> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Matryca Czlowieka i znamie Krolow z dynastii Merowingow - The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians
Data 21/09/2012 23:55  Autor Andrzej_Struski  Klikni 3621  Jzyk Polish
 


 
Znamiê w postaci czerwonego krzy¿a by³o cech± rozpoznawcz± rodu Merowingów. Czerwony krzy¿ znajduj±cy siê pomiêdzy ³opatkami lub na piersi, pozwala³ natychmiast rozpoznaæ ka¿dego z Merowingów. Dynastia Merowingów cieszy³a siê wyj±tkowym respektem a królowie posiadali ponad naturalne zdolno¶ci. Potrafili uzdrawiaæ za pomoc± dotyku, nazywano ich czarownikami, ale co najwa¿niejsze ich krew uznawana by³a za ¶wiêt±.


Dok³adne pochodzenie jednej z ga³êzi tego rodu nie jest znane. Wed³ug mitów pochodzi ona z morza, co mo¿na zinterpretowaæ, jako zamorskie, lub nie europejskie pochodzenie. Zamorskie pochodzenie mo¿na równie¿ przypisaæ rodowi wywodz±cemu siê od Chrystusa i Magdaleny. W konsekwencji nieznan±, lub dla bezpieczeñstwa celowo ukrywan±, drug± ga³êzi± rodu Merowingów mo¿e byæ krew Chrystusa. W ostatnio odczytanym koptyjskim manuskrypcie z IV wieku istnieje zwrot, w którym Chrystus mówi s³owa „moja ¿ona”. Taki zwrot po¶wiadcza istnienie ma³¿eñstwa, Chrystusa i Magdaleny.

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

Królowie z rodu Merowingów panowali od V do VII wieku na du¿ym obszarze Europy (teren obecnej Francji i Niemiec). Nosili w swoich ¿y³ach ¶wiêt± krew i dali pocz±tek wielu przysz³ym dynastiom królewskim.

Uzasadnieniem dla korzeni Chrystusowych rodu Merowingów jest fakt, ¿e w przysz³ych wiekach wielu w³adców Europy bêdzie zabiega³o o ¶luby z ksiê¿niczkami merowiñskimi. By³y nawet przypadki po¶lubienia ksiê¿niczek merowiñskich przez niektórych Papie¿y. Wszyscy oni w ten sposób, chcieli posiadaæ ¶wiêt± krew w rodowodzie swoich potomków.

Znamiê rodu Graala, spadkobierców Merowingów.

Znamiê Merowingów nie otwiera³o siê ju¿ od kilkunastu stuleci i pojawi³o siê dopiero po inicjacji rodziny Graala w systemie magnetycznym Matrycy Cz³owieka. Wygl±d znaku w postaci czerwonego krzy¿a, przybra³ jednak nieco inny kszta³t, pozosta³a wspólnota miejsca i barwy, natomiast rozwinê³a siê forma geometryczna. Znamiê, które pojawi³o siê miêdzy ³opatkami twórcy matrycy, posiada formê geometryczn± gwiazdy z o¶mioma promieniami. Inn± interpretacj± tej formy, mog± byæ dwa krzy¿e posiadaj±ce wspólne centrum i le¿±ce w tym samy obszarze.


www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.   
The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians.

 

The birthmark in the form of the red cross was a characteristic feature of the house of the Merovingians. The red cross that was situated between the shoulders or on the chest allowed one to recognise each of the Merovingians at once. The dynasty of the Merovingians enjoyed an exceptional respect and the kings had supernatural powers. They could heal by touch, they were called the sorcerers, but most importantly their blood was considered to be the holy one. 

 

The precise origin of one of the branches of this house is not known. According to the myths it comes from the sea, what can be interpreted as an over-sea or a non-European origin. The over-sea origin can be also ascribed to the house that descends from Christ and Magdalene. Consequently, the second branch of the house of the Merovingians which was unknown or for safety reasons which was purposely kept in concealment may be the blood of Christ. In the Coptic manuscript  of 4th century that has been recently read there is a phrase in which Christ says the words: ”my wife”. Such a phrase is evidence that Christ and Magdalene were married.

 

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

 

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

 

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

 

The kings from the house of the Merovingians ruled from V to VII th century on a big area of Europe  (the region of present-day France and Germany). They had the holy blood in their veins and they gave rise to many future royal dynasties.

 

The justification of the Christian roots of the Merovingian house is the fact that in past centuries many rulers of Europe endeavoured to marry the Merovingian princesses. There were even some cases when some Popes married the Merovingian princesses. All of them in  this way wanted to have the holy blood in the bloodline of their descendants.

 

The birthmark of the house of Graal, of the successors of the Merovingians.

 

The birthmark of the Merovingians has not opened from ten to twenty centuries and it appeared only when the initiation of the family of Graal in the magnetic system of the Matrix of a Man had taken place. However, the appearance of the mark in the form of the red cross assumed a different shape, there is a union of place and colour whereas the geometrical form has developed. The birthmark that appeared between the shoulders of the creator of the matrix has a geometrical form of a star with eight rays. A different interpretation of this form may be two crosses which have a common centre and which are situated in the same area.

 
© Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com
21.09.2012.

 All Rights Reserved. Copying, distribution only by the permission of the author of the text and giving the link to the original site of the authors.