> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

MALPA PRZODKIEM CZlOWIEKA W SWIETLE DOWODOW NAUKOWYCH
Data 27/06/2012 23:38  Autor Andrzej Struski  Klikni 3290  Jzyk Polish
 

 MA£PA PRZODKIEM CZ£OWIEKA W SWIETLE DOWODÓW              NAUKOWYCH

Wtorek, 11.10.2011 20:31 wibiKategorie: Ciekawostki¦wiat  Tagi: cz³owiekmutacjamutationnew researchnowe badania,people  Jedna mutacja mog³a zdecydowaæ o tym, jacy jeste¶my. My, ludzie rozumni. Najnowsze wyniki badañ naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego publikuje czasopismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Wynika z nich, ¿e do tej z pozoru drobnej zmiany dosz³o 2 do 3 milionów lat temu, kiedy w Afryce pojawili siê przedstawiciele gatunku Homo erectus.

Mutacja uniemo¿liwi³a produkcjê kwasu N-glikolilo-5-neuraminowego (Neu5Gc), cz±steczek wielocukrów obecnych w organizmie ma³p i wczesnych gatunków praludzi od milionów lat. Zmiana szybko siê przyjê³a, bo prawdopodobnie zwiêkszy³a odporno¶æ jej nosicieli na malariê. W ich organizmie produkowany by³ kwas N-acetylo-5-neuraminowy (Neu5Ac).

Mutacja przy okazji przynios³a te¿ inny skutek. Organizm praludzi, którzy nie wytwarzali Neu5Gc zacz±³ traktowaæ te cz±steczki, jako obce, ich system odporno¶ciowy zacz±³ je zwalczaæ. To z kolei uniemo¿liwi³o im dalsze mieszanie siê z bardziej pierwotnymi gatunkami, przyspieszy³o tworzenie siê osobnej linii, której rozwój doprowadzi³ w koñcu do pojawienia siê Homo sapiens.

I tak drobna pomy³ka w DNA okaza³a siê wielkim, byæ mo¿e decyduj±cym krokiem w historii ludzko¶ci.

 ¬ród³o: rmf24.pl


„I tak drobna pomy³ka w DNA okaza³a siê wielkim, byæ mo¿e decyduj±cym krokiem w historii ludzko¶ci.” - Pomy³ka czy zamierzony efekt w specjalnym programie ewolucji.


Te naukowe informacje s± dowodem na pochodzenie cz³owieka z ma³py. Proszê wybaczyæ mi tak jednoznaczne stwierdzenie, ale w ¶wietle mojej wiedzy na temat ewolucji cz³owieka, (któr± opublikowa³em w artyku³ach zamieszczonych na tej stronie) to w³a¶nie takie przypadki, mog³y byc kolejnymi szczeblami na drabinie ewolucji cz³owieka. A ten przypadek, spe³nia cechy pierwszego stopnia wymuszonych zmian ewolucyjnych.

Jedna mutacja a efekty, jakie wywo³a³a s± epokowe dla ewolucji rodzaju ludzkiego. Z pozoru niewinna zmiana w programie sterowania genetycznego, bo w jej efekcie powsta³ tylko inny rodzaj jednego z wielu kwasów. Ale to w³a¶nie taka mutacja powinna wyst±piæ, by odseparowaæ grupê osobników z populacji ma³p. Odseparowaæ w znaczeniu tylko potocznym, bo osobniki z now± cech± biologiczn± dalej ¿y³y w stadzie.

Istota tego odseparowania, polega³a na uniemo¿liwieniu mieszania siê z osobnikami, które nie podlega³y tej mutacji. Dok³adnie o to chodzi³o, wyselekcjonowaæ now± liniê z istniej±cej, naturalnej populacji ma³p. Nie by³o potrzeby sztucznego tworzenia nowych grup. W odpowiednim czasie, nowa linia sama oddzieli siê od biologicznych przodków.

Genialnym by³o to, ¿e ta mutacja oprócz uniemo¿liwienia mieszania siê nowych osobników ze star± populacj±, przyda³a nowa cechê fizyczn± w postaci wiêkszej odporno¶ci na cholerê. Jest bardzo prawdopodobnym, ¿e osobniki, które nie podlega³y mutacji, stosunkowo szybko wyginê³y z powodu tej w³a¶nie choroby i pozosta³a grupa nowej populacji, z której w dalekiej przysz³o¶ci wyewoluowany zostanie cz³owiek, dysponuj±cy aspektami duchowymi.

Trudno nazwaæ takie zdarzenie przypadkowym i to z kilku wzglêdów;

1/ Jeste¶my na planie biologii zbyt podobni do naszych przodków, ma³p cz³ekokszta³tnych, by bez zastanowienia odrzuciæ ten fakt.

2/ Je¿eli, nie mo¿emy odrzuciæ tak bliskiego pokrewieñstwa biologicznego, to nale¿y okreslic zdarzenia na planie biologii, które doprowadzi³y do zmiany.

3/ Jak ju¿ wskaza³em powy¿ej, pierwszym elementem w procesie zmian powinno byæ oddzielenie osobników z populacji ma³p.

4/ Na wyst±pienie takiego zdarzenia wskazuj± powy¿ej przedstawione wyniki badania naukowego.------- > Budowa Czlowieka 

------- > 
Czlowiek Nadistota 

------- > 
Proces ewolucji specjalnej, eksponuje czlowieka 

------- > 
Czy przodka wstydzic trzeba sie? 

------- > 
Forma biologiczna  

© Andrzej Struski de Merowing.

27.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.