> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Apostol Pawel usmiercil Chrystusa- czyli jak powstal kult smierci, bolu, winy i zalu.
Data 08/04/2012 20:59  Autor Struski Andrzej  Klikni 3258  Jzyk Polish
 

    Aposto³ Pawe³ u¶mierci³ Chrystusa

Ostrze¿enie! Artyku³ zawiera tre¶ci, które mog± uraziæ uczucia religijne. Te osoby, które mimo to, ten artyku³ przeczytaj± i bêd± siê czu³y ura¿one z góry przepraszam. Intencj± moj± jest przekazanie warto¶ci, jakie zawiera zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania b³êdów zamierzonych, lub niezamierzonych a poczynionych przez kap³anów chrze¶cijañskich. W tym miejscu dodam, ¿e wed³ug mnie du¿a czê¶æ kap³anów spe³nia swa powinno¶æ najlepiej jak potrafi, jednak ogólny wizerunek religii, zak³ócaj± ci, dla których kap³añstwo jest drog± do osi±gania w³asnych ziemskich celów.

 

Samozwañczy aposto³ Pawe³, ¶ciga³ Chrystusa jeszcze przez kilka lat po jego ukrzy¿owaniu (dokumentacjê na ten  temat mozna odnale¼c w niesfa³szowanych zapiskach historii). Zawziêto¶ci± w tej misji chcia³ uzyskac zas³ugi u swojego pryncypa³a Prokuratora. Dopiero gdy Chrystus podró¿uj±cy z przyjació³mi postanowi³ pozbyc siê namolnego siepacza prokuratury, dosz³o do szczególnego wydarzenia. Ca³a sprawa u¶wiêcenia zawziêtego urzêdnika przedstawia³a siê w ten sposób, ¿e Chrystus i jego towarzysze, po prostu go przestraszyli. Jednak efekt okaza³ siê zgo³a inny, ni¿ mo¿na by³o przypuszczaæ.

Wygl±da³o to wszystko w ten sposób, ¿e na drodze gdzie mia³ podró¿owac Pawe³ w czasie gdy ¶ciga³ Chrystusa, zosta³a przygotowana iluminacja w postaci wybuchów i k³êbów dymu, po¶ród których Chrystus sta³ na przygotowanym podwy¿szeniu. Gdy Pawe³ zbli¿y³ siê do tego miejsca, zobaczy³ po¶ród k³êbów dymu ¶ciganego Chrystusa, o którym ró¿nie ludzi mówili. Wiedzia³, ¿e uwa¿aj± go za syna Boga, i teraz tu widzi tego, którego uwa¿a³ za cz³owieka z krwi i ko¶ci unosz±cego siê ponad ziemi±, jakby porusza³ siê w ob³okach.

To co zobaczy³, spowodowa³o, ¿e popad³ w stan utraty zmys³ów, a odzyska³ je dopiero po bardzo d³ugim czasie. Gdy w pe³ni odzyska³ zmys³y, by³ ju¿ innym cz³owiekiem i z równ± zawziêto¶ci± jak uprzednio ¶ciga³, tak teraz broni³ sprawy Chrystusa. Jednak broni³ Chrystusa Boga a nie cz³owieka, który po tym incydencie dla niego znikn±³. Prawdopodobnie Chrystus na jednym ogniu upiek³ dwie pieczenie. Pozby³ siê swojego wroga i przy okazji (udaj±c, ¿e zgin±³ w ogniu) znikn±³ z oczu prokuratury.

Pawe³ po³±czy³ swe si³y z innymi chrze¶cijanami w procesie budowy m³odej religii (wówczas okre¶lanej mianem sekty). I wszystko bieg³o by normalnym torem, gdyby nie ró¿ni±cy siê od istniej±cego ju¿ wówczas chrze¶cijañstwa charakter wiary Paw³a. Swoim aktywnym dzia³aniem postawi³ siê w gronie aposto³ów, którzy uprzednio towarzyszyli Chrystusowi a z czasem jego nauki sta³y siê ciekawe dla czê¶ci spo³eczno¶ci religijnej. Przynajmniej tej jej czê¶ci, która nie zna³a prawdziwej historii Chrystusa i nie posiada³a korzeni ¿ydowskiego kultu chrze¶cijañskiego zwi±zanego z rodem Chrystusa.

Pawe³ nie by³ aposto³em Chrystusa, nie zna³ jego pogl±dów, jego stosunku do ludzi i ¶wiata, niewiele o nim wiedzia³. Jego apostolstwo, to jego ¶wiadomo¶c. ¦wiadomo¶c, która powsta³a w czasie choroby umys³u a rozwija³a siê w trakcie kontaktu ze spo³eczno¶ci± chrze¶cijan. Ta jego ¶wiadomo¶c i jej wytwory w postaci nauk, kazañ i listów, s± opok± nauki chrze¶cijañstwa rzymskiego. Efekty tej opoki mo¿emy obserwowaæ na ¿ywo w postaci dzia³ania oligarchów chrze¶cijañstwa. Tych, którzy mieni± siê by aposto³ami,” lecz k³ami±”, jak mówi o nich Bóg w tre¶c Apokalipsy. Za spraw± jego wp³ywu na rozwijaj±ce siê, jeszcze p±czkuj±ce spo³eczeñstwo chrze¶cijañstwa (w przysz³o¶ci rzymskiego), do tego nurtu wdar³y siê zupe³nie nie chrze¶cijañskie cechy. Co wa¿niejsze to one uzyska³y moc sprawcz± na drodze budowy zrêbów obecnej religii. To one pozwoli³y, na drodze pokoleniowej ewolucji warto¶ci religijnych (taka droga pozwala na ukrycie negatywnych cech), powstanie dogmatów i wielu b³êdnych zasad istniej±cych w fundamentach chrze¶cijañstwa.

S³owa Chrystusa;- „Piotrze ty bêdziesz opok± a na opoce tej zbudujê ko¶ció³ mój”, jak¿e w tym kontek¶cie okaza³y siê prorocze. Chrystus wiedzia³, ¿e na Piotrze nie mo¿na polegac. Swoj± opiniê o nim jako opoce wyrazi³ mówi±c do niego, ¿e zaprze siê znajomo¶ci z nim, gdy kur trzy razy zapieje. Publiczne skierowanie zwrotu o warto¶ci opoki w postaci Aposto³a Piotra dla przysz³ej religii, posiada³o znaczenie odwrotne. Chrystus zakamuflowa³ informacjê, ¿e Ko¶ció³ Piotrowy, bêdzie Ko¶cio³em z popêkanymi fundamentami. W przysz³o¶ci Piotr po³±czy swe si³y z Paw³em i powstanie religia, której pochodzenie Bóg okre¶li³ jako lucyferyczne . Powstaje religia, która otrzyma moc (wielkie cesarstwo) i stolicê (Rzym) od „smoka” – cesarstwa rzymskiego, z czasem powstanie nowa nazywa ju¿ wy³±czonego terytorium Watykanem.

W kolejnej ods³onie tre¶ci zaszyfrowanej w tek¶cie Apokalipsy, mo¿emy pozna opiniê Boga na temat Watykanu. Tu okre¶la go mianem „siedmiog³owej bestii”, nic wiêcej dodac, nic wiêcej uj±c, makabra, której film ogl±damy na ¿ywo. Jednak najgorsze jest to, ¿e du¿a czê¶æ spo³eczeñstwa ziemi bierze w nim udzia³, jako stado ofiarne dla Lucyfera. To, ¿e aposto³owie prowadz± swoje owieczki prosto w rêce Lucyfera, jest wskazane przez Boga w wielu miejscach zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy.

Istot± tego fa³szywego apostolskiego duszpasterstwa (obecnie ju¿ tylko pasterstwa, Papie¿ sta³ siê pasterzem), jest krzewienie smutku, ¿alu i odpowiedzialno¶ci za ¶mierc Chrystusa. Mimo, ¿e On na krzy¿u nie umar³, to samozwañczy i za¶lepiony przez Lucyfera „Aposto³ Pawe³”, u¶mierci³ Go w procesie drogi i mêki krzy¿owej. Ta zbrodnia Paw³owa, jest istot± i fundamentem blu¼nierczej formu³y religii chrze¶cijañskiej. Blu¼nierczej, bo przyczyniaj±cej siê do tworzenia stanów smutku u wiernych.

Bóg potrzebuje wy³±cznie rado¶ci u cz³owieka
. Smutek to droga w przeciwn± stronê w stosunku do rado¶ci. Blu¼nierstwo Siedmiog³owej bestii, wskazywane w tre¶ci Apokalipsy, obrazuje kultow± przyczynê do smutku. G³ówn± kultow± przyczyn± do powstawania smutku u wiernych jest kult drogi krzy¿owej i ¶mierci Chrystusa na krzy¿u. Taki smutek to droga w przeciwn± stronê w stosunku do potrzeb Boga. Tak wiêc biskupi, jako aposto³owie w procesie duszpasterstwa, ograniczaj± wiernym swobodê na drodze do Boga. Poprzez smutek, cierpienie i umartwianie wprowadzaj± ich na drogê do Lucyfera.

W ten sposób, wierni doznaj±cy stanów emocjonalnych smutku zamiast w rado¶ci, id± w przeciwn± stronê wzglêdem potrzeb Boga. Taka droga w przeciwn± stronê jest opisywanym w Apokalipsie blu¼nierstwem. Dowodem na to, ¿e ta formu³a jest blu¼nierstwem wzglêdem potrzeb Boga, jest zawarty w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy, opis cech siedmiog³owej bestii, która symbolizuje Watykanu a raczej Aposto³ów tworz±cych Watykan.

Watykañscy specjali¶ci od prania mózgów w taki sposób wyeksponowali ca³± sprawê ukrzy¿owania Chrystusa, by wierni nie odbierali jej jako corocznego powtarzania rytua³u ¶mierci. W rzeczywisto¶ci taki rytua³ ma miejsce i wierni bior± w nim udzia³.

Wyobra¼my sobie rodzinê, która w doroczne ¶wiêto rodzinne rozbija urnê z prochami przodka, wspominaj±c bolesne okoliczno¶ci jego ¶mierci, nastêpnie wsypuj± prochy do nowej urny i tak corocznie.

Jeden z nakazów Boga zawartych w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy brzmi;- „pokótuj”, oznacza on ZAPOMINAJ.

Ks. Piotr Natanek widzi i grzmi z ambony. Lecz czy widzi wszystko, czy widzi lucyferyczne korzenie chrze¶cijañstwa, zaszczepione przez aposto³a Paw³a?

Intronacja Lucyfera w Watykanie, na któr± wskazuje, jest raczej powtórzeniem oddania ko¶cio³a Lucyferowi. Poprzez Paw³owe apostolstwo jest on poddanym Lucyfera od samego pocz±tku, od czasu gdy by³ uznawany jeszcze za sektê. Niezbitych dowodów na taki stan rzeczy istnieje bardzo du¿o i to nie tylko tych, które przesy³a nam Bóg w tre¶ci Apokalipsy, s± one w tre¶ci nauk Paw³owych. Wystarczy umieæ dobrze je przeczytac.

Przykr± refleksj± do tego tematu jest spojrzenie na ca³± rzeszê kap³anów, którzy nie maj± nic wspólnego z tymi, którzy mieni± siê byæ Aposto³ami, a nie s± tylko k³ami±.

http://bibliaswieta.com/bible/%252FREV/2

Apokalipsa Rozdzia³ 2/2 - Biblia Gdañska

Znam uczynki twoje i pracê twojê, i cierpliwo¶æ twojê, a i¿ nie mo¿esz cierpieæ z³ych i do¶wiadczy³e¶ tych, którzy siê mieni± byæ Aposto³ami, a nie s±, i znalaz³e¶ ich, ¿e s± k³amcami;


http://www.andrzejstruski.com/blog_view_48_Ks--Piotr-Natanek-oskarza-Watykan.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Ks-Piotr-Natanek-oskarza-Watykan,wid,14386912,wiadomosc.html?ticaid=1e3cb#czytajdalej

Ks. Natanek "kompletnie odlecia³" 


Ksi±dz Piotr Natanek ju¿ wcze¶niej zas³yn±³ z oskar¿eñ pod adresem biskupów. - Gdzie jeste¶cie biskupi? (...) Przejrzyjcie, po¶ci±gajcie purpury, bo Polska wyje! (…) Pasibrzuchy, pasiecie siebie, a nie lud! (…) A wy dzisiaj pa³ace wybudowane, cudowne pok³ady na kontach, to Bogu przedstawicie? A gdzie my bêdziemy, w piekle? Dranie skoñczone, bandyci! - oskar¿a³. 


W odpowiedzi na podobne wypowiedzi Rada Sta³a Konferencji Episkopatu Polski wyda³a o¶wiadczenie, w którym stwierdza m.in., ¿e "osoby wspó³pracuj±ce z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) pope³niaj± grzech, z którego maj± obowi±zek oczy¶ciæ siê w sakramencie pokuty.

© Struski Andrzej


http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html


© Struski Andrzej de Merowing.


  08.04.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.