> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA
Data 13/05/2012 13:09  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 7674  Jzyk Polish
 

 

MATRYCA EWOLUCJI cz. IV
  

CERN I CZ¡STKA BOGA,      
 


             ZEGARY MAGNETYCZNE W EWOLUCJI WSZECH¦WAITAWielki zderzacz Hadronów ma s³u¿yæ do odkrycia cz±stki Boga. Wed³ug naukowców; -

Ta hipotetyczna cz±stka, której poszukuj± badacze to bozon cechuj±cy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie masy innym cz±stkom elementarnych.


Na czym mia³oby polegaæ nadanie masy?


Ujmuj±c to w wielkim skrócie naukowcy próbuj± ustaliæ sk±d bierze siê masa.


Rozpoznanie ¼ród³a, lub przyczyny pochodzenia masy to nic innego jak rozpoznanie ¼ród³a powstania ca³ej materii wszech¶wiata. Teoria wielkiego wybuchu, jest akceptowana przez ¶rodowisko naukowe, jak równie¿ z tego ¶rodowiska siê wywodzi. Je¿eli nauka przyjmuje powstanie wszech¶wiata w procesie wielkiego wybuchu, to ¿aden naukowiec nie mo¿e stwierdziæ, ¿e atomy w ¶rodku s± puste; -


„Problem jest rzeczywi¶cie do¶æ wstydliwy, bo skoro wiemy, ¿e atomy s± tak naprawdê puste to, dlaczego obiekty, sk³adaj±ce siê z nich, posiadaj± masê.


Gdyby tak by³o w rzeczywisto¶ci, to energia elektryczna z si³owni atomowych by³aby wirtualna, a jednak kopie. I powinna kopn±æ zarówno naukowców, którzy tworz± takie wypowiedzi jak i pisz±cego przytaczane tu teksty.


W odniesieniu do wielkiego wybuchu, jego wyst±pienie jest dowodem fizycznym na istnienie masy w cz±stkach materii. ¯aden wybuch nie zaistnieje bez ¶rodowiska masy.
Atomy powsta³y z materii wytworzonej w procesie wielkiego wybuchu, (co do wybuchu, mam inne zdanie i zobrazowa³em je w artyku³ach dotycz±cych powstania wszech¶wiata) a zatem musz± posiadac  masê. Twierdzenie, ¿e atomy s± w ¶rodku puste, jest równie pustym.


„Bozon cechuj±cy mia³by w³a¶nie nadawaæ t± w³a¶ciwo¶æ, co zlikwidowa³oby problem nieskoñczonych mas pojawiaj±cy siê w równaniach wynikaj±cych z modelu standardowego
.


Cz±stka Boga na ratunek b³êdnym teoriom naukowym?


Wszystko, co istnieje posiada masê. Masê posiada ¶wiat³o, posiada j± ka¿da sferyczna jednostka d¼wiêku, posiada j± wszelki „py³”, z którego ¶wiat³o i d¼wiêk powstaj±. S± to dwie „cegie³ki”, które ³±czone magnetyzmem stanowi± budulec ewoluuj±cej materii.


W tym miejscu odniosê siê do Genesis i zwrotu: - „na pocz±tku by³o s³owo”. W logicznym wyja¶nieniu znaczenia, wyraz „s³owo” oznacza d¼wiêk - d¼wiêk posiadaj±cy charakter przekazu informacji. S³owo nie jest równoznaczne z mow±, mowa to s³owa. Reasumuj±c; - informacja biblijna wskazuje na d¼wiêk, jako pierwotn± materiê, z której powsta³o wszystko, co nas otacza. Fizyczna budowa cz±stki d¼wiêku to forma przestrzenna posiadaj±ca postaæ sfery, pusta w ¶rodku. Tak± d¼wiêkow± czastkê mo¿na symbolicznie zobrazowaæ, bañk± mydlan±. Jednostka d¼wiêku posiada równie cienk± materialn± pow³okê sfery i jest tak samo plastyczna. Natomiast jej odporno¶æ na rozbicie, jest bardzo wysoka. Mo¿e byæ ca³kowicie zgnieciona a w dalszym ci±gu zachowa zdolno¶æ powrotu do formy sferycznej.


Powracaj±c do masy, to posiadaj± j± cz±stki miliony razy mniejsze od jednostki d¼wiêkowej, lub od fotonu ¶wiat³a. S± to „ca³ostki”, foremne czworo¶ciany, jednorodne jednostki w budowie ciemnej materii, która wed³ug naukowych wskazañ stanowi
75% ca³ej masy wszech¶wiata („75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy”). W to fizyczne ¶rodowisko ciemnej materii, okre¶lonej „ciemn± energi±” (znajduje siê ona w stanie harmonii i posiada absolutnie regularn± budowê), uderzaj± strumienie poszukiwanych w zderzaczu hadronów cz±stek, czyni±c w nim chaos, – czyli aktywuj± ¿ycie wszech¶wiata.


J±dro wszech¶wiata (centralna Czarna Dziura), wyrzuca dziewiêæ takich strumieni (moment odbicia strumienia zasilaj±cego j±dro, mo¿e byc uznany za pierwotny Wielki Wybuch, tylko, ¿e jest ich 9 i nastêpuj± w precyzyjnej kolejno¶ci), one biegn±c torem spiralnym w przestrzeni wszech¶wiata, przebijaj± siê przez ciemn± materiê. Taki strumieñ (zbiór poszukiwanych cz±stek Boga), musi posiadaæ odpowiedni± masê i tempo ruchu. Wed³ug mojej hipotezy, która dotyczy budowy wszech¶wiata, biegnie on z prêdko¶ci± 6-cio krotnie wiêksz± od prêdko¶ci ¶wiat³a, niezbêdn± po to, by kolejno od niego odrywane zbiory materii, mog³y utworzyæ galaktyki.


Masa i dynamika oderwanego zbioru, utworzy wiruj±ce z nad¶wietln± prêdko¶ci± j±dro galaktyki (centralna Czarna Dziura galaktyki), wszystkie czarne dziury we wszech¶wiecie to 20% czarnej materii wskazywanej przez naukowców („20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy”).


Z kolei rozsypuj±ce siê ze strumieni, poszukiwane cz±stki, zwi±¿± ca³ostki, regularne cz±stki ciemnej materii, tworz±c materiê nieo¿ywion±, wskazywane
4% ca³ej masy wszech¶wiata („Cz±stki, które badamy to 4 proc. Wszech¶wiata).   


 Mówi Prof. Bartnik; - „Cz±stki, które badamy to 4 proc. wszech¶wiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy. Z kolei ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy – dodaje fizyk.


W kolejnych etapach procesu ewolucji materii we wszech¶wiecie, powstan± jednostki d¼wiêkowe, fotony ¶wiat³a i atomy w towarzystwie wielu ubocznych produktów. Wszystkie tu wskazane formy materii posiadaj± masê, bo maj± w swojej budowie zawarte - zwi±zane z ciemn± materi± - cz±stki Boga. W dalszym rozumowaniu, atomy musz± uzyskaæ masê w momencie ich powstania, bo s± zbudowane z cz±stek, które ju¿ posiadaj± w³asn± masê.


Gdyby atomy nie posiada³y masy, nie istnia³yby a bozon nie móg³by ich cechowaæ, jedynie móg³by je budowaæ.  I dok³adnie taki proces fizyczny wskaza³em w mojej teorii dotycz±cej powstawania materii we wszech¶wiecie. Tam wskaza³em na wp³yw cz±stek z poza obszaru wszech¶wiata, biegn±cych z prêdko¶ci± wielokrotnie wiêksz± od prêdko¶ci ¶wiat³a, które ³±cz± siê z istniej±c± w ca³ej przestrzeni wszech¶wiata, czarn± materi±.


Potencja³ ruchu i masa w³asna cz±stek Boga (z poza wszech¶wiata) przydaje, cechuje, nowo powstaj±cej materii charakter fizyczny masy i ruchu.


Gdyby naukowcy powiedzieli, ¿e poszukuj± cz±stki, która wnosi potencja³ ruchu w ¶rodowisko fizyczne wszech¶wiata, cz±stki, która jest motorem ¿ycia, to mo¿na by by³o przyj±æ to, jako logiczne i uzasadnione. Ale szukanie masy dla atomów jest nie do przyjêcia.


„¯eby zrozumieæ ¶wiat


Prof. Bartnik wyja¶nia, co wydarzy siê dalej po wtorkowej publikacji CERN: - To odkrycie nie niesie ze sob± ¿adnych implikacji. To jest czysta nauka. Naukowcy zajmuj±cy siê badaniami tego typu maj± jeden cel: zrozumieæ ¶wiat - mówi naukowiec.


A co, je¶li naukowcom nie uda siê potwierdziæ istenienia bozonu Higgsa?


Fizycy bêd± musieli wówczas popracowaæ nad ca³kiem nowym modelem cz±stek, a to nie bêdzie takie proste - komentuje prof. Ernest Bartnik.


- Cz±stki, które badamy to 4 proc. wszech¶wiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, której nie widzimy. Z kolei ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy – dodaje fizyk. - To jest kolejny krok do poznania wszech¶wiata, ale model ten na pewno trzeba bêdzie jeszcze rozszerzyæ - uwa¿a profesor.


 

Oczekuje siê, ¿e w 2012 r. zderzacz popracuje przynajmniej do listopada, a nastêpne zatrzymanie na 20 miesiêcy spowoduje podniesienie ca³kowitej energiê wi±zki do 14 TeV.”


„W³a¶nie z powodu tak d³ugiego postoju planowanego na 2013 i 2014 fizycy uwijaj± siê jak w ukropie próbuj±c wykorzystaæ ten czas do maksimum. Ten rok mo¿e byæ, zatem decyduj±cy dla odnalezienia ostatniego brakuj±cego elementu wspó³czesnej teorii cz±stek elementarnych, tzw. modelu standardowego.  Ta hipotetyczna cz±stka, której poszukuj± badacze to bozon cechuj±cy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie masy innym cz±stkom elementarnych.”


Cz±stka, która jest poszukiwana, spe³nia wiele zadañ w procesie ewolucji materii, jest uniwersalnym narzêdziem „w rêkach” „budowniczych” wszech¶wiata. Z punktu widzenia cz³owieka, przyczynia siê ona do zaistnienia w procesie powstawania biologii, podstawowego mechanizmu steruj±cego procesami ¿ycia.


Tym szczególnym mechanizmem, jest zegar magnetyczny materii wszech¶wiata i jego kopie w kolejno pomniejszaj±cych siê skalach, a¿ do cz±stek elementarnych. Mechanizm ruchu materii w przestrzennej konstrukcji magnetycznej zegara stanowi o jego zaistnieniu a czas dzia³ania koñczy siê z momentem zaniku przyczyny odpowiedniego kierunku i potencja³u ruchu.


Podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedniego ¶rodowiska fizycznego, niezbêdnego do aktywacji zegara jest kumulacja wiruj±cej masy materii. Dla galaktyk takim warunkiem jest zgromadzenie materii w postaci odpowiednio du¿ej czarnej dziury, która zostanie j±drem galaktyki i zegara magnetycznego w jej skali.


Drugim warunkiem zaistnienia procesu fizycznego zegara magnetycznego, jest strumieñ materii biegn±cy w spirali, którego parametry bêd± mog³y z synchronizowaæ siê ze ¶rodowiskiem fizycznym wokó³ j±dra.


Cz³owiek posiada ca³y szereg ró¿nej wielko¶ci zegarów magnetycznych. Istniej± one w obszarach genetyki, jak równie¿ w skali ca³ej postaci. Zabezpieczaj± harmoniê pomiêdzy wszystkimi objawami ¿ycia cz³owieka. Skutecznie dzia³aj± do momentu przeci±¿enia ¶rodowiska fizycznego, za które odpowiadaj±.


Przeci±¿enie „zdmuchnie” zbiór fizyczny zegara i podtrzymywana forma ¿ycia ginie. Jednym z rodzajów przeci±¿enia jest stres. Pomimo destrukcji w odpowiednich warunkach zegar mo¿e siê reaktywowaæ a tym samym, organizm odzyskuje równowagê i harmoniê.


 

 


Rys. 1 Schemat 1-go stopnia wzorca geometrycznego zegara
.


 Rys. 2 Schemat zegara z aspektem horyzontu magnetycznego dla organizmu biologicznego.

 Fot. 1 Sekwencja Matrycy cz³owieka – wzorzec zegara i spirali.Jest tu widoczny zbiór geometryczny i dwie spirale podwójne. Zbiór bry³ geometrycznych to siedlisko zegara, natomiast podwójna spirala z widocznym symbolem czêstotliwo¶ci spe³nia funkcjê struktury no¶nej ka¿dej z 9 sekwencji zegara. Spirala posiadaj±ca konstrukcje z³otej proporcji, wykonana w barwie z³otej i srebrnej symbolizuje zasilanie i podtrzymywanie dzia³ania zegara.
Rys. 3 Schemat zegara magnetycznego z 9 sekwencjami (komplet)


 


Fot. 2 Komputerowy obraz z detektora ATLAS. W tym zderzeniu móg³ powstaæ bozon Higgsa (CERN) Widoczne podobieñstwo tego wykresu do mojego schematu zegara magnetycznego z kompletem 9 sekwencji czaso-przestrzennych.


------- >  Matryca czlowieka fizyczno - duchowego 

------- >  Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji 

------- >  Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka  


http://www.andrzejstruski.com/articles_148_Publikacja--Rozwiazania-Naukowego-Sporu-Dotyczacego-Kwestii-Czasu-.html

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_41_Teoria-Budowy-Wszechswiata-w-g-Andrzeja-Struskiego.html

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_41_Teoria-Budowy-Wszechswiata-w-g-Andrzeja-Struskiego.html© Struski Andrzej de Merowing.

  13.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA