> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Upadli Aniolowie
Data 07/06/2012 09:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠2570  Jŕzyk Polish
 

                                      UPADLI ANIO┬úOWIE

                                      KREACJA M┬úODEJ DUSZY W PRZESZ┬úO┬ŽCI

W przesz┬│o┬Âci, m┬│ode dusze uzyskiwa┬│y pier┬Âcienie – instrumenty zmys┬│owe – w tym samym kreatorze, który s┬│u┬┐y┬│ do kreacji osobistego cia┬│a duchowego istoty. Program kreacji by┬│ podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, kreowane by┬│o cia┬│o osobiste a w momencie, gdy kreacja istoty dobieg┬│a ko├▒ca, rozpoczyna┬│ si├¬ drugi etap. Wokó┬│ ju┬┐ istniej┬▒cej postaci tworzone by┬│y zmys┬│y – pier┬Âcienie – z materii o ni┬┐szej klasie krystaliczno┬Âci, – jako┬Âci. Materia przeznaczona do tworzenia pier┬Âcieni posiada┬│a, jako┬Â├Ž krystaliczn┬▒ i spektrum cech, podobne do materii emocjonalnej tworzonej przez cz┬│owieka, gdy on, znajduje si├¬ w takim stanie uczuciowym i emocjonalnym, który wyst├¬puje w czasie doznawania szcz├¬┬Âcia.

Taki proces powstawania m┬│odych dusz istnia┬│ w czasie, gdy wszystkie istoty ┬┐yj┬▒ce w niebie rozwija┬│y w swoim systemie uczuciowym stany emocjonalne. Procesy emocjonalne maj┬▒ du┬┐y wp┬│yw na proces starzenia si├¬. W zwi┬▒zku z tym, postanowiono przeprowadzi├Ž referendum w sprawie ograniczenia indywidualnego procesu emocjonalnego na rzecz d┬│ugowieczno┬Âci. Propozycja zosta┬│a przyj├¬ta zdecydowan┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│osuj┬▒cych.

                 ZMIANA ZACHOWA├Ĺ EMOCJONALNYCH WI├ŐKSZO┬ŽCI ISTOT W NIEBIE

Zmiana ograniczenia w tworzeniu emocji, polega┬│a na ingerencj├¬ w konstrukcj├¬ instrumentów zmys┬│owych i usuni├¬cie tych aspektów konstrukcji, które by┬│y odpowiedzialne za powstawanie emocji. Inaczej to okre┬Âlaj┬▒c, zmiana polega┬│a na ograniczeniu osobowo┬Âci uczuciowej i emocjonalnej. W efekcie takiego procesu, wy┬│oni┬│ si├¬ powa┬┐ny problem natury ekologicznej.

Po takiej zmianie, dusze sta┬│y si├¬ bardziej wra┬┐liwe i ma┬│o odporne na zewn├¬trzne wp┬│ywy ci├¬┬┐szych materii emocjonalnych (z tych warto┬Âci, jakie s┬▒ u┬┐ywane do tworzenia instrumentów zmys┬│owych duszy, a w stosunku do cz┬│owieka – emocje szcz├¬┬Âcia lub mi┬│o┬Âci), które uprzednio by┬│y dla nich ca┬│kowicie naturalne. Jeszcze bardzie niebezpiecznymi (nie ekologicznymi) okaza┬│y si├¬ negatywne emocje emanowane przez te istoty, które nie podda┬│y si├¬ zabiegom zmiany warto┬Âci emocjonalnych i dalej ┬┐y┬│y tworz┬▒c ró┬┐ne stany emocjonalne.

W konsekwencji zaistnia┬│ powa┬┐ny problem, dla ca┬│ej cywilizacji. O ile pierwsz┬▒ spraw├¬ (tworzenie pier┬Âcieni zmys┬│owych) mo┬┐na by┬│o rozwi┬▒za├Ž, to z drug┬▒ wi┬▒za┬│y si├¬ powa┬┐ne obci┬▒┬┐enia spo┬│eczne. Co zrobi├Ž z tymi, którzy ┬┐yj┬▒ w „starym” systemie emocjonalnym.

Maj┬▒ do takiego ┬┐ycia pe┬│ne prawo, co wynika z podstawowego prawa – ┬┐ycia wed┬│ug wolnej woli. Z drugiej strony, ich ┬┐ycie stwarza powa┬┐ne zagro┬┐enie dla pozosta┬│ych dusz, które po zmianie, sta┬│y si├¬ bardzo wra┬┐liwe i ┬╝le reaguj┬▒ na wp┬│ywy negatywnych emocji.

Ze wzgl├¬du na fakt, ┬┐e ca┬│a przestrze├▒ „kosmiczna” cywilizacji jest zagospodarowana i nie istnieje bezpieczne miejsce dla lokalizacji, grupy dusz, które nie podda┬│y si├¬ zmianie formy ┬┐ycia, nale┬┐a┬│o opracowa├Ž plan awaryjny.

 W mi├¬dzyczasie zosta┬│ rozwi┬▒zany pierwszy problem. Tworzenie pier┬Âcieni zmys┬│owych, zosta┬│o oddzielone od programu kreacji osobistego cia┬│a duchowego m┬│odej duszy. Drugi etap (tworzenie pier┬Âcieni zmys┬│owych), ju┬┐ nie przebiega┬│ w kreatorach, które znajdowa┬│y si├¬ w rodzinach i gdzie wyst├¬powa┬│y du┬┐e zagro┬┐enia zak┬│óceniem ci├¬┬┐k┬▒ materi┬▒ emocjonaln┬▒. Powsta┬│y centra, które równie┬┐ do ko├▒ca nie by┬│y bezpieczne (tak jak w naszej cywilizacji fabryki chemiczne).

Z czasem ten problem zosta┬│ ca┬│kowicie rozwi┬▒zany. Opracowane zosta┬│y sposoby tworzenia pier┬Âcieni zmys┬│owych poza ┬Ârodowiskiem kosmicznym cywilizacji nieba.

                                                POWSTAJ┬í WSZECH┬ŽWIATY.

Najlepszy projekt zosta┬│ zaakceptowany do realizacji i w efekcie powsta┬│y i ci┬▒gle powstaj┬▒ kolejne wszech┬Âwiaty. W takim zewn├¬trznym obiekcie (notabene: - wielko┬Âci, która wynosi kilka bilionów lat ┬Âwietlnych), produktem finalnym „naturalnej” ewolucji s┬▒ istoty, których systemy psycho – emocjonalne odpowiadaj┬▒ potrzebom duszy. Cz┬│owiek na ziemi, nale┬┐y do grona takich istot. Teraz wystarczy przetransportowa├Ž m┬│od┬▒ dusz├¬ do jednego z wielu systemów wcieleniowych i tam pod opiek┬▒ miejscowych istot duchowych (wyewoluowanych równie┬┐ w tym wszech┬Âwiecie), ta m┬│oda istota z nieba uzyska (po wcieleniu w cia┬│o np. cz┬│owieka) doskona┬│e pier┬Âcienie zmys┬│owe. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e istoty wyeksponowane do produkcji materii emocjonalne przeznaczonej na pier┬Âcienie dla dusz, tworz┬▒ materi├¬ o wi├¬kszej skali zabarwienia, czyli lepszej warto┬Âciowo. Taka materia emocjonalna dodaje indywidualnego charakteru osobistego w obszarze kontaktu zmys┬│owego ka┬┐dej duszy.

Ca┬│y proces przebiega┬│ ca┬│kowicie bezawaryjnie. Wystarczy┬│o jedno wcielenie i m┬│oda dusz uzyskiwa┬│a wystarczaj┬▒c┬▒ wielko┬Â├Ž pier┬Âcieni. ┬Žrodowisko ┬┐ycia istot, w które by┬│y wcielane dusze (cz┬│owiek nazwa┬│ to ┬Ârodowisko rajem a religia ┬│ask┬▒ Boga), ca┬│kowicie spe┬│nia┬│o potrzeby i zabezpieczenia, co z reszt┬▒, wynika┬│o z projektu.

Pomimo doskona┬│ego projektu i bezproblemowej eksploatacji, dosz┬│o do zak┬│ócenia ┬Ârodowiska ┬┐ycia istot z wcielanymi duszami. To zak┬│ócenie spowodowa┬│o, uniemo┬┐liwienie powrotu do rodzin, du┬┐ej a z czasem, przewa┬┐aj┬▒cej cz├¬┬Âci wcielanych dusz. Zak┬│ócenie dotyczy równie┬┐ naszej ziemskiej cywilizacji wcieleniowej.

                                          EMIGRACJA DUSZ „UPADLI ANIO┬úOWIE”

Powsta┬│ projekt rozwi┬▒zanie drugiego problemu. Pad┬│a propozycja zbudowania we wszech┬Âwiecie enklawy dla dusz, które ┬┐yj┬▒ w „starym” systemie emocjonalnym. Po uzgodnieniu z zainteresowanymi wszystkich warunków, enklawa zosta┬│a wykonana. Odpowiada ona ca┬│kowicie warunkom ┬┐ycia dusz, jakie istniej┬▒ w ┬Ârodowisku cywilizacji nieba. Ró┬┐ni si├¬ tym, ┬┐e z czasem, gdy wszech┬Âwiat osi┬▒gnie fina┬│ eksploatacji, enklawa tak jak wszystko w przestrzeni wszech┬Âwiata ulegnie równie┬┐ likwidacji.

Alternatyw┬▒ dla tych dusz, które zasiedlaj┬▒ enklaw├¬ jest powrót do macierzystej cywilizacji. Jednak by powrót by┬│ mo┬┐liwy, musz┬▒ one podda si├¬ procesowi zmiany ┬┐ycia w emocjach do stanu ┬┐ycia tylko w stonizowanych uczuciach.

Okaza┬│o si├¬, ┬┐e taka perspektywa, nie odpowiada tym istotom, mimo, ┬┐e w perspektywie czasu, grozi im ┬Âmier├Ž. Jak si├¬ okaza┬│o, znale┬╝li dla siebie rozwi┬▒zanie w tej trudnej sytuacji. W pierwszej kolejno┬Âci postanowili powi├¬kszy populacj├¬, sami nie dysponuj┬▒ kreatorami m┬│odych dusz. Nie mog┬▒ powi├¬ksza├Ž populacji w naturalny sposób. Wymy┬Âlili sposób jak wykrada├Ž m┬│ode dusze z cywilizacji wcieleniowych, które znajduj┬▒ si├¬ dos┬│ownie za ┬Âcian┬▒ enklawy.

Procedura tego pomys┬│u przewidywa┬│a zmian├¬ stosunków mi├¬dzy ludzkich w ┬Ârodowisku ┬┐ycia cz┬│owieka z wcielon┬▒ dusz┬▒. Ca┬│y pomys┬│ posiada┬│ jeden powa┬┐ny mankament, dusza nie mia┬│a mo┬┐liwo┬Âci wykonawczej pomys┬│u. Nie istniej┬▒ w enklawie instrumenty, które by umo┬┐liwia┬│y kontakt z nad┬Âwiadomo┬Âci┬▒ cz┬│owieka.

                                                        DESTRUKCJA RAJU

 Postanowili pój┬Â├Ž drog┬▒ okr├¬┬┐n┬▒, która cho├Ž trudna rokowa┬│a pewne nadzieje. Pomys┬│ polega┬│ na tym, ┬┐e nale┬┐a┬│o uzyska kontakt z Anio┬│ami kontroluj┬▒cymi systemy wcieleniowe i przekona ich do kolaboracji. Nie by┬│o mo┬┐liwo┬Âci przeprowadzenia drastycznych zmian w sposobie ┬┐ycia ludzi w taki sposób, by to nie zosta┬│o odnotowane przez kontrolerów z nieba. Nale┬┐a┬│o przekona├Ž ich do wspó┬│pracy, co w ko├▒cu zosta┬│o dokonane (przyk┬│adem jest Archanio┬│ Micha┬│ i inni Archnio┬│owie).

Kolejnym krokiem na drodze destrukcji raju by┬│o „zmobilizowanie” do wspó┬│pracy (za plecami Anio┬│ów) istot duchowych, które by┬│y odpowiedzialne za obs┬│ug├¬ systemu wcieleniowego. Ale to by┬│a tylko kwestia czasu, tu metod dzia┬│ania by┬│o do dyspozycji kilka, mi├¬dzy innymi zastraszanie wp┬│ywem negatywnych materii i demonicznych istot.

Po uzyskaniu dost├¬pu do nad┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka, wystarczy┬│o namierzy├Ž tych ludzi, którzy posiadali cechy szczególne. Wyró┬┐niali si├¬ tym, ┬┐e swoim post├¬powaniem dawali pozytywny przyk┬│ad postepowania bli┬╝nim. W kolejnych pokoleniach, manipuluj┬▒c w nad┬Âwiadomo┬Âci spowodowali wyst┬▒pienie pierwszych przypadków nieuzasadnionych warunkami ┬┐ycia w Raju potrzeb.

Dla przyk┬│adu podam sytuacj├¬ gdzie cz┬│owiek uwa┬┐any za wzór postepowania zacz┬▒┬│ inaczej rozumowa├Ž. Z czasem jego nad┬Âwiadomo┬Âc wyeksponowa┬│a nieistniej┬▒cy do tej pory proces zachowa├▒. On, jako cz┬│owiek, który z natury doradza┬│ innym, do tej pory bezinteresownie, zacz┬▒┬│ my┬Âle├Ž inaczej.

My┬Âla┬│, dlaczego ja, który przecie┬┐ swoje do┬Âwiadczenie przekazuj├¬ innym, jako rad├¬, zawsze dobrze dzia┬│aj┬▒c┬▒, nie mog├¬ skorzysta├Ž z pomocy tych, którym pomagam?

Wymy┬Âli┬│ sobie, ┬┐e przecie┬┐, gdyby mu kto┬ z bli┬╝nich w zamian za rad├¬, przyniós┬│ „banana” to chyba wcale nie by┬│oby w tym nic z┬│ego.


To by┬│a pierwsza nienaturalna i nadmierna potrzeba, bo ‘banany” wisia┬│y w zasi├¬gu r├¬ki. Ale pomy┬Âla┬│, przecie┬┐ on jest dla innych wzorem, daje im rady, niech te┬┐ co┬ dla niego zrobi┬▒.

TO BY┬ú PIERWSZY SUKCES „UPAD┬úYCH ANIO┬úÓW”.


------- > cz II Potrzeby twórców wszech┬Âwiata

------- > cz III Potencja┬│ twórczy i technologiczny budowniczych wszech┬Âwiata

------- > Co czeka cz┬│owieka po ┬Âmierci

------- > Cz├¬┬Â├Ž I Niebo - ┬Žrodowisko ┬»ycia Duszy

------- > Trylogia Niebo Bóg Dusza Cz┬│owiek

------- > Cz├¬┬Â├Ž II - Ustrój Nieba

------- > Przyroda jest ┬Âwi┬▒tyni┬▒ duszy

------- > Dusza

------- > 
Los Duszy


 

© Struski Andrzej de Merowing.

 

  07.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.