> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Lipiec 2017
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Dusza
Data 05/06/2012 17:20  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 2363  Jzyk Polish
 

 Cze¶æ III.


  Dusza – ziemska nazwa postaci Boga i wszystkich istot ¿yj±cych w Niebie. 


                                           WCIELANIE


Wcielnie, jest procesem duchowym wystêpuj±cym w ró¿nych miejscach wszech¶wiata. Ten proces, jest stosowany tylko w stosunku do odpowiednio rozwiniêtej formy cz³owieka fizyczno – duchowego, lub innej istoty, której cechy psycho emocjonalne w pe³ni odpowiadaj± cechom cz³owieka. W trakcie wcielania, system eteryczny cz³owieka przyjmuje wprowadzan± w niego istotê równ± Bogu – duszê. Wcielana Dusza, mo¿e charakteryzowaæ siê jednym z dwóch stanów osobistego rozwoju. W dominuj±cej ilo¶ci wcieleñ, istot± wcielan±, jest m³oda dusza, której stan osobistego rozwoju nie uzyska³ jeszcze instrumentów s³u¿±cych do kontaktu z otoczeniem w ¶rodowisku nieba. W trakcie ¿ycia cz³owiek bêd±c twórc± ró¿nych stanów emocjonalnych, jest odpowiednio przygotowan± postaci± do wytworzenia materii eterycznej przeznaczonej do budowy pier¶cieni. Te wielokolorowe pier¶cienie – forma zmys³ów, s± na bie¿±co tworzone na postaci duszy i gdy zostan± w pe³ni wykonane, m³oda istota z nieba uzyskuje zdolno¶c do kontaktu z otoczeniem w ¶rodowisku nieba (kontakt uzyska, dopiero po jej powrocie).

                                         INSTRUMENTY ZMYS£OWE DUSZY


Dusze, których duchowa postac posiada instrumenty kontaktowe – zmys³y, okre¶lane s± mianem „starych Dusz”. S± one wcielane w takim samym procesie wcieleniowym, jaki jest stosowany dla m³odych dusz, inne s± tylko kryteria jego zaistnienia. Wcielanie m³odej duszy jest procesem obligatoryjnym z kolei wcielanie starej duszy mo¿e nast±piæ, gdy ona osobi¶cie wyrazi na to wcielenie zgodê. W trakcie ¿ycia cz³owiek z wcielon± star± dusz± powiêksza jej pier¶cienie – instrumenty kontaktowe. W naturalnych warunkach wcieleniowych powiêkszanie by³o po³±czone z mo¿liwo¶ci± polepszenia stanu instrumentów zmys³owych. W naszych warunkach ¿ycia w obszarze ziemskiego systemu wcieleniowego powiêkszanie pier¶cieni, na ogó³ zwi±zane jest z pogorszeniem cech instrumentów kontaktowych.

Bóg jest istot±, posiadaj±co cia³o eteryczne – duchowe, które charakteryzuje siê najwy¿sz±, jako¶ci± i wielko¶ci± pier¶cieni. Zakres i jako¶æ kontaktu zmys³owego (wielko¶æ i jako¶æ pier¶cieni), jest jedynym parametrem, jaki jest brany pod uwagê w ocenie pozycji duszy w hierarchii nieba. Najwy¿sze stanowisko w hierarchii, ma prawo przyj±æ ta dusza, która dysponuje takimi walorami osobistymi. Bóg, (jest to ziemskie pojêcie o³tarzowe i nie odzwierciedla rzeczywistej warto¶ci w niebie) nie posiada praktycznie ¿adnej w³adzy, ale jego wyroki wzglêdem zachowañ i postaw innych dusz z rady g³ównej, s± wi±¿±ce.

W tym miejscu opisu duszy i jej cech osobistych, jestem zobligowany wtr±ciæ zewnêtrzne informacje. Pojêcie Boga, jakie jest wpisane w ¶wiadomo¶æ cz³owieka na ziemi, wynika z wielopokoleniowego dzia³ania kap³anów na planie indoktrynacji ¶wiadomo¶ci. Ten kompletnie wypaczony obraz Boga, jest obecnie obowi±zuj±cym zbiorem Jego cech i mo¿liwo¶ci. Indoktrynacja zosta³a przeprowadzona tak skutecznie, ¿e Bóg o³tarzowy (na potrzeby kultów) jest uznawany z poziomu w³adzy i nauki. Instytucjonalnie s± sankcjonowane wszystkie religie, które w ¶wietle rzeczywistego stanu nieba, bezczeszcz± Boga i Jego warto¶ci. Jednak najgorsze jest to, ¿e obecnie praktycznie nikt nie mo¿e zrozumie innego obrazu Boga, poza wieloma podobnymi obrazami o³tarzowymi. Cel ciemnych mocy zosta³ osi±gniêty, ¶wiadomo¶æ cz³owieka zosta³a skutecznie za¶lepiona w obszarze ocen Boga i cech Jego istnienia.

                                                    RODZINA I M£ODA DUSZA

Wracaj±c do tematu duszy i ¶rodowiska jej ¿ycia, odniosê siê do narodzin m³odej duszy.

Osobiste ¿ycie w niebie rozpoczyna siê w obszarach rodzin i nawet, je¿eli dusza wiele czasu przebywa poza rodzin±, to jej podstawowym miejscem ¿ycia jest specjalnie przygotowana przestrzeñ domu rodzinnego. Przestrzeñ spe³nia wszelkie cechy, które umo¿liwiaj± duszy i ca³ej rodzinie, kreacjê jej osobistych i rodzinnych potrzeb.

W momencie, gdy, który¶ z synów, osi±gnie wystarczaj±c± ilo¶æ i jako¶æ osobistych mo¿liwo¶ci na planie kontaktów zmys³owych, uzyska prawo do tworzenia nowej rodziny. Niezbêdne mu bêdzie uzyskanie odpowiedniego kontaktu z dwiema innymi duszami, które równie¿ uzyska³y status umo¿liwiaj±cy tworzenie rodziny. Trzy takie dusze, je¿eli sprawdz± siê w swoim towarzystwie, dostan± zgodê na dyspozycjê systemu kreatora. Taki kreator umo¿liwia powstanie m³odej duszy i dopiero w tym momencie trzy dusze uzyskuj± status rodziny.

W nowym ¶rodowisku rodziny: - emanacja trzech osobowo¶ci, dostêp do materii genetycznej i praca kreatora, - który komponuje materiê genetyczn± z materi± emanowan± przez cz³onków rodziny -, aktywuje proces kreacji m³odej duszy. W tym przypadku pierwszego syna, maksymalnie rodzina mo¿e mieæ kilkudziesiêciu synów, jednak dla ka¿dej kreacji nastêpnej m³odej duszy, niezbêdny jest dostêp do materii genetycznej. Ka¿de kolejny syn w rodzinie, mo¿e – nie musi – byæ kreowany w towarzystwie wszystkich osobowo¶ci rodziny.

W taki prosty sposób rozwi±zany jest problem populacji i zabezpieczenia genetycznego nowo kreowanych dusz. Równie¿ rodziny nie powstan± przypadkowo, by zaistnieæ w spo³eczeñstwie nieba, powstaj±ca komórka rodzinna musi zachowa wszystkie procedury.

M³oda dusza ¿yje tylko ¶wiatem wewnêtrznym, nie ma mo¿liwo¶ci kontaktu z otoczeniem, nie posiada jeszcze pier¶cieni, które powinny jej s³u¿yæ do kontaktu z innymi i ca³± infrastruktur± dostêpn± ka¿dej duszy. Instrumenty zmys³owe, ka¿da m³oda dusza uzyskuje dopiero w trakcie wcielenia w cia³o eteryczne cz³owieka. Z tej przyczyny wynika obowi±zek wcielenia ka¿dej m³ode duszy w istoty ¿yj±ce daleko poza macierzyst± cywilizacj± i rodzin±.

 

                                                    NOWE ¯YCIE

Po powrocie z pierwszego obowi±zkowego wcielenia dusza jest w pe³ni cz³onkiem spo³eczno¶ci cywilizacji nieba (cywilizacji, która zbudowa³a miêdzy innymi i nasz wszech¶wiat) i mo¿e rozpocz±æ bardzo d³ugie ¿ycie. Nie bêdzie siê jej spieszy³o do osi±gania jakich¶ szczytnych celów, raczej bêdzie korzysta³a z kreatora ¶rodowiska na planie komnat rodziny.

Je¿eli to bêdzie pierwszy syn w nowej rodzinie, to wspólnie z trzema ojcami, bêd± poznawali swoje nowe komnaty rodziny. Kreator ¶rodowiska jest zawsze przystosowany do osobowo¶ci cz³onków rodziny a rodzina uzyskuje dostêp do jego mo¿liwo¶ci z momentem narodzin pierwszego syna.

Pozna³em mo¿liwo¶ci kreatora ¶rodowiska, jest to proces tworzenia rzeczywisto¶ci na planie materii eterycznej, zgodnej z krystaliczno¶ci± cia³a eterycznego duszy. Doznania s± niesamowite, mo¿na powiedzieæ; - TAKIE, JAKIE SOBIE WYMYSLISZ. Nie powstan± wirtualne ¶rodowiska typu znanych nam, komputerowych gier. Tamto ¶rodowiska jest realne nawet na planie uczuciowym. Nie zaistniej± akcje, które posiada³yby zabarwienie emocjonalne a tym bardziej akcje walki i przemocy.

W nastêpnej kolejno¶ci m³ody cz³onek rodziny bêdzie poznawa³ ¶rodowisko cywilizacji, jego przestrzeñ i cechy. Potem inne dusze i w ten sposób rozpoczyna siê nowe ¿ycie w cywilizacji Boga.


------- > cz II Potrzeby twórców wszech¶wiata

------- > cz III Potencja³ twórczy i technologiczny budowniczych wszech¶wiata

------- > Co czeka cz³owieka po ¶mierci

------- > Czê¶æ I Niebo - ¦rodowisko ¯ycia Duszy

------- > Trylogia Niebo Bóg Dusza Cz³owiek

------- > Czê¶æ II - Ustrój Nieba

------- > Przyroda jest ¶wi±tyni± duszy

------- > Los Duszy 

------- > Upadli Anio³owie 

© Struski Andrzej de Merowing.

 

  05.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.