> Strona główna > Artykuly > Rozne > Samospalenie Czlowiek na linii zwoju ognia.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Samospalenie Czlowiek na linii zwoju ognia.
Data 19/03/2012 11:07  Autor Struski Andrzej  Klikniêæ 4619  Jêzyk Polish
 


SAMOSPALENIE
     CZ£OWIEK NA LINI ZWOJU OGNIA

 

Do redakcji portalu www.andrzejstruski.com zosta³ nades³any przez czytelnika artyku³ z pro¶b± o wyja¶nienie. http://www.nautilus.org.pl/index.php?p=artykul&id=2526


Nautilius donosi:

Samozap³on ludzi jest faktem. Nie ma co mówiæ o "wierze", ale o wiedzy. Cz³owiek zapala siê w ¶rodku, ogieñ pali siê jasnym, niebieskiem

 p³omieniem. Jest nie do zagaszenia wod± czy jakimkolwiek ¶rodkiem ga¶niczym. Badali¶my samospanie dziecka w M±chocicach w 1998 roku. Dotarli¶my do akt prokuratorskich, gdzie by³ opis "jasnego p³omienia wychodz±cego z klatki piersiowej dwuletniego ch³opczyka".

 

W Polsce mamy prawdopodobnie kolejny przypadek ludzkiego samozap³onu. 12 marca 2012 roku w £odzi przy ul. Mazurskiej stra¿acy znale¼li zwêglone cia³o kobiety. Jeden ze ¶wiadków znalezienia zw³ok opisa³ zastany widok. Wszystko wskazuje na to, ¿e by³ to samozap³on:

 

"Cia³o spalone bardzo dziwnie, bo wypalone od ¶rodka i tylko stopy zosta³y niespalone. Kobita podobno przewróci³a siê i pali³a od pasa w gore i dól – jak raca ¶wietlna. Od niej zapali³y siê smieci. " Taka informacja jest zamieszczona na stronie Nautilius. Frapuj±ca wielu sprawa i rzecz dziwna, spalenie cia³a cz³owieka, które jako organizm wodny z natury jest raczej trudno palne i do skutecznego spalenia wymaga odpowiednio intensywnego ognia. Tym bardziej zastanawiaj±ce jest samospalenie biologicznego organizmu cz³owieka. Tyle z ogólnego stosunku do tej sprawy.

Obecnie mogê przekazaæ wiêcej informacji, które rzuc± nieco ¶wiat³a na tajemniczy proces samospalenia cz³owieka. W przeci±gu ostatnich trzech lat, opracowywa³em zasady istnienia i dzia³ania magnetycznego - indywidualnego zbioru, wi±¿±cego wszystkie systemy cz³owieka. Takie pole magnetyczne cz³owieka wi±¿e w swoim zbiorze setki systemów, tysi±ce programów i odnosi siê do niezliczonej ilo¶ci spraw z budowy i ¿ycia cz³owieka. Ten magnetyczny zbiór ukazuje postaæ, gdzie w harmonii dzia³a mechanizm tak dalece skomplikowany, ¿e nawet nie mo¿na tego sobie wyobraziæ. Je¿eli bêdê mia³ mo¿liwo¶æ w niedalekiej przysz³o¶ci opublikujê informacje ukazuj±ce niektóre szczegó³y z tego mechanizmu. Mogê tylko dodaæ, ¿e jest to system w swojej konstrukcji precyzyjnie oparty na wzorcach ¶w. Geometrii a potencja³ do dzia³ania na planie fizycznym czerpie prosto ze zwoju ognia.

Proszê nie przyjmowaæ informacji,  która mówi, ¿e stoimy na linii zwoju ognia w sposób dos³owny. Ogieñ jest pierwszym ¿ywio³em, jednak w g³êbi swojej istoty dzieli siê na trzy aspekty tego ¿ywio³u.

Pierwszym aspektem ¿ywio³u ognia jest „ogieñ” niezbêdny do ewolucji materii, czyli ewolucji wszech¶wiata na planie gwiezdnym i planetarnym.

Drugim aspektem ¿ywio³u ognia jest temperatura w zakresie przechodzenia przez procesy zamarzania i odmarzania, inaczej przechodzenia przez zero.


Trzecim aspektem ¿ywio³u ognia jest ciep³o w zakresie ¿ycia biologii, temperatura, w której mo¿e ¿yæ cz³owiek bez szczególnych zabezpieczeñ.

Z punktu widzenia potrzeb biologicznych, cz³owiek potrzebuje ciep³a. Jednak z punktu widzenia cz³owieka, jako postaci fizyczno- duchowej, samo ciep³o nie wystarczy. W celu zabezpieczenia potrzeb ca³ego zbioru magnetycznego cz³owieka, jest w jego konstrukcji zastosowana technika transformacji zwoju ognia. Taki zwój ognia nie jest wi±zk± p³omieni, lecz magnetycznym strumieniem nios±cym wysoko energetyczn± materiê. Z jego materii transformowany jest drugi zwój, który posiada przeciwny kierunek wiru. To z dobrodziejstwa cech materii zawartej w drugim zwoju korzysta ca³y zbiór magnetyczny cz³owieka, jego obszary duchowe, jak równie¿ cia³o biologiczne.

Ta wysoko energetyczna materia, pêdz±ca z olbrzymi± prêdko¶ci± w istocie jest niebezpieczna dla cz³owieka, (jak dowodz± tego przypadki samospaleñ) jednak tylko w przypadkach szczególnych zak³óceñ dzia³ania systemów. W naturze podstawowy zegar magnetyczny cz³owieka, dysponuje instrumentem bezpiecznej transmisji zwoju ognia. /Dla przyk³adu, gdy chcemy ugotowaæ zupê, to korzystamy z naczynia odpornego na dzia³anie ognia i podgrzewamy j± w taki sposób, by zupa nie mia³a bezpo¶redniego z ogniem kontaktu.

Przyk³ad w du¿ym uproszczeniu obrazuje dzia³anie energii zawartej w materii zwoju ognia, który w jednym ze swoich aspektów s³u¿y jako potencja³ ogrzewacza. W aspekcie ogrzewacza materia w dominuj±ce ilo¶ci, sk³ada siê z d¼wiêku i ¶wiat³a,  które zostaj± wzbogacane w procesie transformacji zwoju ognia.

Zak³ócenie w tym procesie mo¿e spowodowaæ nadmiern± emisje wysoko energetycznej materii i ogrzewacz spali cz³owieka. Jednak taki proces spalania dotyczy tylko materii zwi±zanej z tym zbiorem systemów, inaczej dotyczy tylko tego cz³owieka. Nie mo¿e, lub nie powinien zapaliæ niczego innego.


 

© Struski Andrzej de Merowing.

19.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.