> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka
Data 11/05/2012 23:30  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 4733  Jzyk Polish
 

 
 
 MATRYCA EWOLUCJI cz.
III

        LICZBY W SYSTEMIE MAGNETYCZNO - GEOMETRYCZNYM CZ£OWIEKA


Schemat systemu magnetycznego cz³owieka, to wzajemne odniesienia skatalogowane w kilkuset kluczach, z których ka¿dy posiada indywidualny kod liczbowy. Ka¿da liczba posiada odniesienia do przypisanych jej warto¶ci. Odniesieñ przypisanych dla jednej liczby, mo¿e byæ kilkana¶cie a w niektórych lokalizacjach kilkadziesi±t.


Kody matematyczne na planie biologii, psycho-emocji i duchowo¶ci cz³owieka, odpowiadaj±  ka¿demu ze 144 zwojów, zebranych w 7 zbiorów, podzielonych na 11 sekwencji.
W efekcie takiej kombinacji w przestrzeni geometrycznej systemu magnetycznego cz³owieka, powstaje 17 ró¿nej wysoko¶ci poziomów, które odnosz± siê do wszystkich ¿ywio³ów. Korelacja zwojów i poziomów eksponuje  24 wêz³y - okna kontaktowe, które wi±¿± informacje w obszarach wszelkich cech cz³owieka.


System posiada 153 indywidualne odniesienia liczbowe, które stopniowo ³±cz± siê czterokrotnie w wiêksze zbiory kodów.
Proszê sobie wyobraziæ, jaki ogrom informacji o cechach cz³owieka, zawarty jest w tysi±cach odniesieñ. Konfiguracje wi±¿± stosowne odniesienia, które s± przywo³ywane w zale¿no¶ci od miejsca w systemie i schemacie konfiguracji.


System magnetyczno – geometryczny cz³owieka, to nie tylko rzêdy cyfr i kluczy cyfrowych to równie¿ przestrzeñ,
która je wi±¿e w jednym ogólnym zbiorze geometrycznym. Id±c dalej ogólny zbiór, wi±¿e w sobie podzbiory i indywidualne formacje geometryczne, a wszystko jest precyzyjnie zarz±dzane zegarami magnetycznymi, które wystêpuj± na kilku poziomach.


Czego¶ takiego nie mo¿na sobie wyobraziæ, nie mówi±c ju¿, opanowaæ i zapamiêtaæ. Jednak uda³o mi siê to wszystko zwi±zaæ w pamiêci do takiego stanu, bym móg³ w odpowiednim procesie my¶lowym, p³ynnie porusza siê w przestrzeni ca³ego systemu.


Zbiór liczbowy systemu pozwala na wyprowadzenie dzia³ania matematycznego, które w efekcie utworzy ci±gi liczbowe, gdzie u³amki regularnie rosn±, lub malej±
. Ci±gi, podobnie jak liczby w systemie cechuje stosunek, wzajemnego odniesienia, na planie proporcji arki przymierza i proporcji z³otego podzia³u.

 

1 rz±d 144,1 – 288,2 – 432,3 – 576,4 – 720,5864,6 – 1008,7 – 1152,8 – 1296,9 – 1441

2 rz±d 117,9 – 235,8 – 353,7 – 471,6 – 589,5707,4 – 825,3 – 943,2 – 1061,1 – 1179

3 rz±d 170,3 – 340,6 – 510,9 – 681,2 – 851,51021,8 – 1192,1 – 1362,4 – 1532,7 – 1703

 

 

Proporcja Arki Przymierza

Liczba 144,1 w stosunku do 423,3 odnosi siê do biblijnego wskazania w proporcji arki przymierza jako 1,5 ³okcia. Z kolei 144,1 w stosunku do 720,5 odnosi siê jako 2,5 ³okcia proporcji arki przymierza.

W zakresie tego rzêdu cyfr mie¶ci siê jeszcze jeden zbiór proporcji arki przymierza; liczba 288,2 w stosunku do 864,6 i w stosunku do 1441. W drugim i trzecim rzêdzie liczb wystêpuje identyczna sytuacja, pierwsza i druga liczba z ka¿dego rzêdu uzyskuje stosunek do innych we w³a¶ciwych po³o¿eniach, wed³ug proporcji arki przymierza.

Przedstawione tu rzêdy liczb, s± wynikiem dzia³ania matematycznego i tylko liczba 144,1 pochodzi z systemu magnetycznego cz³owieka. Wszystkie liczby z u³amkiem, które odnosz± siê do poszczególnych zwojów w systemie magnetycznym cz³owieka, równie¿ w taki sam sposób wykazuj± cechy odniesienia do proporcji arki przymierza

Z³ota proporcja

O ile proporcja arki przymierza wystêpuje pomiêdzy liczbami jednego rzêdu o tyle proporcja z³otego podzia³u wystêpuje pomiêdzy rzêdami.

1 z pierwszego rzêdu - 144,1 do 2 z drugiego rzêdu 235,8;-

2 z pierwszego rzêdu - 288,2 do 4 z drugiego 471,6;- itd.

3z1 - 432,3 do 6z2 707,4;-

4z1 – 576,4 do 8z2 943,2;-

5z1 – 720,5 do 10z2 1179;-

Poni¿ej przedstawiam pogl±dowy obraz g³ównych kodów systemu magnetyczno – geometrycznego cz³owieka. Publikujê tylko niektóre z liczb wchodz±cych w zbiory z³o¿onych kodów a czynie to nie bez przyczyny. Kody w systemie, to matematyczny zapis magnetycznych odniesieñ, (znanych pod nazw± kontaktu energetycznego, modlitwy, czy inwokacji), które mog³yby byæ niew³a¶ciwie zastosowane.                                 

 

 

 

 

   Kody z³otych czasz

                                                              1/ czasza lotosu

x i 23 do x i x do 81/x

Per³a lotosu


1 i x do x i x do 61 i x do x

Horyzont lotosu


x i x do x i 32 do x i 62 do x

                                                              2/ czasza graala


Czarna materia


x i x do x i x do x i x do 91,7


Z³ota czêstotliwo¶æ


x i 4 do x i x do x i 64 do x


Per³a graala


13 i x do x i x do 72 i x do x


Horyzont graala


x i 13,1
  do x i x do x i x do 102


                                                            3/ czasza rydwanu


x i x do 44 i x do x i x do x/x


Wrota rydwanu


x i x do x i x do x i 75 do x


Per³a rydwanu


x i x do x i x do x i 82 do x


Horyzont rydwanu


x i x do x i 54 do x i x do x


                                                           4/ czasza nad¶wiadomo¶ci


x i 26 do x i x do 84 i x do x


Per³a nad¶wiadomo¶ci


x i 4 do x i 34 do x i x do x i x do x


Zwój nad¶wiadomo¶ci


x i x do x i x do x i x do 93 i x do x


                                           5/ czasza pod¶wiadomo¶ci


 

x i x do x i x do 65,5 i x do x i x do x


Per³a pod¶wiadomo¶ci


x i x do x i 44 do x i x do x/x i 102/x do x


Horyzont pod¶wiadomo¶ci


x i x do x i x do 75 i x do x i x do 132


                                          6/ czasza cz³owieka

 


16 i x do x i x do x i x do x i 104 do x


Per³a cz³owieka


x i x do 54 i x do x i 83 do x i x do x


Horyzont cz³owieka


x i 26 do x i x do x i x do x i x do 143


                                                
7/ czasza Boga


26,2 i
x do x i x do x i x do x i x do 144


                                                
8/ z³ota brama


x i x do x i x do x i x do x i 115 do x------- >  Matryca czlowieka fizyczno - duchowego 

------- >  Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji 

------- >  Matryca ewolicji cz. IV Cern i Czastka Boga

© Struski Andrzej de Merowing.

  11.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Kwintesencja Matrycey Ewolucji.