> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

TESTAMENT RODU GRAALA cz.I
Data 14/11/2012 00:14  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2925  Jzyk Polish
 

Przedmowa.
 

 

Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane s± rze¼by i malowid³a, które swoim wizerunkiem tworz± obrazowy zbiór tre¶ci „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrze¶cijañskim klimacie ¶wi±tyni, w jej rze¼bach i zdobieniach zarówno wewn±trz jak i na zewn±trz ko¶cio³a.

 

Tu w Rennes le Chateau, twórcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa „pisz±c” na kamieniu i w obrazach. Rze¼by i malowid³a, swoim charakterem, nie ró¿ni± siê wiele, od innych motywów sakralnych, s± takie by nie budzi³y podejrzeñ, i mog³y bezpiecznie zachowaæ siê do dzisiejszego dnia.

 

Ca³y zbiór tego testamentu, posiada wspólny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa.

 

Z tych wizerunków, mo¿emy wyci±gn±æ nastêpuj±ce wnioski.

1.      Rze¼by na ko¶ciele i w jego wnêtrzu, ukazuj± informacje ¶wiadcz±ce o istnieniu dwóch wielodzietnych rodzin.

2.      Jedna z tych rodzin ¿y³a w przesz³o¶ci.

3.      Druga rodzina ¿yje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej.

4.      Szczegó³y zawarte w wizerunkach wskazuj± cechy osobiste wszystkich postaci.

 TESTAMENT RODU GRAALA

                       

Cz. 1

I.                   Wskazanie miejsca ukrycia tre¶ci testamentu.

Tre¶æ testamentu ukryta jest w wizerunkach rze¼b i obrazów, które s± dekoracjami ko¶cio³a w Rennes le Chateau, i w jego najbli¿szym otoczeniu.

 

 

II.                Z tych wizerunków, mo¿emy wyci±gn±æ nastêpuj±ce wnioski.

Ca³y zbiór jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorów.

 

a/ Wizerunek serca Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.


 

Willa Betania z widoczn± na wysoko¶ci 2 piêtra figurk± Chrystusa.

 

Mówi±ce serce Chrystusa, tak w skrócie mo¿na zdefiniowaæ istotê tej rze¼by.  Wizerunek, który na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczyni³ tak, by zwróciæ uwagê, na informacje ukryte w obrazach i rze¼bach.

 

Wygl±d tego serca posiada szczególn± wymowê, jednoznacznie wskazuj±c na oczy, które s± szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyra¼ny kontrast widzimy patrz±c na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny byæ. Nie istniej±, a raczej nie ma ich, bo zamkniête koron± cierniow±.

 

Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jak± uzyskujemy mówi, by bardzo wnikliwie patrzeæ na wszystko, co siê tu znajduje. Nale¿y dojrzeæ i oceniæ ka¿dy detal, bêd±cy nawet najdrobniejszym szczegó³em istniej±cych tu zdobieñ. Patrzeæ, to nie tylko widzieæ, patrzeæ to równie¿ my¶leæ, te szeroko otwarte oczy i tak szczelnie zamkniête usta, mówi± jednoznacznie. Bardzo dok³adnie ogl±daj i bardzo dok³adnie analizuj.

 

b/ Zdobienia ponad drzwiami wej¶ciowymi do Ko¶cio³a.


1/   2/  

 


Widok „1”; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W ¶rodkowej stoi figurka niewiasty w dwóch bocznych s± usytuowane dwie kwitn±ce ro¶liny. Kolejne dwie ro¶liny stoj± poza nawami. Ro¶liny zdaj± siê byæ identyczne, ró¿ni je sposób ekspozycji. Dwie ro¶liny, które stoj± poza nawami, s± przypisane do wspólnego charakteru obrazu, poprzez lokalizacjê ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposób s± one przypisane do wspólnej grupy piêciu eksponowanych widoków w pierwszym tle.

W zakres pierwszego t³a nale¿y zaliczyæ szósty widok, jest nim pn±cze winoro¶li, które poprzez okrêg z napisem ¦w. Maria Magdalena, ³±czy ten widok z postaci± niewiasty.

 

Taki charakter ekspozycji sze¶ciu widoków, sugeruje pe³n± ich wspólnotê. Mo¿na przyj±æ, ¿e widoczne ro¶liny symbolizuj± ludzi. Gdyby ro¶liny mia³y byæ tylko dekoracj±, powinny byæ bardzie ró¿norodne w swym wygl±dzie. Identyczno¶æ w przyrodzie, jest rzecz± niespotykan± a zastosowanie naw, jako ekspozycji równej cz³owiekowi, jest jednoznacznie wymowne.

 

One symbolizuj± ludzi, ludzi, którzy s± zwi±zani ze ¦w. Mari± Magdalen±.

 

Widok „2”: - Wizerunek ¦w. Marii Magdaleny w ci±¿y, która trzyma krzy¿ na rêkach, jednoznacznie wskazuje, ¿e w czasie po ukrzy¿owaniu Chrystusa jest ona w ci±¿y.

Zdobienia dwóch filarków po obu stronach Magdaleny, s± tak wykonane by w okre¶lonej perspektywie, ukazywa³y wzory przypominaj±ce ma³e dzieci. Symboli dzieci jest tutaj kilka, co jest wskazaniem na wielodzietn± rodzinê.

 

Ekspozycja Magdaleny ¶wiadczy o ¿yciu Chrystusa, cz³owieka, który poza kanonami kultu, jest normalnym mê¿czyzn± i wraz z Magdalen± ma kilkoro dzieci.

To wskazanie jest wyra¿one rzecz±, któr± ona trzyma w rêkach, (jest to krzy¿ symbol Chrystusa) w odniesieniu do widocznej ci±¿y i symboli dzieci.

 

Lilie wyrze¼bione ponad g³ow± Magdaleny wskazuj± na ich potomków, przysz³e rody królewskie z lili± w herbie.

 

3/  4/  


Widok „3”; - Winoro¶l jest eksponowana na ca³ej podstawie podestu.

Winoro¶l bêd±c uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstawê wskazywanej tu rodziny.

 

Na li¶ciach winoro¶li s± widoczne naciêcia, których wygl±d jest powi±zany ze znakami wskazuj±cymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim kontek¶cie mo¿na przyj±æ za³o¿enie, ¿e ten grobowiec jest wspólnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim znaczeniem naciêæ, jest informacja dziel±ca widoki tego obrazu, na symbole wskazuj±ce dwie rodziny.

 

Jedna ju¿ le¿y w grobie i pozosta³ po niej ród z lili± w herbie i druga ¿yj±ca, która jest symbolizowana kwitn±cymi ro¶linami, bêd±ca bezpo¶rednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.

 

Widok „4”; - Identyczny wygl±d czterech ro¶lin, jest nienaturaln± form± dla dekoracji kwiatami, natomiast doskona³± symbolik± w kwestii przekazu dotycz±cego rodziny. Istniej± dwie ró¿nice w identyczno¶ci wygl±du tych czterech ro¶lin. Pierwsza charakteryzuje siê podzia³em na ro¶liny w nawach i te, które nie stoj± w nawach tylko na wspólnym podium. Druga ró¿nica dzieli równie¿ te same ro¶liny, te w nawach posiadaj± po dwa li¶cie wiêcej, ni¿ te, które stoj± na pode¶cie.

 

W odniesieniu do Magdaleny, której postac jest umiejscowiona w nawie, mo¿na przyj±æ, ¿e dwie nawy z ro¶linami symbolizuj± ojca i matkê, pozosta³e dwie dzieci.

 

Szczególny wygl±d li¶ci, drugie li¶cie zakrywaj± owoce (nienaturalnie zamykaj±c im dostêp do ¶wiat³a) mówi±, ¿e takie rze¼by ro¶lin symbolizuj± opiekê nad potomstwem. Taki wygl±d u wszystkich ro¶lin symbolizuje wielodzietn± rodzinê.

 

Ro¶liny s± pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na ¿ycie. Ró¿nica pokazana w mniejszej ilo¶ci li¶ci na dwóch ro¶linach, ukazuje czas w rozwoju ro¶lin a tym samym w ¿yciu rodziny. Wszystkie ro¶liny posiadaj± tak± sam± ilo¶æ kwiatów, jedynie dwie maj± mniej li¶ci, czyli dwoje dzieci ju¿ ¿yje a kolejne maj± byæ poczête. Kwiaty oznaczaj± stan zapylenia w rozwoju ro¶liny, tym samym w rodzinie powinno by poczête kolejne dziecko.

 

W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on to¿samy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.


c/ Figurka niewiasty w koronie znajduj±ca siê po lewej stronie przed wej¶ciem do Ko¶cio³a oraz, zawarte na niej rze¼by i napisy

 

1/ Druga figurka niewiast w ci±¿y, stoi na postumencie po lewej stronie przy wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koronê z o¶miu wie¿ i ró¿aniec przewieszony przez prawe ramie.

 

Korona zbudowana z wie¿, jest symbolem walki, lub ca³kowitej zmiany. Zburzenie starego porz±dku i zbudowanie od nowa. Takiej korony nie mo¿e mieæ Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie mo¿e dysponowaæ ró¿añcem. Jego pierwsze formy stosowania notowane s± na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to g³ównie ¶rodowisko Albigensów -Katarów, mordowanych w papieskich krucjatach.

 

Ró¿aniec jest tu szczególnym wskazaniem, wisz±cy na przedramieniu mówi, ze ju¿ nie jest u¿ywany. Nie jest trzymany w d³oni, tylko odsuniêty na przedramiê. Postac, która go tak trzyma, mog³a porzuciæ wiarê chrze¶cijañsk±.

 

W kontek¶cie testamentu, nale¿y przyj±æ, ¿e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk± we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej¶ciowym do ko¶cio³a, ¿yj±cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

1/  2/ 2/ Postument, na którym stoi tajemnicza niewiasta.

W dolnej czê¶ci postumentu znajduje siê znak utworzony z liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzy³y wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje inicja³y rodziców i dziecko. Dziecko jest dziewczynk±, tym samym litera M, jako najbardziej po³±czona z postaci± dziecka bêdzie inicja³em imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, bêdzie inicja³em imienia ojca.Powy¿ej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891.

Napis jest wyrze¼biony w szczególny sposób, wygl±da to tak, jakby celowo wskazywane by³y wybrane litery. Tymi wybranymi literami s± dwie litery S.

 

Cyfry równie¿ s± rze¼bione w taki sposób, by wykazaæ indywidualny wizerunek niektórych cyfr. Szczególny wygl±d cyfr, pozwala na interpretacjê liczby, lub pojedynczych cyfr.
Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, s± znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu s± dwa symbole u podstawy krzy¿a, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol mêski. Nale¿y przyj±æ, ¿e strona prawa bêdzie odpowiada³a postaci ojca, co wynika z istniej±cego tu znaku mêskiego. Ponad prawym ramieniem krzy¿a widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicja³u imienia ojca litery A, dodajemy miesi±c jego urodzenia, bêdzie to lipiec – 7, lub sierpieñ – 8.

 

Czy znak Barana odpowiada matce?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, ¿e nigdzie nie ma znaku wskazuj±cego na kobietê. Z kolei w zwi±zku z testamentem, istniej± inne przes³anki, które mog± mieæ zwi±zek z tym znakiem zodiaku.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3

----------- > TESTAMENT RODU GRAALA cz.4©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,