> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Losy duszy
Data 19/06/2012 13:29  Autor Andrzej Struski  Klikni 2125  Jzyk Polish
 

 LOS DUSZY

Dusze, istoty równe Bogu, s± zdane na los i oczekuj± efektów zale¿nych od ¿ycia emocjonalnego cz³owieka. Po wcieleniu w cia³o cz³owieka trac± wp³yw na tok zdarzeñ. Podlegaj± losowi, jaki zgotuje im cz³owiek.

 

W zwi±zku z naturalnymi warunkami ¿ycia cz³owieka w ¶rodowiskach, gdzie z natury nie wystêpowa³y zagro¿enia dla rozwoju pozytywnych emocji, nie istniej± zabezpieczenia przed z³ym losem. Dusze wcielane w cia³o ludzi, lub innych istot, których cechy psycho emocjonalne odpowiadaj± cz³owiekowi, oczekuj± na emocjonalne efekty ich ¿ycia. W dalekiej przesz³o¶ci, lub w takim rejonie wszech¶wiata, gdzie ¶rodowiska ¿ycia istot z wcielon± dusz± nie podlegaj± destrukcji poprzez wp³yw negatywnych istot duchowych, dusze nadal nie martwi± siê o efekty, jakie uzyskaj± w trakcie wcielenia.

Dusza jest istot±, /której eteryczne cia³o – Duch ¦wiêty, (Duch – forma eteryczna, ¦wiêty – najwy¿sza, „jako¶æ” rozwoju istoty, równa Bogu), Duch ¦wiêty nie jest postaci± tylko stanem rozwoju w³a¶ciwym dla dusz w Niebie/, wcielan± w taki sposób, ¿e nie posiada kontaktu swej ¶wiadomo¶ci z innymi ¶wiadomo¶ciami.

Na ziemi niestety jest inaczej, naturalne ¶rodowisko ¿ycia (Raj, lub w okre¶leniu potocznym „£aska Boga”), nie istnieje. W szczególnych przypadkach takie warunki mog± zaistnieæ, jednak nie z naturalnych przyczyn a z woli, i mo¿liwo¶ci jednostek ludzkich. Je¿eli cz³owiek pomimo negatywnych wp³ywów zewnêtrznych, potrafi ¿yæ w ci±g³ym stanie rado¶ci i systematycznie przyczyniaæ siê do wystêpowania stanu szczê¶cia, wówczas spe³ni oczekiwania Duszy i Boga.

Jednak¿e takie przypadki albo wystêpuj± sporadycznie albo nie wystêpuj± w ogóle. Natomiast z³y los dla Duszy, to na ziemi obecnie (i prawdopodobnie tu by³o tak zawsze) naturalna „zap³ata” za mo¿liwo¶æ ¿ycia w formie cz³owieczej. Na mo¿liwo¶ci± ¿ycia w postaci cz³owieka nie nale¿y przechodziæ do codziennego porz±dku, jeste¶my najwy¿ej wyeksponowana form± ¿ycia we wszech¶wiecie. Jednak¿e równie wysoko zdegenerowan±.

Ta degeneracja „spêdza sen z powiek” Boga i powa¿nie niepokoi wszystkie rodziny w Niebie, które musz± tu przysy³aæ swoje m³ode dusze.

Ten ca³y be³kot religijny i kulturowy o wielko¶ci i wszechmocy Boga, ca³kowicie wypaczy³ ogl±d rzeczywisto¶ci wcieleniowej. Postaæ Boga, jaka zosta³a wyeksponowana w za¶lepionych umys³ach, jest szerok± droga do dalszej deformacji ¿ycia wcieleniowego. Brak zrozumienia potrzeb duszy wcielonej, przy jednoczesnym wypaczeniu mo¿liwo¶ci Boga, wyklucza zmiany w postawach ¿ycia ludzi. Cz³owiek ¶wiadom wielko¶ci Boga, Jego wszechmocy, czeka by On zrobi³ z tym ca³ym ba³aganem porz±dek. Nikt nie rozumie, ¿e Bóg tego nie mo¿e uczyniæ.

Religie i szeroko pojêta ezoteryka, pokona³y Boga i Dusze, to jest ich wielki sukces w imiê z³ych mocy, dla dobra piek³a. To te ziemskie kultury, s± spadkobiercami zak³óconych przyczyn i wykonawcami woli Lucyfera, mimo, ¿e „id± droga do Boga, lub rozwoju cz³owieka”.

Ciemne moce gotowa³y taki los dla Duszy a kultury spo³eczne typu religie i ezoteryka, zgodnie z takim wp³ywem, zniszczy³y pracê twórców.------- > cz II Potrzeby twórców wszech¶wiata

------- > cz III Potencja³ twórczy i technologiczny budowniczych wszech¶wiata

------- > Co czeka cz³owieka po ¶mierci

------- > Czê¶æ I Niebo - ¦rodowisko ¯ycia Duszy

------- > Trylogia Niebo Bóg Dusza Cz³owiek

------- > Czê¶æ II - Ustrój Nieba

------- > Przyroda jest ¶wi±tyni± duszy

------- > Dusza

------- >
 Upadli Anio³owie

 

 

© Struski Andrzej de Merowing.

 
 

  19.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.