> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Jak pokonac stres
Data 13/04/2010 21:20  Autor Magdalena Struska  Klikni੠4047  Jŕzyk Polish
 

 

Stres to nasze reakcje fizyczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na szkodliwy bodziec przyt┬│aczaj┬▒cych nas zdarze├▒ pochodzenia wewn├¬trznego lub zewn├¬trznego, mo┬┐e to si├¬ objawia├Ž poirytowaniem, rozdra┬┐nieniem trudno┬Âci z koncentracj┬▒ , hu┬Âtawk┬▒ nastrojów oraz zbyt silnej reakcji na rzeczy b┬│ache i drobne.

Stresory s┬▒ to zdarzenia, które wywo┬│uj┬▒ reakcje stresow┬▒.

Stres jest czym┬ osobistym, niepowtarzaln┬▒ kombinacj┬▒ reakcji fizjologicznych, my┬Âli, uczu├Ž, zachowa├▒. Jest on elementem w komponowanym w nasze ┬┐ycie.

Mo┬┐na rozró┬┐ni├Ž czynniki, które wp┬│ywaj┬▒ na osobisty poziom stresu cz┬│owieka:

1.czynniki wewnêtrzne

2. Czynniki zewnêtrzne.

Do tych pierwszych zaliczamy min:

.- podatno┬Â├Ž genetyczn┬▒ danej jednostki,

- zdrowie psychiczne i fizyczne

- oczekiwania i definicje kulturowe

- temperament osobnika

- skal├¬ poczucia w┬│asnej warto┬Âci a wraz z nia pewno┬Â├Ž siebie

Do drugiej grupy zaliczy├Ž mo┬┐na min.:

- intensywno┬Â├Ž i cz├¬stotliwo┬Â├Ž wyst├¬powania stresora

- umiej├¬tno┬Âci i wyszkolenie jednostki

- opiek├¬ medyczn┬▒ z która wi┬▒┬┐┬▒ si├¬ systemy wspierania i poradnictwa

- finanse

Wskazówki- po czym pozna├Ž osob├¬ zestresowan┬▒?

Do najpowszechniejszych objawów zaliczy├Ž mo┬┐na:

-hu┬Âtawk├¬ nastrojów

- Siln┬▒, wr├¬cz zabójcz┬▒ reakcj├¬ takiej osoby na ma┬│o istotne zdarzenia w ┬┐yciu codziennym a tak┬┐e w kontaktach mi├¬dzyludzkich

- bezpodstawne irytowanie si├¬, niecierpliwo┬Â├Ž oskar┬┐anie drugiej osoby bez istotnych przyczyn

- jedzenie mniej lub wiêcej ni¿ zwykle

- uznawanie przez tak± osobê nawet rzeczy ³atwych za trudne i nie wykonalne

- spore trudno┬Âci ze skupieniem uwagi w okre┬Âlonym temacie lub trudno┬Âci z podj├¬ciem jakiejkolwiek decyzji

- mniejsza przyjemno┬Â├Ž tego co do tej pory sprawia┬│o rado┬Â├Ž

- bezprzyczynowe reakcje gniewne, napadu z┬│o┬Âci wobec osób drugich czyli ch├¬├Ž „ zwalenia swego ci├¬┬┐aru stresowego” na innych

- czêste siêganie po alkohol w celu odprê¿enia siê

- "przetrzepanie komu┬ skóry" fizyczne b┬▒d┬╝ s┬│owne, czy te┬┐ pisemne

Takie przewlek┬│e stany stresowe s┬▒ bardzo niebezpieczne , mog┬▒ bowiem spowodowa├Ž reakcj├¬ zwan┬▒ stanem "wypalania si├¬", której to objawy s┬▒ pocz┬▒tkow┬▒ postaci┬▒ zm├¬czenia emocjonalnego. Stan takiego zm├¬czenia cechuje poczucie pora┬┐ki i sk┬│onno┬Âci do powierzchownych kontaktów z lud┬╝mi.

Reakcj┬▒ na d┬│ugotrwa┬│y, nie mijaj┬▒cy lecz pog┬│├¬biaj┬▒cy si├¬ stres jest stan, w którym bior┬▒ udzia┬│ czynniki, które w normalnym bez stresowym stanie nie mia┬│by racji bytu a mianowicie:

np. „ przylejemy komu┬ fizycznie, b┬▒d┬╝ s┬│ownie i przez chwile poczujemy ┬┐e┬Âmy roz┬│adowali swoje napi├¬cie emocjonalne,, jest to skuteczne lecz na krótk┬▒ met├¬; je┬Âli bowiem zbyt cz├¬sto musimy walczy├Ž w ten sposób na polu fizycznym lub najcz├¬┬Âciej - s┬│ownym{ tak┬┐e i pisanym} nasz system ostrzegawczy – kontroluj┬▒cy nie wytrzyma tego napi├¬cia i si├¬ w ko├▒cu zepsuje.

Podam tutaj przyk┬│ad dla lepszego zobrazowania tego stanu:

Danie w twarz czy spoliczkowanie s³owne sprawi, ¿e taka osoba na chwilê poczuje siê lepiej jednak to tylko pogarsza sytuacjê zwi±zan± z ni± sam±.

Zaciskaj┬▒c pi├¬┬Âci lub przys┬│owiowe „ z├¬by”, prze┬┐ywamy wielokrotnie syndrom walki b┬▒d┬╝ ucieczki.

Syndromu tego nie nale┬┐y lekcewa┬┐y├Ž gdy┬┐ podczas jego trwania wydziela si├¬ w organizmie cz┬│owieka co najmniej 15 ró┬┐norodnych reakcji fizjologicznych

Niestety dzisiejszych czasach, to wrodzona zdolno┬Â├Ž do stania si├¬ b┬│yskawicznie wredn┬▒ "maszyn┬▒ do zabijania”; cho├Ž bardzo rzadko to si├¬ op┬│aca takiemu osobnikowi gdy┬┐ w relacjach mi├¬dzyludzkich najlepszym wyj┬Âciem jest: zachowanie spokoju, s┬│uchanie i racjonalne reagowanie,{ odsetek ludzi, którzy to potrafi┬▒ jest znikomy}.

Stadium alarmu w naszym organizmie to reakcja „ walcz albo uciekaj”. Wówczas organizm nobilituje wszelkie pok┬│ady energii by poradzi├Ž sobie ze stresem, w tym samym czasie do krwioobiegu cz┬│owieka uwalniana jest adrenalina , co objawia si├¬ silnym poceniem d┬│oni, nag┬│ym wzrostem ci┬Ânienia oraz prawie natychmiastowym procesem spowolnienia trawienia.

Je┬Âli wi├¬c dzia┬│ania stresowe przed┬│u┬┐aj┬▒ si├¬ organizm ludzki stara si├¬ to w jaki┬ sposób zrównowa┬┐y├Ž i wtenczas w┬│┬▒cza tak zwane „ dopalanie”.

Przez jaki┬ czas pracuje on na wy┬┐szych obrotach by zwalczy├Ž stres; adrenalina prawie stale jest dostarczana do krwi; stopie├▒ pobudzenia fizjologicznego organizmu jest bardzo wysoki. Cz├¬sto si├¬ dzieje, ┬┐e w takim wypadku stres zwyci├¬┬┐a organizm i z czasem poch┬│ania coraz wi├¬cej zasobów energii ni┬┐ jeste┬Âmy w stanie go wyprodukowa├Ž, a takie "wypalanie si├¬" nosi nazw├¬ depresji.

Sposoby na stres:

- kilka razy w tygodniu wykonujemy przez ok. pól godziny ├Žwiczenia fizyczne lub korzystamy ze spacerów najlepiej  w otoczeniu przyrody, równie┬┐ pomocne s┬▒ ├Žwiczenia jogi i g┬│├¬bokie oddychanie przeponow

-do roz┬│adowania gniewu, frustracji zamiast np. „plu├Ž na kogo┬ s┬│ownie b┬▒d┬╝ pisemnie” mo┬┐e pos┬│u┬┐y├Ž boksowanie worka treningowego, jogging, lub uprawianie ogródka { nic tak nie zm├¬czy ja kopanie do┬│ów ┬│opat┬▒; je┬Âli nie posiadamy ogródka przekopmy ogródek s┬▒siada- oczywi┬Âcie za jego zgod┬▒ lub zapiszmy si├¬ na prace spo┬│eczne}.

- ogl┬▒danie co najmniej 1 fimu komediowego w tygodniu b┬▒d┬╝ pój┬Âcie do kabaretu

-raz w tygodniu zajmij siê wolontariatem, bowiem bardzo skutecznie oddzia³ywuje pomoc innym na roz³adowanie stresu

- zasypiaj i bud┬╝ si├¬ o sta┬│ych godzinach, posi┬│ki staraj si├¬ te┬┐ usystematyzowa├Ž w ten sposób

-unikaj tytoniu, kofeiny, cukru, alkoholu

- istniej┬▒ kluby wsparcia, gdzie mo┬┐na w sposób grzeczno- kulturalny bez napadu wybuchów gniewu porozmawia├Ž z lud┬╝mi, je┬Âli masz mo┬┐liwo┬Â├Ž zapisz si├¬

Jednak najbardziej skutecznym sposobem na poradzenie sobie ze stresem jest wypracowanie takiego stylu ┬┐ycia który poprawi stan fizyczny i psychiczny.

Poniewa┬┐ wyst├¬puje du┬┐a gama stresorów wymagaj┬▒ one ró┬┐nych strategii radzenie sobie np. strata bliskiej osoby b├¬dzie wymaga┬│a innej strategii radzenia sobie z problemem, ni┬┐ znoszenie nieustannie zrz├¬dliwego ma┬│┬┐onka.

Cz┬│owiek zamiast sobie radzi├Ž stosuje reakcj├¬ obronn┬▒ np.

Starasz si├¬ o now┬▒ prac├¬, twoje kwalifikacje s┬▒ odpowiednie i jeste┬ przekonany, ┬┐e otrzymasz t├¬ prac├¬, godzinami o niej rozmy┬Âlasz, nagle s┬│yszysz brutaln┬▒ rzeczywisto┬Â├Ž ┬┐e nie przyj├¬to ci├¬ do niej, wtedy zamiast wzi┬▒├Ž si├¬ w gar┬Â├Ž i szuka├Ž nowego wyj┬Âcia z tej sytuacji, planujesz zemst├¬ na pracowniku,, który odrzuci┬│ tw┬▒ kandydatur├¬ nakr├¬caj┬▒c si├¬ bezustannie; Czy to jest radzenie sobie? Otó┬┐ nie; to jest bronienie si├¬- np. uciekaj┬▒c w ┬Âwiat fantazji bronisz si├¬ przed cierpieniem spowodowanym odrzuceniem.

Ró┬┐nica, która jest mi├¬dzy tymi dwoma aspektami to taka, ┬┐e " bronienie si├¬" jedynie mo┬┐e os┬│abi├Ž objawy stresu lecz go nie wyeliminuje, "radzenie sobie" natomiast polega na zmianie tego co zmieni├Ž mo┬┐na, oraz na pogodzeniu si├¬ z tym czego zmieni├Ž si├¬ nie da.

┬»ycie nasze by┬│o by na pewno ┬│atwiejsze gdyby ludzie mieli zawsze mo┬┐liwo┬Â├Ž spojrzenia sobie prosto w oczy i powiedzenia tego co naprawd├¬ czujesz zamiast skrywania bólu w gniewie.

Wyró┬┐ni├Ž mo┬┐na dwie kategorie radzenia sobie ze stresem:

1. Skoncentrowanie na emocjach- radzenie sobie ze stresem jest odpowiednie w tym przypadku gdy nie masz na niego wp┬│ywu, jednak nie eliminuje ono przyczyny stresu, lecz polega na zmianie znaczenia jakie ma dla ciebie stresom.np.rozwód- my┬Âlenie o nim jako o osobistej pora┬┐ce pog┬│├¬bi stres; natomiast my┬Âlenie o rozwodzie jako o bolesnym prze┬┐yciu, z którego mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž wnioski pomo┬┐e wyj┬Â├Ž z tego┬┐ stanu stosunkowo szybko.

2.Skoncentrowanie na problemie- jest to zaj├¬cie si├¬ bezpo┬Ârednio stresem w celu wyeliminowania go bad┬┐ zmiany. Ta metoda przynosi najlepsze efekty jest zarazem najskuteczniejsza gdy┬┐ stresom daje si├¬ kontrolowa├Ž i mo┬┐na poczyni├Ž odpowiednie kroki by go zmieni├Ž.

W rzeczywisto┬Âci wiele stresorów posiada elementy, które mo┬┐emy kontrolowa├Ž s┬▒ jednak i takie, które kontroli si├¬ nie poddaj┬▒ np.osob┬▒, chora na raka mo┬┐e poszuka├Ž najlepszej opieki lekarskiej i zapanowa├Ž nad swoja chorob┬▒, jednocze┬Ânie osoba ta diagnozy zmieni├Ž nie mo┬┐e i b├¬dzie musia┬│a znale┬╝├Ž jaki┬ sposób by sobie poradzi├Ž ze smutkiem strachem i gniewem, które niejednokrotnie towarzysz┬▒ tej chorobie.

Innym przyk┬│adem s┬▒ Kambod┬┐anki zamieszkuj┬▒ce obecnie w USA . Stwierdzono u nich ┬Âlepot├¬ fizyczn┬▒ , ich oczom nic nie jest s┬▒ jednak ┬Âlepe na nowe okrucie├▒stwa.{ prze┬┐y┬│y bowiem horror podczas rz┬▒dów czerwonych Khamerów { na ich oczach zabijano i torturowano ich dzieci}.

Stres psychiczny powoduje pobudzenie cia┬│a, zmniejszon┬▒ odporno┬Â├Ž uk┬│adu odporno┬Âciowego, a tym samym wszelakiego rodzaju choroby b├¬d├¬ czepia├Ž si├¬ takiego c┬┐┬│owieka, najlepiej by temu zapobiega├Ž w miar├¬ naszych mo┬┐liwo┬Âci.

Dobrym sposobem na zmiejszenie napi├¬cia nerwowego jest humor np znana na ┬Âwiecie: terapia ┬Âmiechem.

 

 

 

 

 

Opracowa┬│a na podstawie ksi┬▒┬┐ki oraz w┬│asnych do┬Âwiadcze├▒ Magdalena Struska.
© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.

 

Joni E. Johnston Tytu┬│ orygina┬│u Complete idiot’s Guide to psychology

Polska wersja translacyjna 2002 DW Rebis.