> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji
Data 11/05/2012 22:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 3580  Jzyk Polish
 

 MATRYCA EWOLUCJI cz. II

                                                     PRZEDMOWA

Wszech¶wiat rozwija siê a w procesie jego ewolucji poza materi± nieo¿ywion±, tworzy siê niezliczona ilo¶æ objawów materii o¿ywionej i przeró¿nych form ¿ycia. W ca³ym gronie efektów ewolucji, wy³aniaj± siê formy wysoko rozwiniête na planie ¶wiadomo¶ci. Jako najwy¿ej rozwiniête, powstaj± wyj±tkowo inteligentne istoty, do tych ostatnich nale¿y równie¿ cz³owiek.  Moim zdaniem, cz³owiek jest postaci± wyj±tkow± i zas³uguje na miano nadistoty.

MATRYCA EWOLUCJI CZ£OWIEKA FIZYCZNO - DUCHOWEGO.

Wykona³em dzie³o w postaci zbioru figur i bry³ geometrycznych, którym przypisa³em liczby i barwy. Po wykonaniu tego dzie³a, przyda³em mu nazwê, która odzwierciedla zawarte w jego przestrzeni i obszarach, informacje dotycz±ce ewolucji postaci cz³owieka.


Nazwê „matryca”, przyj±³em z tej przyczyny, ¿e w jej geometrycznej przestrzeni, s± powi±zane wszystkie niezbêdne schematy ewolucji. Niezbêdne w ca³ym procesie powstawania cz³owieka. Schematy zawarte w konstrukcji matrycy, s± precyzyjnie z harmonizowane i nie tylko steruj± procesem ewolucji, ale równie¿ pozwalaj± na odczytanie informacji w niej zawartych.


Teoriê, która ukazuje cz³owieka w ¶wietle nadistoty, uzasadniam wieloma dowodami, które ju¿ opublikowa³em i takimi, które przedstawiê w publikacjach dotycz±cych matrycy. Natomiast wszelkie publikowane implikacje, jakoby cz³owiek ¿yj±cy na ziemi podlega³ innym, wy¿ej rozwiniêtym istotom i z ich przyczyny przechodzi³ na ziemi proces rozwoju, nie posiadaj± konstruktywnych podstaw.


Tu na ziemi w postaci fizycznej, rozwijamy siê tylko i wy³±cznie w ¶rodowisku ewolucji materii biologicznej. Ewolucji opartej na programie wzorcowych form geometrycznych. I tylko w tym aspekcie, nale¿a³oby upatrywaæ przyczyn wp³ywu na rozwój cz³owieka.


Bior±c pod uwagê ca³okszta³t ewolucji materii we wszech¶wiecie, to w procesie dotycz±cym ewolucji biologii istnieje jeszcze jedna kwestia, która dla wyeksponowania cz³owieka wymaga³a specjalnej interwencji z zewn±trz. Taka interwencja w programie ewolucji materii biologicznej mog³a przyczyniæ siê do powstania komórki z ca³ym procesem chemicznym w niej przebiegaj±cym.  Komórki, jako wysoko rozwiniêtej formy biologicznej, która w tej samej postaci istnieje do dnia dzisiejszego.


To w tego typu szczególnych sytuacjach, lub na takich etapach rozwoju mo¿emy jednoznacznie wskazywaæ na zewnêtrzny wp³yw. Wp³yw, który musia³ pochodzi z poza ¶rodowiska inteligentnego ¿ycia, wyewoluowanego we wszech¶wiecie. Sama inteligencja a tym bardziej sama komórka, siê nie wyewoluowa³a.


Inne prze³omowe zdarzenia, jakie wyst±pi³y na drodze ewolucji cz³owieka, nie wykazuj± wyst±pienia, ju¿ tak zdecydowanie zewnêtrznych przyczyn. W takich mniej istotnych dla ewolucji sytuacjach „Palec Bo¿y”, móg³ dzia³aæ tylko po¶rednio a same czynno¶ci to ju¿ dzie³o innych istot, które równie¿ rozwija³y siê we wszech¶wiecie.


Jednak¿e to uzupe³niaj±ce dzie³o i istoty, które je wykona³y nie objawi³y charakteru nauczyciela, czekaj±cego na efekty pracy ucznia. By³o ono poczynione g³êboko w czasie ewolucji. Tak g³êboko, ¿e informacje o nim, mog± byæ przyjmowane, jako informacje o m±drzejszym, lub o nauczycielu, który czeka a¿ jego dziecko poczyni kroki w procesie rozwoju intelektu.


Przyjmuj±c, ¿e kto¶, lub co¶, mia³o wp³yw na nasz rozwój, (który to wp³yw istnia³ w zamierzch³ych czasach ewolucji) nale¿a³oby przyj±æ, ¿e te istoty czerpa³y efekty z tego dzia³ania inne ni¿ praca nauczyciela. Ze wzglêdu na up³yw czasu, taki wp³yw nale¿y traktowa, jako dzia³ania za kotar±. Problem polega na tym, ¿e obecnie rozwiniêty na ziemi cz³owiek, jedyn± formê wp³ywu na nasz rozwój intelektualny, upatruje w nauczycielu, a siebie stawia, jako niedoskona³ego, który wymaga szkolenia.


TRUDNO NAM ZROZUMIEC, ¯E Z NATURY CZ£OWIEK MO¯E BYC NADISTOT¡. Z W£ASNEJ WOLI PRZYZWALAMY NA STEROWANIE NASZ¡ ¦WIADOMO¦CI¡. A WYSTARCZY, BY INKT NIE GRZEBA£ W NATURALNEJ ¦WIADOMO¦CI CZ£OWIEKA, BY MÓG£ ON ROZWIJAC SIÊ, JAKO NADISTOTA. CZ£OWIEK ROZWIJA SIÊ W PROCESIE STEROWANYM NAJBARDZIEJ Z£O¯ONYMI PROGRAMAMI MATRYC EWOLUCJI. MATRYC STYMULUJ¡CYCH NATURALNY PROCES EWOLUCJI, TYLKO W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH WSPOMAGANY. PROCES OPARTY NA WZORCACH GEOMETRYCZNYCH. I TO JEST TEN CA£Y NAUCZYCIEL, PRZEOBRA¯ONY W ILUZJI ¦WIADOMO¦CI CZ£OWIEKA DO STOPNIA NAD¯ÊDNEJ POSTACI. PRZEOBRA¯ONY W ILUZJI, POPRZEZ, KTÓREJ PRYZMAT OCENIAMY ¬RÓD£O ¯YCIA.


 G³êboko istniej±ce odczucia, wynikaj±ce z wzorców i schematów, z przyczyny przyzwolenia na negatywny wp³yw niewidocznego nauczyciela, objawi³y siê na planie ¶wiadomo¶ci w postaci wierzeñ, zaklêæ i inwokacji. Powsta³ ca³y ¶wiat mandali i odniesieñ w postaci form dotycz±cych ¶w. geometrii. Cz³owiek stosuje tego typu wytwory swojej ¶wiadomo¶ci, by wzmocniæ kontakt z bogiem, anio³em, opiekunem, lub z drugiej strony z demonem. Czyni tak, bo zosta³ oszukany przez nauczyciela. Ju¿ nie rozumie, ¿e wszystkie wzorce posiada w sobie i wystarczy by ich dalej nie ³ama³, w procesie ocen sterowanych iluzj±.


To posiadanie w swojej postaci wszystkich wzorców, równie¿ znalaz³o iluzyjne odniesienie. Fa³szywe odniesienie, to nic innego jak formu³a mówi±ca, ¿e mamy Boga w sobie, lub, ¿e jeste¶my jego cz±stk±. Albo jeszcze g³upsze, ¿e Bóg jest wszêdzie. Wykwity absurdu, usankcjonowanego potrzeb±.


W tym aspekcie dowodem jest stan mojej wiedzy w zakresie wzorców geometrii, i przypisanych im matematycznych odniesieñ. Jestem ¶wiadomy skali mojego wyznania o stanie mojej ¶wiadomo¶ci, jak równie¿ tego, jakie implikacje wywo³a ono w ocenach mojej postawy przez niektórych czytaj±cych. Mimo tego, o¶wiadczam i mam nadziejê, ¿e czas i okoliczno¶ci pozwol± na przedstawienie dowodów.
Czego ¿yczy³bym sobie i dobru cz³owieka, tym bardziej, ¿e tê wiedzê tworzy³em w trakcie 27 lat nieustannej pracy my¶lowej.


Jak ju¿ wspomnia³em, je¿eli czas i okoliczno¶ci pozwol± w kolejnych ods³onach przedstawiê swoj± wiedzê dotycz±c± wzorców geometrycznych i matryc ewolucji? System, który ujmuje w sobie ca³± tajemnicê ewolucji w tym, biologii i cz³owieka. Wiedzê dotycz±c± schematów w konstrukcji magnetycznej postaci cz³owieka. Schematów, które s± zebrane w zsynchronizowanym systemie zbiorów przestrzennych powi±zanych magnetycznie. Zawiadywanych procesami biologicznymi i psycho – emocjonalnymi a zabezpieczanych podstawow± zasad± powtarzalno¶ci ewolucji.
Genetycznej powtarzalno¶ci i synchronizacji procesów inicjowanych i podtrzymywanych mechanizmem zegarów magnetycznych.


Jeden z podsystemów matrycy, (zbiór zwojów dla postaci cz³owieka) sk³ada siê ze 144 podstawowych zwoi magnetycznych, chronologicznie zebranych w grupy. W schematach tego systemu magnetyczno – geometrycznego, odkry³em przyczyny naszego rozwoju, intelektu i uczuæ. Odkry³em równie¿ przyczyny postepowania na planie duchowym. W korelacji pomiêdzy cechami tych zbiorów i systemów, powstaj± schematy dla cz³owieka nadistoty.------- > Matryca czlowieka fizyczno - duchowego

------- >  Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka 

------- >  Matryca ewolicji cz. IV Cern i Czastka Boga 

 
 

© Struski Andrzej de Merowing.

  11.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 

Kwintesencja Matrycy Ewolucji.