> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy




Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzec



Afera Banco Ambrosiano



´╗┐
Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych dzwiekow
Data 22/03/2012 13:17  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠5115  Jŕzyk Polish
 

 
INFORMACJE NAUKOWE DOWODEM NA S┬úUSZNO┬Ž├ć TEORII ANDRZEJA STRUSKIEGO WYJA┬ŽNIAJ┬íC┬í POWSTAWANIE DZIWNYCH D┬ČWI├ŐKÓW





Profesor Elchin Khalilov

Dziwne d┬╝wi├¬ki s┬▒ faktem, ale wiele osób nadal wypiera t┬▒ informacj├¬. Oto kolejny wywiad z profesorem geofizyki, Elchinem Khalilovem, który potwierdza wszystko to co poprzednio opublikowali┬Âmy na ten temat.

 

Mechanizmy psychologiczne funkcjonuj┬▒ce w ludzkim umy┬Âle staraj┬▒ si├¬ wypiera├Ž informacje za bardzo nieprzystaj┬▒ce do oczekiwa├▒ i powoduj┬▒ce niepokój ducha. Tak w┬│a┬Ânie dzieje si├¬ w przypadku dziwnych d┬╝wi├¬ków.

 

To jest tak bardzo nieznane, i przera┬┐a niektórych do tego stopnia, ┬┐e tak zwani "sceptycy" staraj┬▒ si├¬ sobie pouk┬│ada├Ž ┬Âwiat ┬│api┬▒c si├¬ kurczowo wszystkiego, co zbli┬┐a ich do odetchni├¬cia z ulg┬▒ stwierdzaj┬▒c fa┬│szerstwo. Jednak zaci┬Âni├¬te po┬Âladki mówi┬▒ same za siebie.

 

Trzeba to przyj┬▒├Ž do wiadomo┬Âci, dziwne d┬╝wi├¬ki wyst├¬puj┬▒, to fakt, jest wiele fa┬│szerstw, ale stwierdzanie, ┬┐e wszystko jest fa┬│szerstwem to nic innego jak emanacja strachu przed nieznanym. Postarajmy si├¬ to pozna├Ž a to umo┬┐liwi nam kolejny wywiad z Elchinem Khalilovem.

 

Poprzedni wywiad profesora na temat tego zjawiska, przeprowadzony przez agencj├¬ prasow┬▒ WOSCO wzbudzi┬│ wielkie zainteresowanie na ┬Âwiecie. Sta┬│o si├¬ tak g┬│ównie, dlatego, ┬┐e wi├¬kszo┬Â├Ž naukowców nie ma poj├¬cia jak klasyfikowa├Ž te odg┬│osy, dzia┬│aj┬▒ u nich prawdopodobnie podobne procesy "po┬Âladkowe" jak u tak zwanych "sceptyków". Khalilov, jako jeden z nielicznych podj┬▒┬│ temat i zaproponowa┬│ konkretne wyja┬Ânienia fenomenów d┬╝wi├¬kowych.

 

Przypomnijmy, ┬┐e profesor Khalilov jest prezesem globalnej sieci Prognozowania trz├¬sie├▒ ziemi z siedzib┬▒ w Londynie i przewodnicz┬▒cym Mi├¬dzynarodowego Komitetu ds. globalnych zmian geologicznych i ┬Ârodowiskowych GEOCHANGE  (Niemcy, Monachium).

 

Panie Profesorze Khalilov, niektórzy z czytelników w┬▒tpili, ┬┐e wywiad dla WOSCO na temat dziwnych odg┬│osów z nieba by┬│ prawdziwy a wyja┬Ânienia by┬│y rzeczywi┬Âcie podane przez Pana.

 

Wiem o tym, dlatego, ┬┐e otrzyma┬│em wiele korespondencji w tej sprawie. Wi├¬c chc├¬ osobi┬Âcie potwierdzi├Ž, ┬┐e rzeczywi┬Âcie to ja udzieli┬│em wywiadu agencji informacyjnej WOSCO, w którym mówi┬│em o rejestracji dziwnych d┬╝wi├¬ków z nieba i wyja┬Ânia┬│em to, jako akustyczno-grawitacyjne fale wynikaj┬▒ce z silnego wiatru s┬│onecznego oddzia┬│uj┬▒cego na granicy jonosfery i atmosfery, co wyst├¬puje równie┬┐ przed silnymi trz├¬sieniami ziemi.

 

Niektórzy czytelnicy mog┬▒ zapyta├Ž, czy mo┬┐na nagra├Ž te d┬╝wi├¬ki standardowym mikrofonem czy te┬┐ wymagaj┬▒ specjalnego sprz├¬tu?

 

Przy standardowym mikrofonie mo┬┐na nagrywa├Ž cz├¬┬Â├Ž s┬│yszalnego pasma tych d┬╝wi├¬ków i to w bardzo s┬│abej, jako┬Âci.  Te o niskiej cz├¬stotliwo┬Âci s┬▒ wyra┬╝nie s┬│yszalne na wielu amatorskich nagraniach wideo dost├¬pnych w Internecie. Czyli do profesjonalnego zapisu fal akustyczno-grawitacyjnych wymagany jest specjalny sprz├¬t geofizyczny? Anteny kierunkowe ze z┬│o┬┐onym systemem rejestracji?

 

Czy nadal rejestrowane s± te dziwne d¼wiêki?

 

Tak, rejestrujemy je, zw┬│aszcza podczas wielkich rozb┬│ysków s┬│onecznych, a tak┬┐e przed kilku silnymi trz├¬sieniami ziemi, ale nie zawsze s┬▒ one s┬│yszalne dla ludzi.

Silne trz├¬sienia ziemi wyst├¬powa┬│y zawsze a rozb┬│yski s┬│oneczne równie┬┐, jednak d┬╝wi├¬ki wyst├¬puj┬▒ dopiero niedawno. Logicznie to ta wypowied┬╝ nie wi┬▒┬┐e si├¬ z rzeczywisto┬Âci┬▒.

 

Jakie s┬▒ perspektywy dla tych bada├▒?

 

Faktem jest, ┬┐e nasze stacje z sieci ATROPATENA, w których rejestruje si├¬ fale i napr├¬┬┐enia w skorupie ziemskiej na podstawie pomiaru trójwymiarowego wahania pola grawitacyjnego, s┬▒ wyposa┬┐one tak┬┐e w inne wysoce wra┬┐liwe urz┬▒dzenia, rejestruj┬▒ce akustyczno-grawitacyjne fale pochodz┬▒ce z nieba.

Przy pomocy tak specjalistycznego sprz├¬tu mo┬┐na nagrywa├Ž szersze pasmo d┬╝wi├¬ku, jednak to nie znaczy, ┬┐e on wyst├¬powa┬│ wcze┬Âniej, lub, ┬┐e jest efektem trz├¬sie├▒ ziemi, ewentualnie rozb┬│ysków s┬│o├▒ca.

 

Akustyczno-grawitacyjne fale mog┬▒ równie┬┐ wyst┬▒pi├Ž przed silnymi trz├¬sieniami ziemi, a fakt ten jest znany geofizykom.  Na tej podstawie opracowywane s┬▒ nowe metody przewidywania trz├¬sie├▒ ziemi.  Globalna sie├Ž przewidywania trz├¬sie├▒ ziemi planuje tak┬┐e wi├¬kszego wykorzystania fal akustycznych grawitacyjnych do przewidywania i studiowania procesów poprzedzaj┬▒cych silne trz├¬sienia ziemi.  Niedawno zarejestrowano wiele interesuj┬▒cych faktów wynikaj┬▒cych z amplifikacji fal akustyczno grawitacyjnych przed kilkoma du┬┐ymi trz├¬sieniami ziemi.  Obecnie pracujemy nad modelem fal akustyczno-grawitacyjnych w atmosferze przed silnymi trz├¬sieniami ziemi.

„Fale akustyczno-grawitacyjne”;- ich stwierdzona naukowo obecno┬Âc przed trz├¬sieniami ziemi s┬▒ bardzo wa┬┐ne dla bezpiecze├▒stwa ludzi. Jednak w stosunku do dziwnych d┬╝wi├¬ków, nie wyja┬Âniaj┬▒ niczego. Chocia┬┐by z tego powodu, ┬┐e d┬╝wi├¬ki s┬▒ bardzo ró┬┐ne a te niekoniecznie musz┬▒ by to┬┐same ze s┬│yszanymi dopiero od roku dziwnymi d┬╝wi├¬kami.

W samej nazwie „fale akustyczno-grawitacyjne” istnieje z kolei dowód na emanacj├¬ d┬╝wi├¬ku z grawitacyjnych obszarów fizyki. Grawitacyjnych, to znaczy magnetycznych, bo grawitacja jest wtórnym objawem magnetyzmu. Od pól magnetycznych ró┬┐ni si├¬ tym, ┬┐e nie posiada biegunów plus i minus. Istot├¬ indukcji grawitacji wskaza┬│em w odpowiedzi do tematu przedstawiaj┬▒cego do┬Âwiadczenie z nakr├¬tk┬▒ na rosyjskiej stacji kosmicznej.

Reasumuj┬▒c t┬▒ spraw├¬, je┬┐eli d┬╝wi├¬k tworzy si├¬ w zwi┬▒zku z procesami fizycznymi w sferze grawitacji to równie┬┐ powstaje w innych obszarach oddzia┬│ywa├▒ magnetycznych. Tym bardziej powinien powstawac w procesach fizycznych zwi┬▒zanych z przemieszczaniem si├¬ bieguna magnetycznego. W tej sprawie istnieje po┬Âredni dowód na s┬│uszno┬Âc mojego wyja┬Ânienia istoty powstawania dziwnych d┬╝wi├¬ków.

 

Co jest przyczyn┬▒ tych fal akustyczno-grawitacyjnych?

 

W naszej opinii, wzmocnienie si┬│y fal akustyczno-grawitacyjnych mo┬┐e by├Ž spowodowane zarówno wzrostem aktywno┬Âci s┬│onecznej jak i aktywacj┬▒ procesów geodynamicznych.  To oznacza wzrost ryzyka trz├¬sie├▒ ziemi i erupcje wulkanów w najbli┬┐szej przysz┬│o┬Âci.

 

Planuje Pan wspó┬│prac├¬ z innymi instytucjami naukowymi?

 

Oczywi┬Âcie, przygotowali┬Âmy specjalne oferty do wspó┬│pracy dla NASA, USGS, NOAA, w Geofizycznej S┬│u┬┐bie Rosji i niektórych innych krajów.  Mamy nadziej├¬, ┬┐e nasza wspó┬│praca spowoduje zainteresowanym potencjalnych partnerów badawczych.

 

Dziêkujê za ciekaw± rozmowê

 

Wywiad przeprowadzony przez Miêdzynarodow± Agencjê Informacji Naukowej WOSCO.


 PS. W stosunku do osi┬▒gni├¬c nauki zawsze posiadam stosunek pozytywny, jednak┬┐e nie nale┬┐ (z punktu logicznej oceny) pozycji nauki traktowa├Ž jako wyroczni, zawsze s┬│usznych ocen dla ró┬┐nych niejasnych spraw i wy┬│┬▒czno┬Âci w stosunku tworzenia nowych (cz├¬sto niezgodnych z naukow┬▒ wiedza) teorii. Jako przyk┬│ad pozwol├¬ sobie tu przytoczy├Ž mój wynalazek z obszaru fizyki. Skonstruowa┬│em siatk├¬ przestrzenn┬▒, która posiada szczególne cechy w zakresie niezatapialno┬Âci na ekstremalnie trudnym terenie bagiennym. Nauka ma problem z pe┬│nym wyja┬Ânieniem dzia┬│ania fizycznego tej konstrukcji, mimo, ┬┐e p┬│yta drogowa doskonale zda┬│a egzamin w praktyce. Uzyska┬│a nawet nagrody i medale na specjalistycznych wystawach.  



┬Čód┬│o: 

http://seismonet.org/page.html?id_node=130&id_file=141


┬Čród┬│o pl : 
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-naukowe-informacje-temat-dziwnych-dzwiekow#comment-56870

© Struski Andrzej de Merowing.

 22.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.