> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Lipiec 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji
Data 11/05/2012 22:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠4007  Jŕzyk Polish
 

 MATRYCA EWOLUCJI cz. II

                                                     PRZEDMOWA

Wszech┬Âwiat rozwija si├¬ a w procesie jego ewolucji poza materi┬▒ nieo┬┐ywion┬▒, tworzy si├¬ niezliczona ilo┬Â├Ž objawów materii o┬┐ywionej i przeró┬┐nych form ┬┐ycia. W ca┬│ym gronie efektów ewolucji, wy┬│aniaj┬▒ si├¬ formy wysoko rozwini├¬te na planie ┬Âwiadomo┬Âci. Jako najwy┬┐ej rozwini├¬te, powstaj┬▒ wyj┬▒tkowo inteligentne istoty, do tych ostatnich nale┬┐y równie┬┐ cz┬│owiek.  Moim zdaniem, cz┬│owiek jest postaci┬▒ wyj┬▒tkow┬▒ i zas┬│uguje na miano nadistoty.

MATRYCA EWOLUCJI CZ£OWIEKA FIZYCZNO - DUCHOWEGO.

Wykona┬│em dzie┬│o w postaci zbioru figur i bry┬│ geometrycznych, którym przypisa┬│em liczby i barwy. Po wykonaniu tego dzie┬│a, przyda┬│em mu nazw├¬, która odzwierciedla zawarte w jego przestrzeni i obszarach, informacje dotycz┬▒ce ewolucji postaci cz┬│owieka.


Nazw├¬ „matryca”, przyj┬▒┬│em z tej przyczyny, ┬┐e w jej geometrycznej przestrzeni, s┬▒ powi┬▒zane wszystkie niezb├¬dne schematy ewolucji. Niezb├¬dne w ca┬│ym procesie powstawania cz┬│owieka. Schematy zawarte w konstrukcji matrycy, s┬▒ precyzyjnie z harmonizowane i nie tylko steruj┬▒ procesem ewolucji, ale równie┬┐ pozwalaj┬▒ na odczytanie informacji w niej zawartych.


Teori├¬, która ukazuje cz┬│owieka w ┬Âwietle nadistoty, uzasadniam wieloma dowodami, które ju┬┐ opublikowa┬│em i takimi, które przedstawi├¬ w publikacjach dotycz┬▒cych matrycy. Natomiast wszelkie publikowane implikacje, jakoby cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy na ziemi podlega┬│ innym, wy┬┐ej rozwini├¬tym istotom i z ich przyczyny przechodzi┬│ na ziemi proces rozwoju, nie posiadaj┬▒ konstruktywnych podstaw.


Tu na ziemi w postaci fizycznej, rozwijamy si├¬ tylko i wy┬│┬▒cznie w ┬Ârodowisku ewolucji materii biologicznej. Ewolucji opartej na programie wzorcowych form geometrycznych. I tylko w tym aspekcie, nale┬┐a┬│oby upatrywa├Ž przyczyn wp┬│ywu na rozwój cz┬│owieka.


Bior┬▒c pod uwag├¬ ca┬│okszta┬│t ewolucji materii we wszech┬Âwiecie, to w procesie dotycz┬▒cym ewolucji biologii istnieje jeszcze jedna kwestia, która dla wyeksponowania cz┬│owieka wymaga┬│a specjalnej interwencji z zewn┬▒trz. Taka interwencja w programie ewolucji materii biologicznej mog┬│a przyczyni├Ž si├¬ do powstania komórki z ca┬│ym procesem chemicznym w niej przebiegaj┬▒cym.  Komórki, jako wysoko rozwini├¬tej formy biologicznej, która w tej samej postaci istnieje do dnia dzisiejszego.


To w tego typu szczególnych sytuacjach, lub na takich etapach rozwoju mo┬┐emy jednoznacznie wskazywa├Ž na zewn├¬trzny wp┬│yw. Wp┬│yw, który musia┬│ pochodzi z poza ┬Ârodowiska inteligentnego ┬┐ycia, wyewoluowanego we wszech┬Âwiecie. Sama inteligencja a tym bardziej sama komórka, si├¬ nie wyewoluowa┬│a.


Inne prze┬│omowe zdarzenia, jakie wyst┬▒pi┬│y na drodze ewolucji cz┬│owieka, nie wykazuj┬▒ wyst┬▒pienia, ju┬┐ tak zdecydowanie zewn├¬trznych przyczyn. W takich mniej istotnych dla ewolucji sytuacjach „Palec Bo┬┐y”, móg┬│ dzia┬│a├Ž tylko po┬Ârednio a same czynno┬Âci to ju┬┐ dzie┬│o innych istot, które równie┬┐ rozwija┬│y si├¬ we wszech┬Âwiecie.


Jednak┬┐e to uzupe┬│niaj┬▒ce dzie┬│o i istoty, które je wykona┬│y nie objawi┬│y charakteru nauczyciela, czekaj┬▒cego na efekty pracy ucznia. By┬│o ono poczynione g┬│├¬boko w czasie ewolucji. Tak g┬│├¬boko, ┬┐e informacje o nim, mog┬▒ by├Ž przyjmowane, jako informacje o m┬▒drzejszym, lub o nauczycielu, który czeka a┬┐ jego dziecko poczyni kroki w procesie rozwoju intelektu.


Przyjmuj┬▒c, ┬┐e kto┬Â, lub co┬Â, mia┬│o wp┬│yw na nasz rozwój, (który to wp┬│yw istnia┬│ w zamierzch┬│ych czasach ewolucji) nale┬┐a┬│oby przyj┬▒├Ž, ┬┐e te istoty czerpa┬│y efekty z tego dzia┬│ania inne ni┬┐ praca nauczyciela. Ze wzgl├¬du na up┬│yw czasu, taki wp┬│yw nale┬┐y traktowa, jako dzia┬│ania za kotar┬▒. Problem polega na tym, ┬┐e obecnie rozwini├¬ty na ziemi cz┬│owiek, jedyn┬▒ form├¬ wp┬│ywu na nasz rozwój intelektualny, upatruje w nauczycielu, a siebie stawia, jako niedoskona┬│ego, który wymaga szkolenia.


TRUDNO NAM ZROZUMIEC, ┬»E Z NATURY CZ┬úOWIEK MO┬»E BYC NADISTOT┬í. Z W┬úASNEJ WOLI PRZYZWALAMY NA STEROWANIE NASZ┬í ┬ŽWIADOMO┬ŽCI┬í. A WYSTARCZY, BY INKT NIE GRZEBA┬ú W NATURALNEJ ┬ŽWIADOMO┬ŽCI CZ┬úOWIEKA, BY MÓG┬ú ON ROZWIJAC SI├Ő, JAKO NADISTOTA. CZ┬úOWIEK ROZWIJA SI├Ő W PROCESIE STEROWANYM NAJBARDZIEJ Z┬úO┬»ONYMI PROGRAMAMI MATRYC EWOLUCJI. MATRYC STYMULUJ┬íCYCH NATURALNY PROCES EWOLUCJI, TYLKO W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH WSPOMAGANY. PROCES OPARTY NA WZORCACH GEOMETRYCZNYCH. I TO JEST TEN CA┬úY NAUCZYCIEL, PRZEOBRA┬»ONY W ILUZJI ┬ŽWIADOMO┬ŽCI CZ┬úOWIEKA DO STOPNIA NAD┬»├ŐDNEJ POSTACI. PRZEOBRA┬»ONY W ILUZJI, POPRZEZ, KTÓREJ PRYZMAT OCENIAMY ┬ČRÓD┬úO ┬»YCIA.


 G┬│├¬boko istniej┬▒ce odczucia, wynikaj┬▒ce z wzorców i schematów, z przyczyny przyzwolenia na negatywny wp┬│yw niewidocznego nauczyciela, objawi┬│y si├¬ na planie ┬Âwiadomo┬Âci w postaci wierze├▒, zakl├¬├Ž i inwokacji. Powsta┬│ ca┬│y ┬Âwiat mandali i odniesie├▒ w postaci form dotycz┬▒cych ┬Âw. geometrii. Cz┬│owiek stosuje tego typu wytwory swojej ┬Âwiadomo┬Âci, by wzmocni├Ž kontakt z bogiem, anio┬│em, opiekunem, lub z drugiej strony z demonem. Czyni tak, bo zosta┬│ oszukany przez nauczyciela. Ju┬┐ nie rozumie, ┬┐e wszystkie wzorce posiada w sobie i wystarczy by ich dalej nie ┬│ama┬│, w procesie ocen sterowanych iluzj┬▒.


To posiadanie w swojej postaci wszystkich wzorców, równie┬┐ znalaz┬│o iluzyjne odniesienie. Fa┬│szywe odniesienie, to nic innego jak formu┬│a mówi┬▒ca, ┬┐e mamy Boga w sobie, lub, ┬┐e jeste┬Âmy jego cz┬▒stk┬▒. Albo jeszcze g┬│upsze, ┬┐e Bóg jest wsz├¬dzie. Wykwity absurdu, usankcjonowanego potrzeb┬▒.


W tym aspekcie dowodem jest stan mojej wiedzy w zakresie wzorców geometrii, i przypisanych im matematycznych odniesie├▒. Jestem ┬Âwiadomy skali mojego wyznania o stanie mojej ┬Âwiadomo┬Âci, jak równie┬┐ tego, jakie implikacje wywo┬│a ono w ocenach mojej postawy przez niektórych czytaj┬▒cych. Mimo tego, o┬Âwiadczam i mam nadziej├¬, ┬┐e czas i okoliczno┬Âci pozwol┬▒ na przedstawienie dowodów.
Czego ┬┐yczy┬│bym sobie i dobru cz┬│owieka, tym bardziej, ┬┐e t├¬ wiedz├¬ tworzy┬│em w trakcie 27 lat nieustannej pracy my┬Âlowej.


Jak ju┬┐ wspomnia┬│em, je┬┐eli czas i okoliczno┬Âci pozwol┬▒ w kolejnych ods┬│onach przedstawi├¬ swoj┬▒ wiedz├¬ dotycz┬▒c┬▒ wzorców geometrycznych i matryc ewolucji? System, który ujmuje w sobie ca┬│┬▒ tajemnic├¬ ewolucji w tym, biologii i cz┬│owieka. Wiedz├¬ dotycz┬▒c┬▒ schematów w konstrukcji magnetycznej postaci cz┬│owieka. Schematów, które s┬▒ zebrane w zsynchronizowanym systemie zbiorów przestrzennych powi┬▒zanych magnetycznie. Zawiadywanych procesami biologicznymi i psycho – emocjonalnymi a zabezpieczanych podstawow┬▒ zasad┬▒ powtarzalno┬Âci ewolucji.
Genetycznej powtarzalno┬Âci i synchronizacji procesów inicjowanych i podtrzymywanych mechanizmem zegarów magnetycznych.


Jeden z podsystemów matrycy, (zbiór zwojów dla postaci cz┬│owieka) sk┬│ada si├¬ ze 144 podstawowych zwoi magnetycznych, chronologicznie zebranych w grupy. W schematach tego systemu magnetyczno – geometrycznego, odkry┬│em przyczyny naszego rozwoju, intelektu i uczu├Ž. Odkry┬│em równie┬┐ przyczyny postepowania na planie duchowym. W korelacji pomi├¬dzy cechami tych zbiorów i systemów, powstaj┬▒ schematy dla cz┬│owieka nadistoty.------- > Matryca czlowieka fizyczno - duchowego

------- >  Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka 

------- >  Matryca ewolicji cz. IV Cern i Czastka Boga 

 
 

© Struski Andrzej de Merowing.

  11.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 

Kwintesencja Matrycy Ewolucji.