> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA
Data 13/05/2012 13:09  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠8436  Jŕzyk Polish
 

 

MATRYCA EWOLUCJI cz. IV
  

CERN I CZ┬íSTKA BOGA,      
 


             ZEGARY MAGNETYCZNE W EWOLUCJI WSZECH┬ŽWAITAWielki zderzacz Hadronów ma s┬│u┬┐y├Ž do odkrycia cz┬▒stki Boga. Wed┬│ug naukowców; -

Ta hipotetyczna cz┬▒stka, której poszukuj┬▒ badacze to bozon cechuj┬▒cy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie masy innym cz┬▒stkom elementarnych.


Na czym mia┬│oby polega├Ž nadanie masy?


Ujmuj┬▒c to w wielkim skrócie naukowcy próbuj┬▒ ustali├Ž sk┬▒d bierze si├¬ masa.


Rozpoznanie ┬╝ród┬│a, lub przyczyny pochodzenia masy to nic innego jak rozpoznanie ┬╝ród┬│a powstania ca┬│ej materii wszech┬Âwiata. Teoria wielkiego wybuchu, jest akceptowana przez ┬Ârodowisko naukowe, jak równie┬┐ z tego ┬Ârodowiska si├¬ wywodzi. Je┬┐eli nauka przyjmuje powstanie wszech┬Âwiata w procesie wielkiego wybuchu, to ┬┐aden naukowiec nie mo┬┐e stwierdzi├Ž, ┬┐e atomy w ┬Ârodku s┬▒ puste; -


„Problem jest rzeczywi┬Âcie do┬Â├Ž wstydliwy, bo skoro wiemy, ┬┐e atomy s┬▒ tak naprawd├¬ puste to, dlaczego obiekty, sk┬│adaj┬▒ce si├¬ z nich, posiadaj┬▒ mas├¬.


Gdyby tak by┬│o w rzeczywisto┬Âci, to energia elektryczna z si┬│owni atomowych by┬│aby wirtualna, a jednak kopie. I powinna kopn┬▒├Ž zarówno naukowców, którzy tworz┬▒ takie wypowiedzi jak i pisz┬▒cego przytaczane tu teksty.


W odniesieniu do wielkiego wybuchu, jego wyst┬▒pienie jest dowodem fizycznym na istnienie masy w cz┬▒stkach materii. ┬»aden wybuch nie zaistnieje bez ┬Ârodowiska masy.
Atomy powsta┬│y z materii wytworzonej w procesie wielkiego wybuchu, (co do wybuchu, mam inne zdanie i zobrazowa┬│em je w artyku┬│ach dotycz┬▒cych powstania wszech┬Âwiata) a zatem musz┬▒ posiadac  mas├¬. Twierdzenie, ┬┐e atomy s┬▒ w ┬Ârodku puste, jest równie pustym.


„Bozon cechuj┬▒cy mia┬│by w┬│a┬Ânie nadawa├Ž t┬▒ w┬│a┬Âciwo┬Â├Ž, co zlikwidowa┬│oby problem niesko├▒czonych mas pojawiaj┬▒cy si├¬ w równaniach wynikaj┬▒cych z modelu standardowego
.


Cz±stka Boga na ratunek b³êdnym teoriom naukowym?


Wszystko, co istnieje posiada mas├¬. Mas├¬ posiada ┬Âwiat┬│o, posiada j┬▒ ka┬┐da sferyczna jednostka d┬╝wi├¬ku, posiada j┬▒ wszelki „py┬│”, z którego ┬Âwiat┬│o i d┬╝wi├¬k powstaj┬▒. S┬▒ to dwie „cegie┬│ki”, które ┬│┬▒czone magnetyzmem stanowi┬▒ budulec ewoluuj┬▒cej materii.


W tym miejscu odnios├¬ si├¬ do Genesis i zwrotu: - „na pocz┬▒tku by┬│o s┬│owo”. W logicznym wyja┬Ânieniu znaczenia, wyraz „s┬│owo” oznacza d┬╝wi├¬k - d┬╝wi├¬k posiadaj┬▒cy charakter przekazu informacji. S┬│owo nie jest równoznaczne z mow┬▒, mowa to s┬│owa. Reasumuj┬▒c; - informacja biblijna wskazuje na d┬╝wi├¬k, jako pierwotn┬▒ materi├¬, z której powsta┬│o wszystko, co nas otacza. Fizyczna budowa cz┬▒stki d┬╝wi├¬ku to forma przestrzenna posiadaj┬▒ca posta├Ž sfery, pusta w ┬Ârodku. Tak┬▒ d┬╝wi├¬kow┬▒ czastk├¬ mo┬┐na symbolicznie zobrazowa├Ž, ba├▒k┬▒ mydlan┬▒. Jednostka d┬╝wi├¬ku posiada równie cienk┬▒ materialn┬▒ pow┬│ok├¬ sfery i jest tak samo plastyczna. Natomiast jej odporno┬Â├Ž na rozbicie, jest bardzo wysoka. Mo┬┐e by├Ž ca┬│kowicie zgnieciona a w dalszym ci┬▒gu zachowa zdolno┬Â├Ž powrotu do formy sferycznej.


Powracaj┬▒c do masy, to posiadaj┬▒ j┬▒ cz┬▒stki miliony razy mniejsze od jednostki d┬╝wi├¬kowej, lub od fotonu ┬Âwiat┬│a. S┬▒ to „ca┬│ostki”, foremne czworo┬Âciany, jednorodne jednostki w budowie ciemnej materii, która wed┬│ug naukowych wskaza├▒ stanowi
75% ca┬│ej masy wszech┬Âwiata („75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy”). W to fizyczne ┬Ârodowisko ciemnej materii, okre┬Âlonej „ciemn┬▒ energi┬▒” (znajduje si├¬ ona w stanie harmonii i posiada absolutnie regularn┬▒ budow├¬), uderzaj┬▒ strumienie poszukiwanych w zderzaczu hadronów cz┬▒stek, czyni┬▒c w nim chaos, – czyli aktywuj┬▒ ┬┐ycie wszech┬Âwiata.


J┬▒dro wszech┬Âwiata (centralna Czarna Dziura), wyrzuca dziewi├¬├Ž takich strumieni (moment odbicia strumienia zasilaj┬▒cego j┬▒dro, mo┬┐e byc uznany za pierwotny Wielki Wybuch, tylko, ┬┐e jest ich 9 i nast├¬puj┬▒ w precyzyjnej kolejno┬Âci), one biegn┬▒c torem spiralnym w przestrzeni wszech┬Âwiata, przebijaj┬▒ si├¬ przez ciemn┬▒ materi├¬. Taki strumie├▒ (zbiór poszukiwanych cz┬▒stek Boga), musi posiada├Ž odpowiedni┬▒ mas├¬ i tempo ruchu. Wed┬│ug mojej hipotezy, która dotyczy budowy wszech┬Âwiata, biegnie on z pr├¬dko┬Âci┬▒ 6-cio krotnie wi├¬ksz┬▒ od pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a, niezb├¬dn┬▒ po to, by kolejno od niego odrywane zbiory materii, mog┬│y utworzy├Ž galaktyki.


Masa i dynamika oderwanego zbioru, utworzy wiruj┬▒ce z nad┬Âwietln┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ j┬▒dro galaktyki (centralna Czarna Dziura galaktyki), wszystkie czarne dziury we wszech┬Âwiecie to 20% czarnej materii wskazywanej przez naukowców („20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy”).


Z kolei rozsypuj±ce siê ze strumieni, poszukiwane cz±stki, zwi±¿± ca³ostki, regularne cz±stki ciemnej materii, tworz±c materiê nieo¿ywion±, wskazywane
4% ca┬│ej masy wszech┬Âwiata („Cz┬▒stki, które badamy to 4 proc. Wszech┬Âwiata).   


 Mówi Prof. Bartnik; - „Cz┬▒stki, które badamy to 4 proc. wszech┬Âwiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy. Z kolei ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy – dodaje fizyk.


W kolejnych etapach procesu ewolucji materii we wszech┬Âwiecie, powstan┬▒ jednostki d┬╝wi├¬kowe, fotony ┬Âwiat┬│a i atomy w towarzystwie wielu ubocznych produktów. Wszystkie tu wskazane formy materii posiadaj┬▒ mas├¬, bo maj┬▒ w swojej budowie zawarte - zwi┬▒zane z ciemn┬▒ materi┬▒ - cz┬▒stki Boga. W dalszym rozumowaniu, atomy musz┬▒ uzyska├Ž mas├¬ w momencie ich powstania, bo s┬▒ zbudowane z cz┬▒stek, które ju┬┐ posiadaj┬▒ w┬│asn┬▒ mas├¬.


Gdyby atomy nie posiada┬│y masy, nie istnia┬│yby a bozon nie móg┬│by ich cechowa├Ž, jedynie móg┬│by je budowa├Ž.  I dok┬│adnie taki proces fizyczny wskaza┬│em w mojej teorii dotycz┬▒cej powstawania materii we wszech┬Âwiecie. Tam wskaza┬│em na wp┬│yw cz┬▒stek z poza obszaru wszech┬Âwiata, biegn┬▒cych z pr├¬dko┬Âci┬▒ wielokrotnie wi├¬ksz┬▒ od pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a, które ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ z istniej┬▒c┬▒ w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata, czarn┬▒ materi┬▒.


Potencja┬│ ruchu i masa w┬│asna cz┬▒stek Boga (z poza wszech┬Âwiata) przydaje, cechuje, nowo powstaj┬▒cej materii charakter fizyczny masy i ruchu.


Gdyby naukowcy powiedzieli, ┬┐e poszukuj┬▒ cz┬▒stki, która wnosi potencja┬│ ruchu w ┬Ârodowisko fizyczne wszech┬Âwiata, cz┬▒stki, która jest motorem ┬┐ycia, to mo┬┐na by by┬│o przyj┬▒├Ž to, jako logiczne i uzasadnione. Ale szukanie masy dla atomów jest nie do przyj├¬cia.


„┬»eby zrozumie├Ž ┬Âwiat


Prof. Bartnik wyja┬Ânia, co wydarzy si├¬ dalej po wtorkowej publikacji CERN: - To odkrycie nie niesie ze sob┬▒ ┬┐adnych implikacji. To jest czysta nauka. Naukowcy zajmuj┬▒cy si├¬ badaniami tego typu maj┬▒ jeden cel: zrozumie├Ž ┬Âwiat - mówi naukowiec.


A co, je┬Âli naukowcom nie uda si├¬ potwierdzi├Ž istenienia bozonu Higgsa?


Fizycy b├¬d┬▒ musieli wówczas popracowa├Ž nad ca┬│kiem nowym modelem cz┬▒stek, a to nie b├¬dzie takie proste - komentuje prof. Ernest Bartnik.


- Cz┬▒stki, które badamy to 4 proc. wszech┬Âwiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy. Z kolei ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy – dodaje fizyk. - To jest kolejny krok do poznania wszech┬Âwiata, ale model ten na pewno trzeba b├¬dzie jeszcze rozszerzy├Ž - uwa┬┐a profesor.


 

Oczekuje si├¬, ┬┐e w 2012 r. zderzacz popracuje przynajmniej do listopada, a nast├¬pne zatrzymanie na 20 miesi├¬cy spowoduje podniesienie ca┬│kowitej energi├¬ wi┬▒zki do 14 TeV.”


„W┬│a┬Ânie z powodu tak d┬│ugiego postoju planowanego na 2013 i 2014 fizycy uwijaj┬▒ si├¬ jak w ukropie próbuj┬▒c wykorzysta├Ž ten czas do maksimum. Ten rok mo┬┐e by├Ž, zatem decyduj┬▒cy dla odnalezienia ostatniego brakuj┬▒cego elementu wspó┬│czesnej teorii cz┬▒stek elementarnych, tzw. modelu standardowego.  Ta hipotetyczna cz┬▒stka, której poszukuj┬▒ badacze to bozon cechuj┬▒cy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie masy innym cz┬▒stkom elementarnych.”


Cz┬▒stka, która jest poszukiwana, spe┬│nia wiele zada├▒ w procesie ewolucji materii, jest uniwersalnym narz├¬dziem „w r├¬kach” „budowniczych” wszech┬Âwiata. Z punktu widzenia cz┬│owieka, przyczynia si├¬ ona do zaistnienia w procesie powstawania biologii, podstawowego mechanizmu steruj┬▒cego procesami ┬┐ycia.


Tym szczególnym mechanizmem, jest zegar magnetyczny materii wszech┬Âwiata i jego kopie w kolejno pomniejszaj┬▒cych si├¬ skalach, a┬┐ do cz┬▒stek elementarnych. Mechanizm ruchu materii w przestrzennej konstrukcji magnetycznej zegara stanowi o jego zaistnieniu a czas dzia┬│ania ko├▒czy si├¬ z momentem zaniku przyczyny odpowiedniego kierunku i potencja┬│u ruchu.


Podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedniego ┬Ârodowiska fizycznego, niezb├¬dnego do aktywacji zegara jest kumulacja wiruj┬▒cej masy materii. Dla galaktyk takim warunkiem jest zgromadzenie materii w postaci odpowiednio du┬┐ej czarnej dziury, która zostanie j┬▒drem galaktyki i zegara magnetycznego w jej skali.


Drugim warunkiem zaistnienia procesu fizycznego zegara magnetycznego, jest strumie├▒ materii biegn┬▒cy w spirali, którego parametry b├¬d┬▒ mog┬│y z synchronizowa├Ž si├¬ ze ┬Ârodowiskiem fizycznym wokó┬│ j┬▒dra.


Cz┬│owiek posiada ca┬│y szereg ró┬┐nej wielko┬Âci zegarów magnetycznych. Istniej┬▒ one w obszarach genetyki, jak równie┬┐ w skali ca┬│ej postaci. Zabezpieczaj┬▒ harmoni├¬ pomi├¬dzy wszystkimi objawami ┬┐ycia cz┬│owieka. Skutecznie dzia┬│aj┬▒ do momentu przeci┬▒┬┐enia ┬Ârodowiska fizycznego, za które odpowiadaj┬▒.


Przeci┬▒┬┐enie „zdmuchnie” zbiór fizyczny zegara i podtrzymywana forma ┬┐ycia ginie. Jednym z rodzajów przeci┬▒┬┐enia jest stres. Pomimo destrukcji w odpowiednich warunkach zegar mo┬┐e si├¬ reaktywowa├Ž a tym samym, organizm odzyskuje równowag├¬ i harmoni├¬.


 

 


Rys. 1 Schemat 1-go stopnia wzorca geometrycznego zegara
.


 Rys. 2 Schemat zegara z aspektem horyzontu magnetycznego dla organizmu biologicznego.

 Fot. 1 Sekwencja Matrycy cz┬│owieka – wzorzec zegara i spirali.Jest tu widoczny zbiór geometryczny i dwie spirale podwójne. Zbiór bry┬│ geometrycznych to siedlisko zegara, natomiast podwójna spirala z widocznym symbolem cz├¬stotliwo┬Âci spe┬│nia funkcj├¬ struktury no┬Ânej ka┬┐dej z 9 sekwencji zegara. Spirala posiadaj┬▒ca konstrukcje z┬│otej proporcji, wykonana w barwie z┬│otej i srebrnej symbolizuje zasilanie i podtrzymywanie dzia┬│ania zegara.
Rys. 3 Schemat zegara magnetycznego z 9 sekwencjami (komplet)


 


Fot. 2 Komputerowy obraz z detektora ATLAS. W tym zderzeniu móg┬│ powsta├Ž bozon Higgsa (CERN) Widoczne podobie├▒stwo tego wykresu do mojego schematu zegara magnetycznego z kompletem 9 sekwencji czaso-przestrzennych.


------- >  Matryca czlowieka fizyczno - duchowego 

------- >  Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji 

------- >  Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka  


http://www.andrzejstruski.com/articles_148_Publikacja--Rozwiazania-Naukowego-Sporu-Dotyczacego-Kwestii-Czasu-.html

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_41_Teoria-Budowy-Wszechswiata-w-g-Andrzeja-Struskiego.html

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_41_Teoria-Budowy-Wszechswiata-w-g-Andrzeja-Struskiego.html© Struski Andrzej de Merowing.

  13.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA