> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2018
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry
Data 09/06/2012 18:02  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2292  Jŕzyk Polish
 

 Nostradamus zapowiada w 2012r p├¬dz┬▒ce ze S┬│o├▒ca d┬│ugie iskry.

 


CENTURIA  II. 46

Pot├¬┬┐ny Rz┬▒dca znów obróci ko┬│em;

Minione niedole nadejd┬▒ w jeszcze gorszej postaci.

G┬│ód, ┬┐elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz.

Ogieñ widziany na niebie, pêdz±ca d³uga iskra.

 

Wskazywany przez Nostradamusa Pot├¬┬┐ny Rz┬▒dca, to Magnetyzm Wszech┬Âwiata, który zarz┬▒dza wszelkim ruchem i ka┬┐dym zwi┬▒zkiem materii we wszech┬Âwiecie.

 

„Pot├¬┬┐ny Rz┬▒dca znów obróci ko┬│em:”

 

W tym zwrocie Nostradamus opisuje ca┬│y obrót na kole, obrót „zarz┬▒dzany” magnetyzmem wszech┬Âwiata. Wszystkie „cia┬│a niebieskie”, jako sk┬│adowe cz├¬┬Âci gwiazdozbiorów i uk┬│adów s┬│onecznych, s┬▒ powi┬▒zane si┬│ami magnetycznymi. Ich ruch zawsze przebiega po orbitach. Ogólnie to upraszczaj┬▒c, jest to ruch po kole, mimo, ┬┐e orbity nie s┬▒ w czystej postaci koliste.

 

„znów obróci ko┬│em”

 

Takie stwierdzenie, lub zapowied┬╝, wskazuje na ponowny kolejny cykl obrotu po orbicie. Wskazanie nie mo┬┐e dotyczy├Ž, naszego uk┬│adu s┬│onecznego. W tym przypadku obrót po orbicie powtarza si├¬, co rok. A Nostradamus zapowiada w przysz┬│o┬Âci, zamkni├¬cie si├¬, „ko┬│a”, czyli jednego cyklu ruchu po orbicie. Czas przebiegu tego zbioru, musi by├Ž du┬┐o d┬│u┬┐szy, ni┬┐ czas przebiegu ziemi po swej orbicie.

 

W zbiorze tych uk┬│adów gwiezdnych, które zamkn┬▒ w zapowiadanym czasie kolejny cykl swego obrotu, równie┬┐ musi znajdowa├Ž si├¬ i nasz uk┬│ad s┬│oneczny. Gdyby tak nie by┬│o, zapowied┬╝, Nostradamusa nic by dla nas nie znaczy┬│a.

 

Reasumuj┬▒c informacje zawarte w tej kwestii, mo┬┐emy stwierdzi├Ž; ┬┐e Nostradamus zapowiada nadej┬Âcie czasu, w którym zako├▒czy si├¬ obrót „cia┬│ niebieskich” po orbicie wi├¬kszej ni┬┐ orbita ziemi. W zbiorze tych „cia┬│ niebieskich”, b├¬dzie si├¬ równie┬┐ znajdowa┬│ nasz Uk┬│ad S┬│oneczny.

 

„Minione niedole nadejd┬▒ w jeszcze gorszej postaci”

 

W zwi┬▒zku ze szczególnym po┬│o┬┐eniem gwiazd w czasie, w którym zapowiadany cykl obrotu si├¬ zako├▒czy, zaistnieje przyczyna powoduj┬▒ca „niedol├¬”

Nostradamus mówi, ┬┐e takie niedole wyst├¬powa┬│y w czasie ko├▒ca poprzednich cykli, gdy nasz Uk┬│ad S┬│oneczny znajdowa┬│ si├¬ w takim miejscu Galaktyki. Ostrzega dodatkowo, ┬┐e nadchodz┬▒ce niedole oka┬┐┬▒ si├¬ „gorszej postaci”, czyli bardziej niebezpieczne od poprzednich.

 

Reasumuj┬▒c informacje uj├¬te w tej kwestii; mo┬┐emy przyj┬▒├Ž, ┬┐e sytuacja w ┬Ârodowisku ┬┐ycia cz┬│owieka na ziemi, jaka zaistnieje w 2012 roku, b├¬dzie bardziej szkodliwa ni┬┐ te poprzednie. Jedna z takich poprzednich kl├¬sk, to zag┬│ada opisywana, jako „biblijny potop”.

 

„G┬│ód, ┬┐elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz.

„Ogie├▒ widziany na niebie, p├¬dz┬▒ca d┬│uga iskra.”

 

Te dwa wersy czterowiersza, s┬▒ przestawione w celu utrudnienia odczytania.

 

„Ogie├▒ widziany na niebie, p├¬dz┬▒ca d┬│uga iskra.”

 

W efekcie przej┬Âcia naszego s┬│o├▒ca, przez miejsce w przestrzeni, które jest wskazywane przez Nostradamusa, jako zamkni├¬cie obrotu ko┬│a, na s┬│o├▒cu dojdzie do erupcji. „Ogie├▒ widziany na niebie”, ten zwrot mówi o efektach erupcji s┬│o├▒ca, które b├¬d┬▒ widziane na niebie w postaci przypominaj┬▒cej ogie├▒. S┬│o├▒ce b├¬dzie wygl┬▒da┬│o tak, jakby si├¬ pali┬│o.

 

Erupcja s┬│o├▒ca, spowoduje pozbycie si├¬ du┬┐ej ilo┬Âci rozgrzanej materii. Ta jej cz├¬┬Â├Ž, która dotrze do ziemi b├¬dzie widoczna w postaci ┬Âwiec┬▒cych d┬│ugich iskier. D┬│ugie iskry to nic innego jak du┬┐a ilo┬Â├Ž p├¬dz┬▒cej materii, wyrzuconej ze s┬│o├▒ca. Gdy taka ilo┬Â├Ž materii dotrze do powierzchni planety, mo┬┐e spowodowa├Ž nieobliczalne zniszczenia. W efekcie niedol├¬ cz┬│owieka a dodatkowo w obecnym, stanie rozwoju cywilizacji technicznej, mo┬┐e doj┬Â├Ž do zak┬│ócenia ca┬│ego ┬Ârodowiska ┬┐ycia cz┬│owieka. To, mo┬┐e by├Ž przyczyn┬▒ wskazywanej przez Nostradamusa, wi├¬kszej ni┬┐ uprzednio niedoli.

 

 „G┬│ód, ┬┐elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz”

 

G┬│ód zostanie spowodowany zaraz┬▒, która jest w jaki┬ sposób zwi┬▒zana z ┬┐elazem. To mog┬▒ by├Ž szkodliwe substancje, które zmagazynowane w ┬┐elaznych pojemnikach, uwolni┬▒ si├¬ w trakcie bombardowania ziemi, przez materi├¬ s┬│oneczn┬▒. Nasza cywilizacja posiada odpowiedni zasób i rodzaj materia┬│ów niebezpiecznych. Mo┬┐na powiedzie├Ž czekaj┬▒ tylko na okazj├¬ do uwolnienia si├¬, poprzez pobudzenie reakcji chemicznych.  Z nieba spadnie krwawy mleczny deszcz. W samej rzeczy, mog┬▒ by├Ž takie miejsca na ziemi, gdzie ilo┬Â├Ž ró┬┐nych ┬Ârodków chemicznych, które przedostan┬▒ si├¬ do powietrza, b├¬dzie tak du┬┐a, ┬┐e a┬┐ widoczna go┬│ym okiem.

 

 

 

Wniosek, jaki mo┬┐na wyci┬▒gn┬▒├Ž z informacji zawartych w tym czterowierszu, ukazuje nam obraz zbli┬┐aj┬▒cego si├¬ czasu. Kiedy nasza dzienna gwiazda znajdzie si├¬ w krytycznym dla cz┬│owieka punkcie, na swojej gwiezdnej drodze?

 

Jej naturalna reakcja na wp┬│yw szczególnego w tym miejscu magnetyzmu wszech┬Âwiata, objawi si├¬, pot├¬┬┐n┬▒ erupcj┬▒ roz┬┐arzonej materii. W efekcie ludzie na ziemi, b├¬d┬▒ mogli ogl┬▒da├Ž to zjawisko, jako „po┬┐ar s┬│o├▒ca”.

 

Jednak ten „po┬┐ar”, oka┬┐e si├¬ zgubnym widowiskiem, bo w kolejnych godzinach ziemia poddana zostanie bombardowaniu materi┬▒ s┬│oneczn┬▒. W efekcie na ziemi dojdzie do bardzo powa┬┐nych kataklizmów. Najgorsze oka┬┐┬▒ si├¬ te, które b├¬d┬▒ zwi┬▒zane z uwolnieniem si├¬ do atmosfery truj┬▒cych toksyn i promieniowania.

 

Wed┬│ug Nostradamusa b├¬dzie to kataklizm o wi├¬kszej skali zniszcze├▒, ni┬┐ te, które by┬│y w poprzednich okresach przechodzenia s┬│o├▒ca przez ten punkt w kosmosie.

 

------- > Nostradamus – o chrzescijanstwie i Watykanie

------- > 
Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka

© Struski Andrzej de Merowing.

 

  09.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.