> Strona główna > Artykuly > Rozne > Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry
Data 09/06/2012 18:02  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2824  Jêzyk Polish
 

 Nostradamus zapowiada w 2012r pêdz±ce ze S³oñca d³ugie iskry.

 


CENTURIA  II. 46

Potê¿ny Rz±dca znów obróci ko³em;

Minione niedole nadejd± w jeszcze gorszej postaci.

G³ód, ¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz.

Ogieñ widziany na niebie, pêdz±ca d³uga iskra.

 

Wskazywany przez Nostradamusa Potê¿ny Rz±dca, to Magnetyzm Wszech¶wiata, który zarz±dza wszelkim ruchem i ka¿dym zwi±zkiem materii we wszech¶wiecie.

 

„Potê¿ny Rz±dca znów obróci ko³em:”

 

W tym zwrocie Nostradamus opisuje ca³y obrót na kole, obrót „zarz±dzany” magnetyzmem wszech¶wiata. Wszystkie „cia³a niebieskie”, jako sk³adowe czê¶ci gwiazdozbiorów i uk³adów s³onecznych, s± powi±zane si³ami magnetycznymi. Ich ruch zawsze przebiega po orbitach. Ogólnie to upraszczaj±c, jest to ruch po kole, mimo, ¿e orbity nie s± w czystej postaci koliste.

 

„znów obróci ko³em”

 

Takie stwierdzenie, lub zapowied¼, wskazuje na ponowny kolejny cykl obrotu po orbicie. Wskazanie nie mo¿e dotyczyæ, naszego uk³adu s³onecznego. W tym przypadku obrót po orbicie powtarza siê, co rok. A Nostradamus zapowiada w przysz³o¶ci, zamkniêcie siê, „ko³a”, czyli jednego cyklu ruchu po orbicie. Czas przebiegu tego zbioru, musi byæ du¿o d³u¿szy, ni¿ czas przebiegu ziemi po swej orbicie.

 

W zbiorze tych uk³adów gwiezdnych, które zamkn± w zapowiadanym czasie kolejny cykl swego obrotu, równie¿ musi znajdowaæ siê i nasz uk³ad s³oneczny. Gdyby tak nie by³o, zapowied¼, Nostradamusa nic by dla nas nie znaczy³a.

 

Reasumuj±c informacje zawarte w tej kwestii, mo¿emy stwierdziæ; ¿e Nostradamus zapowiada nadej¶cie czasu, w którym zakoñczy siê obrót „cia³ niebieskich” po orbicie wiêkszej ni¿ orbita ziemi. W zbiorze tych „cia³ niebieskich”, bêdzie siê równie¿ znajdowa³ nasz Uk³ad S³oneczny.

 

„Minione niedole nadejd± w jeszcze gorszej postaci”

 

W zwi±zku ze szczególnym po³o¿eniem gwiazd w czasie, w którym zapowiadany cykl obrotu siê zakoñczy, zaistnieje przyczyna powoduj±ca „niedolê”

Nostradamus mówi, ¿e takie niedole wystêpowa³y w czasie koñca poprzednich cykli, gdy nasz Uk³ad S³oneczny znajdowa³ siê w takim miejscu Galaktyki. Ostrzega dodatkowo, ¿e nadchodz±ce niedole oka¿± siê „gorszej postaci”, czyli bardziej niebezpieczne od poprzednich.

 

Reasumuj±c informacje ujête w tej kwestii; mo¿emy przyj±æ, ¿e sytuacja w ¶rodowisku ¿ycia cz³owieka na ziemi, jaka zaistnieje w 2012 roku, bêdzie bardziej szkodliwa ni¿ te poprzednie. Jedna z takich poprzednich klêsk, to zag³ada opisywana, jako „biblijny potop”.

 

„G³ód, ¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz.

„Ogieñ widziany na niebie, pêdz±ca d³uga iskra.”

 

Te dwa wersy czterowiersza, s± przestawione w celu utrudnienia odczytania.

 

„Ogieñ widziany na niebie, pêdz±ca d³uga iskra.”

 

W efekcie przej¶cia naszego s³oñca, przez miejsce w przestrzeni, które jest wskazywane przez Nostradamusa, jako zamkniêcie obrotu ko³a, na s³oñcu dojdzie do erupcji. „Ogieñ widziany na niebie”, ten zwrot mówi o efektach erupcji s³oñca, które bêd± widziane na niebie w postaci przypominaj±cej ogieñ. S³oñce bêdzie wygl±da³o tak, jakby siê pali³o.

 

Erupcja s³oñca, spowoduje pozbycie siê du¿ej ilo¶ci rozgrzanej materii. Ta jej czê¶æ, która dotrze do ziemi bêdzie widoczna w postaci ¶wiec±cych d³ugich iskier. D³ugie iskry to nic innego jak du¿a ilo¶æ pêdz±cej materii, wyrzuconej ze s³oñca. Gdy taka ilo¶æ materii dotrze do powierzchni planety, mo¿e spowodowaæ nieobliczalne zniszczenia. W efekcie niedolê cz³owieka a dodatkowo w obecnym, stanie rozwoju cywilizacji technicznej, mo¿e doj¶æ do zak³ócenia ca³ego ¶rodowiska ¿ycia cz³owieka. To, mo¿e byæ przyczyn± wskazywanej przez Nostradamusa, wiêkszej ni¿ uprzednio niedoli.

 

 „G³ód, ¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz”

 

G³ód zostanie spowodowany zaraz±, która jest w jaki¶ sposób zwi±zana z ¿elazem. To mog± byæ szkodliwe substancje, które zmagazynowane w ¿elaznych pojemnikach, uwolni± siê w trakcie bombardowania ziemi, przez materiê s³oneczn±. Nasza cywilizacja posiada odpowiedni zasób i rodzaj materia³ów niebezpiecznych. Mo¿na powiedzieæ czekaj± tylko na okazjê do uwolnienia siê, poprzez pobudzenie reakcji chemicznych.  Z nieba spadnie krwawy mleczny deszcz. W samej rzeczy, mog± byæ takie miejsca na ziemi, gdzie ilo¶æ ró¿nych ¶rodków chemicznych, które przedostan± siê do powietrza, bêdzie tak du¿a, ¿e a¿ widoczna go³ym okiem.

 

 

 

Wniosek, jaki mo¿na wyci±gn±æ z informacji zawartych w tym czterowierszu, ukazuje nam obraz zbli¿aj±cego siê czasu. Kiedy nasza dzienna gwiazda znajdzie siê w krytycznym dla cz³owieka punkcie, na swojej gwiezdnej drodze?

 

Jej naturalna reakcja na wp³yw szczególnego w tym miejscu magnetyzmu wszech¶wiata, objawi siê, potê¿n± erupcj± roz¿arzonej materii. W efekcie ludzie na ziemi, bêd± mogli ogl±daæ to zjawisko, jako „po¿ar s³oñca”.

 

Jednak ten „po¿ar”, oka¿e siê zgubnym widowiskiem, bo w kolejnych godzinach ziemia poddana zostanie bombardowaniu materi± s³oneczn±. W efekcie na ziemi dojdzie do bardzo powa¿nych kataklizmów. Najgorsze oka¿± siê te, które bêd± zwi±zane z uwolnieniem siê do atmosfery truj±cych toksyn i promieniowania.

 

Wed³ug Nostradamusa bêdzie to kataklizm o wiêkszej skali zniszczeñ, ni¿ te, które by³y w poprzednich okresach przechodzenia s³oñca przez ten punkt w kosmosie.

 

------- > Nostradamus – o chrzescijanstwie i Watykanie

------- > 
Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka

© Struski Andrzej de Merowing.

 

  09.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.