETYCZNEGO CHARAKTERYZUJ┬í SI├Ő REGULARNYM ROZLOKOWANIEM BIEGUNÓW NA PRZEMIAN PLU I MINUS W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.

W my┬Âl mojej teorii dotycz┬▒cej indukcji grawitacji dla wiruj┬▒cego obiektu, niezb├¬dne jest istnienie wokó┬│ niego takiej przestrzennej siatki pól magnetycznych. Do┬Âwiadczenie na rosyjskiej stacji kosmicznej ujawnia istnienie takiego przestrzennego zbioru pól magnetycznych. Zbioru pól magnetycznych, znanych mi wcze┬Âniej, które rozpozna┬│em jako cech├¬ fizyczn┬▒ przestrzeni kosmicznej w toku logicznej oceny efektów i przyczyn (mój proces logicznej oceny zdarze├▒ polega na odszukaniu przyczyn dla zauwa┬┐alnych efektów) w procesie budowy wszech┬Âwiata.

Reasumuj┬▒c spraw├¬ przestrzeni kosmicznej, zadowolony jestem z uzyskania dowodu na realno┬Âc jednego z aspektów mojej teorii dotycz┬▒cej grawitacji. Drugi aspekt dotyczy obiektu, który posiada w┬│asn┬▒ grawitacj├¬ a odnosi si├¬ on do budowy fizycznej materii z jakiej jest ten obiekt zbudowany.

Tu w sukurs mojej teorii, przysz┬│a informacja mówi┬▒ca o wynikach bada├▒ ┬Ârodowiska fizycznego w okolicach trz├¬sienia ziemi w Japonii z dnia 11 marca. Informacja ta mówi o lokalnej zmianie w potencjale grawitacji, która to zmiana – os┬│abienie grawitacji zaistnia┬│a w zwi┬▒zku z miejscow┬▒ destrukcj┬▒ skorupy ziemskiej.

„Zmiany w grawitacji

Satelity GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) wykry³y, ¿e trzêsienie zmieni³o grawitacjê na obszarze najmocniej nim dotkniêtym.

Wstrz┬▒s "os┬│abi┬│" skorup├¬ ziemsk┬▒, powoduj┬▒c niewielk┬▒ redukcj├¬ w polu grawitacyjnym.”

 –publikacja przytoczona z wiadomo┬Âci.

Wniosek z takiej informacji ┬Âwiadczy, ┬┐e zag├¬szczona materia tu w postaci skorupy planety posiada wp┬│yw na stan grawitacji. Zmiana stanu fizycznego w budowie takiej skorupy – materii, spowodowa┬│a zmian├¬ grawitacji w obszarze jej wyst┬▒pienia. Inaczej mówi┬▒c, charakter fizyczny budowy materii posiada aktywny wp┬│yw na bie┬┐┬▒cy stan, generowanego pola grawitacji.

W my┬Âl mojej teorii, dotycz┬▒cej indukcji grawitacji jednym z czynników w jej tworzeniu, jest materia obiektu. Pola magnetyczne ka┬┐dej formacji fizycznej sk┬│adaj┬▒cej si├¬ na materi├¬ obiektu w trakcie przemieszczania si├¬ w przestrzeni kosmicznej przenikaj┬▒ siatk├¬ regularnie rozlokowanych pól magnetycznych. Takie przenikanie indukuje powstawanie potencja┬│u magnetycznego, który sumuj┬▒c si├¬ tworzy dodatkow┬▒ si┬│├¬ magnetyczn┬▒, gromadzon┬▒ w obszarach indukcji. Jest to si┬│a ci┬▒gu grawitacyjnego. Jej potencja┬│ zale┬┐y od g├¬sto┬Âci materii i szybko┬Âci przemieszczania si├¬ jej cz┬▒stek wraz z ich w┬│asnymi polami magnetycznymi, przez przestrzenn┬▒ siatk├¬ pól magnetycznych kosmosu.


http://www.andrzejstruski.com/articles_148_Publikacja--Rozwiazania-Naukowego-Sporu-Dotyczacego-Kwestii-Czasu-.html© Struski Andrzej de Merowing.

16.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 www.andrzejstruski.com