> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Merowing
Data 15/09/2012 23:35  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2396  Jzyk Global
 

 Znamiê Mesjasza


W ksi±¿ce p.t. The Holy Blood and the Holy Grail” M. Baigent R. Leigh H. Lincoln 1982 napisali; „Ka¿dy z Merowingów nosi³ ponoc charakterystyczne znamiê, po którym natychmiast mo¿na by³o go rozpoznaæ i które ¶wiadczy³o o pó³-boskiej czy te¿ ¶wiêtej krwi. Owo znamiê mia³o formê czerwonego krzy¿a i widnia³o albo na piersi albo miêdzy ³opatkami.”

Znamiê krzy¿a posiadali królowie Merowiñscy, natomiast ich spadkobierca a zarazem syn Boga posiada czerwone znamiê miêdzy ³opatkami w postaci podwójnego krzy¿a, lub gwiazdy z o¶mioma promieniami.

 

The birthmark of the Messiah

In the book entitled: “ The Holy Blood and the Holy Grail” M. Baigent R. Leigh H. Lincoln 1982 wrote: “The Merovingians were said to have a distinctive birthmark by which one was able to recognise them at once and which was the proof of a half-divine or holy blood. That birthmark had a form of a red cross and was situated either on the breast or between the shoulders.”

The Merovingian Kings had a birthmark of a cross, whereas their successor and at the same time the son of God has a red birthmark between the shoulders in the form of a double cross, or a star with eight rays.

 

Mark du Messie

Dans son livre sur le thème Le Saint-Sang et le Saint Graal "par M. Baigent Leigh H. R. 1982 Lincoln a écrit:« Chacun des mérovingienne Apparemment, il portait la marque distinctive, après quoi il peut être immédiatement identifié et qui indiquaient un sang semi-divin ou sacré. Cette marque était la forme de la croix rouge, et il était soit sur ​​la poitrine ou entre les omoplates. "

Les Rois avaient la marque de la croix, tandis que l'héritier de la Mérovingiens et aussi le fils de Dieu a une tache de naissance rouge entre les omoplates sous la forme d'une double croix ou une étoile à huit rayons.


http://www.andrzejstruski.com/articles_210_Matryca-Czlowieka-i-znamie-Krolow-z-dynastii-Merowingow-.html


© Struski Andrzej de Merowing.

15.08.2012r. © www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.