> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
TAJEMNICA STRZEZONA JAK ZYCIE - GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Data 18/10/2012 21:38  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠19260  Jŕzyk Polish
 

                   TAJEMNICA STRZE┬»ONA JAK ┬»YCIE

T├¬ tajemnic├¬ znamy ju┬┐ od kilku lat, a obecny czas jest tak szczególny, ┬┐e postanowili┬Âmy j┬▒ opublikowa├Ž. Odkrycie przez nas tej tajemnicy i wielu innych w tym rejonie Pirenejów by┬│o mo┬┐liwe dzi├¬ki szczególnym wewn├¬trznym naszym cechom, jakimi dysponujemy z racji naszego pochodzenia z Rodu Merowingów i spadkobierców Rodu Graala. Niejedniokrotnie zdarza┬│y si├¬ przypadki, ┬┐e odkrywali┬Âmy historyczne artefakty tak jak by┬Âmy je znali i wiedzieli gdzie si├¬ znajduj┬▒. Dzi├¬ki tym cechom odkryli┬Âmy wszystkie najwa┬┐niejsze tajemnice, które ju┬┐ w du┬┐ej cz├¬┬Âci opublikowali┬Âmy a pozosta┬│e w najbli┬┐szym czasie ujrz┬▒ ┬Âwiat┬│o dzienne.

Nasze odkrycia archeologiczne  zosta┬│y zg┬│oszone do DRAC Montpellier, zosta┬│o wys┬│ane tak┬┐e pisemne powiadomienie do Minister of Culture, France.

W my┬Âl prawa, przedstawiamy nasz┬▒ hipotez├¬ dotycz┬▒c┬▒; -

 GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH

                                FRANCUSKICH

Grób Magdaleny w Pirenejach, miejsce wyj┬▒tkowo dobrze ukryte a poszukiwane w ró┬┐nych cz├¬┬Âciach Europy. Strzeg┬▒ tajemnicy tego miejsca ci, którym otwarcie grobu Magdaleny ┬┐ony Chrystusa mo┬┐e zniszczy├Ž ca┬│y dorobek, skrz├¬tnie gromadzony przez dwa tysi┬▒ce lat. Poszukiwa┬│o go wielu a le┬┐y on sobie spokojnie na stoku góry, z której wyp┬│ywa ┬╝ród┬│o Magdaleny. Czy to tylko przypadkowa zbie┬┐no┬Â├Ž, ┬┐e ┬╝ród┬│o Magdaleny wyp┬│ywa z góry, na której ukryty jest grób Magdaleny?

Niewiele pozosta┬│o informacji, które wskaza┬│yby to miejsce; cztery stare znaki i kilka wskazówek pozostawionych przez proboszczów H. Boudeta i B. Sauniere. Stare znaki wykute w skale, mimo, ┬┐e widoczne jak na d┬│oni (przynajmniej jeden) nic nikomu nie powiedzia┬│y. Wskazówki proboszczów, równie┬┐ nie przemówi┬│y do poszukiwaczy. To nie s┬▒ klucze, które czekaj┬▒ by kto┬ je wzi┬▒┬│ do r├¬ki i otworzy┬│ drzwi. Te znaki same w sobie i ich wskazania, s┬▒ ulotne w swojej wymowie, a dodatkowo wieloznaczne i powi┬▒zane z ró┬┐nymi mitami.

Nas one równie┬┐ nie zaprowadzi┬│y do miejsca gdzie jest ukryte wej┬Âcie do grobowca, ale ten jeden na okr┬▒g┬│ej skale, by┬│ dla mnie wystarczaj┬▒co wymowny.

 
 


Fot. 1/ Gwiazda w kole zbudowana z czterech M.

Nie mia┬│em w┬▒tpliwo┬Âci, gdy zobaczy┬│em gwiazd├¬ w kole, gwiazd├¬ zbudowan┬▒ z czterech M. wpisanych w okr┬▒g. Nie by┬│a to pierwsza taka gwiazda, wcze┬Âniej w okolicy Rennes les Bains widzia┬│em inne, razem odkryli┬Âmy ich prawie dwadzie┬Âcia, ale ta jedna posiada szczególn┬▒ wymow├¬.

Pozosta┬│e s┬▒ podrabiane prawdopodobnie w tym celu, aby ukry├Ž znaczenie tej najwa┬┐niejszej.

 Czu┬│em, ┬┐e jest tu miejsce ukrycia wej┬Âcia do grobu Magdaleny. Do grobowca nie wchodzi┬│em, bo jest to zasypane wej┬Âcie do podziemnej ┬Âwi┬▒tyni celtyckiej, co wskazuj┬▒ znaki wyrze┬╝bione na skale ponad wej┬Âciem.

To, ┬┐e tylko czuj├¬, jeszcze by nie by┬│o wystarczaj┬▒cym dowodem. Odkryli┬Âmy równie┬┐ znaki i wskazówki, prawdopodobnie wszystkie, jakie pozosta┬│y w formie przygotowanego przed wiekami przekazu. Pierwszy znak mia┬│ zadanie, wskaza├Ž kierunek grobu, albo gwiazdy z czterema M. Jego lokalizacja nie by┬│a przypadkowa a dobór miejsca, gdzie zosta┬│ ulokowany pozwala┬│ powi┬▒za├Ž go z zupe┬│nie innym tematem, tym samym uzyska┬│ inne znaczenie.
Fot. 2/ Znak na kamiennym fotelu, który s┬│u┬┐y┬│ kap┬│anom druidzkim zosta┬│ wykonany, jako jego ozdoba i nic szczególnego nie wi┬▒┬┐e go z Magdalen┬▒ ani miejscem jej ostatniego spoczynku. Posiada tylko jeden szczegó┬│, który nietypowo wyró┬┐nia si├¬ w ca┬│ym wizerunku tego znaku. Jedna z dwóch uko┬Ânych linii tworz┬▒cych symbol „X” na pionowej belce krzy┬┐a jest d┬│u┬┐sza, i to ona wskazuje kierunek gdzie jest wyrze┬╝biona gwiazda w okr├¬gu.

 Pozosta┬│e dwa znaki równie┬┐ s┬▒ wyrze┬╝bione na tym fotelu. Na przedniej cz├¬┬Âci fotela, znajduj┬▒ si├¬ dwa znaki, które przywo┬│uj┬▒ na my┬Âl manuskrypty, jakie proboszcz z Rennes le Chateau B. Sauniere odkry┬│ podczas prac remontowych w miejscowym ko┬Âciele ponad sto lat temu. Te manuskrypty, s┬▒ uznawane, jako pisma kryj┬▒ce jakie┬ tajemnice zwi┬▒zane z rodem Chrystusa i Magdaleny.
Fot. 3/ Charakterystyczny trójk┬▒t, widoczny ponad lewym oparciem fotela.
Fot. 4/ Znak wyrze┬╝biony ponad prawym oparciem fotela, jest zastosowany w tekstach obu manuskryptów, jako litera M. (Magdalena). W jednym z manuskryptów, ten znak wraz z trójk┬▒tem stanowi┬▒ nag┬│ówek. Takie zastosowanie tych dwóch znaków w manuskryptach i tu na fotelu, stanowi jednoznaczne wskazanie, ┬┐e te znaki mówi┬▒ o Chrystusie i Magdalenie. Lewe oparcie fotela jest zgodne ze wskazywanym kierunkiem, to oznacza, ┬┐e specyficznie wygl┬▒daj┬▒ce M. wskazuje na miejsce zwi┬▒zane z Magdalen┬▒.

 


Fot. 5/ Manuskrypt ten, posiada nag┬│ówek sk┬│adaj┬▒cy si├¬ z tych dwóch znaków. Oprócz znamiennego zastosowania litery M. i trójk┬▒ta, posiada równie┬┐ szczególn┬▒ numeracj├¬ wierszy. Ta numeracja mo┬┐e posiada├Ž wspólne cechy z szyfrem H. Boudeta. 

 

Fot 6. Ten manuskrypt w swoim tek┬Âcie posiada wyró┬┐niaj┬▒ce si├¬ litery M.

Wykonanie tych dwóch znaków na kamiennym fotelu (obecnie on nazywany jest „fotelem diabla”), gdzie wyrze┬╝biony jest znak wskazuj┬▒cy kierunek grobu, posiada du┬┐e znaczenie. Wi┬▒┬┐e wskazywany kierunek z Magdalen┬▒, „mówi┬▒c”; - tam gdzie wskazuje d┬│u┬┐sza linia „X”, jest co┬Â, co dotyczy rodu Chrystusa i Magdaleny. Tak ma┬│o a zarazem tak wiele, pokazuj┬▒ nam te skromne cztery znaki. S┬▒ one na tyle skromne i wieloznaczne w odniesieniu do ró┬┐nych mitów z nimi zwi┬▒zanych, ┬┐e nikt przed nami nie odczyta┬│ ich w┬│a┬Âciwej wymowy.

Poza tymi czterema znakami, istniej┬▒ jeszcze inne informacje, które zosta┬│y pozostawione, sto lat temu przez obydwóch proboszczy.

H. Boudet proboszcz miejscowej parafii, po┬Âwi├¬ci┬│ kilkadziesi┬▒t lat by pozostawi├Ž po sobie informacje, które przetrwaj┬▒ do naszego czasu i by po┬Âród ró┬┐nych zawi┬│ych przekazów ukry├Ž te najistotniejsze, dotycz┬▒ce tajemniczego miejsca w górach.

Proboszcz Boudet pozostawi┬│ po sobie du┬┐o pisemnych publikacji, które zawieraj┬▒ ró┬┐ne tajemnicze odniesienia. Jednak nic konkretnego z tych publikacji nie wynika. Pozostawi┬│ równie┬┐ przes┬│anie z za grobu, paradoksalnie, o grobie Magdaleny, mówi na swoim grobie. Na p┬│ycie grobu, gdzie oprócz niego le┬┐y równie┬┐ jego brat, który wspólnie z nim zajmowa┬│ si├¬ tajemnicami Pirenejów, kaza┬│ wyry├Ž szczególne napisy.

 


Fot. 7/ Widoczny na kamiennej ksi┬▒┬┐ce (tak nazwano ten fragment p┬│yty) znak w formie po┬│o┬┐onej na boku litery M.

 


Fot. 8/ Tu widoczne napisy istniej┬▒ce na p┬│ycie nagrobnej, posiadaj┬▒ szczególn┬▒ cech├¬ charakterystyczn┬▒. Napisy po prawej stronie, posiadaj┬▒ zupe┬│nie inn┬▒ form├¬, ni┬┐ te po lewej stronie. Istnieje tu odniesienie do tego manuskryptu, który posiada numerowane wiersze. Napisy po prawej stronie, dotycz┬▒ce proboszcza H. Boudeta, s┬▒ zebrane w 14 wierszy a te po lewej stronie, dotycz┬▒ce jego brata Edwarda, w ostatnim, ┬│ukowo uformowanym wierszu posiadaj┬▒ 14 znaków. Wygrawerowane litery, tylko w cz├¬┬Âci odpowiadaj┬▒ wygl┬▒dowi liter, jakie w tych miejscach powinny si├¬ znajdowa├Ž. Taki sposób wykonania napisów, jest bardzo tajemniczy a ju┬┐ ostatni wiersz po lewej stronie, to zupe┬│ny szyfr. Tylko dwie litery w tym wierszu s┬▒ w pe┬│ni wykszta┬│cone, pozosta┬│e to uko┬Âne, lub proste kreski, niewiele maj┬▒ce wspólnego z pismem.

Dodatkowo ┬│ukowata forma wiersza, jakby wymusza┬│a szukanie w nim ukrytych informacji.

Nale┬┐y zada├Ž pytanie; jakich informacji mo┬┐emy si├¬ spodziewa├Ž w tym tajemniczym wierszu?

Jedyne rozs┬▒dne wyja┬Ânienie tej kwestii posiada odniesienie w ilo┬Âci uj├¬tych w nim znaków. Jest ich 14, równie┬┐ 14 wierszy posiada tekst po prawej stronie p┬│yty nagrobnej i tyle samo tajemniczo ponumerowanych wierszy znajduje si├¬ w manuskrypcie, którego nag┬│ówek odnosi si├¬ do Magdaleny. Dalej te same znaki, które tworz┬▒ nag┬│ówek manuskryptu towarzysz┬▒ na kamiennym fotelu, kierunkowskazowi, który pokazuje gdzie le┬┐y gwiazda posiadaj┬▒ca 4 M. Z kolei inny element napisów na p┬│ycie nagrobnej, równie┬┐ odnosi si├¬ do tego M., poprzez szczególne wygrawerowanie le┬┐┬▒cej na boku litery M. na kamiennej ksi┬▒┬┐ce.

Wniosek mówi nam, ┬┐e te 14 znaków z krzywego wiersza ma co┬ wspólnego z gór┬▒, która jest wskazana, jako ta, gdzie jest ukryty grób Magdaleny. ┬úukowata forma wiersza, mo┬┐e dotyczy├Ž pó┬│okr┬▒g┬│ego zbocza, na którym znajduje si├¬ szereg ska┬│.

Je┬┐eli tak jest w istocie, to te znaki mówi┬▒ o istnieniu dwóch szczególnych ska┬│, lub zbiorowisk skalnych. Wynika to z tego, ┬┐e dwa z po┬Âród 14-stu znaków s┬▒ wygrawerowane jeden nad drugim, lub odwrotnie jeden ze znaków jest wygrawerowany ni┬┐ej.

Reasumuj┬▒c, z po┬Âród wszystkich ska┬│, które le┬┐┬▒ na zboczu góry, dwie posiadaj┬▒ szczególne znaczenie dla lokalizacji grobu Magdaleny. Bior┬▒c pod uwag├¬ fakt, ┬┐e tylko jedna jest oznaczona gwiazd┬▒ sk┬│adaj┬▒c┬▒ si├¬ z 4 M., to druga musi si├¬ znajdowa├Ž w jej najbli┬┐szym otoczeniu. Pytanie, która?

I na to pytanie znale┬╝li┬Âmy odpowied┬╝, we wskazówkach Proboszcza B. Sauniere.

Zastanawia┬│em si├¬, co takiego chcia┬│ przekaza├Ž Sauniere, tworz┬▒c zbiór postaci zupe┬│nie do siebie niepasuj┬▒cych i to przy samym wej┬Âciu do ko┬Âcio┬│a. Tak, jakby chcia┬│, by przypadkiem, ten jego przekaz nie zosta┬│ pomini├¬ty.

 


Fot. 9/ Demon Asmodeusz, trzymaj┬▒cy na plecach kropielnic├¬ a na pierwszym planie widoczne pazury jego lewej r├¬ki, które wygl┬▒daj┬▒ jakby za moment mia┬│y by├Ž wbite w udo.

Stworzy┬│ zespó┬│ sk┬│adaj┬▒cy si├¬ z demona, który na g┬│owie d┬╝wiga kropielnic├¬ ze ┬Âwi├¬con┬▒ wod┬▒. Wy┬┐ej s┬▒ umieszczone dwie jaszczurki z jednoznacznie wyeksponowanym inicja┬│em B.S. Pod jaszczurkami widoczny jest motyw ro┬Âlinny z wystaj┬▒c┬▒ szyszk┬▒ piniow┬▒. Powy┬┐ej, cztery Anio┬│y, przedstawiaj┬▒ znak krzy┬┐a, który ponad ich g┬│owami jest pokazany w szczególnej formie.

  
 

Fot. 10/ Dwie jaszczurki a nad nimi, jest widoczny znak z inicja┬│ami dwóch rzek. 

Ten ca┬│y przedziwny zbiór, posiada jeszcze cechy szczególne. I tak, pierwsz┬▒ s┬▒ pazury demona, które zdawaj┬▒ si├¬ wbija├Ž w jego w┬│asne udo, a na ┬│ydce tej nogi s┬▒ widoczne wzd┬│u┬┐ne rysy. Ta cecha mówi, ┬┐e nale┬┐y zwróci├Ž uwag├¬ na jakie┬ 4 pod┬│u┬┐ne rysy, jako znaki.

 


Fot. 11/

Ale najwa┬┐niejsza z po┬Âród wszystkich cech szczególnych, to forma budowy krzy┬┐a. Jest to krzy┬┐ równoramienny, którego ramiona s┬▒ zako├▒czone liliami. I ta cecha, wskazuje nam informacje, ┬┐e dotyczy on rodu Chrystusa i Magdaleny. Ten szokuj┬▒cy wielu zbiór postaci dotyczy spraw zwi┬▒zanych z t┬▒ rodzin┬▒. Dodatkowo na krzy┬┐u jest opisany okr┬▒g, na którym widoczne s┬▒ w ka┬┐dej z 4 cz├¬┬Âci okr├¬gu zag┬│├¬bione w nim po 4 kulki. Takie same kulki znajduj┬▒ si├¬ przy liliach, po 2 przy ka┬┐dej i jedna w ┬Ârodku krzy┬┐a. Dodatkowo na 4 belkach krzy┬┐a, wida├Ž po trzy naci├¬cia.

Pierwszy wniosek, jaki mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž to liczba 4, która jest tu dominuj┬▒ca. Lilie – 4, cztery zbiory kulek po 4 kulki, cztery po 2 per┬│y na liliach i cztery zbiory po 3 naci├¬cia. O ile po 2 kulki na liliach wynikaj┬▒ z samej formy przedstawionych tu symboli, to 3 naci├¬cia do tego zbioru nie pasuj┬▒.

Z cech szczególnych zawartych w konstrukcji krzy┬┐a, mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž kilka wniosków.

1.       Ca┬│y zbiór krzy┬┐a dotyczy Magdaleny i Chrystusa, dominuj┬▒ tu lilie.

2.       Istotnym tu wskazaniem, jest cyfra 4.

3.  Widniej┬▒cy na krzy┬┐u okr┬▒g, poprzez liczb├¬ 4 i lilie, kieruje nasze my┬Âli, do gwiazdy w kole zbudowanej z 4 M.

4.       Dysharmonia 3 naci├¬├Ž, wskazuje nam jaki┬ nowy aspekt w ca┬│ym temacie zwi┬▒zanym z grobem Magdaleny, bo powy┬┐sze wskazanie jednoznacznie tam nas kieruje.
Postacie 4 Anio┬│ów, posiadaj┬▒ tak u┬│o┬┐one skrzyd┬│a, ┬┐e przywo┬│uj┬▒ w wyobra┬╝ni litery M. Z kolei napis, który widnieje u ich stóp mówi; - „Przez ten znak pokonasz go”

Znak, o którym mówi napis to inicja┬│y B.S i tu w stosunku do lokalizacji wskazywanego grobowca, te inicja┬│y posiadaj┬▒ sens. Je┬┐eli staniemy w miejscu gdzie znajduje si├¬ ska┬│a oznakowana gwiazd┬▒ w kole, plecami do niej, to u stóp góry b├¬dziemy mieli dwie p┬│yn┬▒ce rzeki. Ta z prawej strony, nazywa si├¬ La Sals i odpowiada literze S., znajduj┬▒cej si├¬ po prawej stronie inicja┬│u. Rzeka z lewej strony nazywa si├¬ La Blanque i odpowiada literze B. znajduj┬▒cej si├¬ po lewej stronie inicja┬│u. Obie tu si├¬ ┬│┬▒cz┬▒ i dalej p┬│yn┬▒ ku pó┬│nocy przez Rennes les Bains.

W takim kontek┬Âcie; -„Przez ten znak pokonasz go”, oznacza, ┬┐e w zwi┬▒zku z grobowcem le┬┐┬▒cym pomi├¬dzy rzekami, których inicja┬│y B.S. s┬▒ uj├¬te na znaku, kto┬ zostanie pokonany. W ten sposób uj├¬ta kwestia tego inicja┬│u, potwierdza lokalizacj├¬ grobowca pomi├¬dzy rzekami, których nazwy s┬▒ zgodne z inicja┬│ami; - B. = Blanque, i S. = La Sals.

Bardzo wa┬┐ne pytanie; - komu mo┬┐e tak dalece zaszkodzi├Ž co┬Â, co znajduje si├¬ w grobowcu Magdaleny, a mo┬┐e i Chrystusa, zaszkodzi├Ž tak bardzo, ┬┐e ten „on” zostanie pokonany?

Pozosta┬│y jeszcze do wyja┬Ânienia cechy zwi┬▒zane z naci├¬ciami widocznymi na krzy┬┐u. Poza tymi s┬▒ w tym zbiorze postaci, jeszcze inne naci├¬cia. Wyst├¬puj┬▒ one, na motywach ro┬Âlinnych pod jaszczurkami i pod lewym skrzyd┬│em demona. Takie naci├¬cia, sugeruj┬▒, ┬┐e na ska┬│ach, które s┬▒ zwi┬▒zane z grobowcem wyst├¬puj┬▒ jakie┬ sztucznie wykonane rysy, czy wy┬┐┬│obienia.

Pazury demona i widoczne naci├¬cia, symbolizuj┬▒ ró┬┐ne znaki, jakie znajduj┬▒ si├¬ na skale lez┬▒cej poni┬┐ej tej, gdzie znajduje si├¬ gwiazda w kole.

Tak, wi├¬c wspólnymi si┬│ami, czterech starych znaków i wskaza├▒ proboszczów, mo┬┐na precyzyjnie okre┬Âli├Ž po┬│o┬┐enia grobowca Magdaleny a mo┬┐liwe jest, ┬┐e i Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing

18.10.2012.

www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 
 


France,Rennes le Chateau,MAS, Rennes les Bains,