> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
EZOTERYCZNY ABSURD - EWY MAY, BLAD ALBERTA EINSTEINA I NAUKOWY KOGEL-MOGEL cz2
Data 26/06/2012 20:31  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2689  Jŕzyk Polish
 

Wypowiedzi  i konkluzje Andrzeja Struskiego podkreslone zosta┬│y kolorem ┬┐ó┬│tym. 

A teraz, po tak esencjonalnych wypowiedziach autorytetów, badaczy rzeczywisto┬Âci - pora na rozwini├¬cie ich my┬Âli dla lepszego zrozumienia. Pora na umieszczenie wielu odpowiedzi na jednej li┬Âcie i spokojne ich przestudiowanie.


Oto kolejne, zebrane przeze mnie z wielu wiarygodnych ┬╝róde┬│ (naukowych,  filozoficznych i duchowych) definicje-odpowiedzi na pytanie:


czym jest Boska Matryca ┬Žwiat┬│a -  fundamentalny wzorzec istnienia.


Jak do tej pory, to ┬┐adna z powy┬┐szych wypowiedzi niczego do kwestii Matrycy nie wnios┬│a.


 III.            Boska Matryca ┬Žwiat┬│a JEST  Wielowymiarow┬▒ Tkanin┬▒ Rzeczywisto┬Âci


 zawieraj┬▒ca w sobie, jednocze┬Ânie wsz├¬dzie, potencjalnie WSZYSTKO. Zbudowana jest jako
siatka geometryczno-krystaliczna i holograficzna mapa wszech┬Âwiata. Jest zbiorem d┬╝wi├¬ków, fal i wibracji. Jest samoorganizuj┬▒ca si├¬, rozwijaj┬▒c┬▒ si├¬,  funkcjonuj┬▒ca synchronicznie w ca┬│ej swej wielowymiarowej strukturze jednocze┬Ânie ┬┐yw┬▒ TKANIN┬í.


Absurd tej wypowiedzi uzasadni┬│em powy┬┐ej.
 


*Jest to kwantowa zupa, albo fraktalne wielo┬Âwiaty – jak to czasem okre┬Âla nauka.


Rzeczywisto┬Â├Ž pierwotnie nieokre┬Âlona, ale potencjalnie gotowa by aktywowa├Ž CO┬Ž z NICZEGO….czyli stworzy├Ž form├¬ z pozornej pustki – pola kwantowego. I po realizowaniu przez t├¬ form├¬  celu swego zaistnienia, znowu forma powraca do pustki. Czyli do potencjalnie maj┬▒cej wszelkie aspekty w sobie, prawie nieruchomej, oczekuj┬▒cej na sygna┬│ stwórczy, jednolitej tkaniny- pola energii kwantowej-duchowej.


Z niczego powstaje „co┬” , dzi├¬ki rzeczywisto┬Âci, sztuka filozofii.
 


*Utkana promieniami duchowego, inteligentnego, czuj┬▒cego  Boskiego ┬Žwiat┬│a, które nazywane jest równie┬┐ przez filozofie duchowe Brahmanem (hinduizm) , Sunyata

( buddyzm), Tao (taoizm), czy Duch ┬Žwi├¬ty (chrze┬Âcija├▒stwo).  Postrzegana w tych kulturach i wierzeniach maj┬▒cych wiele tysi├¬cy lat, jako OSTATECZNA BOSKA RZECZYWISTO┬Ž├ć  przenikaj┬▒ca wszystko we Wszech┬Âwiecie. Obecno┬Â├Ž/energia ┬Âwi├¬ta, inteligenta, ┬┐ywa, czuj┬▒ca, kochaj┬▒ca i maj┬▒ca potencjalnie mo┬┐liwo┬Â├Ž stworzy├Ž wszystko.


Poprzednicy (twórcy kanonów religijnych) Pani Ewy May, nie posiadali tak wybuja┬│ej inwencji na planie „naukowego” uzasadniania doktryn, które mówi┬▒ o powstawaniu z niczego.


*Dzi┬ nauka nazywa to POLEM KWANTOWYM,  do którego dociera si├¬ wchodz┬▒c coraz g┬│├¬biej w struktur├¬ materii, atomu, potem j┬▒dra atomu,  gdzie ju┬┐ mamy neutrina, grawitony, kwarki, kwanty, fotony poruszaj┬▒ce si├¬ wy┬│┬▒cznie z pr├¬dko┬Âci┬▒ ┬Âwiat┬│a; tajemnicze tachiony – hipotetyczne cz┬▒stki elementarne poruszaj┬▒ce si├¬ wy┬│┬▒cznie szybciej od ┬Âwiat┬│a i przybywaj┬▒ce  do nas z przysz┬│o┬Âci; tardiony poruszaj┬▒ce si├¬ wy┬│┬▒cznie z pr├¬dko┬Âci┬▒ mniejsz┬▒ od pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a;  mamy teorie supertstrun, membrany i wiele innych, jako próby naukowego zdefiniowania struktury rzeczywisto┬Âci
( ┬╝ród┬│o: wikipedia.wp.pl)


To jest bardzo interesuj┬▒cy zwrot; - „hipotetyczne
cz┬▒stki elementarne poruszaj┬▒ce si├¬ wy┬│┬▒cznie szybciej od ┬Âwiat┬│a i przybywaj┬▒ce  do nas z przysz┬│o┬Âci”, te cz┬▒stki, zwane potocznie „cz┬▒stkami Boga”, które poszukuj┬▒ naukowcy, przybywaj┬▒ do nas z przysz┬│o┬Âci. Fantastyczne; - BÓG DOPIERO B├ŐDZIE ISTNIA┬ú, koniec k┬│ótni o Bogu.


Wg wielu naukowców, na poziomach subatomowych pola kwantowego zaciera si├¬ granica pomi├¬dzy materi┬▒, cz┬│owiekiem a obiektem jego poznania i …Bogiem. I jak sami badacze to cz├¬sto okre┬Âlaj┬▒ „ tam zaczyna si├¬ metafizyka i mierzalna fizyka przestaje dawa├Ž si├¬ zmierzy├Ž, a dalej ju┬┐ jest tylko Bóg,  przed którym nale┬┐y pokornie schyli├Ž czo┬│o”.


No poziomie atomowym naukowiec przemienia si├¬ w Boga i prosi by schyli├Ž przed nim czo┬│o, bo on jest Matryca.
 


*Albo  naukowcy nazywaj┬▒ to POLEM ZEROWEJ ENERGII - polem o najni┬┐szym poziomie energii w stanie tzw kwantowej pró┬┐ni i w obecno┬Âci  temperatury absolutnego zera. T├¬ teori├¬ badali Albert Einstein i  Otto Stern, a rozwija┬│ j┬▒ Max Planck i inni. W rezultacie tych bada├▒ dowiadujemy si├¬, ┬┐e zerowe pole energii jest UNIWERSALNYM OCEANEM   minimalnie oscyluj┬▒cej, wype┬│niaj┬▒cej ca┬│┬▒ przestrze├▒ we wszech┬Âwiecie ENERGII.  Ruch tej energii jest tak s┬│aby, ┬┐e a┬┐ prawie niemo┬┐liwy do zmierzenia i wykrywa si├¬ jej obecno┬Â├Ž na podstawie REZULATÓW jej oddzia┬│ywa├▒. Np. pomi├¬dzy dwoma ca┬│kowicie roz┬│adowanymi elektromagnetycznie p┬│ytkami metalu umieszonymi blisko siebie w pró┬┐ni, gdzie rejestruje si├¬  wtedy pomi├¬dzy nimi ruch energii powstaj┬▒cy z „NICZEGO”.


Jest to pole Zerowe, czy minimalnie oscyluj┬▒ce, jak dla mnie to powa┬┐na ró┬┐nica. Zerowe pole nie istnieje a minimalnie oscyluj┬▒ce dzia┬│a. A pomi├¬dzy p┬│ytkami w zerowy – nieistniej┬▒cym polu, ruch energii powstaje z niczego i jest prawie nie do zmierzenia.


Dziêkuje Pani Ewo jest Pani geniuszem, prawie naukowym.


Je┬┐eli tak dalej pójdzie, to powstanie nowa religia, gdzie nauka stworzy Boga as nie Bóg naukowca.
 


Podaj├¬ tu ciekawy rezultat oblicze├▒ naukowych: argumentuje si├¬, ┬┐e fluktuacje zerowego pola energii ustaj┬▒ na poziomie tzw. Cz├¬stotliwo┬Âci Plancka (1043 HZ), a to by znaczy┬│o, ┬┐e g├¬sto┬Â├Ž zerowego pola energii jest o 110 rz├¬dów wielko┬Âci wi├¬ksza ni┬┐ promieniowanie energii centrum naszego S┬│o├▒ca !!!


W my┬Âl tego wpisu, wynika┬│oby, ┬┐e g├¬sto┬Â├Ž nieistniej┬▒cego – zerowego pola energii, jest o 110 rz├¬dów wi├¬ksza ni┬┐ mo┬┐liwo┬Âci promieniowania naszego S┬│o├▒ca. A mo┬┐e nie ma równie┬┐ S┬│o├▒ca. Ten Atomowy Bóg to jaki┬ absurdalny twór.
 


I tu powstaje pytanie, jak to mo┬┐liwe, ┬┐e tak pot├¬┬┐na energia, wszechobecna we Wszech┬Âwiecie,  nie jest ogólnie ┬│atwo rozpoznawana i do┬Âwiadczana? Naukowcy bardzo zawile to t┬│umacz┬▒ i raczej deklaruj┬▒ niemo┬┐no┬Â├Ž stworzenia jasnej interpretacji tego zjawiska na dzisiejszym poziomie wiedzy.


Jak nie potrafi┬▒ jasno zdefiniowa├Ž, to niech powstrzymaj┬▒ si├¬ od publicznego wyci┬▒gania wniosków, bo efekty zawsze mog┬▒ wyst┬▒pi├Ž w tak absurdalnej postaci, jak┬▒ widzimy w publikacji Pani Ewy? 


*Boska Matryca  ┬Žwiat┬│a wg staro┬┐ytnych przekazów jest pierwotna, wszechobecna i UNIWERSALNA. Zawiera w sobie wszelkie matryce  ┬┐ycia razem. Jest wielowymiarow┬▒, przestrzenn┬▒ MANDAL┬í. Tybeta├▒scy mnichowie  usypuj┬▒ j┬▒ z kolorowego piasku jako symbol Uniwersalnej Mandali Wszech┬Âwiata. Robi┬▒ to przez 7 dni, by j┬▒ na koniec  zniszczy├Ž, a piasek rozsypa├Ž do rzeki lub oceanu na znak nieustaj┬▒cego przemijania, nieprzywi┬▒zywania si├¬ do nietrwa┬│o┬Âci wzorca w materii.


 „Zawiera w sobie wszelkie matryce  ┬┐ycia razem. Jest wielowymiarow┬▒, przestrzenn┬▒ MANDAL┬í.”
Nareszcie jakie┬ logiczne s┬│owa, które dotycz┬▒ Boskiej Matrycy.

Jednak┬┐e to odniesienie dotyczy Boskiej Matrycy ┬Žwiat┬│a a nie Boskiej Matrycy Rzeczywisto┬Âci. Okre┬Âlenie Boska Matryca Rzeczywisto┬Âci, jest bardziej filozoficzne, ni┬┐ Boska Matryca ┬Žwiat┬│a, jednak┬┐e oba te okre┬Âlenia nie w pe┬│ni oddaj┬▒ warto┬Â├Ž rzeczywist┬▒ Boskich Matryc. Tych z kolei jest wiele i wyst├¬puj┬▒ w zbiorach. W zale┬┐no┬Âci od stanu ewolucji materii i ducha, lub tylko materii, s┬▒ one bardziej lub mniej z┬│o┬┐one. Zbiór Matryc, które odpowiadaj┬▒ za procesy ┬┐ycia cz┬│owieka, jest najbardziej rozbudowanym systemem. Jednak┬┐e nie mo┬┐na takiego zbioru okre┬Âla mianem Matrycy Rzeczywisto┬Âci, lub Matrycy ┬Žwiat┬│a, bo nie w pe┬│ni odnosi si├¬ ona do bardzo rozbudowanego zbioru Matrycy Cz┬│owieka.


*Jest kompletna, doskonale harmonijna. Jej struktura jest oparta na zasadach ┬Âwi├¬tej geometrii, na uniwersalnych kodach matematycznych ( ci┬▒g liczb Fibonacciego, z┬│ota proporcja, liczba Pi, czy powtarzaj┬▒ce si├¬ w matrycy przyrody struktury heksagramów i fraktali). Wszystko to w jednym, wyst├¬puje jednocze┬Ânie razem.


W tym akapicie istniej┬▒ informacje wskazuj┬▒ce na z┬│o┬┐ono┬Â├Ž Boskiej Matrycy Cz┬│owieka. Wyst├¬puj┬▒ wskazania na istnienie w konstrukcji matrycy cech, które dotycz┬▒ aspektów plastycznych w postaci koloru, kszta┬│tu i czasu. Jest równie┬┐ wskazanie na istnienie struktury matematycznej, która objawia si├¬ w kodach. A ca┬│o┬Â├Ž jest zebrana w jeden przestrzenny system, precyzyjnie wspó┬│pracuj┬▒cych zespo┬│ów i form.


*Komunikuje si├¬ z nami za pomoc┬▒ j├¬zyka obrazów, my┬Âli, a przede wszystkim  UCZU├ć - emocji. Dlatego okaza┬│o si├¬, ┬┐e jedn┬▒ z najskuteczniejszym form uzdrawiania bez dotyku, jest…tzw. komunikacja serca.


Okre┬Âlenie „komunikacja Serca”, nie jest w┬│a┬Âciwym dla sprawy kontaktu z Matryc┬▒. Takie okre┬Âlenie jest wybiórcze i ogranicza, lub przyczynia si├¬ do wymuszania dzia┬│ania na planie mi┬│o┬Âci.
W naturze tego systemu, wyst├¬puj┬▒ formy, które ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ z wszystkimi aspektami postaci cz┬│owieka. By one prawid┬│owo zadzia┬│a┬│y, nie musi wyst┬▒powac stan emocjonalny z poziomu mi┬│o┬Âci. Wystarczy, ┬┐e cz┬│owiek nie jest zablokowany negatywnymi emocjami.


*Przekazuje nam nieustannie informacje ze ┬╝róde┬│ Boskiego Zamys┬│u za pomoc┬▒ wibracji, d┬╝wi├¬ków, fal i kolorów energii.


 Matryca nie przekazuje informacji, jest systemem a nie informatorem.  


*Wspó┬│uczestniczy w naszym ┬┐yciu poprzez niewidzialne obecno┬Âci i intuicyjne podpowiedzi. M.in. poprzez przenikanie do nas ró┬┐nych form bytów,   zamieszkuj┬▒cych inne wymiary tkaniny rzeczywisto┬Âci. Np. elfy, elementale, Anioly, inne. Zagl┬▒danie, przenikanie z innych wymiarów do naszej rzeczywisto┬Âci dzieje si├¬ nieustannie w sposób widzialny i niewidzialny, odczuwalny i nieodczuwalny dla nas.


Matryca nie wspó┬│uczestniczy w naszym ┬┐yciu, cz┬│owiek jest istot┬▒ wyewoluowan┬▒ jako postac niezale┬┐na i wolna. To, ┬┐e
 przenikaj┬▒ do duchowej cz├¬┬Âci postaci cz┬│owieka inne byty, nie ma nic wspólnego z Matryc┬▒. Je┬┐eli s┬▒ to istoty przygotowane a ich miejsce i zadanie jest przewidziane w procesie wcieleniowym, wówczas w konstrukcji Matrycy, s┬▒ aspekty taki kontakt umo┬┐liwiaj┬▒ce. Je┬┐eli s┬▒ to inne istoty, które posiadaj┬▒ potencja┬│ i zdolno┬Âc ingerencji, to matryca nie zabezpieczy niepo┬┐┬▒danego przenikni├¬cia.  


*Jest zbiorem niewidzialnych dla oka ludzkiego luster rzeczywisto┬Âci, które odzwierciedlaj┬▒ precyzyjnie nasze my┬Âli, projekcje, intencje, uczucia i pomna┬┐aj┬▒ je w odbiciach ( to, co wysy┬│asz wraca do ciebie pomno┬┐one). Nasze projekcje/intencje/my┬Âli, odbite w lustrach, urzeczywistniaj┬▒ si├¬ na ziemskim planie.


W ┬┐adnym przypadku Matryca nie posiada luster. Systematyczna jako┬Âc i powielarno┬Âc, jest zabezpieczona procesami i genetyk┬▒.
Lustro, które znalaz┬│o by si├¬ w konstrukcji Matrycy b├¬dzie pu┬│apk┬▒ i niebezpiecznym aspektem, którego nale┬┐y si├¬ niezw┬│ocznie pzbyc. 


*Promienie Duchowego ┬Žwiat┬│a Matrycy, które wpisa┬│y jej tre┬Â├Ž i form├¬ w przestrze├▒ tzw pustki, która nie jest pustk┬▒….  S┬▒
rodzajem energii istniej┬▒cej od zawsze, której obecno┬Â├Ž  potwierdza nauka i przyrównuje je do


Eterycznego systemu neuronalnego Wszech┬Âwiata,


W którym wszystko ze wszystkim jest po┬│┬▒czone i komunikuje si├¬ ze sob┬▒.


Nie istnieje rodzaj energii „istniej┬▒cej od zawsze”. Energia jest objawem chaosu i powstaje tam, gdzie rodzi si├¬ nowa forma ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie. Z kolei konstrukcje matryc (Matryc tylko dla jednego cz┬│owieka jest kilkadziesi┬▒t), to nie tylko ┬Âwiat┬│o (i nie duchowe, ┬Âwiat┬│o powstaje w procesie ewolucji materii wszech┬Âwiata, jest tylko fizyczne), a powstaj┬▒ w ju┬┐ istniej┬▒cej i odpowiednio wype┬│nionej materi┬▒ przestrzeni. Matryce nie s┬▒ z sob┬▒ po┬│┬▒czone, tak samo, jak nie istnieje stan po┬│┬▒czenia wszystkiego z wszystkim. Gdyby tak by┬│o, nie istnia┬│aby mo┬┐liwo┬Â├Ž indywidualnego rozwoju, który jest jednym z podstawowych w zakresie potrzeb Boga.


*Jest systemem informacyjnym, ┬┐ywym duchowo-informacyjnym Networkiem i czuj┬▒cym komputerem z niewyobra┬┐alnie ogromn┬▒ baz┬▒ danych. Jest inteligencj┬▒, która nieustannie rozwija t├¬ baz├¬ i pomna┬┐a, ulepsza programy. Przesy┬│a informacje nieustannie, wsz├¬dzie w ca┬│ym net-cie wszech┬Âwiata, jednocze┬Ânie, teraz. 


Ten akapit to jedna wielka bzdura. Matryca nie jest systemem informacyjnym, networkiem i czuj┬▒cym komputerem. Nie posiada inteligencji, tylko precyzyjnie z┬│o┬┐ona konstrukcj├¬, w której zawarte s┬▒ olbrzymie ilo┬Âci danych, umo┬┐liwiaj┬▒cych aktywacj├¬ odpowiednich procesów. Baza nigdy nie jest rozwijana, ulepszana (czy┬┐by Bóg pomyli┬│ si├¬, tworz┬▒c pierwsze Matryce), ani si├¬ nie pomna┬┐a.
Zach┬│annemu cz┬│owiekowi jest za ma┬│o tego co zosta┬│o wprowadzone i potrzebuje nieustannej zmiany, uzupe┬│niania i po┬│┬▒czenia z wszystkim i wszystkimi.


 *Przep┬│yw CZASU dzieje si├¬ w niej liniowo, np.: od przesz┬│o┬Âci do przysz┬│o┬Âci….Ale tylko pozornie. Jest to podobno trik potrzebny do funkcjonowania (niezwariowania) uwarunkowanego przemijaniem, ograniczonego umys┬│u ludzkiego.


Czas nie p┬│ynie, on wyst├¬puje miejscowo w poj├¬ciu olbrzymiej przestrzeni Wszech┬Âwiata, jednak┬┐e w ró┬┐nych miejscach tej przestrzeni mo┬┐e wyst├¬powa w innej skali. Umys┬│ ludzki, posiada wi├¬ksze mo┬┐liwo┬Âci ni┬┐ najbardziej rozbudowana Matryca i nic mu wi├¬cej nie jest potrzebne. Tu wskazane, istniej┬▒ce ograniczenie umys┬│u ludzkiego jest wynikiem braku zrozumienia ca┬│okszta┬│tu postaci cz┬│owieka, jego mo┬┐liwo┬Âci i potrzeb.


Fizyka kwantowa odkry┬│a, ┬┐e strumie├▒ czasu mo┬┐e te┬┐ p┬│yn┬▒├Ž odwrotnie: od przysz┬│o┬Âci do przesz┬│o┬Âci. I wtedy docieraj┬▒ do nas z ju┬┐ istniej┬▒cej przysz┬│o┬Âci  obrazy, odczucia, i tzw prekognicje. Podobno w Boskiej Matrycy ┬Žwiat┬│a wszystkie momenty w czasie dziej┬▒ si├¬ JEDNOCZE┬ŽNIE  TERAZ…i to jest chyba najtrudniej poj┬▒├Ž. 


Niezrozumienie tego pojêcia;
„Podobno w Boskiej Matrycy ┬Žwiat┬│a wszystkie momenty w czasie dziej┬▒ si├¬ JEDNOCZE┬ŽNIE  TERAZ…i to jest chyba najtrudniej poj┬▒├Ž.”- ┬Âwiadczy o braku zrozumienia samej istoty dzia┬│ania Matryc.


Pani Ewo, Matryca jest instrumentem wzoruj┬▒cym a nie kontroluj┬▒cym, czy podtrzymuj┬▒cym ┬┐ycie. Z tej przyczyny, wszystkie reakcje jej systemów, musz┬▒ odbywa├Ž si├¬ w czasie obecnym.


Reasumuj┬▒c;


Uwa┬┐am, ┬┐e moim obowi┬▒zkiem jest sprostowanie ewidentnych b┬│├¬dów dotycz┬▒cych cech Matrycy Boga, a które s┬▒ zawarte w tej publikacji. Autorka pisz┬▒c ten tekst, nie zdawa┬│a sobie sprawy (mam nadzieje, ┬┐e tak by┬│o, bo w innym przypadku ┬Âwiadomie z┬│ama┬│a prawa Boga), ┬┐e swoimi wywodami, opiniami i ocenami, ┬│amie podstawowe zasady istnienia cz┬│owieka fizyczno-duchowego. Cz┬│owieka, jaki jest wyewoluowany zgodnie z potrzebami Boga i nikt z w┬│asnego widzimisi├¬, lub g┬│upoty, albo celowo, kiedy wspó┬│pracuje z ciemnymi mocami, nie mo┬┐e ( w przypadku Ziemi, nie powinien, bo tu z┬│o posiada w┬│adz├¬ i ka┬┐dy mo┬┐e wszystko), ┬│amac praw Boga.


Posiadam prawo do sprostowania takich informacji z tej przyczyny, ┬┐e uzyska┬│em ca┬│┬▒ wiedz├¬ o Matrycach. Znam zasady ich budowy i wykona┬│em wzorzec najwa┬┐niejszego zbioru Matryc. Pozna┬│em, opracowa┬│em i wykona┬│em, wzorzec Boskiej Matrycy Cz┬│owieka, najbardziej z┬│o┬┐onego zbioru Matryc. Stosowne informacje publikuj├¬ na swojej stronie i mimo, ┬┐e te publikacje, jeszcze w ma┬│ym stopniu otwieraj┬▒ ┬Âwiat Matryc, to w przysz┬│o┬Âci mo┬┐e b├¬dzie ich wi├¬cej.
------- >  EWA MAY, BlAD A. EINSTEINA I NAUKOWY KOGEL-MOGEL cz1


©
 Struski Andrzej de Merowing.

 
 

  26.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.