> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

TAJEMNICA STRZEZONA JAK ZYCIE - GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Data 18/10/2012 21:38  Autor Andrzej_Struski  Klikni 16535  Jzyk Polish
 

                   TAJEMNICA STRZE¯ONA JAK ¯YCIE

Tê tajemnicê znamy ju¿ od kilku lat, a obecny czas jest tak szczególny, ¿e postanowili¶my j± opublikowaæ. Odkrycie przez nas tej tajemnicy i wielu innych w tym rejonie Pirenejów by³o mo¿liwe dziêki szczególnym wewnêtrznym naszym cechom, jakimi dysponujemy z racji naszego pochodzenia z Rodu Merowingów i spadkobierców Rodu Graala. Niejedniokrotnie zdarza³y siê przypadki, ¿e odkrywali¶my historyczne artefakty tak jak by¶my je znali i wiedzieli gdzie siê znajduj±. Dziêki tym cechom odkryli¶my wszystkie najwa¿niejsze tajemnice, które ju¿ w du¿ej czê¶ci opublikowali¶my a pozosta³e w najbli¿szym czasie ujrz± ¶wiat³o dzienne.

Nasze odkrycia archeologiczne  zosta³y zg³oszone do DRAC Montpellier, zosta³o wys³ane tak¿e pisemne powiadomienie do Minister of Culture, France.

W my¶l prawa, przedstawiamy nasz± hipotezê dotycz±c±; -

 GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH

                                FRANCUSKICH

Grób Magdaleny w Pirenejach, miejsce wyj±tkowo dobrze ukryte a poszukiwane w ró¿nych czê¶ciach Europy. Strzeg± tajemnicy tego miejsca ci, którym otwarcie grobu Magdaleny ¿ony Chrystusa mo¿e zniszczyæ ca³y dorobek, skrzêtnie gromadzony przez dwa tysi±ce lat. Poszukiwa³o go wielu a le¿y on sobie spokojnie na stoku góry, z której wyp³ywa ¼ród³o Magdaleny. Czy to tylko przypadkowa zbie¿no¶æ, ¿e ¼ród³o Magdaleny wyp³ywa z góry, na której ukryty jest grób Magdaleny?

Niewiele pozosta³o informacji, które wskaza³yby to miejsce; cztery stare znaki i kilka wskazówek pozostawionych przez proboszczów H. Boudeta i B. Sauniere. Stare znaki wykute w skale, mimo, ¿e widoczne jak na d³oni (przynajmniej jeden) nic nikomu nie powiedzia³y. Wskazówki proboszczów, równie¿ nie przemówi³y do poszukiwaczy. To nie s± klucze, które czekaj± by kto¶ je wzi±³ do rêki i otworzy³ drzwi. Te znaki same w sobie i ich wskazania, s± ulotne w swojej wymowie, a dodatkowo wieloznaczne i powi±zane z ró¿nymi mitami.

Nas one równie¿ nie zaprowadzi³y do miejsca gdzie jest ukryte wej¶cie do grobowca, ale ten jeden na okr±g³ej skale, by³ dla mnie wystarczaj±co wymowny.

 
 


Fot. 1/ Gwiazda w kole zbudowana z czterech M.

Nie mia³em w±tpliwo¶ci, gdy zobaczy³em gwiazdê w kole, gwiazdê zbudowan± z czterech M. wpisanych w okr±g. Nie by³a to pierwsza taka gwiazda, wcze¶niej w okolicy Rennes les Bains widzia³em inne, razem odkryli¶my ich prawie dwadzie¶cia, ale ta jedna posiada szczególn± wymowê.

Pozosta³e s± podrabiane prawdopodobnie w tym celu, aby ukryæ znaczenie tej najwa¿niejszej.

 Czu³em, ¿e jest tu miejsce ukrycia wej¶cia do grobu Magdaleny. Do grobowca nie wchodzi³em, bo jest to zasypane wej¶cie do podziemnej ¶wi±tyni celtyckiej, co wskazuj± znaki wyrze¼bione na skale ponad wej¶ciem.

To, ¿e tylko czujê, jeszcze by nie by³o wystarczaj±cym dowodem. Odkryli¶my równie¿ znaki i wskazówki, prawdopodobnie wszystkie, jakie pozosta³y w formie przygotowanego przed wiekami przekazu. Pierwszy znak mia³ zadanie, wskazaæ kierunek grobu, albo gwiazdy z czterema M. Jego lokalizacja nie by³a przypadkowa a dobór miejsca, gdzie zosta³ ulokowany pozwala³ powi±zaæ go z zupe³nie innym tematem, tym samym uzyska³ inne znaczenie.
Fot. 2/ Znak na kamiennym fotelu, który s³u¿y³ kap³anom druidzkim zosta³ wykonany, jako jego ozdoba i nic szczególnego nie wi±¿e go z Magdalen± ani miejscem jej ostatniego spoczynku. Posiada tylko jeden szczegó³, który nietypowo wyró¿nia siê w ca³ym wizerunku tego znaku. Jedna z dwóch uko¶nych linii tworz±cych symbol „X” na pionowej belce krzy¿a jest d³u¿sza, i to ona wskazuje kierunek gdzie jest wyrze¼biona gwiazda w okrêgu.

 Pozosta³e dwa znaki równie¿ s± wyrze¼bione na tym fotelu. Na przedniej czê¶ci fotela, znajduj± siê dwa znaki, które przywo³uj± na my¶l manuskrypty, jakie proboszcz z Rennes le Chateau B. Sauniere odkry³ podczas prac remontowych w miejscowym ko¶ciele ponad sto lat temu. Te manuskrypty, s± uznawane, jako pisma kryj±ce jakie¶ tajemnice zwi±zane z rodem Chrystusa i Magdaleny.
Fot. 3/ Charakterystyczny trójk±t, widoczny ponad lewym oparciem fotela.
Fot. 4/ Znak wyrze¼biony ponad prawym oparciem fotela, jest zastosowany w tekstach obu manuskryptów, jako litera M. (Magdalena). W jednym z manuskryptów, ten znak wraz z trójk±tem stanowi± nag³ówek. Takie zastosowanie tych dwóch znaków w manuskryptach i tu na fotelu, stanowi jednoznaczne wskazanie, ¿e te znaki mówi± o Chrystusie i Magdalenie. Lewe oparcie fotela jest zgodne ze wskazywanym kierunkiem, to oznacza, ¿e specyficznie wygl±daj±ce M. wskazuje na miejsce zwi±zane z Magdalen±.

 


Fot. 5/ Manuskrypt ten, posiada nag³ówek sk³adaj±cy siê z tych dwóch znaków. Oprócz znamiennego zastosowania litery M. i trójk±ta, posiada równie¿ szczególn± numeracjê wierszy. Ta numeracja mo¿e posiadaæ wspólne cechy z szyfrem H. Boudeta. 

 

Fot 6. Ten manuskrypt w swoim tek¶cie posiada wyró¿niaj±ce siê litery M.

Wykonanie tych dwóch znaków na kamiennym fotelu (obecnie on nazywany jest „fotelem diabla”), gdzie wyrze¼biony jest znak wskazuj±cy kierunek grobu, posiada du¿e znaczenie. Wi±¿e wskazywany kierunek z Magdalen±, „mówi±c”; - tam gdzie wskazuje d³u¿sza linia „X”, jest co¶, co dotyczy rodu Chrystusa i Magdaleny. Tak ma³o a zarazem tak wiele, pokazuj± nam te skromne cztery znaki. S± one na tyle skromne i wieloznaczne w odniesieniu do ró¿nych mitów z nimi zwi±zanych, ¿e nikt przed nami nie odczyta³ ich w³a¶ciwej wymowy.

Poza tymi czterema znakami, istniej± jeszcze inne informacje, które zosta³y pozostawione, sto lat temu przez obydwóch proboszczy.

H. Boudet proboszcz miejscowej parafii, po¶wiêci³ kilkadziesi±t lat by pozostawiæ po sobie informacje, które przetrwaj± do naszego czasu i by po¶ród ró¿nych zawi³ych przekazów ukryæ te najistotniejsze, dotycz±ce tajemniczego miejsca w górach.

Proboszcz Boudet pozostawi³ po sobie du¿o pisemnych publikacji, które zawieraj± ró¿ne tajemnicze odniesienia. Jednak nic konkretnego z tych publikacji nie wynika. Pozostawi³ równie¿ przes³anie z za grobu, paradoksalnie, o grobie Magdaleny, mówi na swoim grobie. Na p³ycie grobu, gdzie oprócz niego le¿y równie¿ jego brat, który wspólnie z nim zajmowa³ siê tajemnicami Pirenejów, kaza³ wyryæ szczególne napisy.

 


Fot. 7/ Widoczny na kamiennej ksi±¿ce (tak nazwano ten fragment p³yty) znak w formie po³o¿onej na boku litery M.

 


Fot. 8/ Tu widoczne napisy istniej±ce na p³ycie nagrobnej, posiadaj± szczególn± cechê charakterystyczn±. Napisy po prawej stronie, posiadaj± zupe³nie inn± formê, ni¿ te po lewej stronie. Istnieje tu odniesienie do tego manuskryptu, który posiada numerowane wiersze. Napisy po prawej stronie, dotycz±ce proboszcza H. Boudeta, s± zebrane w 14 wierszy a te po lewej stronie, dotycz±ce jego brata Edwarda, w ostatnim, ³ukowo uformowanym wierszu posiadaj± 14 znaków. Wygrawerowane litery, tylko w czê¶ci odpowiadaj± wygl±dowi liter, jakie w tych miejscach powinny siê znajdowaæ. Taki sposób wykonania napisów, jest bardzo tajemniczy a ju¿ ostatni wiersz po lewej stronie, to zupe³ny szyfr. Tylko dwie litery w tym wierszu s± w pe³ni wykszta³cone, pozosta³e to uko¶ne, lub proste kreski, niewiele maj±ce wspólnego z pismem.

Dodatkowo ³ukowata forma wiersza, jakby wymusza³a szukanie w nim ukrytych informacji.

Nale¿y zadaæ pytanie; jakich informacji mo¿emy siê spodziewaæ w tym tajemniczym wierszu?

Jedyne rozs±dne wyja¶nienie tej kwestii posiada odniesienie w ilo¶ci ujêtych w nim znaków. Jest ich 14, równie¿ 14 wierszy posiada tekst po prawej stronie p³yty nagrobnej i tyle samo tajemniczo ponumerowanych wierszy znajduje siê w manuskrypcie, którego nag³ówek odnosi siê do Magdaleny. Dalej te same znaki, które tworz± nag³ówek manuskryptu towarzysz± na kamiennym fotelu, kierunkowskazowi, który pokazuje gdzie le¿y gwiazda posiadaj±ca 4 M. Z kolei inny element napisów na p³ycie nagrobnej, równie¿ odnosi siê do tego M., poprzez szczególne wygrawerowanie le¿±cej na boku litery M. na kamiennej ksi±¿ce.

Wniosek mówi nam, ¿e te 14 znaków z krzywego wiersza ma co¶ wspólnego z gór±, która jest wskazana, jako ta, gdzie jest ukryty grób Magdaleny. £ukowata forma wiersza, mo¿e dotyczyæ pó³okr±g³ego zbocza, na którym znajduje siê szereg ska³.

Je¿eli tak jest w istocie, to te znaki mówi± o istnieniu dwóch szczególnych ska³, lub zbiorowisk skalnych. Wynika to z tego, ¿e dwa z po¶ród 14-stu znaków s± wygrawerowane jeden nad drugim, lub odwrotnie jeden ze znaków jest wygrawerowany ni¿ej.

Reasumuj±c, z po¶ród wszystkich ska³, które le¿± na zboczu góry, dwie posiadaj± szczególne znaczenie dla lokalizacji grobu Magdaleny. Bior±c pod uwagê fakt, ¿e tylko jedna jest oznaczona gwiazd± sk³adaj±c± siê z 4 M., to druga musi siê znajdowaæ w jej najbli¿szym otoczeniu. Pytanie, która?

I na to pytanie znale¼li¶my odpowied¼, we wskazówkach Proboszcza B. Sauniere.

Zastanawia³em siê, co takiego chcia³ przekazaæ Sauniere, tworz±c zbiór postaci zupe³nie do siebie niepasuj±cych i to przy samym wej¶ciu do ko¶cio³a. Tak, jakby chcia³, by przypadkiem, ten jego przekaz nie zosta³ pominiêty.

 


Fot. 9/ Demon Asmodeusz, trzymaj±cy na plecach kropielnicê a na pierwszym planie widoczne pazury jego lewej rêki, które wygl±daj± jakby za moment mia³y byæ wbite w udo.

Stworzy³ zespó³ sk³adaj±cy siê z demona, który na g³owie d¼wiga kropielnicê ze ¶wiêcon± wod±. Wy¿ej s± umieszczone dwie jaszczurki z jednoznacznie wyeksponowanym inicja³em B.S. Pod jaszczurkami widoczny jest motyw ro¶linny z wystaj±c± szyszk± piniow±. Powy¿ej, cztery Anio³y, przedstawiaj± znak krzy¿a, który ponad ich g³owami jest pokazany w szczególnej formie.

  
 

Fot. 10/ Dwie jaszczurki a nad nimi, jest widoczny znak z inicja³ami dwóch rzek. 

Ten ca³y przedziwny zbiór, posiada jeszcze cechy szczególne. I tak, pierwsz± s± pazury demona, które zdawaj± siê wbijaæ w jego w³asne udo, a na ³ydce tej nogi s± widoczne wzd³u¿ne rysy. Ta cecha mówi, ¿e nale¿y zwróciæ uwagê na jakie¶ 4 pod³u¿ne rysy, jako znaki.

 


Fot. 11/

Ale najwa¿niejsza z po¶ród wszystkich cech szczególnych, to forma budowy krzy¿a. Jest to krzy¿ równoramienny, którego ramiona s± zakoñczone liliami. I ta cecha, wskazuje nam informacje, ¿e dotyczy on rodu Chrystusa i Magdaleny. Ten szokuj±cy wielu zbiór postaci dotyczy spraw zwi±zanych z t± rodzin±. Dodatkowo na krzy¿u jest opisany okr±g, na którym widoczne s± w ka¿dej z 4 czê¶ci okrêgu zag³êbione w nim po 4 kulki. Takie same kulki znajduj± siê przy liliach, po 2 przy ka¿dej i jedna w ¶rodku krzy¿a. Dodatkowo na 4 belkach krzy¿a, widaæ po trzy naciêcia.

Pierwszy wniosek, jaki mo¿emy wyci±gn±æ to liczba 4, która jest tu dominuj±ca. Lilie – 4, cztery zbiory kulek po 4 kulki, cztery po 2 per³y na liliach i cztery zbiory po 3 naciêcia. O ile po 2 kulki na liliach wynikaj± z samej formy przedstawionych tu symboli, to 3 naciêcia do tego zbioru nie pasuj±.

Z cech szczególnych zawartych w konstrukcji krzy¿a, mo¿emy wyci±gn±æ kilka wniosków.

1.       Ca³y zbiór krzy¿a dotyczy Magdaleny i Chrystusa, dominuj± tu lilie.

2.       Istotnym tu wskazaniem, jest cyfra 4.

3.  Widniej±cy na krzy¿u okr±g, poprzez liczbê 4 i lilie, kieruje nasze my¶li, do gwiazdy w kole zbudowanej z 4 M.

4.       Dysharmonia 3 naciêæ, wskazuje nam jaki¶ nowy aspekt w ca³ym temacie zwi±zanym z grobem Magdaleny, bo powy¿sze wskazanie jednoznacznie tam nas kieruje.
Postacie 4 Anio³ów, posiadaj± tak u³o¿one skrzyd³a, ¿e przywo³uj± w wyobra¼ni litery M. Z kolei napis, który widnieje u ich stóp mówi; - „Przez ten znak pokonasz go”

Znak, o którym mówi napis to inicja³y B.S i tu w stosunku do lokalizacji wskazywanego grobowca, te inicja³y posiadaj± sens. Je¿eli staniemy w miejscu gdzie znajduje siê ska³a oznakowana gwiazd± w kole, plecami do niej, to u stóp góry bêdziemy mieli dwie p³yn±ce rzeki. Ta z prawej strony, nazywa siê La Sals i odpowiada literze S., znajduj±cej siê po prawej stronie inicja³u. Rzeka z lewej strony nazywa siê La Blanque i odpowiada literze B. znajduj±cej siê po lewej stronie inicja³u. Obie tu siê ³±cz± i dalej p³yn± ku pó³nocy przez Rennes les Bains.

W takim kontek¶cie; -„Przez ten znak pokonasz go”, oznacza, ¿e w zwi±zku z grobowcem le¿±cym pomiêdzy rzekami, których inicja³y B.S. s± ujête na znaku, kto¶ zostanie pokonany. W ten sposób ujêta kwestia tego inicja³u, potwierdza lokalizacjê grobowca pomiêdzy rzekami, których nazwy s± zgodne z inicja³ami; - B. = Blanque, i S. = La Sals.

Bardzo wa¿ne pytanie; - komu mo¿e tak dalece zaszkodziæ co¶, co znajduje siê w grobowcu Magdaleny, a mo¿e i Chrystusa, zaszkodziæ tak bardzo, ¿e ten „on” zostanie pokonany?

Pozosta³y jeszcze do wyja¶nienia cechy zwi±zane z naciêciami widocznymi na krzy¿u. Poza tymi s± w tym zbiorze postaci, jeszcze inne naciêcia. Wystêpuj± one, na motywach ro¶linnych pod jaszczurkami i pod lewym skrzyd³em demona. Takie naciêcia, sugeruj±, ¿e na ska³ach, które s± zwi±zane z grobowcem wystêpuj± jakie¶ sztucznie wykonane rysy, czy wy¿³obienia.

Pazury demona i widoczne naciêcia, symbolizuj± ró¿ne znaki, jakie znajduj± siê na skale lez±cej poni¿ej tej, gdzie znajduje siê gwiazda w kole.

Tak, wiêc wspólnymi si³ami, czterech starych znaków i wskazañ proboszczów, mo¿na precyzyjnie okre¶liæ po³o¿enia grobowca Magdaleny a mo¿liwe jest, ¿e i Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing

18.10.2012.

www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 
 


France,Rennes le Chateau,MAS, Rennes les Bains,