> Strona główna > Artykuly > Rozne > Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka.
Data 11/06/2012 17:37  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2646  Jêzyk Polish
 

                        Nostradamus odnalezione wersety

 

 XII Centuria, numer 63, tak± numeracj± rozpoczyna siê zbiór nieujawnionych dotychczas wersetów Nostradamusa. Zosta³y one odnalezione podczas remontu domu, w którym on mieszka³. Wnosz± bardzo realistyczne informacje, które w wiêkszo¶ci dotycz± czasów nam obecnych. Nie wszystkie uda³o siê odczytaæ w zwi±zku z tym, zastosuje kolejn± numeracjê dla tych, które s± odczytane.

 

W kolejnych ods³onach, przedstawiê teksty wersetów i ich odszyfrowana prze zemnie tre¶æ.

 

     Nostradamus zapowiada resetacjê ¶wiadomo¶ci cz³owieka.

 

Centuria VII „czterowiersz 66”

„Komety bez ogona, wype³ni± niebo, kr±¿±c w ciszy, Wielka panika, ofiara odrzucona, Kometa z ogonem, Przemyka pomiêdzy pszczo³ami, umiera, A przywódcy bezradni. Nikt nie rozpozna znaków na piasku.”

 

Du¿e ¶wiec±ce kule, bezg³o¶nie kr±¿± nad ziemi±. Ludzie w panice, mod³y i czary nic nie pomog³y. Pêdz±ca ze S³oñca, rozpalona materia ga¶nie w powietrzu, pomiêdzy wieloma rozb³yskami. Wszelkie dzia³ania techniczne bezskuteczne. Pamiêæ zresetowana, ci, którzy prze¿yj± nie bêd± mogli zrozumieæ pisma.

 

W konkluzji do czterowiersza

W czasie zag³ady, erupcja s³oñca spowoduje ró¿ne zjawiska w atmosferze ziemskiej. Bêd± one widoczne w postaci jasnych kulistych form, przemieszczaj±cych siê jak zorza.

 

Ludzi ogarnê³a panika: - gdy przekonali siê, ¿e ich nadzieje na ratunek, spe³z³y na niczym. Teraz widz±, ¿e mod³y by³y nadaremne i z³udne, ¿e wszelkie dzia³ania duchowe i przeró¿ne zabiegi, by³y tylko z³ud±. Teraz, gdy ju¿ za pó¼no, zrozumieli, ¿e religijni i duchowi przywódcy zwiedli wszystkich, daj±c im nadziejê ratunku i pozbawili jedynej szansy, jaka by³a na ziemi.

 

Wiele uczynili, aby zapobiec ogólnemu kataklizmowi i ¿adnych skutków te dzia³ania nie przynios³y. Ludzie podejmowali siê ró¿nych sposobów dzia³ania, nie tylko modlitwy, ale i wspólne duchowe ofiary mi³o¶ci. Wielka ta ofiara ca³ych rzesz ludzi dobrej woli, erupcji S³oñca nie powstrzyma³a. 

 

Wiêksze skupiska wyrzucanej ze S³oñca materii, jak kometa wpadaj± w atmosferê i spalaj± siê. Woko³o pe³no ma³ych skupisk materii s³onecznej, pêdz±cych przez atmosferê.

 

¯adna pomoc ju¿ nie mo¿e nadej¶æ, struktury w³adzy przesta³y dzia³aæ, wszyscy s± bezradni. Ci, którzy prze¿yj± z powodu magnetycznego uderzenia doznaj± resetacji ¶wiadomo¶ci, nic nie bêd± mogli logicznie rozumowaæ, nie rozpoznaj± ju¿ pisma, ju¿ go nie rozumiej±.

 

------- > Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry 

------- > Nostradamus – o chrzescijanstwie i Watykanie 

© Struski Andrzej de Merowing.

 
 

  11.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.