> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Dziwne chmury albo blad odczytu radaru.
Data 03/06/2012 11:44  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 2180  Jzyk Polish
 

 Dziwne chmury albo b³±d odczytu radaru.

Radar meteorologiczny pokazuje chmury w trakcie opadów, lub w stadium opadowym.  Z natury kszta³t chmur jest nieforemny, mo¿liwe, ¿e z pewnymi wyj±tkami. Chmury w postaci strza³ raczej nie wystêpuj± i przypuszczam, ¿e te, które pokazuje radar w okolicy Walencji to b³±d odczytu. Jednak ten b³±d powtarza siê systematycznie a do tego, po drugiej stronie hiszpañskiego wybrze¿a, chmury równie¿ uzyskuj± specyficzny kszta³t i lokalizacjê.

Nietypowy wygl±d chmur pierwszy raz zauwa¿y³em 12-go maja. Uk³ad opadów by³ tak nietypowy i charakterystyczny, ¿e postanowi³em obserwowaæ widoczne na radarowej mapie opadów, dziwne zjawisko pogodowe. Chmury strza³y, nie wyst±pi³y w ¿adnym innym miejscy na radarowej mapie pogody Europy. Z kolei w okolicy Walencji wystêpuj± ca³y czas, jedynie zanikaj± lub ponownie siê ukazuj±, w niewielkim zakresie zmieniaj± swoje po³o¿enie i wielko¶æ.

Kolejnym dziwny zjawiskiem jest powtórne wystêpowanie prawie identycznych chmur po drugiej stronie Hiszpanii. W miejscu, które le¿y tak samo jak Walencja u wybrze¿y kontynentu, w osi najczê¶ciej wystêpuj±cych chmur strza³ na morzu ¦ródziemnym. Chmury na Atlantyku nie posiadaj± wygl±du strza³, ale niektóre posiadaj± do centryczne promienie. Chmury pojawiaj±ce siê po obu stronach Hiszpanii tworz± wra¿enie, jakby posiada³y jak±¶ wspóln± zale¿no¶æ z miejscowym ukszta³towaniem kontynentu europejskiego. Jednak kszta³t tych na morzu ¦ródziemnym jest tak nietypowy, ¿e nale¿y uzna je raczej, za efekt b³êdu radaru.

Poni¿ej przedstawiê obrazy z ekranu, na których jest widoczna data i godzina a wnioski niech ka¿dy wyci±gnie dla siebie, wed³ug w³asnej oceny.


© Struski Andrzej de Merowing.

 

  03.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.