> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
TESTAMENT RODU GRAALA cz. 2
Data 26/11/2012 15:59  Autor Andrzej Struski  Klikni 4938  Jzyk Polish
 

TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 


3/ 
 4/ 


3/ Niewiasta w ci±¿y na postumencie z koron± i ró¿añcem nie jest ani Maryj± ani Magdalen±.

W kontek¶cie testamentu, nale¿y przyj±æ, ¿e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk± we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej¶ciowym do ko¶cio³a, ¿yj±cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

4/ Wizerunek pokazuje, ¿e ta niewiasta posiada prawo do tytu³u królowej, co wskazane jest koron± na jej g³owie. Bior±c pod uwagê fakt, ¿e nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrze¶cijañstwo do miana królowej, to ta niewiasta musi posiadaæ inne niezbywalne prawa do tego Królowej.

 

d/ O³tarz w ko¶ciele.1/   2/ 

1/ Kolejny zbiór informacji wnosi wizerunek o³tarza w ko¶ciele.

Ju¿ w pierwszej ocenie pierwszego planu o³tarza, widoczna jest podobne rozwi±zanie formy budowy o³tarza i zbioru rze¼b ponad drzwiami wej¶ciowymi – widok 2. Uzupe³nieniem tego wspólnego wizerunku jest forma konstrukcji o³tarza, który znajduje siê w wilii Betanii – widok 3.3/   4/ 


3/ Na pierwszym planie widoku o³tarza w wilii Betanii, poza wrêcz identyczn± z poprzednimi dwoma wizerunkami, budow± dolnej partii o³tarza, tu w górnej czê¶ci o³tarza istnieje zupe³nie nowy obraz w postaci witra¿u. Wyeksponowanie pó³okr±g³ego wizerunku z zagêszczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do zastanowienia siê nad tym widokiem. O³tarz w Wilii Betanii wygl±da tak, jakby jego górna czê¶æ zosta³a rozebrana a miejsce po nie zast±pi³ widok górzystego terenu. W zwi±zku z tym widokiem, nale¿y wyci±gn±æ odpowiednie wnioski, jako, ¿e nie mo¿e byæ on przypadkowy.

 

Pó³ okr±g³a forma a szczególnie ten element witra¿u, który pokazuje zagêszczenie wzorów przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajduj±cego siê w ko¶ciele po przeciwnej stronie o³tarza.

 

4/ Ogólny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku witra¿a. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegó³, który posiada zwi±zek z widokiem pionowego zagêszczenia przy osi na witra¿u. Wyeksponowanie poprzez wysuniêcie do przodu, czê¶ci ¶rodkowej z ca³ego fresku, pozwala na utworzenia innego widoku.

 

5/, Je¿eli z³o¿ymy widok fresku w taki sposób, by wysuniêta do przodu jego czê¶æ zosta³a zakryta, uka¿e siê inny widok. Znika góra z postaciami, wraz z postaci± Chrystusa i Magdaleny, które w my¶l tego wizerunku le¿± w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejza¿, jaki jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje siê grobowiec. 

5/   

5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu w³a¶ciwego widoku.

 

Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy ska³y, jedna na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie ska³y nie wystêpuj±. Widok tak ustawionych ska³ jest sugesti±, ¿e nale¿y usun±æ tê czê¶æ obrazu, usun±æ „cyrkow± pozê ska³”.

 

Na tym pejza¿u jest widoczna dolina, która le¿y wzd³u¿ widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, czê¶ci± ostatniego wzgórza. Na obrazie widoczne s± dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do ska³, które tu nie powinny byæ widoczne, wyciêcie ska³ usunie jeden krzew i jedn± liliê.6/  7/ 


Dwa zbli¿enia pokazuj± znaki, które precyzyjnie oznaczaj± miejsca uciêcia widoku fresku z lewej „6’ i z prawej „7”. Tymi znakami s± klinowe wciêcia widoczne w ska³ach. Po lewej ska³a za krzewem a po prawej ska³a ponad bia³ym trójk±cikiem.8/  


Widok „8” pokazuje pejza¿ po z³o¿eniu obrazu. Pierwszy plan, to ga³±zki jakiego¶ krzewu, który ro¶nie ponad wej¶ciem do grobowca, co dowodzi, ¿e grobowiec znajduje siê w górach. Drugi widok pierwszego planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rze¼b± a ta po lewej ¿yw± ro¶lina. Te lilie symbolizuj± dwie rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena le¿± w tym grobowcu a wskazywana testamentem rodzina ¿yje.

Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny.

 

W dalszym planie obrazu, widoczne s± dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku ska³. Jest to widok Rennes les Bains, które le¿y w dolinie i ruin Blanchefort, które le¿± dok³adnie w takim usytuowaniu na wierzcho³ku skalistej góry. Ten widok jest dowodem, na to, ¿e grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje siê w okolicy Rennes les Bains.


9/  
10/ 

9/ Winoro¶l jest wspólna cech± wszystkich trzech opisywanych obrazów, nie znika na o³tarzu w wilii Betanii, tak jak zniknê³a rodzina Chrystusa. Winoro¶l, bêd±ca pierwszo planow± dekoracj± trzech obrazów w kontek¶cie do odniesienia dotycz±cego grobowca pokazuje, ¿e wskazywany w testamencie ród Chrystusa nadal ¿yje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, nale¿y dok³adnie okre¶liæ cechy dotycz±ce ¿yj±cej rodziny, która jako druga jest wskazywana w tre¶ci testamentu.

 

e/ Ambona.

1/  2/ 


 

1/ Równie¿ ambona jest miejscem gdzie istniej± nawy, takie jak na poprzednich obrazach.

Wygl±d tych naw jest wrêcz bli¼niaczo podobny do widniej±cych na obrazie ponad wej¶ciem do ko¶cio³a.

 

Nawy zawieraj± w sobie postacie ewangelistów, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistów s± rozdzielone pi±t±. Postaci±, która przedstawia cz³owieka trzymaj±cego w lewej rêce symbol geometrii a palcem wskazuj±cym prawej rêki pokazuje do góry. Taki wizerunek pi±tej postaci mówi, ¿e geometria, któr± przedstawia jest ¶wiêt± geometri±. Wskazuj±c palcem prosto „w Niebo”, przekazuje informacjê uzupe³niaj±c±, która ¶wiadczy, ¿e ta geometria pochodzi od Boga.

 

To¿samo¶æ tej postaci, jest wskazana poprzez rze¼by znajduj±ce siê w dwóch nawach, które s± usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, s± tak usytuowane, ¿e zamykaj± ca³y zbiór postaci. Rze¼by w tych nawach przedstawiaj± takie same ro¶liny, jakie s± widoczne ponad wej¶ciem do ko¶cio³a. Ro¶liny s± prawie identyczne, ró¿ni± siê tylko ilo¶ci± kwiatów a li¶cie tych ro¶lin nie chroni± w³asnych owoców. Inaczej jak u ro¶lin ponad wej¶ciem, które poprzez przykrycie li¶æmi owoców, symbolicznie wskazuj± opiekê nad dzieæmi.

 

Tu przedstawione dwie ro¶liny, poprzez odkryte owoce symbolizuj± dwoje doros³ych a poprzez kwiaty dzieci. To, ¿e te ro¶liny zamykaj± zbiór postaci w tym czterech ewangelistów,

i postac mê¿czyzny mówi±cego o geometrii, ¶wiadczy o ich symbolice dotycz±cej ludzi zwi±zanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest ¶ci¶le powi±zana z pi±t± postaci±, która przekazuje geometrie prosto o Boga.

 

Te dwie ro¶liny jak i pozosta³e ponad wej¶ciem stoj± w identycznych wazonach, które swoim kszta³tem przypominaj± kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie do Rodu Graala. Owoce tych ro¶lin posiadaj± wygl±d podobny do owoców winoro¶li, co symbolizuje Ród Chrystusa.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.4©  MMagdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,