> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Nostradamus – o chrzescijanstwie i Watykanie.
Data 10/06/2012 16:01  Autor Struski Andrzej  Klikni 3235  Jzyk Polish
 

Nostradamus – o chrze¶cijañstwie i Watykanie.

 

 

                                Centuria VI; czterowiersz 9.


 „W ¶wiêtych ko¶cio³ach dopuszcz± siê bezeceñstw Mieni±c je cnot±, godn± najwy¿szej pochwa³y Ten, na którego cze¶æ bij± z³ote medale Zakoñczy ¿ywot w niewys³owionych mêczarniach.”

 

Religie swoje haniebne prawa nazywaj± cnot±, która wed³ug kap³anów tych religii zas³uguje na miano, jedynej drogi do Boga. Papie¿ zakoñczy swoje w³adanie w nies³awie.

 

W konkluzji do czterowiersza VI – 9;


Nostradamus w zwrocie; „W ¶wiêtych ko¶cio³ach”, wskazuje na „ko¶cio³y” jako religie a nie ¶wi±tynie. ¦wiadczy o tym przymiotnik „¶wiêtych” ujêty w tym zwrocie. Liczba mnoga mówi o wielu ko¶cio³ach, które uwa¿aj± siê za „¶wiête” a sw± wiarê za w³a¶ciw± drogê do Boga.

 

Cnot± i to cnot± najwy¿szej warto¶ci, bêd± okre¶laæ tê drogê do Boga, która jest w proroctwie Nostradamusa okre¶lona bezeceñstwem.

 

Postaæ, której godno¶æ uznawana jest przez ludzi tak wysoko, ¿e na jej cze¶æ bite s± z³ote medale to mo¿e byæ tylko papie¿. Inne religie nie wp³ynê³y tak skutecznie na opiniê publiczn±, by ich g³owy w taki sposób by³y honorowane.

 

Jednak Papie¿ koñczy ¿ywot - pontyfikat w niewys³owionych mêczarniach duchowych. Tu poddana jest w w±tpliwo¶æ warto¶æ publiczna i samego pontyfikaty Papie¿a, który odchodzi w nies³awie.

 

 

                            Centuria V; czterowiersz 73.


 „Przez samego Boga prze¶ladowany bêdzie Ko¶ció³ ¦wiête Ko¶cio³y zostan± ograbione {spl±drowane} Matka wyda na ¶wiat dziecko naga w koszuli Potem Arabowie zjednocz± siê z Polakami.”

 

Bóg poprzez swego syna, bêdzie prze¶ladowa³ religie. Wszystkie religie zostanê odarte ze swoich niezgodnych z wol± Boga zasad. Matka ju¿ uwolniona spod jarzma chrze¶cijañskiego, urodzi dziecko, ono ju¿ nie bêdzie wolne od wp³ywu religii. Wkrótce Arabowie, po³±cz± si³y z Polakami.

 

W konkluzji do V- 73;


Jak wa¿ne to s± sprawy dla Boga ¶wiadczy fakt przybycia na ziemie Jego syna. Tu On musi wykazaæ przed lud¼mi b³êdy, jakie czyni± religie. B³êdy, które wyka¿e spowoduj± takie zmiany, jakie powstaj± po ograbieniu (w tym przypadku z warto¶ci kultowych).

 

Matka: - „naga w koszuli” urodzi dziecko. Cz³owiek nagi, takie okre¶lenie mo¿e byæ odniesieniem do duchowo¶ci religijnej. Tu matka naga w koszuli urodzi dziecko, oznacza to, ¿e ju¿ bez chrze¶cijañskiego p³aszcza duchowego. Po urodzeniu tego dziecka co¶ siê zmieni w kontaktach pomiêdzy Arabami a Polakami, a ta zmiana w jaki¶ sposób dotyczy³a bêdzie tej niewiasty.

 

                               Centuria III; czterowiersz -34


„Kiedy niebiañskie S³oñce przestanie wysy³aæ promienie, W pe³nym ¶wietle dnia uka¿e siê potwór. Na wiele sposobów bêd± t³umaczyæ to zjawisko, Nikt nie zdo³a przewidzieæ, jak drogo za nie zap³ac±.”

 

„Kiedy niebiañskie S³oñce przestanie wysy³aæ promienie”

 

W tym zwrocie kluczowym jest okre¶lenie: „niebiañskie S³oñce”, czyli najwy¿sza kultowa postac (Nostradamus w swoich proroctwach zwraca siê do religii chrze¶cijañskiej) tu, Papie¿.

 

„W pe³nym ¶wietle dnia uka¿e siê potwór”.

 

Z kolei tu, kluczowymi, s± dwa okre¶lenia: „W pe³nym ¶wietle dnia” i „uka¿e siê potwór”.

W pe³nym ¶wietle dnia a wiêc w pe³ni publicznie, zostanie obna¿ona, skrywana ciemna strona religii chrze¶cijañskiej.

 

„Na wiele sposobów bêd± t³umaczyæ to zjawisko,”

 

Okre¶leniem kluczowym jest: „bêd± t³umaczyæ” i próbowac wyja¶niaæ, tê niespotykan± sprawê.

 

„Nikt nie zdo³a przewidzieæ, jak drogo za nie zap³ac±.”

 

Tu kluczowym zwrotem jest: „jak drogo za nie zap³ac±.” I w tym momencie nikt nie bêdzie w stanie tego przewidzieæ.

 

Reasumuj±c zaszyfrowany w tym czterowierszu przekaz, dowiadujemy siê, ¿e proroctwo mówi o sytuacji gdy zostanie upubliczniona wyj±tkowo niekorzystna dla religii chrze¶cijañskiej informacja. Bêdzie ona pokazywa³a tak wyj±tkowe potworno¶ci, ¿e zga¶nie ¶wiêto¶c papie¿a i kultu.

 

Informacja bêdzie znana w pe³nym ¶wietle dnia a wiêc na ca³ym ¶wiecie. Pomimo tak trudnej sytuacji, kler bêdzie próbowa³ wyt³umaczyc siê i wyja¶niæ sprawê.

 

Znaj±c potêgê chrze¶cijañstwa; - to mimo, ¿e potworno¶c bêdzie zabójcza dla religii, nikt nie bêdzie w stanie przewidzieæ koñcowych efektów.

 

 

                               Centuria VIII; czterowiersz 98.


„Krew ludzi Ko¶cio³a poleje siê obficie wiele czasu up³ynie, nim jej potok zostanie wstrzymany P³ynie czerwona zupe³nie jak woda Niedola, klêska i ¿a³oba przypadnie kap³anom w udziale.”

 

Zasady wiary i kanony religii zostan± odarte z fa³szu i z³amane, d³ugo wierni nie bêd± mogli siê z tym pogodziæ. Krew – zasady wiary, s± dla wiernych jak woda, nie mog± i nie chc± siê wyzwoliæ w istocie s± oni, zniewoleni kanonami chrze¶cijañstwa. Kap³anów czeka czas odpowiedzialno¶ci w nim, niedola, klêska i ¿a³oba.

 

W konkluzji do czterowiersza VIII – 98;


Jednym ze s³ów klucza Apokalipsy i wszystkich przekazów z nieba, jest s³owo „krew”, które symbolizuje zasady. Dla przyk³adu „krew Boga” to zasady z nieba g³oszone jako s³owo Boga, „krew Chrystusa” to wszystko, co On przekazywa³ s³uchaj±cym Go, gdy naucza³ (nie myliæ z naukami religii chrze¶cijañskiej).

 

W tym czterowierszu, Nostradamus opisuje sytuacjê, gdy miecz s³owa (wskazywany tre¶ci± informacji zaszyfrowanej w Apokalipsie) przetnie zak³amane informacje o Bogu i o Jezusie Chrystusie. To nieznane wcze¶niej oblicze Boga i nieba a przede wszystkim oblicze Chrystusa, bêdzie nie do przyjêcia przez ludzi w szczególno¶ci tych, którzy s± za¶lepieni wiar±.

 

Dla wiernych, którzy poddali siê praniu mózgów w procederze chrze¶cijañskiej teologii, zasady i kanony wiary, s± ¶wiêto¶ci±, która do koñca spenetrowa³a ich ¶wiadomo¶c. Dla nich wiara jest jak woda i pogodzic siê z b³êdami tej ¶wiêto¶ci to tak, jak przestac pic wodê.

 

Kap³ani zostan± poddani publicznej opinii, Ci, którzy posiadaj± sumienie, bêd± widzieli swoja klêskê i czeka ich cierpienie.

 

 

                                       Omen 83

„Podczas, gdy chrze¶cijañstwem wstrz±saj± niepokoje przywódcy prowadz± rozmowy: Hordy naje¼d¼ców atakuj± Stolicê Apostolsk±, Ich przyj¶cie zraza jak choroba, pó¼niej zgubê przyniesie. Ze wschodu ci±gnie ¶mieræ, zaraza, g³ód i pakty zdradzieckie.”

 

Czas, w jakim chrze¶cijañstwo dozna wstrz±sów, jest czasem wa¿nych miêdzynarodowych rozmów takich, które prowadz± przywódcy. W tym czasie ma³e grupy, atakuj± stolicê apostolsk±, Watykan, wytykaj±c jej b³êdy. Najpierw te ataki przynios± Watykanowi problemy a nastêpnie zgubê. Te ataki ze wschodu (w stosunku do geograficznego po³o¿enia Watykanu), nios± wszystko co najgorsze dla kap³anów.

 

Konkluzja do omenu 83;

Tu Nostradamus wskazuje na czas i moc ataków skierowanych przeciwko chrze¶cijañstwu. Ten czterowiersz pomija inne religie a skupia siê wy³±cznie na chrze¶cijañstwie i Watykanie.

 

Czas w jakim chrze¶cijañstwo dozna wstrz±sów, nast±pi w ten czas, gdy powa¿ne problemy miêdzynarodowe bêd± rozwi±zywane w trakcie rozmów pomiêdzy przywódcami pañstw, a nie na planie dzia³añ wojennych.

 

Moc tych ataków z biegiem czasu bêdzie siê nasila³a. Wskazanie na taki rozwój wypadków w czasie, odnajdujemy w zwrocie; „zraza jak choroba, pó¼niej zgubê przyniesie.” Moc ataków z pocz±tku jako choroba, a potem jest porównana do ¶mierci, by w koñcu przynie¶æ zgubê Watykanowi.

 

W ostatnim zwrocie; „i pakty zdradzieckie” mo¿emy odczytaæ informacjê, ¿e do tych klêsk kleru przyczyni± siê równie¿ sami kap³ani, kolaboruj±c z tymi, którzy atakuj± religiê chrze¶cijañsk± i Watykan.

 

 

                               Centuria II; czterowiersz 12

„Oczy otwarte tylko na wspomnienia z przesz³o¶ci, nikt nie bêdzie chcia³ przywdziaæ mniszego habitu. Potê¿ny król srodze ukarze ich g³upotê: Bêd± patrzeæ w milczeniu, jak pustoszy ich ¶wi±tynie”

 

Ju¿ nie ma kandydatów do zakonu, pozosta³y tylko wspomnienia. Syn Boga bezlito¶nie obna¿y b³êdy ich ¿ycia zakonnego. Bez s³owa bêd± obserwowaæ, jak zasady ich ko¶cio³a rozsypuj± siê w proch.

 

Konkluzja do czterowiersza II – 12;

Miecz s³owa, zniszczy istniej±ce w zakonach zasady i osi±gniêcia ¿ycia klasztornego. Publikacja takich informacji, zniechêci nowych kandydatów do wstêpowania na s³u¿bê w tej religii.

 

Przekazywane przez Syna Boga zasady, zburz± porz±dek zakonny a wszystkie warto¶ci i zasady ko¶cio³a legn± w gruzach, na oczach zakonnic i zakonników.

 

 
------- > Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry 

------- > Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka 

 

© Struski Andrzej de Merowing.

 
 

  10.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.