> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Przyroda jest swiatynia duszy
Data 12/04/2010 18:50  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2807  Jŕzyk Polish
 

Przyroda jest ┬Âwi┬▒tyni┬▒ duszy.
 
Jak ju┬┐ w poprzednich artyku┬│ach napisa┬│em, cz┬│owiek to nie tylko cia┬│o, cz┬│owiek to du┬┐o wi├¬cej. ┬»adne zwierze, nigdy nie mia┬│o mo┬┐liwo┬Âci kontaktu ┬Âwiadomego lub duchowego z Bogiem. Jest to przywilej cz┬│owieka. Jednak ten przywilej nie wynika z tego, ┬┐e cz┬│owiek otrzymuje informacje o Bogu, on wynika z jego osobistych predyspozycji. Jest to najistotniejszy aspekt postaci, który wyró┬┐nia nas z po┬Âród innych tego wszech┬Âwiata.

Jak ka┬┐da dodatkowa predyspozycja, tak i ta, musi mie├Ž swoje przyczyny w samej postaci cz┬│owieka. Przyczyn┬▒ odczuwania Boga, jest istniej┬▒cy w postaci cz┬│owieka szczególny zbiór cech. Istniej┬▒ one w ┬Âwiadomo┬Âci, w konstrukcji jej budowy, a objawiaj┬▒ si├¬ w postaci osobowo┬Âci uczuciowej cz┬│owieka.

W zakresie budowy postaci, cz┬│owiek dysponuje dodatkowo ca┬│ym szeregiem walorów eterycznych i orszakiem postaci duchowych. Walory eteryczne, s┬▒ systemami, które pozwalaj┬▒ na aktywny, lecz poza ┬Âwiadomy kontakt ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka ze ┬Âwiatem duchowym. Postacie duchowe s┬│u┬┐┬▒ce cz┬│owiekowi spe┬│niaj┬▒ zadanie, które objawia si├¬ na planie tworzenia klimatu do rozwoju ┬Âwiadomo┬Âci.

A gdy ten instrument po wielu latach powstanie, potencja┬│, jakim dysponuj┬▒ istoty duchowe, przek┬│ada si├¬ na potencja┬│ twórczy cz┬│owieka. Taka ┬Âwiadomo┬Â├Ž po┬Âród swoich wielu rozwini├¬tych i szczególnych cech, posiada dodatkowo, wyj┬▒tkow┬▒ zdolno┬Â├Ž w formie wra┬┐liwo┬Âci na bod┬╝ce z planów poza materialnych, które objawiaj┬▒ si├¬ w obszarze bytowym.

Jest to cecha wyj┬▒tkowa i by mog┬│a ona skutecznie funkcjonowa├Ž, cz┬│owiek musia┬│ uzyska├Ž pot├¬┬┐ne wsparcie wysoko rozwini├¬tych istot duchowych. Dla bezpiecze├▒stwa takiej wspó┬│pracy z punktu widzenia cz┬│owieka, ┬Âwiadomo┬Â├Ž uzyska┬│a w┬│adz├¬ nad wszystkimi istotami duchowymi, jakie w danym czasie ┬┐ycia jej s┬│u┬┐┬▒.

W┬│adza zosta┬│a oparta na dwóch filarach.

Pierwszym filarem, jest ┬Ârodowisko ┬┐ycia cz┬│owieka.
Oferuje ono zaspokojenie potrzeb bytowych a zarazem brak w nim jest wyst├¬puj┬▒cych przyczyn, motywuj┬▒cych cz┬│owieka do poszukiwania dodatkowych potrzeb. Takim bezpiecznym ┬Ârodowiskiem ┬┐ycia cz┬│owieka, jest Raj. Zaspakaja on wszystkie potrzeby bytowe i wra┬┐enia estetyczne.

Te optymalne warunki ┬┐ycia w Raju, owocuj┬▒ rozwojem pozytywnych emocji w stopniu narastaj┬▒cym. Kumulacja pozytywnych emocji w konsekwencji tworzy odczucie szcz├¬┬Âcia. W kontakcie z bli┬╝nimi i przyrod┬▒, rozwijaj┬▒ si├¬ warunki do inicjowania procesów uczuciowych. Te z kolei, bez przeszkód inicjuj┬▒ zdarzenia emocjonalne, które okre┬Âlamy mianem mi┬│o┬Âci. Cz├¬sto powtarzaj┬▒ce si├¬ procesy uczuciowe i stany mi┬│o┬Âci w kontakcie z optymalnymi warunkami ┬┐ycia w Raju, tworz┬▒ cz├¬ste wybuchy euforii szcz├¬┬Âcia.

Takie szcz├¬┬Âliwe ┬┐ycie nie motywuje cz┬│owieka do poszukiwania dodatkowych wra┬┐e├▒. Spija on nektar szcz├¬┬Âcia z rado┬Âci ┬┐ycia i nic mu wi├¬cej nie jest potrzebne. Nawet jedna my┬Âl nie za┬Âwita nikomu, by poszukiwa┬│ innych warunków ┬┐ycia, innego ┬Ârodowiska, czy innych wra┬┐e├▒. Cz┬│owiek jest ca┬│kowicie kontent ze swego ┬┐ycia a duchowe istoty, nie maj┬▒ mo┬┐liwo┬Âci przeforsowania w┬│asnych pomys┬│ów na inny sposób ┬┐ycia cz┬│owieka.

Drugim filarem zabezpieczaj┬▒cym przed ingerencj┬▒ ze strony ┬Âwiata duchowego, jest brak wiedzy o tym ┬Âwiecie.
Gdy w Raju, ┬┐yje ju┬┐ cz┬│owiek z wcielon┬▒ dusz┬▒, to taka sytuacja oznacza, ┬┐e w przestrzeniach eterycznych wszech┬Âwiata istnie├Ž musz┬▒ w pe┬│ni rozwini├¬te cywilizacje duchowe. Rozwin├¬┬│y si├¬ one z przyczyn wp┬│ywu cywilizacji twórców wszech┬Âwiata w celu, by s┬│u┬┐ebnie zabezpieczy├Ž ┬┐ycie cz┬│owieka.

Proces ewolucji tych duchowych ┬Âwiatów pokierowany zosta┬│ w taki sposób, by te istoty astralne, skutecznie spe┬│ni┬│y program opieki nad cz┬│owiekiem. Cz┬│owiekiem z wcielon┬▒ dusz┬▒, który jest czynnikiem spe┬│niaj┬▒cym potrzeby twórców wszech┬Âwiata a co za tym idzie i Boga.

Prac├¬ opieki, rozpoczynaj┬▒ du┬┐o wcze┬Âniej nim cz┬│owiek zaistnieje na planecie. Ich zadanie rozpoczyna si├¬ z momentem tworzenia pierwszych form biologii. W takim momencie ewolucji, jaki zosta┬│ opisany w tre┬Âci, Genesis. Nast├¬pnie kontroluj┬▒ wszystkie etapy rozwoju biologii, a┬┐ do ca┬│kowitego wyeksponowania cz┬│owieka. Ostatnim i najwa┬┐niejszym etapem ich pracy, jest opieka nad koloni┬▒ wcieleniow┬▒ w czasie wcielania duszy. Okres ten trwa oko┬│o pó┬│ miliona lat, na ka┬┐dej planecie wcieleniowej.

W zakresie tej opieki, mieszcz┬▒ si├¬ ró┬┐ne funkcje i czynno┬Âci wykonywane przez istoty duchowe. Wykonuj┬▒ je przedstawiciele z ró┬┐nych poziomów rozwoju astralnego. S┬▒ tu opiekunowie, istoty inkarnowane, s┬▒ równie┬┐ Elfy i wiele innych postaci duchowych. Ka┬┐da z tych postaci w zamian za s┬│u┬┐ebno┬Â├Ž cz┬│owiekowi, uzyskuje zado┬Â├Žuczynienie w postaci materii eterycznej. ┬Čród┬│em takiej materii eterycznej jest cz┬│owiek. Jest to jego materia emocjonalna w postaci my┬Âlokszta┬│tów emocjonalnie nasyconych.

W tym obszarze a dok┬│adniej, w zakresie podzia┬│u materii emocjonalnej dochodzi do konfliktu interesów. Zachodzi on, pomi├¬dzy dusz┬▒ a astralnymi istotami duchowymi. Zarówno dusza jak i duchy astralne, s┬▒ zainteresowane materi┬▒ emocjonaln┬▒. W niezak┬│óconym procesie zdarze├▒, który dotyczy opieki duchów astralnych, kwestia podzia┬│u materii emocjonalnej jest ca┬│kowicie rozwi┬▒zana. Jednak pozostaje bardzo newralgiczna granica.

Znajduje si├¬ ona w miejscu, technicznego podzia┬│u materii emocjonalnej. Ca┬│a masa materii, która zostanie przej├¬ta przez system Gralli w dalszej kolejno┬Âci jest asymilowana z konstrukcj┬▒ pier┬Âcieni duszy. Szczególnym zabezpieczeniom jest tu poddawana materia emocjonalna powstaj┬▒ca w procesie mi┬│o┬Âci i szcz├¬┬Âcia. Materia ta w ca┬│o┬Âci trafia do trzech górnych gralli a nast├¬pnie, po krystalicznej transformacji przekazywana jest na trzy górne pier┬Âcienie duszy.

Jest to najcenniejsza materia i istoty astralne z ch├¬ci┬▒ by j┬▒ przej├¬┬│y. Z drugiej strony, to dla pozyskania przez dusz├¬ tej materii emocjonalnej, niebo zbudowa┬│o wszech┬Âwiat. Dla istot astralnych, przewidziana jest ca┬│a pozosta┬│a cz├¬┬Â├Ž materii emocjonalnej, ta, która nie jest przejmowana przez gralle.

Jak wida├Ž w tym miejscu realizuje si├¬ nies┬│ychanie istotny aspekt ┬┐ycia cz┬│owieka z punktu widzenia potrzeb twórców wszech┬Âwiata. Mimo istniej┬▒cego zagro┬┐enia, niekontrolowan┬▒ utrat┬▒ materii emocjonalnej, przygotowany program w ┬Ârodowisku Raju dzia┬│a prawid┬│owo. Wszelkie czynno┬Âci zwi┬▒zane z ┬┐yciem ludzi w Raju, w trakcie procesu wcieleniowego, zosta┬│y odpowiednio zabezpieczone.

Cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w Raju w ┬┐aden sposób nie rozwija┬│ si├¬ duchowo a co za tym stoi, nie posiada┬│ kontaktu z istotami, które pe┬│ni┬▒ przy nim opiek├¬ duchow┬▒. Naturalnie istniej┬▒ca zale┬┐no┬Â├Ž, pomi├¬dzy ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ cz┬│owieka a istotami duchowymi, polega┬│a na jasnym i jednoznacznym precyzowaniu potrzeb przez cz┬│owieka. Po takich ┬Âwiadomych decyzjach cz┬│owieka, ┬┐adna istota astralna nie mog┬│a post┬▒pi├Ž inaczej. Ka┬┐de z┬│amanie zasad implikowa┬│o odpowiednimi sankcjami.

W trakcie istnienia takiej zale┬┐no┬Âci dzia┬│ania istot duchowych o woli cz┬│owieka, s┬│u┬┐ebno┬Â├Ž tych istot wzgl├¬dem cz┬│owieka przebiega┬│a bez problemów. A granica, która okre┬Âla, kto zbiera i jak┬▒ materi├¬ emocjonaln┬▒, by┬│a bezpieczna z wystarczaj┬▒cym zapasem. Tylko cz┬│owiek ze swojej strony móg┬│ t├¬ granic├¬ prze┬│ama├Ž.

Jednak cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w Raju, nie rozumia┬│ spraw duchowych i nie posiada┬│ motywacji do zmiany stanu rzeczy. Nie by┬│ rozwini├¬ty duchowo, wi├¬c istoty duchowe nie mia┬│y wp┬│ywu na jego wol├¬. Podejmowa┬│ jednoznaczne decyzje a dotyczy┬│y one jego potrzeb bytowych. Nie móg┬│ zak┬│óci├Ž programu s┬│u┬┐ebno┬Âci istot duchowych wzgl├¬dem cz┬│owieka, bo wewn├¬trznie by┬│ jednoznaczny w okre┬Âlaniu swych potrzeb.

Obecny stan ziemskiej cywilizacji i rozwój duchowy cz┬│owieka, jest efektem szczególnego zak┬│ócenia. W obszarze cywilizacji duchowych wszech┬Âwiata, zaistnia┬│y si┬│y z┬│a, które zniszczy┬│y delikatn┬▒ zale┬┐no┬Â├Ž w równowadze, pomi├¬dzy cz┬│owiekiem a istotami, które si├¬ nim opiekuj┬▒. Cz┬│owiek zosta┬│ przez te negatywne istoty, przetransformowany na polu potrzeb bytowych. W dalszej konsekwencji, powsta┬│y konflikty mi├¬dzyludzkie i zaistnia┬│y procesy tworz┬▒ce negatywne emocje. Cz┬│owiek straci┬│ pozycj├¬ niezale┬┐nego decydenta w kwestii w┬│asnych potrzeb ┬┐yciowych.

Nast├¬pnie, gdy ju┬┐ cz┬│owiekowi przekazane zosta┬│y informacje o istnieniu ┬Âwiata astralnego, da┬│ si├¬ z┬│apa├Ž w pu┬│apk├¬ rozwoju duchowego. Pu┬│apka polega┬│a na tym, ┬┐e przekazy duchowe zawsze wskazywa┬│y na bardzo pozytywne warto┬Âci. Konstrukcja tych przekazów w pi├¬knych s┬│owach, tworzy┬│a i nadal tworzy napi├¬cia emocjonalne pomi├¬dzy lud┬╝mi.

Od tego momentu, cz┬│owiek z poziomu nadrz├¬dnego decydenta, który wed┬│ug w┬│asnej woli okre┬Âla┬│ swoje potrzeby, zosta┬│ na w┬│asne ┬┐yczenie postawiony w roli niewolnika, spe┬│niaj┬▒cego potrzeby istot „nios┬▒cych wie┬Âci od Boga”.

Jednak i z takiej sytuacji jest stosowne wyj┬Âcie. Tu na ziemi nie ma ju┬┐ mo┬┐liwo┬Âci przywrócenia identycznych warunków, jakie istnia┬│y w ┬Ârodowisku Raju, lecz do┬Â├Ž bezpieczn┬▒ indywidualn┬▒ pozycj├¬ mo┬┐na sobie zbudowa├Ž. Podstawowym warunkiem jest, odrzucenie wszelkich powi┬▒za├▒ duchowych. Potraktowanie Boga, jako posta├Ž oczekuj┬▒c┬▒ na moje szcz├¬┬Âcie tu na ziemi. I przyj├¬cie postawy decydenta w stosunku do swoich potrzeb, przy za┬│o┬┐eniu nie szkodzenia na zewn┬▒trz.

©  Andrzej Struski de Merowing.

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html