> Strona g≥ůwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoÔĽŅ
Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3
Data 19/03/2012 10:58  Autor Andrzej Struski de Merowing  KlikniÍś 2659  JÍzyk Polish
 

  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, G¬≥ównym tematem konferencji by¬≥o: Dziwne d¬ľwi√™ki pojawiaj¬Īce si√™ na ¬∂wiecie.kapral_znz  : bo zbyt wielu Doktorów i Profesorów straci¬≥o by swoje tytu¬≥u

 

AndrzejStruski  : zawsze tego typu konstrukcje emanuj¬Ī stosunkowo silne pola magnetyczne

 

kapral_znz  : ich prace by¬≥y oparte na b¬≥√™dnych za¬≥o¬Ņeniach, powodem jest chciwo¬∂√¶ i zach¬≥anno¬∂√¶ ludzka

 

AndrzejStruski  : kapral -miedzy innymi oni maja na to wp¬≥ywa tak dopóki maja wp¬≥yw nie pozwol¬Ī niczego zmieni - to s¬Ī ich sto¬≥ki my w naszej wieloletniej pracy doszli¬∂my do wniosku, ze ten ca¬≥y system budowli musia¬≥ powsta√¶ oko¬≥o pó¬≥ miliona lat temu taka data jest uzasadniona w zwi¬Īzku z brakiem skutku w postaci przebiegunowania do jakiego powinno doj¬∂√¶ oko¬≥o 380 lat temu

 

kapral_znz  : bardzo podziwiam Pana prac√™, w¬≥a¬∂nie z tego wzgl√™du

 

~angelo  : ja my¬∂l√™ ze to ju¬Ņ kwestia czasu ze wi√™kszo¬∂√¶ rzeczy zostanie ujawniona bo jest zbyt wielu którzy ju¬Ņ wiedz i pytaj¬Ī dlaczego i jak d¬≥ugo jeszcze !

 

kapral_znz  : Naj¬∂mieszniejsze jest to ¬Ņe "teorie spiskowe" wy¬∂miewane 3 lata temu, s¬≥yszymy w wiadomo¬∂ciach jako istniej¬Īcy fakt, kiedy¬∂ si√™ ¬∂miali dzi¬∂ podaj¬Ī do informacji

 

~angelo  : to jest w¬≥a¬∂nie to kapral_znz

 

AndrzejStruski : dzi√™kuj√™ ale informacje, które opublikowali¬∂my to jest u¬≥amek procenta tego co mogliby¬∂my opublikowa√¶ z braku mo¬Ņliwo¬∂ci

 

kapral_znz : z braku jakich mo¬Ņliwo¬∂ci ?

 

AndrzejStruski : pracuje tylko we dwoje a poznali¬∂my ju¬Ņ wi√™kszo¬∂√¶ tajemnic jakie skrywa cywilizacja dla przyk¬≥adu podam system magnetyczny cz¬≥owieka posiada kilkaset kodów wynikaj¬Ī one z geometrii wzorca i przypisanych liczb a wszystko w stosunku do warto¬∂ci wzorcowej postaci cz¬≥owieka dwa najwa¬Ņniejsze kody sk¬≥adaj¬Ī si√™ z 20 liczb w dwóch szeregach a sprowadzenie ich do numerologii daje liczb√™ 25821 jak¬Ņe zbie¬Ņn¬Ī z d¬≥ugo¬∂ci¬Ī drogi s¬≥o√Īca po równiku galaktycznym

 

Inor  : mam pytanie, czy w¬≥a¬∂nie przebiega przebiegunowanie Ziemi ?

 

AndrzejStruski  : Inor- dzieje si√™ taka czynno¬∂√¶ nie wiadomo czy biegun nie powróci na stare miejsce czy ustabilizuje si√™ w nowym

 

Inor : teraz rozpocz√™¬≥y si√™ te zmiany ? Zwi√™kszanie cz√™stotliwo¬∂ci Ziemi ?

 

AndrzejStruski  : co do cz√™stotliwo¬∂ci to s¬Ī z¬≥udne informacje planeta nie przechodzi w inna cz√™stotliwo¬∂√¶ to tylko jest wyobra¬ľnia albo manipulacja kody i geometria o której ja mówi√™ to s¬Ī sprawy tylko i wy¬≥¬Īcznie stosowane przez nas nikt nie wnika tak g¬≥√™boko w geometrie wzorca ewolucji

 

 

kapral_znz (20:30) : rozumiem

 

AndrzejStruski  : zastosowanie wzorca daje taki efekt jaki przypadkowo odkryto w Szwajcarii gdzie rybia ikr√™ wyhodowano w szczególnym polu magn. i wyklu¬≥a si√™ ryba sprzed milionów lat obecnie na ziemi wzorce magn. s¬Ī w kompletnej destrykcji tak samo jak i stany ¬∂wiadomo¬∂ci ludzkiej opartej na iluzji warto¬∂ci w stosunku do wzorca

 

gluck  : Czy po przebiegunowaniu przejdziemy do czwartego wymiaru ?

 

AndrzejStruski  : nigdy ¬Ņaden cz¬≥owiek nie przejdzie do innego wymiaru niech poda chocia¬Ņ jedna logiczna przyczyn√™ i jedna logiczna procedur√™ mo¬Ņliw¬Ī do przyj√™cia ten co tak mówi niech poda te przyczyn√™ jestem w stanie obali√¶ ka¬Ņda nie logiczna i nie uzasadniona teorie a przej¬∂cie ludzko¬∂ci w inny wymiar jest jednym z wi√™kszych absurdów lub jedna z wi√™kszych manipulacji

 

kapral_znz  : A czym s¬Ī "portale" z puma punka na pewno Pan widzia¬≥ mówi√™ p' mówi√™ "portale" bo wygl¬Īdaj¬Ī jak o¬∂cie¬Ņnice jaki¬∂ "drzwi"

 

AndrzejStruski  : w systemie magnetycznym planety wyst√™puje wiele p√™tli czasowych móg¬≥bym ju¬Ņ opublikowa√¶ geometryczna i matematyczna istot√™ takiej p√™tli czasowej je¬Ņeli cz¬≥owiek by¬≥ wstanie okre¬∂li√¶ po¬≥o¬Ņenie takiej p√™tli czasowej to móg¬≥ w tym miejscu posiadaj¬Īc odpowiednia technik√™ zamontowa√¶ port magnetyczny do przestrzeni wzorca i wej¬∂cia w przestrze√Ī bezczasow¬Ī to gdzie trafili jest nie do okre¬∂lenia

 

 

kapral_znz  : bardzo ciekawe

 

Inor  : piramidy s¬Ī antenami. jak¬Ī konkretn¬Ī tak na prawd√™ one funkcje pe¬≥ni¬Ī ?

 
AndrzejStruski  : ju¬Ņ tu o piramidach pisali¬∂my by¬≥y to rezonatory d¬ľwi√™kowe obecnie system jest szcz¬Ītkowy i nieczynny\ jeszcze s¬≥owo w stosunku do przej¬∂cia w inny wymiar lub zmiany cz√™stotliwo¬∂ci lub ratunek UFO to s¬Ī takie same manipulacje jak te rz¬Īdowe, rz¬Īdy ukrywaj¬Ī a tamci wprowadzaj¬Ī tematy zast√™pcze podsycaj¬Īc nadziej√™ ca¬≥okszta¬≥t sprawy jest zupe¬≥nie inny i sadze ze przy obecnym stanie iluzji ¬∂wiadomo¬∂ci cz¬≥owieka nie do zrozumienia

 

kapral_znz  : "jeste¬∂my sami, logika jest nieub¬≥agana" ?

 

AndrzejStruski  : cz¬≥orozumiem, ze sami we wszech¬∂wiecie?

 

 

Inor  : wcale nie jeste¬∂my sami we Wszech¬∂wiecie, s¬Ī te¬Ņ inne cywilizacje pozaziemskie

 

AndrzejStruski : logicznie rozumuj¬Īc tak du¬Ņy obiekt jak wszech¬∂wiat wed¬≥ug mnie oko¬≥o 2 biliony lat ¬∂wietlnych ¬∂rednicy nie mo¬Ņe by√¶ zaludniony tylko na jednej planecie

 

 

kapral_znz  : zgadzam si√™ z tym podej¬∂ciem

 

AndrzejStruski  : w artyku¬≥ach o budowie wszech¬∂wiata napisa¬≥em jeden w którym wskazuje na mo¬Ņliwo¬∂ci technologiczne i potrzeby twórców tego obiektu

 

~Kuba88  : mo¬Ņna gdyba√¶ tylko, moim zdaniem, ¬Ņeby pozna√¶ natur√™ rzeczy noumen to trzeba wyj¬∂√¶ poza umys¬≥ – medytacja

 

AndrzejStruski : nie korzysta¬≥em nigdy z medytacji, 25 lat pracuje ¬∂wiadomo¬∂ci¬Ī a efekty jakie osi¬Īgn¬Ī¬≥ nie spisa¬≥ bym w tysi¬Īcu ksi¬Ī¬Ņkach

 

 

~Kuba88 (20:44) : pracuje Pan ¬∂wiadomo¬∂ci¬Ī, ale w jaki sposób? umys¬≥ nie mo¬Ņe by√¶ ¬∂wiadomy, to tylko analiza

 

AndrzejStruski : wszystkie te informacje s¬Ī w 100 procentach zsynchronizowane z sob¬Ī i wszystkie mog√™ w odpowiednim czasie przywróci√¶ w pami√™ci niczego nie zapisa¬≥em

 

~Kuba88 : umys¬≥ = czas, umys¬≥ zamyka wszystko w swojej ramie

 

AndrzejStruski  : ¬∂wiadomo¬∂√¶ to umys¬≥

 

~Kuba88 (20:45) : heh, mam inn¬Ī definicj√™ ¬∂wiadomo¬∂ci umys¬≥ nie mo¬Ņe by√¶ ¬∂wiadomy, to tylko analiza

 

AndrzejStruski  : analiza to jeden z procesów dzia¬≥ania umys¬≥u lub ¬∂wiadomo¬∂ci bo to jedno i to samo

 

 

~Kuba88 (20:45) : umys¬≥ moim zdaniem to narz√™dzie, nic wi√™cej a ¬∂wiadomo¬∂√¶ kreuje ¬∂wiat, jaki postrzegamy, fizyka kwantowa nam dzisiaj to mówi

 

Inor  : ¬∂wiadomo¬∂√¶ to dusza-energia

 

~Kuba88  : eksperyment Poponina ¬∂wiadomo¬∂√¶ nie mo¬Ņe by√¶ energi¬Ī, jest niezmierzalna

 

AndrzejStruski  : z jednym wyj¬Ītkiem, ze umys¬≥ inteligentny posiada tylko cz¬≥owiek a ¬∂wiadomo¬∂√¶ to instrument, który wyst√™puje w ró¬Ņnych formach na ró¬Ņnym poziomie najwy¬Ņej rozwini√™ta u cz¬≥owieka

 

 

~Kuba88 : tak samo materia, to jest energia, tzn. manifestacja energii cz¬≥owiek posiada samo¬∂wiadomo¬∂√¶

 

AndrzejStruski : prosz√™ poczyta√¶ na stronie www.andrzejstruski.com napisa¬≥em du¬Ņo o ¬∂wiadomo¬∂ci

 

Inor  : zwierz√™ta te¬Ņ s¬Ī inteligentne

 

AndrzejStruski : zwierz√™ta nie s¬Ī inteligentne tylko posiadaj¬Ī zdolno¬∂ci

 

~Kuba88  : ¬∂wiadomo¬∂√¶, moje JA poznaj√™ tylko przez medytacje

 

AndrzejStruski  : moje Ja to poj√™cie szersze ni¬Ņ ¬∂wiadomo¬∂√¶ dochodzi do tego jeszcze duchowo¬∂√¶ i wyobra¬ľnia

 

~Kuba88  : hmmm, zgrzyta, bo inaczej definiujemy ¬∂wiadomo¬∂√¶

 

AndrzejStruski  : ¬∂wiadomo¬∂√¶ to jest zbyt szeroki temat ¬Ņeby go zaczyna√¶ na ko√Īcu rozmowy

 

~Kuba88  : zgadza si√™

 

kapral_znz  : Pytanie co do odszyfrowania Apokalipsy, Pan jak widz√™ zwraca uwag√™ na interpunkcj√™.. To jest tylko t¬≥umaczenie, do tego przez wielu uwa¬Ņane za co najmniej niedok¬≥adne Nie powinny najpierw odby√¶ si√™ prace nad jak najlepszym t¬≥umaczeniem?

 

AndrzejStruski : dobre t¬≥umaczenie jest jedno staropolska gda√Īska to samo stwierdzi¬≥ Cz. Mi¬≥osz tekst z niej odszyfrowany jest czysty, klarowny i spójny niesie równie¬Ņ jasna warto¬∂√¶ a nie mówi o jaki¬∂ strachach i gro¬ľbach

 

kapral_znz  : rozumiem, dzi√™kuj√™

 

AndrzejStruski  : jednak najwa¬Ņniejszym w odszyfrowaniu Ap. by¬≥o odnalezienie klucza w postaci warto¬∂ci dla niektórych terminów.

 

AndrzejStruski : na dzisiaj dzi√™kuje za rozmow√™, jak kto¬∂ ma pomys¬≥y na przysz¬≥e konferencje ch√™tnie odpowiem, jednak tylko w tematach, które rozpozna¬≥em sa one widoczne w publikacjach na stronie www.andrzejstruski.com przede wszystkim dotycz¬Ī one cz¬≥owieka duchowego, ewolucji wszech¬∂wiata w zakresie wzorców, odczytania przepowiedni ,a dodatkiem jest fizyka i wynalazczo¬∂√¶ a tak¬Ņe archeologia dzi√™kuje wszystkim za przyjemny wieczór

 

kapral_znz  : dzi√™kuj√™ bardzo równie¬Ņ

 

Adminkomnaty : Dzi√™kuj√™ równie¬Ņ

 

~Kuba88 : Dobrej nocy

 

AndrzejStruski  : wzajemnie Dobranoc


Andrzej Struski de Merowing.