> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Matryca czlowieka fizyczno - duchowego
Data 28/04/2012 18:56  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 5115  Jzyk Polish
 

MATRYCA CZ£OWIEKA FIZYCZNO – DUCHOWEGONajbardziej z³o¿on± form± ¿ycia we wszech¶wiecie i nie tylko, jest cz³owiek fizyczno – duchowy. ¯yj±c na planecie rodzaju Ziemi w stanie takiego rozwoju, który jest najwy¿szym z mo¿liwych w stosunku do wszelkich istot posiadaj±cych intelekt, cz³owiek podlega szczególnym prawom ewolucji.

W odniesieniu do ca³okszta³tu ewolucji materii i wszelkich istot we wszech¶wiecie, nale¿y przyj±æ, ¿e podlegaj± one wp³ywowi, jakich¶ uniwersalnych przyczyn. Jednak¿e przyczyna uniwersalna, jak sama nazwa wskazuje jest ¼ród³em ewolucji form podobnych. Cz³owiek w odniesieniu do przyczyny uniwersalnej, wykazuje podobieñstwa na planie materii o¿ywionej, lecz w aspekcie osobowo¶ci zdecydowanie jest nieuniwersalny. W procesie ewolucji, gdzie otaczaj±ce nas formy wykazuj± podobieñstwa w zakresie wystarczaj±cym, my z tej uniwersalno¶ci pochodz±c, jeste¶my inni.


Jakim cudem tacy jeste¶my?


I Tu na polu niewyja¶nionych przyczyn pochodzenia cz³owieka rodz± siê ró¿ne teorie, zarówno w obszarze sacrum, jak i profanum. Dane mi jest, rozpoznanie wszelkich przyczyn dla zjawisk wystêpuj±cych w procesie ewolucji materii we wszech¶wiecie, jak równie¿ przyczyn zaistnienia samego wszech¶wiata. W czasie 27 lat tytanicznej pracy umys³owej i niezliczonych do¶wiadczeñ, uzyska³em zdolno¶æ wykonania wzorców geometrycznych, które obrazuj± matrycê cz³owieka fizyczno – duchowego.

S± tu zawarte wzorce dla pierwocin materii, dla zbiorów grawitacyjnych, dla artyzmu d¼wiêku i ¶wiat³a. Istniej± wzorce z³otej proporcji i istoty proporcji zawartej w arce przymierza. Oprócz uniwersalnych, do których nale¿± jeszcze wzorce materii biologicznej i eterycznej, w zbiorze matrycy zawar³em wzorce ¶wiadomo¶ci, intelektu i ducha. Wystêpuje tu równie¿ szczególnie wa¿na dla cz³owieka grupa wzorców, s± to wzorce czêstotliwo¶ci. Inaczej je okre¶laj±c, powiem grupa wzorców, z której mo¿na wyselekcjonowaæ podgrupê, wzorców uczuciowo¶ci.

Kompletny zbiór matrycy cz³owieka fizyczno – duchowego mo¿e siê wydawac skomplikowanym i chaotycznym rysunkiem. Nic bardzie mylnego i mimo, ¿e jest to zbiór odrêcznych dzie³, to s± one wszystkie, a jest ich 11, wykonane ¶ci¶le wed³ug zasad geometrii wzorców, odniesieñ liczbowych i im przypisanych czêstotliwo¶ci, które s± obrazowane barwami. Pomimo tej komplikacji wzorców, ca³a matryca jest w idealnej harmonii, tak jak skomplikowany organizm cz³owieka fizyczno – duchowego, który je¿eli nie jest zak³ócony zachowuje idealn± harmoniê.

Niezliczona wrêcz ilo¶æ danych zawartych w tej matrycy i cechy ich wzajemnej korelacji, s± dostêpne tylko w mojej pamiêci. Tê olbrzymi± wiedzê zobrazowa³em w 11-tu prostych graficznych dzie³ach, które kolejno powstawa³y w czasie ostatnich dwóch lat. Sk³adaj±c ten graficzny zbiór, niejednokrotnie zaskakiwa³a mnie pe³na geometryczna i kolorystyczna zgodno¶æ, kolejno montowanych obrazów. Wygl±da³o to tak, jakbym montowa³ wcze¶niej przygotowane podzespo³y, w jakiej¶ rozbudowanej maszynie.


Tworz±c kolejne graficzne dzie³a, nigdy nie planowa³em nastêpnych, zawsze odnosi³em wra¿enie, ¿e wykonujê jakie¶ dzie³o dla siebie finalne. Dopiero po zmontowaniu ca³ej matrycy, nastêpnego dnia w godzinach, które standardowo s³u¿± mi do pracy w szczególnej koncentracji, czyli od 4-tej do 7-ej rano, pozna³em, ¿e dzie³o jest skoñczone.


Gdy rozezna³em z³o¿ono¶æ, poj±³em prostotê.


Ta my¶l przysz³a mi do g³owy, gdy po raz pierwszy w czasie jednego oddechu bez szczególnego wysi³ku umys³owego mog³em skonfigurowaæ wszystkie odniesienia dotycz±ce jednego ze 144 magnetycznych zwoi cz³owieka. W ca³y zbiór matrycy s± wpisane 23 gwiazdozbiory, ka¿dy z nich posiada w³asne cechy i po³o¿enie w konstrukcji. Czêsto w procesie my¶lowym jednego oddechu wystêpuje korelacja wiêcej ni¿ jednego gwiazdozbioru, plus wszystkie inne warto¶ci danego zwoju. Proces odczytywania z my¶li ca³ej zawarto¶ci konstrukcyjnej matrycy i wszystkich jej cech, w kolejnych ponad 200-tu oddechach, jest tak z³o¿ony, ¿e gdyby mi kto¶ powiedzia³ to jeszcze przed utworzeniem tej matrycy, nie uwierzy³bym w to. Wyobra¼nia cz³owieka nie obejmuje mo¿liwo¶ci wyst±pienia tak z³o¿onego procesu my¶lowego w tak krótkim czasie, jakim jest czas oko³o 200-tu kilku sekundowych oddechów.

W samej rzeczy matryca cz³owieka fizyczno – duchowego, jest prost± kombinacj± graficzn±, zawieraj±c± wszystkie wzorce ewolucji cz³owieka. My¶lowa penetracja wewnêtrznej przestrzeni matrycy, pozwala swobodnie wi±zaæ niebosk³on i ziemiê, ogieñ i wodê, cia³o i ducha, wszystko w odpowiednim miejscu i czasie. Przebywanie swoimi my¶lami w tej przestrzeni, jest rozkosz± intelektualn±. Nikt wcze¶niej takiego dzie³a nie uczyni³ i nikt po mnie tego nie dokona.  

   

  ------- >  Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji 

------- >   Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka   


------- >  Matryca ewolicji cz. IV Cern i Czastka Boga 

 © Struski Andrzej de Merowing.

  28.04.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów 

Kwintesencja Matrycy Ewolucji.