> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Piotr Falszywy
Data 21/08/2012 22:58  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2054  Jzyk Global
 

 

                        Piotr; - opoka chrze¶cijañstwa?'

Wed³ug Chrystusa;

„Nie narzucajcie ¿adnych praw poza tymi, o których za¶wiadcza³em. Nie dodawajcie wiêcej praw do tych, które dano w Torze, aby was nie skrêpowa³y”.

Powiedziawszy to wszystko, oddali³ siê.

Uczniowie zatroskali siê, lej±c wiele ³ez i mówi±c:

Jak¿e mamy pój¶æ do niewierz±cych i g³osiæ im Ewangeliê Królestwa Syna Cz³owieczego?

Nie oszczêdzili jego ¿ycia, to, dlaczego mieliby oszczêdziæ nasze?

 

Wtedy wsta³a Magdalena, objê³a kolejno ich wszystkich i zaczê³a przemawiaæ do swych braci:

Nie poddawajcie siê trosce i zw±tpieniu, albowiem jego £aska poprowadzi was i pocieszy. Natomiast chwalmy jego wielko¶æ, gdy¿ przygotowa³ nas na to. On wzywa nas, by¶my stali siê w pe³ni ludzcy.

Tak Magdalena zwróci³a ich serca ku Dobru, a oni zaczêli omawiaæ znaczenie s³ów Nauczyciela.

 

Piotr rzek³ do Marii:

Siostro, wiemy, ¿e Nauczyciel kocha³ ciê inaczej ni¿ inne kobiety. Powiedz nam, cokolwiek pamiêtasz ze s³ów, które ci rzek³, a których my¶my jeszcze nie s³yszeli.

 Maria rzek³a do nich:

 Powiem wam teraz o tym, czego nie dano wam us³yszeæ. Mia³am widzenie Nauczyciela i rzek³am doñ: Panie, widzê ciê teraz w tym widzeniu.

 A on odpar³:

B³ogos³awiona jeste¶, gdy¿ mój widok nie zaniepokoi³ ciê. Gdzie jest Duch, tam jest skarb.

 

Wtedy Andrzej zacz±³ mówiæ do swych braci:

Powiedzcie mi, co s±dzicie o tych rzeczach, które nam powiedzia³a?

 

A Piotr doda³:

Jak to mo¿liwe, ¿eby Nauczyciel rozmawia³ w ten sposób z kobiet± o tajemnicach, które nawet nam s± nieznane?

Czy mamy zmieniæ nasze zwyczaje i s³uchaæ tej kobiety?

Czy rzeczywi¶cie j± wybra³ i wola³ j± od nas?

 

Wtedy Magdalena zap³aka³a i odpar³a mu:

Mój bracie Piotrze, có¿ sobie my¶lisz?

Czy s±dzisz, ¿e to tylko moja w³asna wyobra¼nia, ¿e wymy¶li³am to widzenie?

 A mo¿e s±dzisz, ¿e k³ama³abym o naszym Nauczycielu?

 

Wtedy Lewi tak rzek³:

Piotrze, zawsze by³e¶ cz³owiekiem porywczym i teraz widzimy, ¿e odrzucasz tê kobietê, tak jak czyni± to nasi wrogowie. Je¶li jednak Nauczyciel ceni³ j±, to kim¿e jeste¶, ¿eby j± odrzucaæ?

Oto ca³y Piotr; - fa³szywa opoka.

Tekst z ewangelii Marii Magdaleny

© Struski Andrzej de Merowing.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.