> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Matryca Czlowieka i znamie Krolow z dynastii Merowingow - The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians
Data 21/09/2012 23:55  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 3066  Język Polish
 


 
Znamię w postaci czerwonego krzyża było cechą rozpoznawczą rodu Merowingów. Czerwony krzyż znajdujący się pomiędzy łopatkami lub na piersi, pozwalał natychmiast rozpoznać każdego z Merowingów. Dynastia Merowingów cieszyła się wyjątkowym respektem a królowie posiadali ponad naturalne zdolności. Potrafili uzdrawiać za pomocą dotyku, nazywano ich czarownikami, ale co najważniejsze ich krew uznawana była za świętą.


Dokładne pochodzenie jednej z gałęzi tego rodu nie jest znane. Według mitów pochodzi ona z morza, co można zinterpretować, jako zamorskie, lub nie europejskie pochodzenie. Zamorskie pochodzenie można również przypisać rodowi wywodzącemu się od Chrystusa i Magdaleny. W konsekwencji nieznaną, lub dla bezpieczeństwa celowo ukrywaną, drugą gałęzią rodu Merowingów może być krew Chrystusa. W ostatnio odczytanym koptyjskim manuskrypcie z IV wieku istnieje zwrot, w którym Chrystus mówi słowa „moja żona”. Taki zwrot poświadcza istnienie małżeństwa, Chrystusa i Magdaleny.

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

Królowie z rodu Merowingów panowali od V do VII wieku na dużym obszarze Europy (teren obecnej Francji i Niemiec). Nosili w swoich żyłach świętą krew i dali początek wielu przyszłym dynastiom królewskim.

Uzasadnieniem dla korzeni Chrystusowych rodu Merowingów jest fakt, że w przyszłych wiekach wielu władców Europy będzie zabiegało o śluby z księżniczkami merowińskimi. Były nawet przypadki poślubienia księżniczek merowińskich przez niektórych Papieży. Wszyscy oni w ten sposób, chcieli posiadać świętą krew w rodowodzie swoich potomków.

Znamię rodu Graala, spadkobierców Merowingów.

Znamię Merowingów nie otwierało się już od kilkunastu stuleci i pojawiło się dopiero po inicjacji rodziny Graala w systemie magnetycznym Matrycy Człowieka. Wygląd znaku w postaci czerwonego krzyża, przybrał jednak nieco inny kształt, pozostała wspólnota miejsca i barwy, natomiast rozwinęła się forma geometryczna. Znamię, które pojawiło się między łopatkami twórcy matrycy, posiada formę geometryczną gwiazdy z ośmioma promieniami. Inną interpretacją tej formy, mogą być dwa krzyże posiadające wspólne centrum i leżące w tym samy obszarze.


www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.   
The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians.

 

The birthmark in the form of the red cross was a characteristic feature of the house of the Merovingians. The red cross that was situated between the shoulders or on the chest allowed one to recognise each of the Merovingians at once. The dynasty of the Merovingians enjoyed an exceptional respect and the kings had supernatural powers. They could heal by touch, they were called the sorcerers, but most importantly their blood was considered to be the holy one. 

 

The precise origin of one of the branches of this house is not known. According to the myths it comes from the sea, what can be interpreted as an over-sea or a non-European origin. The over-sea origin can be also ascribed to the house that descends from Christ and Magdalene. Consequently, the second branch of the house of the Merovingians which was unknown or for safety reasons which was purposely kept in concealment may be the blood of Christ. In the Coptic manuscript  of 4th century that has been recently read there is a phrase in which Christ says the words: ”my wife”. Such a phrase is evidence that Christ and Magdalene were married.

 

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

 

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

 

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

 

The kings from the house of the Merovingians ruled from V to VII th century on a big area of Europe  (the region of present-day France and Germany). They had the holy blood in their veins and they gave rise to many future royal dynasties.

 

The justification of the Christian roots of the Merovingian house is the fact that in past centuries many rulers of Europe endeavoured to marry the Merovingian princesses. There were even some cases when some Popes married the Merovingian princesses. All of them in  this way wanted to have the holy blood in the bloodline of their descendants.

 

The birthmark of the house of Graal, of the successors of the Merovingians.

 

The birthmark of the Merovingians has not opened from ten to twenty centuries and it appeared only when the initiation of the family of Graal in the magnetic system of the Matrix of a Man had taken place. However, the appearance of the mark in the form of the red cross assumed a different shape, there is a union of place and colour whereas the geometrical form has developed. The birthmark that appeared between the shoulders of the creator of the matrix has a geometrical form of a star with eight rays. A different interpretation of this form may be two crosses which have a common centre and which are situated in the same area.

 
© Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com
21.09.2012.

 All Rights Reserved. Copying, distribution only by the permission of the author of the text and giving the link to the original site of the authors.