> Strona główna > Artykuly > Rozne > Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych dzwiekow
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Morskie oko

Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych dzwiekow
Data 22/03/2012 13:17  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 6734  Jêzyk Polish
 

 
INFORMACJE NAUKOWE DOWODEM NA S£USZNO¦Æ TEORII ANDRZEJA STRUSKIEGO WYJA¦NIAJ¡C¡ POWSTAWANIE DZIWNYCH D¬WIÊKÓW

Profesor Elchin Khalilov

Dziwne d¼wiêki s± faktem, ale wiele osób nadal wypiera t± informacjê. Oto kolejny wywiad z profesorem geofizyki, Elchinem Khalilovem, który potwierdza wszystko to co poprzednio opublikowali¶my na ten temat.

 

Mechanizmy psychologiczne funkcjonuj±ce w ludzkim umy¶le staraj± siê wypieraæ informacje za bardzo nieprzystaj±ce do oczekiwañ i powoduj±ce niepokój ducha. Tak w³a¶nie dzieje siê w przypadku dziwnych d¼wiêków.

 

To jest tak bardzo nieznane, i przera¿a niektórych do tego stopnia, ¿e tak zwani "sceptycy" staraj± siê sobie pouk³adaæ ¶wiat ³api±c siê kurczowo wszystkiego, co zbli¿a ich do odetchniêcia z ulg± stwierdzaj±c fa³szerstwo. Jednak zaci¶niête po¶ladki mówi± same za siebie.

 

Trzeba to przyj±æ do wiadomo¶ci, dziwne d¼wiêki wystêpuj±, to fakt, jest wiele fa³szerstw, ale stwierdzanie, ¿e wszystko jest fa³szerstwem to nic innego jak emanacja strachu przed nieznanym. Postarajmy siê to poznaæ a to umo¿liwi nam kolejny wywiad z Elchinem Khalilovem.

 

Poprzedni wywiad profesora na temat tego zjawiska, przeprowadzony przez agencjê prasow± WOSCO wzbudzi³ wielkie zainteresowanie na ¶wiecie. Sta³o siê tak g³ównie, dlatego, ¿e wiêkszo¶æ naukowców nie ma pojêcia jak klasyfikowaæ te odg³osy, dzia³aj± u nich prawdopodobnie podobne procesy "po¶ladkowe" jak u tak zwanych "sceptyków". Khalilov, jako jeden z nielicznych podj±³ temat i zaproponowa³ konkretne wyja¶nienia fenomenów d¼wiêkowych.

 

Przypomnijmy, ¿e profesor Khalilov jest prezesem globalnej sieci Prognozowania trzêsieñ ziemi z siedzib± w Londynie i przewodnicz±cym Miêdzynarodowego Komitetu ds. globalnych zmian geologicznych i ¶rodowiskowych GEOCHANGE  (Niemcy, Monachium).

 

Panie Profesorze Khalilov, niektórzy z czytelników w±tpili, ¿e wywiad dla WOSCO na temat dziwnych odg³osów z nieba by³ prawdziwy a wyja¶nienia by³y rzeczywi¶cie podane przez Pana.

 

Wiem o tym, dlatego, ¿e otrzyma³em wiele korespondencji w tej sprawie. Wiêc chcê osobi¶cie potwierdziæ, ¿e rzeczywi¶cie to ja udzieli³em wywiadu agencji informacyjnej WOSCO, w którym mówi³em o rejestracji dziwnych d¼wiêków z nieba i wyja¶nia³em to, jako akustyczno-grawitacyjne fale wynikaj±ce z silnego wiatru s³onecznego oddzia³uj±cego na granicy jonosfery i atmosfery, co wystêpuje równie¿ przed silnymi trzêsieniami ziemi.

 

Niektórzy czytelnicy mog± zapytaæ, czy mo¿na nagraæ te d¼wiêki standardowym mikrofonem czy te¿ wymagaj± specjalnego sprzêtu?

 

Przy standardowym mikrofonie mo¿na nagrywaæ czê¶æ s³yszalnego pasma tych d¼wiêków i to w bardzo s³abej, jako¶ci.  Te o niskiej czêstotliwo¶ci s± wyra¼nie s³yszalne na wielu amatorskich nagraniach wideo dostêpnych w Internecie. Czyli do profesjonalnego zapisu fal akustyczno-grawitacyjnych wymagany jest specjalny sprzêt geofizyczny? Anteny kierunkowe ze z³o¿onym systemem rejestracji?

 

Czy nadal rejestrowane s± te dziwne d¼wiêki?

 

Tak, rejestrujemy je, zw³aszcza podczas wielkich rozb³ysków s³onecznych, a tak¿e przed kilku silnymi trzêsieniami ziemi, ale nie zawsze s± one s³yszalne dla ludzi.

Silne trzêsienia ziemi wystêpowa³y zawsze a rozb³yski s³oneczne równie¿, jednak d¼wiêki wystêpuj± dopiero niedawno. Logicznie to ta wypowied¼ nie wi±¿e siê z rzeczywisto¶ci±.

 

Jakie s± perspektywy dla tych badañ?

 

Faktem jest, ¿e nasze stacje z sieci ATROPATENA, w których rejestruje siê fale i naprê¿enia w skorupie ziemskiej na podstawie pomiaru trójwymiarowego wahania pola grawitacyjnego, s± wyposa¿one tak¿e w inne wysoce wra¿liwe urz±dzenia, rejestruj±ce akustyczno-grawitacyjne fale pochodz±ce z nieba.

Przy pomocy tak specjalistycznego sprzêtu mo¿na nagrywaæ szersze pasmo d¼wiêku, jednak to nie znaczy, ¿e on wystêpowa³ wcze¶niej, lub, ¿e jest efektem trzêsieñ ziemi, ewentualnie rozb³ysków s³oñca.

 

Akustyczno-grawitacyjne fale mog± równie¿ wyst±piæ przed silnymi trzêsieniami ziemi, a fakt ten jest znany geofizykom.  Na tej podstawie opracowywane s± nowe metody przewidywania trzêsieñ ziemi.  Globalna sieæ przewidywania trzêsieñ ziemi planuje tak¿e wiêkszego wykorzystania fal akustycznych grawitacyjnych do przewidywania i studiowania procesów poprzedzaj±cych silne trzêsienia ziemi.  Niedawno zarejestrowano wiele interesuj±cych faktów wynikaj±cych z amplifikacji fal akustyczno grawitacyjnych przed kilkoma du¿ymi trzêsieniami ziemi.  Obecnie pracujemy nad modelem fal akustyczno-grawitacyjnych w atmosferze przed silnymi trzêsieniami ziemi.

„Fale akustyczno-grawitacyjne”;- ich stwierdzona naukowo obecno¶c przed trzêsieniami ziemi s± bardzo wa¿ne dla bezpieczeñstwa ludzi. Jednak w stosunku do dziwnych d¼wiêków, nie wyja¶niaj± niczego. Chocia¿by z tego powodu, ¿e d¼wiêki s± bardzo ró¿ne a te niekoniecznie musz± by to¿same ze s³yszanymi dopiero od roku dziwnymi d¼wiêkami.

W samej nazwie „fale akustyczno-grawitacyjne” istnieje z kolei dowód na emanacjê d¼wiêku z grawitacyjnych obszarów fizyki. Grawitacyjnych, to znaczy magnetycznych, bo grawitacja jest wtórnym objawem magnetyzmu. Od pól magnetycznych ró¿ni siê tym, ¿e nie posiada biegunów plus i minus. Istotê indukcji grawitacji wskaza³em w odpowiedzi do tematu przedstawiaj±cego do¶wiadczenie z nakrêtk± na rosyjskiej stacji kosmicznej.

Reasumuj±c t± sprawê, je¿eli d¼wiêk tworzy siê w zwi±zku z procesami fizycznymi w sferze grawitacji to równie¿ powstaje w innych obszarach oddzia³ywañ magnetycznych. Tym bardziej powinien powstawac w procesach fizycznych zwi±zanych z przemieszczaniem siê bieguna magnetycznego. W tej sprawie istnieje po¶redni dowód na s³uszno¶c mojego wyja¶nienia istoty powstawania dziwnych d¼wiêków.

 

Co jest przyczyn± tych fal akustyczno-grawitacyjnych?

 

W naszej opinii, wzmocnienie si³y fal akustyczno-grawitacyjnych mo¿e byæ spowodowane zarówno wzrostem aktywno¶ci s³onecznej jak i aktywacj± procesów geodynamicznych.  To oznacza wzrost ryzyka trzêsieñ ziemi i erupcje wulkanów w najbli¿szej przysz³o¶ci.

 

Planuje Pan wspó³pracê z innymi instytucjami naukowymi?

 

Oczywi¶cie, przygotowali¶my specjalne oferty do wspó³pracy dla NASA, USGS, NOAA, w Geofizycznej S³u¿bie Rosji i niektórych innych krajów.  Mamy nadziejê, ¿e nasza wspó³praca spowoduje zainteresowanym potencjalnych partnerów badawczych.

 

Dziêkujê za ciekaw± rozmowê

 

Wywiad przeprowadzony przez Miêdzynarodow± Agencjê Informacji Naukowej WOSCO.


 PS. W stosunku do osi±gniêc nauki zawsze posiadam stosunek pozytywny, jednak¿e nie nale¿ (z punktu logicznej oceny) pozycji nauki traktowaæ jako wyroczni, zawsze s³usznych ocen dla ró¿nych niejasnych spraw i wy³±czno¶ci w stosunku tworzenia nowych (czêsto niezgodnych z naukow± wiedza) teorii. Jako przyk³ad pozwolê sobie tu przytoczyæ mój wynalazek z obszaru fizyki. Skonstruowa³em siatkê przestrzenn±, która posiada szczególne cechy w zakresie niezatapialno¶ci na ekstremalnie trudnym terenie bagiennym. Nauka ma problem z pe³nym wyja¶nieniem dzia³ania fizycznego tej konstrukcji, mimo, ¿e p³yta drogowa doskonale zda³a egzamin w praktyce. Uzyska³a nawet nagrody i medale na specjalistycznych wystawach.  ¬ód³o: 

http://seismonet.org/page.html?id_node=130&id_file=141


¬ród³o pl : 
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-naukowe-informacje-temat-dziwnych-dzwiekow#comment-56870

© Struski Andrzej de Merowing.

 22.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.